🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Garešnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Kod s. Garešnice (kod Bjelovara) formirana Garešnička partizanska grupa.

11. 9. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

22. 2. 1943 U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

20. 5. 1943 Na ž. st. Hercegovac (kod Garešnice) jedinice Moslavačkog NOP odreda ubile 1 podoficira i zarobile 20 domobrana.

12. 9. 1943 U s. Hercegovcu (kod Garešnice) jedinice 17. udarne i 21. brigade 10. divizije NOVJ napale domobransku posadu, te ubile 1, ranile 7 i zarobile 160 domobrana i 3 oficira 3. bataljona domobranskog 1. brdskog puka, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 10 ranjenih.

21. 9. 1943 U šumi Gariću na Moslavačkoj gori (kod Garešnice), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, forimirana 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

2. 3. 1944 Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

18. 3. 1944 Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

30. 3. 1944 Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

17. 6. 1944 Kod s. M. i V, Pašijana, s. Zdenčaca i s. V. i M. Mlinske (blizu Daruvara) domobranske snage iz s. Garešnice, jačine šest četa, nadirući u tri kolone, napale 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle petočasovne borbe odbačene.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

28. 1. 1945 Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

31. 1. 1945 Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

2. 2. 1945 Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

26. 2. 1945 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

22. 3. 1945 Kod s. Kajgane, s. Tomašiče i s. Klokočevca (blizu Daruvara) dva bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napala jedinice 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA. Posle jednodnevne žestoke borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje u s. Garešnicu i s. Palešnik, uz gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Četvrta udarna brigada je imala 45 mrtvih i ranjenih.

22. 3. 1945 Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

28. 3. 1945 Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom jedinica 12. udarne divizije JA, napustile s. Vel. Trnoviticu, s. Pašijan i s. Garešnicu (kod Daruvara) i povukle se u Bjelovar.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o upućivanju 15 Srba s područja kotara u logor Gospić

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Državnom ravnateljstvu za ponovu u Zagrebu o iseljenju 105 srpskih porodica s područje garešničkog kotara

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o komunističkim natpisima na Radničkom domu u Brestovcu

Iz izvještaja Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ispisivanju komunističkih parola u Brestovcu i Garešnici te uvođenju policijskog sata

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost

Obavijest Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o upućivanju u bolnicu u Bjelovaru komuniste Branka Horvata

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o puštanju iz zatvora Valentina Bolta, Andrije Lustiga i Đure Pribanića

Iz mjesečnog izvještaja za prosinac 1941. godine Kotarske oblasti Garešnica upućenog Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti

Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KP Hrvatske o akciji izvršenoj 3. I 1942. godine kod Garešnice

Iz izvještaja promičbenog izvjestitelja Franje Kaurića o situaciji na kotaru Garešnici, u Gariću i Kalniku, gdje se pojavljuju veće grupe partizana

Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o akcijama jedinica 22, 23. i 24. lipnja 1942. godine na području Garešnice

Izvještaj Državne šumarije Garešnica Ravnateljstvu šuma Zagreb o napadu partizana na šumsku manipulaciju Nihag u Podgariću te na mjesta Popovac i Garešnički Brestovac

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 7. septembra 1942. o borbama s partizanima na području Garešnice

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana na sektoru Garešnice

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Garešnicu

Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Garešnicu

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske pripadajućim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Garešnici

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Garešnici i o slanju pojačanja napadnutoj posadi

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o primjećivanju jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciji Banova Jaruga - Garešnica

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade pripadajućim jedinicama za napad za Garešnicu

Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 23 veljače 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Garešnice

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 veljače 1943 god. o napadu na Garešnicu

Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 24 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Garešnice

Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Telegram Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Ministarstva domobranstva NDH i grupi West o napadu partizana na Garešnicu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda

Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Nijemce i nasilnom izviđanju na području Garešnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije Zagorje na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište

Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 12 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Hercegovac i Garešnicu

Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar od 20 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vlakove na pruzi Bjelovar - Garešnica i Bjelovar - Križevci

Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Sveti Ivan Zabno i Kip, o iskrcavanju na Pag i o borbama kod Garešnice, Dabra, Pirovca i na Papuku

Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

Bjelovar: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana u srpnju 1944. u kotarevima Bjelovar, Čazma i Garešnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikacijama Garešnica - Grubišno Polje - Bastaji - Suhopolje

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Koprivnica Hvar Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Lepa Perović Grubišno Polje 28. slavonska divizija NOVJ Imotski 33. hrvatska divizija NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ 2. moslavačka brigada Borbe u Slavoniji 1943. 1. slavonski partizanski odred Brač Ustanak u Hrvatskoj 1941. Gospić Komunistička partija Hrvatske Cazin Čazma Pelješac 1. kozačka divizija Vermahta Benkovac Sisak Borbe u Hrvatskoj 1945. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. 3. diverzantski odred NOVH 6. slavonski korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Bjelovar Daruvar 40. slavonska divizija NOVJ Udbina Virovitica Bolnice u oslobodilačkom ratu Istočni front Borbe u Lici 1944. 1. pješačka divizija (NDH) 12. slavonska divizija NOVJ 1. brdska brigada NDH Pakrac Diverzije u oslobodilačkom ratu Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1943. Plaški 12. slavonska proleterska udarna brigada 17. slavonska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Popovača 1. moslavačka brigada Borbe u Lici 1943. 18. slavonska udarna brigada Bitka za Brač 1944. Kutina 10. krajiška divizija NOVJ Zagreb Moslavački partizanski odred Križevci 1. gorski zdrug (NDH)