🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Bosne i Hercegovine

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji

Proglas Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine i Komande vojno-četničkih odreda od 1 oktobra 1941 god. za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOPO za Bosnu i Hercegovinu od 19. januara 1942. narodu istočne Bosne

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

Izvještaj štaba Birčanskog NOP odreda od 3 februara 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine o stanju u odredu i o borbama za vrijeme Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim mjerama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i Zvijezda poslije Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda

Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni

Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu

Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu o razvoju ustanka u Bosanskoj Krajini

Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o organizaciji NOP odreda Zvijezda i stanju u Sarajevu

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za formiranje Istočnobosanske brigade i vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 11 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv četnika i njemačko-ustaških snaga u Bos. Krajini i Centralnoj Bosni

Pismo Rate Dugonjića od 12 maja 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOP i DV za BiH o orijentaciji snaga prema Istočnoj Bosni i Hercegovini

Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 13 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o borbama protiv okupatora, ustaša i četnika na području Trećeg i Četvrtog krajiškog odreda

Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora

Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Franja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju 

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Birčanski partizanski odred Druga neprijateljska ofanziva Ratomir Dugonjić Partizanska avijacija Saradnja četnika sa okupatorom Romanijski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Kalinovički partizanski odred Borbe za Jajce 1942. 2. proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Centralni komitet KPJ 1. krajiški partizanski odred 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Durmitorski partizanski odred Partizanska taktika Kalinovik Vrhovni štab NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Prijedor Majevička četnička brigada Svetozar Vukmanović Tempo Franjo Kluz Borbe u Hercegovini 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Nevesinje Nikšić Majevički partizanski odred Josip Broz Tito Partizanski odred Zvijezda Nikšićki partizanski odred Glavni štab Crne Gore Gacko Ustanak u NDH 1. proleterska udarna brigada Arso Jovanović Rudi Čajavec Saradnja partizana i četnika 1941.