🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Crne Gore

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 396 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

26. 11. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice) VŠ NOP odreda Jugoslavije, na sastanku sa vojnim i političkim rukovodiocima NOP odreda koji su bili zahvaćeni neprijateljskom ofanzivom, doneo odluku da se što upornije brani slobodna teritorija zapadne Srbije, a potom da se deo snaga povlači za Sandžak a drugi deo zabaci neprijatelju za leđa i dalje dejstvuju na dodeljenim područjima. U vezi s tim, on je Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio da sa potčinjenim jedinicama poveća aktivnost prema Srbiji radi prilivata snaga koje se budu povlačile za Sandžak.

15. 4. 1942 PK KPH za Dalmaciju uputio dopis Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku, u kome izlaže značaj stalne veze između Dalmacije i Crne Gore za međusobno potpomaganje u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 8. 1943 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku uputio proglas u kome, govoreči o saradnji četnika i separatista sa okupatorom i o neuspesima okupatora u bici na reci Sutjesci, pozivaju narod u sveopštu oružanu borbu, na osvetu za sva zločinstva koja su okupatori, uz pomoć pete kolone, počinili na teritoriji Crne Gore i Boke.

1. 1. 1944 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio područnim štabovima NOP odreda da upute određen broj ljudstva za popunu 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

5. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa: Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku mora forsirati formiranje lakih pokretnih jedinica; tom štabu ostaviti 5. crnogorsku NOU brigadu za područje Crne Gore i još jednu brigadu za područje Sandžaka; u pozadini organizovati čvrstu vojnopozadinsku vlast; 29. udarna divizija NOVJ ostaje u Hercegovini i preuzima primorje od Boke do Neretve.

5. 1. 1944 Glavni štab NOV i PO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Lovćenskog NOP odreda da pojača politički rad na svom području i na taj način stvori uslove za uspešniju mobilizaciju boraca.

2. 9. 1944 VŠ NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju direktivu: GŠ NOV i PO za Kosovo i Metohiju preimenovan u Operativni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju; pošto područje Kosova i Metohije postaje važno za razvoj situacije ne samo u južnim krajevima Srbije nego i u severnoj Albaniji i susednim krajevima Crne Gore, nipošto se ne sme dozvoliti da se na njemu ugnezdi reakcija; VŠ NOV i POJ obaveštava ga da je naredio Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju da Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju stavi na raspolaganje sve jedinice s Kosova i Metohije, a predložio je Vrhovnom štabu NOV i PO Albanije da izvesne snage uputi na odsek severno od r. Drima.

Dokumenti

Pozdravi upućeni sa savjetovanja Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku

Saučešće Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku porodicama partizana poginulih na Pljevljima

Pismo delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak pri Okružnom komitetu KPJ za Kolašinski okrug delegatu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju u Srezu beranskom

Iz Saopštenja br. 6 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 januara 1942 god. o partizanskim borbama i akcijama

Saopštenje br. 2 od oktobra 1941 god. o osnnvanju Glavnog štaba narodnooslobodilačkih partizanskih odreda za Crnu Goru i Boku

Prijedlog Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije za odavanje priznanja partizanima i jedinicama koji su se naročito istakli

Iz Saopštenja br. 2 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o borbama u Crnoj Gori

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od oktobra 1941 god. o zločinima okupatora i njegovih pomagača nad crnogorskim narodom

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 oktobra 1941 godine

Saopštenje br. 1 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 oktobra 1941 god. o rezultatima borbe na Jelinom Dubu i pregovorima sa Komandom okupatorskih trupa u Crnoj Gori

Izvještaj štaba Lovćenske NOP brigade od 27 oktobra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkoj situaciji na području brigade

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 31 oktobra 1941 god. o proslavi Oktobarske revolucije

Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 31. oktobra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o raspoloženju naroda za jačanje narodnooslobodilačke borbe

Odgovor na proglas Pircia Birolia - članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za energičnu borbu protiv narodnih izdajnika i stalno izvođenje akcija protiv okupatora

Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o smrti Alekse Đilasa

Saopštenje br. 3 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od novembra 1941 god. o borbama i diverzijama crnogorskih partizana

Članak iz Saopštenja br. 3 Glavnbg štaba NOP odreda za Crnu Goru n Boku od novembra 1941 god. o zaštiti naroda i borbi protiv špekulacije

Naredba br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. o reorganizaciji vojnih jedinica

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 novembra 1941 god. za oslobođenje i odbranu naseljenih mjesta

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 novembra 1941 god. o pokretu Lovćenskog bataljona za Sandžak

Zapisnik o savjetovanju Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku sa komandantima i političknm komesarima odreda od 15 novembra 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za preduzimanje akcija radi olakšanja zauzimanja Pljevalja

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima savjetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o polasku Lovćenskog bataljona za Sandžak

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od 24. novembra 1941. Štabu Katunskog bataljona Lovćenskog NOP odreda da pomogne Orjenskom i Grahovskom bataljonu u izvođenju akcija

N:ređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za priključenje gornjolješanskih partizana Lješanskom bataljonu

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog za Sandžak

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 27 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stanju na području odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 28 novembra 1941 god. o ukidanju principa izbornosti komandnog kadra, imenovanju štaba Lješanskog bataljona i neposrednim zadacima Lovćenskog odreda

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 29 novembra 1941 godine

Izvještaj Štaba Lovćenskog NOP odreda od 29. nove.mbra 1941. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju dva bataljona i raspoloženju naroda u lješanskoj nahiji

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 novembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda u vezi formiranja Lješanskog bataljona

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stvaranju Prve proleterske NOU brigade, njenim prvim borbama, previranju u partizanskim odredima Istočne Bosne i naređenje za upućivanje dovoljno jakih snaga za čišćenje Foče, Goražda, Ustiprače i Kalinovika

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo

Pismo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Proglas Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore od decembra 1941. narodu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke da stupaju u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika 

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama u Crnoj Gori

Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

Saopštenje br. 4 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 7 decembra 1941 god. o borbama i diverzionim akcijama crnogorskih partizana

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. o borbi na Pljevljima i određivanje zadataka Lovćenskom odredu u vezi nastale vojno-političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori

Nzređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za čvrsto držanje obruča oko Nikšića i pomaganje bolnice na Žabljaku

Izvještaj štaba Zetskog NOP odreda od 10 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvedenim akcijama

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 godine

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 12 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 12 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o rezultatima borbi na sektoru Grahovo - Crkvice i naređenje za vršenje diverzija i pojačanje budnosti prema neprijatelju

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 15 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o našim i neprijateljskim gubicima u borbi na Pljevljima i najvažnijim vojno-političkim zadacima odreda

Izvještaj delegata Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komskog odreda

Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 19. decembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore o dejstvima Odreda u prvoj polovini decembra

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbi za Pljevlja

Članak iz Saopštenja br. 5 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o narodnim izdajnicima

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbama crnogorskih partizana

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 21 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 23 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju i izvedenim akcijama na teritoriji odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o načinu pružanja pomoći Narodnooslobodilačkom pokretu u Gatačkom srezu

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 27 decembra 1941 god. o rasformiranju Crnogorskog NOP odreda

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 decembra 1941 god. štabu Nikšićkog NOP odreda o zadacima Odreda i Župopivskog bataljona

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 4. januara 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o postavljanju komandnog kadra u štabu i jedinicama Odreda

Zapisnik sa savjetovanja pretstavnika Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku i Hercegovačkog NOP odreda od 4 januara 1942 god. o formiranju zajedničkog Operativnog štaba za Hercegovinu

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o političkim prilikama u Katunskoj Nahnji, formiranju Primorskog i Čevsko-bjeličkog bataljona i izvedenim akcijama na području odreda

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku o važnijim borbama i akcijama crnogorskih i bokeljskih partizana od 16 decembra 1941 do 18 januara 1942 godine

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 1 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkom stanju na području odreda

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 23 januara 1942 god. štabu Lovćenskog odreda o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 25 januara 1942 god. za odbranu Bjelopavlića i sprečavanje prodora Italijana

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 28 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini, neuspjelom napadu četnika na Borač i stanju opsjednutog garnizona u Nikšiću

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni i razbijanju Druge neprijateljske ofanzive

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za pojačanu budnost prema četnicima, stalno uznemiravanje neprijatelja u Nikšiću i formiranje udarnih četa

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jggoslavije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Crne Gore

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 31 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o situaciji na teritoriji odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o potapanju broda Skender beg i borbama u Pavlovoj Strani

Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od februara 1942 godine

Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Odreda

Pismo Štaba Lovćenskog NOP odreda od kraja februara 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razmjeni zarobljenika

Članak iz Saopštenja Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o značaju discipline i budnosti u borbi protiv neprijatelja

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o četničkoj izdaji u Crnoj Gori

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 2 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju bataljona, izvedenim akcijama i političkoj situaciji na području odreda

Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 2 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda povodom opsade Nikšića

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 februara 1942 god. Glavnbm štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 7 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o razbijanju tajne četničke organizacije u Srezu šavničkom i formiranju udarnih bataljona

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 16 februara 1942 god. Lovćenskom NOP odredu za upućivanje jednog bataljona na teren odreda Bijeli Pavle

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o borbama i akcijama odreda

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 februara 1942 god. o borbama partizanskih jedinica na području Crne Gore i Boke

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o bombardovanju Žabljaka i stanju u odredu

Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Velimir Terzić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dragoljub Draža Mihailović Cetinje Borbe u Dalmaciji 1942. Durmitorski partizanski odred Nikšićki partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kolašin Arso Jovanović Gacko Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Žabljak Josip Broz Tito Mojkovac Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Mitar Bakić Moša Pijade Sava Kovačević Bolnice u oslobodilačkom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Pljevlja Partizanski odred Bijeli Pavle 1. proleterska udarna brigada 1. alpska divizija Taurinense 29. hercegovačka divizija NOVJ Danilovgrad Politički komesari u NOR-u Avijacija u oslobodilačkom ratu Glavni štab Kosova i Metohije Borbe u Crnoj Gori 1942. Podgorica 3. udarna divizija NOVJ Blažo Jovanović Zetski partizanski odred Bajo Sekulić Šavnik Zarobljenici u ratu Glavni štab Hrvatske Kalinovik Milovan Đilas Ranjenici u ratu 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Ivan Milutinović Omladina u ratu Crnogorski partizanski odred Intendantura u ratu Narodni heroji Jugoslavije 2. udarni korpus NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Operacija Schwarz Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu 6. crnogorska udarna brigada Peko Dapčević Saradnja četnika sa okupatorom Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu 8. crnogorska udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Pljevaljska bitka Vrhovni štab NOVJ Nikšić Lovćenski partizanski odred Andrijevica Komski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu