🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gatačka četnička brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

12. 4. 1943 Na prevoju Kobilja glava (kod Gacka) tri bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbili četničku Gatačku brigadu, ojačanu bataljonom četničke Nikšićke brigade, četom tenkova i baterijom topova italijanske divizije -Murđe-.

6. 5. 1943 Italijansko-četnička borbena grupa -Somavila- (73. legija crnih košulja italijanske divizije -Sasari-, 2. bataljon 260. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-. Četnička Bilećka i Gatačka brigada, jedna baterija i po jedna četa tenkova i minobacača), nastupajući iz Gacka, posle trodnevnih borbi odbacila 1. dalmatinsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i zauzela prevoj Čemerno.

1. 9. 1943 Kod s. Brajčevića i s. Bodežišta (blizu Gacka) 10. hercegovačka NOU brigada razbila konjički eskadron izviđačkog bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, ojačan delovima mesnog milicijskog bataljona i četničke Gatačke brigade. Neprijatelj je imao 13 mrtvih, 9 zarobljenih i veći broj ranjenih. Između ostalog, zaplenjeno je i 45 konja sa opremom.

10. 9. 1943 Deseta hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila delove četničke Gatačke brigade i mesnog milicijskog bataljona i zauzela Gacko.

29. 12. 1943 Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila četnička Gatačka brigada, ojačana manjim delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Iako je slomila spoljnu odbranu i prodrla u grad, 10. brigada je u zoru obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih.

1. 3. 1944 Manji delovi nemačke 369. legionarske divizije i četničke Gatačke brigade potisnuli delove 11. hercegovačke udarne brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ i Nikšićkog NOP odreda i zauzeli Gacko.

10. 7. 1944 Iz Gacka četnička Gatačka brigada, ojačana 2. bataljonom 370. puka nemačke 368 legionarske divizije i 3. mitraljeskim bataljonom domobranske 9. posadne brigade, izvršila ispad da bi zauzela prevoj Kobilju glavu i greben pl. Somine. Sutradan je 11. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ protivnapadom odbacila neprijatelja na polazne položaje. Po nepotpunim podacima neprijatelj je imao 10 mrtvih i 39 ranjenih, a jedinice NOVJ (s komandama mesta Gacko i Golija) - 11 mrtvih, 18 ranjenih i 10 nestalih boraca.

2. 9. 1944 Jedanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ oslobodila Gacko, razbivši u iznenadnom noćnom napadu u rejonu Avtovca, delove četničke Gatačke brigade. Poginulo je 9 četnika, a 11. brigada je imala 5 ranjenih boraca.

Fotografije

Povezane odrednice

369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Druga neprijateljska ofanziva Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bilećka četnička brigada Operacija Schwarz Italija u drugom svetskom ratu 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Hercegovini 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Nikšić Nikšićki partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 154. pešadijska divizija Murge Petar Baćović Sjevernohercegovački partizanski odred Nikšićka četnička brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Gacko Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bileća