🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavatičevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

22. 9. 1941 U ponovljenom napadu Konjički bataljon Bosansko-hercegovačke brigade NOP odreda zauzeo žand. st. Glavatičevo (kod Konjica).

0. 10. 1941 U Glavatičevu, na inicijativu Štaba Konjičkog partizanskog bataljona, formiran opštinski NO odbor.

0. 5. 1942 U s. Glavatičevu (kod Konjica), na konferenciji delegata seoskih i četiri opštinska NO odbora, izabran SNO odbor za Konjic.

14. 6. 1942 Po četama Konjičkog bataljona Severnohercegovačkog NOP odreda počeli četnički pučevi. U trodnevnim borbama u selima Glavatičevu, Zimlju, Bijeloj i Blacama (kod Konjica) poginulo je preko 30, ranjeno desetak i zarobljeno i 2 partizana, ali se bataljon održao i glavninom prikupio u rejonu katuna Tisovice na pl. Prenju, a manjim delom na pl. Igmanu.

0. 3. 1943 Po naređenju odseka VŠ NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini, formirano Konjičko vojno područje, sa sedištem u s. Odžacima (kod Konjica), koje je obuhvatilo komande mesta: Bjelimić, Glavatičevo, Borci i Umoljani.

13. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio 2. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da energično napadne i potuče četnike na liniji s. Cičevo - s. Glavatičevo - s. Zaborani, a zatim produži prema drumu Nevesinje-Ulog-Kalinovik. Trećoj udarnoj diviziji NOVJ naredio je da razbije neprijatelja na pravcu s. D. i G. Zimlje - Nevesinjsko polje, a 6. istočnobosanskoj NOU brigadi i Majevičkoj grupi udarnih bataljona - da krenu ka Kalinoviku, u susret Glavnoj operativnoj grupi.

14. 3. 1943 U rejonu s. Čičeva (kod Konjica) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1 proleterske i 10. Hercegovačke NOU brigade razbile centar četničke odbrane, a sutradan, posle upornih borbi, prodrle i zauzele s. Glavatičevo. Četnici su se iduće noći povukli na liniju Krstac (k. 807) - Devojački kuk - Tjeme (trig. 1328) - Rat kamen (k. 1302) - Bahtijevica. Poginulo je 20, ranjeno 30 i zarobljeno 7 četnika dok su jedinice NOVJ imale 9 ranjenih i 4 mrtva, među kojima je bio i zamenik komandira 3. čete 3. bataljona 1. proleterske NOU brigade Dragoljub Božović Zuća narodni heroj.

17. 3. 1943 U širem rejonu s. Glavatičeva jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 1. proleterske udarne i 10. hercegovačke NOU brigade napale četničke snage. Posle žestokih borbi, u kojima su pretrpeli velike gubitke, četnici su sutradan u neredu odstupili: crnogorski četnici preko s. G. i D. Zimija ka Nevesinju, radi odbrane grada, a hercegovački ka s. Bijelom Polju, radi sprečavanja prodora ka Mostaru. Poginuli su komandant 2. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Pavle Vukoje Korčagin, narodni heroj, i komandir 1. čete 1. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Obren Šupić, narodni heroj.

28. 3. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 7. divizije NOVJ da sa 7. i 8. brigadom zatvara pravac Konjic - s. Glavatičevo i osigura bolnice na prostoru s. Glavatičevo, s. Bjelemić, Kalinovik.

30. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito precizirao zadatke i naredio štabovima divizija: da 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuje južnu grupu, forsira r. Drinu kod s. Broda i napadne Foču; da glavnina 1. proleterske udarne divizije NOVJ, kao severna grupa, pređe r. Drinu u rejonu s. Ustikoline i takođe napadne Foču; da 3. udarna divizija NOVJ, iz Nevesinjskog i Gatačkog polja, razbije četnike i oslobodi Gacko, Avtovac i druga uporišta, a da delovi 10. hercegovačke NOU brigade nastupaju ka Popovom polju; da 7. divizija NOVJ zatvori pravce: Konjic - s. Glavatičevo i s. Trnovo-Kalinovik, a 9. divizija NOVJ pravce: Mostar - Nevesinje - s. Plužine, Prijevorac - Nevesinjsko polje, Rujište-Čehoje i Lokve - s. Kula.

0. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ za pokazanu hrabrost i čvrstinu u borbama kod s. Glavatičeva, Kalinovika i prilikom forsiranja r. Drine i u borbama protiv italijanskih jedinica na odseku r. Drina-Čajniče.

27. 11. 1944 Koncentričnim napadom iz Nevesinja, Glavatičeva (kod Konjica) i s. Bijelog Polja (kod Mostara) jače snage nemačke 369. legionarske divizije odsekle 14. hercegovačku (omladinsku) udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ i okružile je u rejonu s. Zimlje - s. Lakat. Brigada se 28/29. novembra, uz gubitke od 12 mrtvih, 16 ranjenih i 74 nestala borca, preko pl. Crne gore probila u Gornje nevesinjsko polje.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da energično nadire u pravcu Glavatičeva

Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 marta 1943 god. štabu Prve proleterske brigade da obustavi izdavanje zapovijesti jedinicama za napad na četnike na položajima Glavatičevo- Lipeta

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 14. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda za napad na jedinice 2. proleterske divizije u predelu Borci— Glavatičevo

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 16 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika na sektoru Kvanj, Lipeta, Glavatičevo

Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke

Naređenje štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. štabu Šesnaeste brigade za pokret na prostoriju Idbar-Borci- Glavatičevo

Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zaplenjenu hartiju i lakove za Kalinovik, a zarobljene Italijane u Glavatičevo

Izvestaj Glavnog štaba Komande Narodne vojske Crne Gore i Hercegovine od 28. marta 1943. o borbama crnogorskih i hercegovačkih jedinica protiv jedinica NOVJ na pravcu Kula — Cičevo — Glavatičevo — Nevesinje

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da obezbedi pravac Konjic - Glavatičevo i evakuiše zaraznu bolnicu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 aprila 1943 Štabu Sedme NOU divizije da razbije četnike u rejonu Glavatičeva

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o situaciji na sektorima Gacka i Glavatičeva

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da saopšti štabu 29. NOU divizije da je glavnina 27. NOU divizije pošla sa sektora Kalinovika na sektor Glavatičeva

Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 29. aprila 1944. o napadu na jedinice NOV i POJ kod Kresova, Vlasenice, Kladnja, Drinjače i Glavatičeva

Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 25. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izviđanje u pravcu Cuhovići - Glavatičevo

Naređenje načelnika Štaba 29. NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima 11. i 14. hercegovačke (omladinske) brigade i Brigadi narodne odbrane za Hercegovinu za dejstva prema Foči i Glavatičevu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Bitka na Neretvi 8. banijska udarna brigada 2. gorski zdrug (NDH) Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mostar Operacija Weiss Pavle Ilić Petar Baćović Narodni heroji Jugoslavije Omladina u ratu Bijelo Polje Četnici u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Konjic Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. Narodno oslobodilački odbori Arso Jovanović 369. legionarska divizija (vražja) 10. hercegovačka udarna brigada Kalinovik 3. udarna divizija NOVJ Gacko 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Gojko Nikoliš 9. dalmatinska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Centralna bolnica NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Zetski četnički odred Borbe u Hercegovini 1942. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Nevesinje 2. udarni korpus NOVJ Foča Glavna operativna grupa NOVJ Glavni štab Crne Gore 2. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Vlasenica Ranjenici u ratu 1. proleterska udarna brigada Aleksandar Ranković Borbe u Hercegovini 1944. Ustanak u NDH 27. istočnobosanska divizija NOVJ Sjevernohercegovački partizanski odred 16. banijska udarna brigada 7. banijska divizija NOVJ