🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glamoč u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 113 dokumenata i 25 fotografija.

Događaji

30. 7. 1941 Gerilski odredi iz okoline zauzeli Glamoč, ali su ga, zbog intervencije jednog kombinovanog bataljona (domobrani, ustaše i žandarmi) iz Livna i zbog slabe unutrašnje organizacije, sutradan napustili.

31. 7. 1941 Oko 300 ustanika zauzeli žand. st. Ribnik i Opštinu u s. Velijama i oslobodili 80 talaca. Istovremeno je Prekajski gerilski odred Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu zauzeo ž. i žand. st. Mliništa (kod Glamoča). Time su spojene oslobođene teritorije oko Drvara i Jajca i povezane tamošnje ustaničke jedinice.

0. 8. 1941 U s. Prekaji (kod Drvara), odlukom Štaba gerilskih odreda za srez Bos. Grahovo i okolinu, formiran Štab gerilskih odreda za Glamoč i okolinu.

0. 8. 1941 Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi Sreskog štaba za Glamoč i okolinu reorganizovani u Glamočki (8) bataljon Drvarske brigade.

2. 8. 1941 U Glamoču i u desetak okolnih sela ustaše streljale i poklale oko 700 ljudi.

28. 8. 1941 Štab Drvarske brigade imenovao -komesarijat opštine Prekaja- - kako je nazvan opštinski NO odbor Prekaja (kod Glamoča). Odbor su sačinjavali predsednici seoskih -ekonomsko-poljoprivrednih- odbora.

6. 9. 1941 Da bi sprečio prodor ustaških snaga iz rejona Mliništa prema Drvaru, Štab Drvarske brigade formirao Operativni štab Mliništa (-Komandu partizanskih odreda za Mliništa i okolinu-), objedinivši, pod njegovom komandom, jedinice iz srezova Glamoč, Ključ, Mrkonjić-Grad i Jajce. U sastav tih snaga ušli su i delovi 1. partizanskog bataljona -Sloboda-.

0. 10. 1941 Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

13. 12. 1941 Formiran SK KPJ za Glamoč u sastavu OK KPJ za Jajce. Partijska organizacija glamočkog sreza bila je do tada u sastavu OK KPJ za Drvar.

25. 12. 1941 Livanjski NOP odred zauzeo žand, st. Korićnu (na pruzi Glamoč-Livno), a posadu, uglavnom, razoružao.

25. 1. 1942 Na konferenciji u s. Rorama (kod Glamoča) Glamočki bataljon -Budućnost-, 3. krajiškog NOP odreda proglasio se četničkim.

11. 3. 1942 Posle višednevnih borbi 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda uništio italijansko-domobransku posadu, jačine čete, u s. Radaslijama (kod Glamoča) i zapalio pilanu i parni mlin.

13. 3. 1942 U s. Crnom Vrhu (kod Glamoča) delovi 1. krajiškog NOP odreda razoružali četničku Prekajsku četu.

21. 3. 1942 U s. Preodcu (pod pl. Šatorom) održana sreska konferencija KPJ za Glamoč. Sređena je partijska organizacija, izvršena je reorganizacija bataljona -Budućnost- i preneti su zaključci sa Prve oblasne konferencije KPJ za Bos. krajinu u Skender-Vakufu.

17. 5. 1942 U s. Glavicama (kod Glamoča) četnici izvršili puč u 5. četi bataljona -Budućnost- 3. krajiškog NOP odreda. Oni su zarobili i, posle, zverskog mučenja, živog zakopali komandanta batal/ona Miloša Ticu, narodnog heroja.

6. 6. 1942 Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i 4. bataljon 3. krajiškog NOP odreda izvršili napad na Glamoč, ali su, zbog četničkog napada na naše jedinice s leđa, napad obustavili.

9. 6. 1942 U s. Korićni (na putu Glamoč-Livno) ojačani partizanski bataljon -Voiin Ziroiević- uništio deo italijanske kolone koja je bila u pokretu za Livno. Poginulo je i ranjeno oko 56 italijanskih vojnika.

14. 6. 1942 U s. Vidimlijama (kod Glamoča) četnici iznenadili partizanski bataljon -Vojin Zirojević-. Pri probijanju poginuli su komesar bataljona Mustafa Latifić, narodni heroj, i još 9 partizana, a ranjeno je i zarobljeno 6 boraca.

14. 6. 1942 Politički komesar 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio instrukciju komesarima potčinjenih jedinica: objašnjava ulogu političkih komesara u NOB-u, ukazuje na neke nedostatke u dotadašnjem njihovom radu i postavlja neposredne zadatke u vezi sa proširenjem NOB-a u Dalmaciji, čišćenjem četnika na sektoru Livno-Glamoč-Grahovo itd.

20. 7. 1942 Posle jedanaestodnevne blokade delovi 5. i 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Glamoč. Glavnina 18. čete domobranskog 13. pešadijskog puka probila se u Livno, dok je ostatak uništen.

15. 8. 1942 U Glamoč stigao iz Albanije delegat CK KPJ Dušan Mugoša i referisao generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu o pomoći albanskim drugovima na stvaranju KP Albanije.

21. 8. 1942 Na pl. Cincaru (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

25. 8. 1942 U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

0. 9. 1942 Izabran SNO odbor za Glamoč.

8. 9. 1942 U s. Mliništima (kod Glamoča) održana sednica CK KPJ.

9. 9. 1942 Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

30. 9. 1942 Kod s. Mliništa (blizu Glamoča) četnici iz zasede ubili vodnika Prateće čete Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milorada Stanojlovića Miču, narodnog heroja.

0. 10. 1942 U s. Jakiru (kod Glamoča) održana okružna konferencija SKOJ-a za Jajce, na kojoj je raspravljano o učvršćenju SKOJ-a, ulozi omladine u NOB-u i radu NOSOBiH.

13. 10. 1942 Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

19. 10. 1942 U Glamoču održana sednica CK KPJ.

21. 10. 1942 Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.

0. 11. 1942 U rejonu Glamoča formiran Haubički divizion VŠ NOV i POJ, sastava: dve baterije sa po dva oruđa (haubice 100 mm M. 14/19).

12. 2. 1943 Oko 6.000 izbeglica s Korduna i iz Banije, povlačeći se pred neprijateljskim terorom, stiglo u Glamočko polje (oko 4.000) i Livno (oko 2.000).

1. 3. 1943 Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

5. 3. 1943 Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

0. 4. 1943 U sastavu 10. udarne divizije NOVJ formiran Glamočko-livanjski NOP odred.

4. 4. 1943 Dva bataljona ustaške 5. brigade potisli manje delove 5. udarne divizije NOVJ i zauzeli Glamoč.

24. 4. 1943 Delovi 5. udarne divizije NOVJ napali Glamoč i okolna ustaško-domobranska uporišta. Slomivši spoljna uporišta, oni su prodrli u grad, ali su se 26. aprila povukli zbog intervencije iz Livna po jednog bataljona ustaške 5. brigade i nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

1. 6. 1943 Delovi 4. i 10. udarne divizije NOVJ napali posadu Glamoča. Zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka (15 poginulih i 25 ranjenih) napad je u zoru obustavljen.

23. 8. 1943 Delovi Glamočko-livanjskog NOP odreda ušli u Glamoč, koji je napustio 7. bataljon ustaške 5. brigade, povučen radi odbrane Livna. Pri povlačenju ustaše su spalile vojne objekte, s kojih se požar preneo i na veći deo stambenih zgrada.

30. 8. 1943 Deseta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i Glamočko-livanjski NOP odred napali Livno, ali napad nije uspeo zbog velike nadmoćnosti posade (Štab ustaške 5. brigade sa prištapskim delovima, 1. i 7. bataljonom i glamočkom milicijom).

0. 9. 1943 Izdvajanjem iz OK KPJ za Jajce formiran Okružni komitet KPJ za okrug Glamoč-Kupres.

3. 9. 1943 U Glamoč bez borbe ušle jedinice 10. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

6. 9. 1943 Na Suhopolju (kod s. Coslija, blizu Glamoča) uređen aerodrom NOVJ za sletanje savezničkih aviona.

15. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

27. 11. 1943 Na aerodromu Suhopolja (kod s. Ćoslija, na Glamočkom polju), spremajući se da kao šef vojne misije VŠ NOV i POJ kod saveznika, pođe avionom u Italiju, poginuo (od bombe bačene iz nemačkog izviđačkog aviona) sekretar SKOJ-a i član CK KPJ i VŠ NOV i POJ Ivo Lola Ribar, narodni heroj. Poginuli su i dva engleska oficira i desetar aerodromske desetine.

30. 11. 1943 Iz Glamoča avionom otputovala u Kairo vojna delegacija VŠ NOV i POJ, koja ima zadatak da Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok, u ime VŠ, izloži potrebu za koordinacijom zajedničkih dejstava i podnese zahtev za snabdevanje NOVJ oružjem, municijom i drugim potrebama.

21. 12. 1943 Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

17. 1. 1944 Na položajima s. Hotkovci - s. Stekerovci (kod Glamoča) 3. proleterska (krajiška) udarna brig

17. 1. 1944 Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

21. 1. 1944 Kod s. Hotkovaca (blizu Glamoča) delovi nemačke 1. brdske divizije (oko 600 vojnika) napali 1. bataljon 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle šestočasovne borbe, kad mu je pristiglo pojačanje, bataljon je neprijatelja razbio i naneo mu gubitke od oko 39 mrtvih vojnika, a sam imao 11 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

21. 5. 1944 Izabran ONO odbor za okrug Livno-Glamoč.

25. 5. 1944 Za vreme drvarske operacije, u rejonu s. Vrba - s. Korićna (kod Glamoča), 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, zatvarajući pravac Livno-Glamoč, razbila jaku kolonu delova 7. SS divizije -Princ Eugen-.

25. 5. 1944 Iz Livna nemački izviđački odred 369, legionarske divizije otpočeo nastupanje ka Glamoču, ali ga je 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, iz rejona s. Vrbe - s. Korićna, odbacila.

30. 5. 1944 Jedinice izviđačkog odreda nemačke 369. legionarske divizije ušle u Glamoč.

2. 6. 1944 Na komunikaciji s. Mliništa-Glamoč 1. proleterska udarna divizija NOVJ vodila vrlo teške borbe protiv snaga nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Ona je uspela da ih zadrži sve dok se VŠ NOV i POJ nije prebacio preko te komunikacije, a zatim mu je obezbedila pokret ka Kupreškom polju.

3. 6. 1944 Obezbeđujući pokret VŠ NOV i POJ, jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ vodile žestoke borbe protiv snaga 7. SS divizije -Princ Eugen- istočno od komunikacije Mliništa-Glamoč.

5. 6. 1944 Na putu Mrkonjić-Grad-Glamoč (kod Jasenovog potoka) delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od oko 18 mrtvih i većeg broja ranjenih. Brigada je imala 7 ranjenih boraca.

11. 6. 1944 Iz rejona Drvara 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla-, otpočela marš ka prostoriji Glamoč-Livno u cilju zaštite te prostorije od nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih jedinica.

17. 7. 1944 Glamočki NOP odred izvršio neuspeo napad na Livno koje su branili nemački vojnici i domobrani.

18. 7. 1944 Sa prostorije Glamoč-Livnu 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- otpočela marš za Srbiju (koji je trajao 40 dana i 40 noći).

0. 9. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa ušle u Bos. Grahovo, San. Most, Ključ, Mrkonjić-Grad, Glamoč, Kupres i Prozor, iz kojih su se povukle nemačke jedinice.

0. 9. 1944 Na okružnoj konferenciji AFŽ-a za okrug Glamoč-Livno izabran Okružni odbor AFŽ-a.

0. 10. 1944 Rasformiran Glamočko-livanjski NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo, kao jedan bataljon, u sastav Livanjsko-duvanjskog NOP odreda.

0. 12. 1944 Iz Bugojna se prebacila na Glamočko polje 1. vazduhoplovna baza 5. udarnog korpusa NOVJ.

0. 12. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Glamoč izabran Sreski odbor NOF-a.

Dokumenti

Izvještaj Gerilca o akcijama protiv neprijatelja oko Glamoča

Izvještaj domobranskog mjesnog zapovjedništva u Sinju od 1 kolovoza 1941 o borbama protiv partizana oko Sinja i Glamoča

Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o raspordu jedinica za borbu protiv ustaša na području Glamoča i reorganizaciji odreda u bataljon

Izvještaj Štaba bataljona gerilskih odreda za Glamoč od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o italijansko-ustaškoj ponudi pregovora i riješenosti bataljona na odlučnu borbu protiv njih

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 9 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na sektoru Mliništa-Glamoč

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 11 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona za napad na Ozren i Glamoč i osiguranje puta Livno-Glamoč

Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 11 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o prodoru neprijatelja na Ozren, zaposjedanju novih položaja i nestašici municije

Naredba Štaba Drvarske brigade od 12 septembra 1941 god. o izmjenama u komandnom sastavu Štaba Glamočkog bataljona i upućivanju političkog komesara brigade za sređivanje stanja u njemu

Izvještaj Komande partizanskih odreda za Mlinište i okolinu od 14. septembra 1941. Štabu Drvarske NOP brigade o borbama oko Glamoča

Izvještaj Štaba Glamočkog bataljona od 17 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pokušaju ustaškog garnizona u Glamoču da pregovara sa partizanima

Uputstvo Štaba Drvarske brigade od 18 septembra 1941 god. Štabu Glamočkog bataljona u vezi s ustaško-domobranskim ponudama za pregovore i naređenje za napad na Glamoč

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 20 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o vojno-političkoj situaciji oko Glamoča

Izvještaj Štaba partizanskih odreda za Mliništa i okolinu od 23 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o pripremama za napad na Glamoč i izboru narodne vlasti u Prekaji

Izvještaj štaba Glamočkog bataljona Drvarske brigade od 9 okto-bra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o formiranju Glamočkog bataljona

Izveštaj Kotarske oblasti u Glamoču od 18. oktobra 1941. o pomoći italijanskih vojnih vlasti srpskom življu u prenošenju leševa ubijenih pravoslavaca bačenih u jame

Izvještaj štaba Trećeg krajiškog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvedenim akcijama u selu Vlasinjama i kod Glamoča

Izvještaj štaba Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 7 juna 1942 god. Štabu odreda o napadu na Glamoč i čišćenju okolnih sela od neprijatelja

Izvješaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 7 juna 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Glamoča, Gacka i Zenice

Naređenje Momčila Đujića od 10. lipnja 1942. komandantima pukova »Kralj Aleksandar« i »Gavrilo Princip« za operacije na pravcima Bos. Grahovo — Livno i Grahovo—Glamoč

Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo–Livno i Grahovo–Glamoč

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 11 juna 1942 god. o borbama oko Jajca, Glamoča i Vareša

Naređenje zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 13 jula 1942 god. jedinicama oko Glamoča za akciju na neprijateljsko uporište Junuzovića Kulu

Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 29 juna 1942 god. Operativnom štabu o čišćenju terena oko Glamoča od četnika i uspostavljanju veze sa Trećim krajiškim NOP odredom

Dopis zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajlnu od jula 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o blokadi Glamoča

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 12 jula 1942 god. o borbama protiv partizana oko Travnika, Glamoča i Prozora

Izvještaj političkog komesara Udarnog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča

Izvještaj zamjenika komandanta Petog krajiškog odreda od 15 jula 1942 god. Štabu odreda o toku borbe za oslobođenje Glamoča

Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 18. jula 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na Glamoč i formiranju štabova bataljona »Budućnost« i »Gavrilo Princip«

Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 20 jula 1942 god. o oslobođenju Glamoča

Izvještaj pgtaba Petog krajiškog NOP odreda od 21 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Glamoča i o izvršenju postavljenih zadataka

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 jula 1942 god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama s neprijateljskim snagama iz Kupresa i naređenje da se sistematski poruši komunikacija Glamoč - Livno i onemogući neprijatelju mobilizacija iz rejona Livna

Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 1 avgusta 1942 god. o oslobođenju Glamoča, Ključa, Sanice, Ramića i Biljana

Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 5 kolovoza 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba zone sa Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno - Glamoč - Grahovo

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 5. kolovoza 1942. Glavnom Štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba Zone s Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno—Glamoč—Grahovo

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 avgusta 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda za pojačanu aktivnost u pravcu Ključa i Vrhpolja i o čišćenju terena od četnika u okolini Glamoča

Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Budućnost Trećeg krajiškog NOP odreda od 13 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o prekopavanju ceste Glamoč - Livno

Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 8 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o četničkim bandama na teritoriji komande

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 septembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOP odreda Hrvatske da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obaveštenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obavještenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo

Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o namjerama četničkih bandi da napadnu partizansku bolnicu i magacine na Crnom Vrhu

Izvještaj Komande mjesta Glamoč od 14 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i zadacima partizanskih straža u Glamoču i okolini

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. rujna 1942. Štabu »Dalmatinske udarne brigade za obranu pravca Livno—Glamoč

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za pokret iz Crnog Luga za Glamoč

Izveštaj Aleksandra Rankovića od oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju na Glamočkom sektoru

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 9 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na Glamočkom sektoru

Obavještenje Narodnooslobodilačkog odbora Donje Polje od 9 oktobra 1942 god. komandantu mjesta Glamoč o prodoru neprijatelja iz pravca Grahova

Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica

Izveštaj Aleksandra Rankovića od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na sektoru Glamoč - Livno

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 oktobra 1942 god. štabovima Treće proleterske brigade i Trećeg krajiškog NOP odreda da pomere svoj front na liniju Štrbina - Trnovo - Podgorija i zaštite pravce koji preko Mliništa vode ka Glamoču i Oštrelju

Izveštaj verskog referenta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije Vlade Zečevića od 27 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu o zapažanjima pri obilasku pojedinih mesta na području Glamoč - Mrkonjić Grad

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5 novembra 1942 god. Štabu Četvrte operativne zone NOV i PO Hrvatske da zatvori pravac Livno - Glamoč i poveže se sa Drugom proleterskom divizijom

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 novembra 1942 god. Štabu Četvrte (crnogorske) proleterske brigade Druge proleterske divizije da se po izvršenoj smeni prebaci u rejon Glamoča i uđe u sastav svoje divizije

Naređenje štaba Treće NOU divizije od 2 decembra 1942 god. štabu Prve, Druge, Treće i Sandžačke brigade i štabu Glamočkog sektora za napad na neprijatelja na komunikaciji Turbe - Donji Vakuf

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 januara 1943 god. štabovima brigada za hitno prebacivanje na prostoriju Mrkonjić Grad - Glamoč radi obezbjeđenja bolnice

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 februara 1943 god. Štabu Devete krajiške brigade za mobilizaciju ljudstva i formiranje Glamočkog bataljona

Naređenje Komande italijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 21 februara 1943 god. o izvođenju druge faze operacija Weiss na prostoriji Bosansko Grahoyo - Glamoč - Livno

Izvještaj načelnika štaba Sedme NOU divizije od 22 februara 1943 god. Štabu divizije o pokretu Šesnaeste brigade iz Glamoča u selo Ravno

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 marta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za upornu odbranu pravca Glamoč - Livno

Naređenja štaba Pete NOU divizije od 16 marta 1943 god. štabu Četvrte krajiške brigade za napad na neprijatelja u Mrkonjić Gradu i čišćenje prostorija oko Glamoča od četnika

Naređenje Draže Mihailovića od 1. aprila 1943. inspektoru trupa istočne Bosne i Hercegovine za formiranje Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa i borbu protiv NOVJ na sektoru Bosanski Petrovac — Glamoč — Bosansko Grahovo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da oslobodi Bosanski Petrovac i Glamoč

Izvještaj štaba Pete divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima napada na Glamoč i četničkom napadu na bolnicu u Koričanima

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 1 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča, Livna i Trnova

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 2 maja 1943 god. o situaciji na sektoru Trnova, Goražda, Glamoča i Livna

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 3 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za napad na četnike na području Glamoča

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 4 maja 1943 god. o situaciji na području Glamoča i Livna

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na bolnicu i borbama oko Mrkonjić Grada i Glamoča

Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 30 maja 1943 god. štabovima Šeste i Desete brigade i Štabu Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Glamoč i Glavice

Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o dejstvima Šeste i Desete brigade oko Glamoča i situaciji na teritoriji koju kontroliše Divizija

Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnice od 2 avgusta 1943 god. o pobuni ustaša iz Glamoča protiv oficira u vezi sa podjelom opljačkane stoke

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

Izvještaj admirala Jakčina od 3 septembra 1943 god. o zauzimanju Glamoča od strane jedinica NOV i o položaju Livna i Kupresa

Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za razmještaj na Glamočkom sektoru

Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije od devetog prosinca 1943. god. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin–Grahovo

Dopis Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije Štabu Devetnaeste divizije – politkomesaru o situaciji u rejonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 9. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin-Grahovo

Dopis Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije, politkomesaru o situaciji u rajonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima

Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 23. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o napadu na aerodrom Suhopolje na Glamočkom polju i pogibiji Ive Lole Ribara

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. prosinca 1943. Štabu Devete divizije da s podređenim jedinicama zatvori pravce Livno - Bos. Grahovo, Livno-Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. Štabu Devete divizije da sa podređenim jedinicama zatvori pravce Livno–Bos. Grahovo, Livno–Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera

Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Glamoč i u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji

Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

Izvještaj Štaba Devete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa

Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč

Izvještaj Štaba Devete divizije od 29. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

Izvještaj Štaba Devete divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

Izvještaj Štaba Devete divizije od 31. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Livno-Glamoč

Izvještaj Štaba Devete divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Livno-Glamoč

Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vreme borbi na području Livno-Glamoč

Mjesečni izvještaj zamjenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vrijeme borbi na području Livno-Glamoč

Direktiva Štaba Treće brigade Šeste NOU divizije od 14. marta 1944. štabovima bataljona za odbranu pravca Glamoč - Drvar

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 18. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije o novom rasporedu svojih jedinica na prostoriji Glamoč - Livno, Mrkonjić-Grad - Jajce i Gostilj - Mladikovina

Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 19. marta 1944. Štabu Treće proleterske (krajiške) brigade za sadejstvo sa Trećom ličkom brigadom na sektoru Šujica - Livno - Glamoč

Naređenje Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade od 20. marta 1944. potčinjenim jedinicama za raspored na sektoru Glamoča

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. Duvno Partizanska avijacija 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Beta 4. krajiška divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bosansko Grahovo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Operacija Schwarz Avijacija u oslobodilačkom ratu Sinj Drvarska brigada Ustanak u NDH Operacija Dinara 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ 15. brdski armijski korpus Mlinište 1. brdska divizija Vermahta Kupres Josip Broz Tito 2. oklopna armija Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Jajce Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Mrkonjić Grad Trnovo Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1944. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 7. dalmatinska udarna brigada Operacija Waldrausch 10. krajiška divizija NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Operacija Weiss Livno 6. lička proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. krajiška udarna brigada Ključ 5. ustaška brigada 7. SS divizija Prinz Eugen Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Travnik Bitka za Kupres 1942. Aleksandar Ranković 9. dalmatinska divizija NOVJ Arso Jovanović Drvar Narodni heroji Jugoslavije 369. legionarska divizija (vražja) 3. krajiški partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. proleterska divizija NOVJ Borbe za Livno 1942. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ivo Lola Ribar 1. vazduhoplovna baza NOVJ Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Prozor 8. dalmatinski korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Operacija Ziethen Saradnja četnika sa okupatorom Knin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Narodno oslobodilački odbori 2. proleterska divizija NOVJ