🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Garešnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Kod s. Garešnice (kod Bjelovara) formirana Garešnička partizanska grupa.

11. 9. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

22. 2. 1943 U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

20. 5. 1943 Na ž. st. Hercegovac (kod Garešnice) jedinice Moslavačkog NOP odreda ubile 1 podoficira i zarobile 20 domobrana.

12. 9. 1943 U s. Hercegovcu (kod Garešnice) jedinice 17. udarne i 21. brigade 10. divizije NOVJ napale domobransku posadu, te ubile 1, ranile 7 i zarobile 160 domobrana i 3 oficira 3. bataljona domobranskog 1. brdskog puka, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 10 ranjenih.

21. 9. 1943 U šumi Gariću na Moslavačkoj gori (kod Garešnice), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, forimirana 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

2. 3. 1944 Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

18. 3. 1944 Kod s. Bršljanice i s. Rogoza (blizu Čazme) jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ napale delove domobranske 1. brdske brigade iz Kutine, Garešnice i s. Poljane i posle kraće borbe odbacile ih u polazne garnizone.

30. 3. 1944 Kod s. Vukovja i s. Piogoža (blizu Daruvara) oko 800 domobrana i nemačkih vojnika iz Garešnice s. Gojila i Kutine napali 1. i 3. bataljon 1. brigade 33. divizije NOVJ. Zbog nadmoćnosti neprijatelja bataljoni su se povukli u pravcu s. V. Bršljanice i s. Dišnika.

17. 6. 1944 Kod s. M. i V, Pašijana, s. Zdenčaca i s. V. i M. Mlinske (blizu Daruvara) domobranske snage iz s. Garešnice, jačine šest četa, nadirući u tri kolone, napale 1. brigadu 33. divizije NOVJ, ali su posle petočasovne borbe odbačene.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

28. 1. 1945 Na liniji s. V. Zdenci - s. Končanica - s. Brestovac 33. divizija NOVJ i 4. brigada 12. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Garešnice i s. Pavlovca i sprečile im prodor u Daruvar. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 50 mrtvih i ranjenih.

31. 1. 1945 Pod pritiskom jedinica 33. i 40. divizije NOVJ, nemačke i ustaško-domobranske snage napustile s. Končanicu, s. Brestovac, s. V. i M. Zdence i s. Pavlovac (kod Bjelovara) i povukle se u s. Garešnicu i s. V. Grđevac.

2. 2. 1945 Na putu s. Garešnica - s. Vel. Grđevac jedinice 33. i 40. udarne divizije NOVJ i 12. proleterska udarna brigada 12. udarne divizije NOVJ izvršile napad na neprijateljske kolone, zatim zauzele sela Trnavu, Tomašicu i Kajganu (kod Daruvara). Neprijatelj je imao oko 300 vojnika izbačenih iz stroja.

26. 2. 1945 Jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Garešnici (kod Daruvara). Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 47 ranjenih i 60 zarobljenih.

22. 3. 1945 Kod s. Kajgane, s. Tomašiče i s. Klokočevca (blizu Daruvara) dva bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napala jedinice 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA. Posle jednodnevne žestoke borbe neprijatelj je prinuđen na povlačenje u s. Garešnicu i s. Palešnik, uz gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih. Četvrta udarna brigada je imala 45 mrtvih i ranjenih.

22. 3. 1945 Na liniji s. V. Grđevac - s. Pavlovac - s. V. Jasenovača (kod Bjelovara) četiri bataljona iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije napali jedinice 33. divizije JA, ali su pred veče odbačeni na liniju s. V. Trnovitica - s. Hercegovac - s. Garešnica, uz gubitke od 44 mrtva i oko 80 ranjenih. Jedinice 33. divizije JA su imale 5 mrtvih i 43 ranjena.

28. 3. 1945 Ustaško-domobranske i nemačke snage, pod pritiskom jedinica 12. udarne divizije JA, napustile s. Vel. Trnoviticu, s. Pašijan i s. Garešnicu (kod Daruvara) i povukle se u Bjelovar.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o upućivanju 15 Srba s područja kotara u logor Gospić

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Državnom ravnateljstvu za ponovu u Zagrebu o iseljenju 105 srpskih porodica s područje garešničkog kotara

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o komunističkim natpisima na Radničkom domu u Brestovcu

Iz izvještaja Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ispisivanju komunističkih parola u Brestovcu i Garešnici te uvođenju policijskog sata

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Ravnateljstvu za javni red i sigurnost

Obavijest Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o upućivanju u bolnicu u Bjelovaru komuniste Branka Horvata

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o puštanju iz zatvora Valentina Bolta, Andrije Lustiga i Đure Pribanića

Iz mjesečnog izvještaja za prosinac 1941. godine Kotarske oblasti Garešnica upućenog Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru o općoj političkoj situaciji na području kotarske oblasti

Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KP Hrvatske o akciji izvršenoj 3. I 1942. godine kod Garešnice

Iz izvještaja promičbenog izvjestitelja Franje Kaurića o situaciji na kotaru Garešnici, u Gariću i Kalniku, gdje se pojavljuju veće grupe partizana

Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o akcijama jedinica 22, 23. i 24. lipnja 1942. godine na području Garešnice

Izvještaj Državne šumarije Garešnica Ravnateljstvu šuma Zagreb o napadu partizana na šumsku manipulaciju Nihag u Podgariću te na mjesta Popovac i Garešnički Brestovac

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 7. septembra 1942. o borbama s partizanima na području Garešnice

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana na sektoru Garešnice

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Garešnicu

Zapovijest štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 21 veljače 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Garešnicu

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske pripadajućim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Garešnici

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o napadu na posadu u Garešnici i o slanju pojačanja napadnutoj posadi

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 22 veljače 1943 god. o primjećivanju jedinica NOV i PO Hrvatske na komunikaciji Banova Jaruga - Garešnica

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade pripadajućim jedinicama za napad za Garešnicu

Naređenje štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 23 veljače 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Garešnice

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 23 veljače 1943 god. o napadu na Garešnicu

Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 24 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 veljače 1943 god. o rezultatima borbe u rejonu Garešnice

Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Telegram Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Ministarstva domobranstva NDH i grupi West o napadu partizana na Garešnicu

Izvještaj štaba Sedamnaeste NO brigade od 25 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu, Veliku Pisanicu i Garešnicu

Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 veljače 1943 god. o borbama u rejonu Garešnice i pripremi za koncentričan napad na jedinice Četvrte divizije i Moslavačkog NOP odreda

Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 13 ožujka 1943 god. o napadu na Garešnicu i o drugim akcijama

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica od 8 travnja 1943 god. o ofanzivi protiv Moslavačkog NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOPOdreda na Nijemce i nasilnom izviđanju na području Garešnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije Zagorje na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište

Izvještaj Zapovjedništva Prvog gorskog zdruga od 12 rujna 1943 god. o napadu dijelova Desete NO divizije na Hercegovac i Garešnicu

Izvještaj Kotarske oblasti Bjelovar od 20 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na vlakove na pruzi Bjelovar - Garešnica i Bjelovar - Križevci

Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Sveti Ivan Zabno i Kip, o iskrcavanju na Pag i o borbama kod Garešnice, Dabra, Pirovca i na Papuku

Izvještaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 30. maja 1944. Štabu Šestog i Desetog korpusa NOVJ o borbama jedinica koje su prilikom napada na Nartu bile na osiguranju prema Bjelovaru, Garešnici i Hercegovcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

Bjelovar: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana u srpnju 1944. u kotarevima Bjelovar, Čazma i Garešnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikacijama Garešnica - Grubišno Polje - Bastaji - Suhopolje

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

12. slavonska proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 28. slavonska divizija NOVJ 1. slavonski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Popovača Diverzije u oslobodilačkom ratu 3. diverzantski odred NOVH Zagreb Moslavački partizanski odred 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. Hrvatsko domobranstvo Istočni front 1. moslavačka brigada Čazma Brač 1. gorski zdrug (NDH) 2. moslavačka brigada Hvar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Grubišno Polje Borbe u Slavoniji 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Lici 1944. Borbe u Lici 1943. 1. brdska brigada NDH Cazin Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 33. hrvatska divizija NOVJ Virovitica Bjelovar Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 40. slavonska divizija NOVJ Udbina Bolnice u oslobodilačkom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Koprivnica Sisak Ogulin Imotski Narodno oslobodilački odbori 18. slavonska udarna brigada Plaški Pelješac Kutina Lepa Perović Komunistička partija Hrvatske 17. slavonska udarna brigada Pakrac Križevci 1. pješačka divizija (NDH) 10. zagrebački korpus NOVJ Daruvar 12. slavonska divizija NOVJ Gospić Bitka za Brač 1944. Benkovac