🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Hrvatske

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 1591 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Privremeni glavni štab gerilskih odreda za Liku uputio proglas srpskom i hrvatskom narodu, u kome ih poziva na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša.

26. 9. 1941 U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

16. 11. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio direktivu Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku: šire uključivanje hrvatske mase u NOB u koristiti se iskustvom iz Srbije.

1. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku obaveštenje o izdajničkom radu Draže Mihailovića ističući potrebu za pojačanom budnošću prema izdajničkim elementima.

9. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Fruškogorskog NOP odreda da se stavi pod komandu Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku, dao mu uputstva u pogledu jačine i sastava njegova odreda, odredio mu zadatke i ukazao mu na način izvođenja akcija (pri čemu će voditi računa o specifičnim uslovima kraja u kome će dejstvovati).

25. 4. 1942 Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku formirana Lička partizanska četa.

3. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o uspostavljanju veza Zagreba sa Srbijom, Vojvodinom, Slovenijom i Glavnim štabom NOP odreda za Hrvatsku i o radu partijskih rukovodstava i organizacija i razvitku NOB-a u Hrvatskoj, Srbiji, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji.

22. 9. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio direktivu Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku, Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu i Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, u kojoj im, pored ostalog, nalaže da svim snagama pristupe organizovanju slobodne teritorije, da u narodu prošire i pojačaju uticaj KPJ, a onemoguće svaki uticaj okupatora i njegovih domaćih slugu, te time osujete planove izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih agenata u zemlji o povratku na staro. -Ta velika teritorija- - kaže se u direktivi - -ne sme, dakle, da ostane samo vojnički osvojena a politički površno pridobijena, nego se mora politički organizovati i povezati uz našu vojnu silu-.

1. 12. 1942 Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije dostavio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku primedbe u pogledu održavanja radio-veze i uputstvo za organizaciju radio-telegrafskog kursa.

30. 1. 1943 VŠ NOV i POJ izdao direktivu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: u daljim borbama sačuvati živu silu i njen organski sastav; naročitu pažnju posvetiti ranjenicima, koji ne smeju pasti neprijatelju u ruke; nastojati da se održi slobodna teritorija oko D. Lapca i pl. Plješevice; odmoriti, popuniti i reorganizovati jedinice, kako bi bile spremne da povrate veći deo teritorije koja je izgubljena u poslednjoj ofanzivi.

24. 7. 1943 Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

20. 9. 1943 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Istru.

27. 10. 1943 VŠ NOV i POJ odobrio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da iz sastava 6. korpusa NOVJ uputi po jednu brigadu u Bosnu i Žumberak i da s nemačkim predstavnicima pregovara o razmeni zarobljenika.

18. 1. 1944 Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

19. 1. 1944 U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

19. 1. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

19. 1. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: sa poslednjim direktivama završena je globalna formacija na području Glavnog štaba; sada treba popunjavati jedinice i razvijati nove jedinice; podneti plan o formaciji prema datim direktivama.

0. 3. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 11. korpusa NOVJ.

4. 3. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: pri štabovima korpusa i brigada formirati foto-sekcije (a u divizijama nisu potrebne); foto-aparate oduzeti od pojedinaca i dati ih foto-sekcijama; snimati sve važnije momente od istorijskog i propagandnog značaja; prikupljati sve do sada snimljene slike i negative, pa od svakog snimka poslati dva primerka. Iste direktive su poslate i drugim podređenim štabovima.

7. 3. 1944 Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

14. 3. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

12. 5. 1944 Načelnik personalnog odeljenja VŠ NOV i POJ general-lajtnant Aleksandar Ranković uputio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku uput o formiranju personalnih odeljenja i odseka i uput za ispunjavanje personalnih upitnika sa kraćim objašnjenjem.

0. 6. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 2. brigada narodne odbrane u Hrvatskoj.

5. 8. 1944 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od dotadašnjeg Kordunaškog vojnog područja formirana Komanda 1. kordunaškog i Komanda 2. kordunaškog vojnog područja.

15. 8. 1944 U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

18. 8. 1944 U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

24. 8. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

0. 9. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 5. brigada 1. divizije KNOJ-a.

12. 9. 1944 Izišao prvi broj -Vojnog glasnika-, službenog lista Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku.

25. 9. 1944 U s. Popovcu (kod Čazme), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, formirana 3. brigada -Miloš Obilić-: (nazivana i 3. moslavačkom brigadom i brigadom -Nikola Demonja-) 33. divizije NOVJ.

28. 9. 1944 U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

26. 10. 1944 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

25. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus 3. armije JA vraćen pod komandu Glavnog štaba JA za Hrvatsku.

5. 4. 1945 Po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformirana Grupa NOP odreda 10. korpusa JA, a njeni odredi (Kalnički, Zagorski i Zagrebački) stavljeni pod komandu Štaba 10. korpusa JA.

11. 4. 1945 U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

15. 5. 1945 Naređenjem Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformiran 4. korpus JA (7. udarna i 8. udarna divizija JA ušle u sastav 4. armije JA, a 34. udarna divizija JA i prištapske jedinice korpusa stavljene na raspolaganje Glavnom štabu JA za Hrvatsku).

Dokumenti

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih partizana u drugoj polovici studenog 1941 godine

Izvještaj političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama prema izvještajima na konferenciji štabova bataljona

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije koncem studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u toku mjeseca studenog

Obavještenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izdaji Draže Mihailovića i potrebi pojačanja budnosti

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

Direktiva Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

Prijedlog Glavnog štaba Hrvatske od 17 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Kocduna i Banije za organizaciju međusobnih veza

Naredba br. 1 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. o imenovanju Glavnog štaba i održavanju veza s potčinjenim jedinicama

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941. god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za bolje organiziranja veza sa Glavnim štabom i dostavljanje kancelarijskog materijala

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. komandi Primorsko-goranskog NOP odreda za organizaciju veza

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za hitno prebacivanje pošte i dostavljanje kopija važnijih dokumenata

Pohvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske za izvršenu akciju u Karlovcu i naredba Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o organizaciji vojno-stručnih kurseva i izradi operativnih planova

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju i radu odreda

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda

Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim podređenim štabovima i partijskim forumima u Hrvatskoj s uputstvom o daljnjem širenju i učvršćivanju narodnooslobodilačkog pokreta

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama u drugoj polovici prosinca i namjerama komande

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije

Operativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona

Informativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i aktivnosti neprijateljskih posada u Gorskom Kotaru i Primorju

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih, kordunaških i banijskih partizana od 1 do 8 prosinca 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9 prosinca 1941 god. za dolazak na konferenciju vojnih predstavnika Like i Korduna

Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 prosinca 1941 god. komandi Drežničke čete o ovlašćenju delegate Glavnog štaba za rješavanje pitanja ishrane i organizacije veza

Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 prosinca 1941 god. Operativnom partijskom rukovodstvu CK KPH o savjetovanju vojnih predstavnika Like i Korduna, formiranju partizanskog odreda i Okružnog komiteta KPH za Baniju

Izvještaj Vladimira Popovića Glavnom štabu NOPO Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji iznijetoj na savjetovanju sa predstavnicima štabova odreda

Naredba br. 2 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. o imenovanju novog političkog komesara Glavnog štaba i dostavljanju izvještaja

Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. decembra 1941. komandantu Primorsko-goranskog NOP odreda za uspostavljanje relejne stanice i organizaciju političkog rada u jedinicama

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 prosinca 1941 god. komandantu Primorsko-goranskog odreda za bolju organizaciju štabova

Izvještaj br. 2 štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju jedinica

Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 23 prosinca 1941 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o reorganizaciji jedinica i pripremama za čišćenje terena od okupatora i izdajnika

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Baniju o potrebi mladih i sposobnih rukovodilaca za oficire štaba

Naredba br. 3 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. o potrebi stalnosti rukovodećeg kadra, uvođenju službenog pozdrava i organizaciji prebacivanja pošte

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za redovno dostavljanje izvještaja i organiziranje diverzantskih grupa

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uslovima za borbu i potrebama odreda

Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama kod Vojnića, Veljura i Perjasice

Pismo Glavnog štaba NOP odredi Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. o slabostima u radu političkih komesara

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. za organizaciju obavještajne službe

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. decembra 1941. za rad političkih komesara

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. o radu i zadacima operativnih oficira

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. štabovima partizanskih odreda za prilagođavanje akcija i rada zimskom vremenu i uslovima

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o operativnom planu i zadacima partizanskih odreda Korduna, Banije i Like

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP cdreda za Liku za raspored upućenih drugova i dostavljanje izvještaja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. štabu Primorsko-goranskog odreda za bolje održavanje veza i dostavljanje izvještaja

Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH

Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 28 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o pripremama za čišćenje terena i akcijama bataljona Ognjen Priča

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 prosinca 1941 god. komandi Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije za upućivanje dva stražara i političkog komesara u Glavni štab

Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 prosinca 1941 god. na izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca

Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 prosinca 1941 god. štabovima odreda o pripremanju potrebnih podataka za referiranje na savjetovanju u Glavnom štabu

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Hrvatskom Primorju

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o akcijama odreda

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda

Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu

Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Iz naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za osnivanje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

Naredba br. 1 Komande Slavonskog NOP bataljona upućena Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim četama bataljona o osnivanju tog bataljona

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

Pismo Centralnog komiteta KPJugoslavije Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske u kojem se ukazuje na zadatke partijskih organizacija i partizanskih odreda u daljnjem razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji

Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Fruškogorskog NOP odreda da se priključi Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i pojača izvođenje akcija na komunikacijama

Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o prijavljivanju dobrovoljaca za Prvu proletersku NOU brigadu

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o borbama i akcijama partizana koncem 1941 i početkom 1942 godine

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 siječnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o osnovnim nedostacima na terenu i stanju jedinica u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju

Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH

Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu

Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

Izvještaj Štaba Slavonskog NOP bataljona od 16 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju četa

Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba o preseljenju Štaba iz Zbjega u Tomić

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 veljače 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o drugom savjetovanju Glavnog štaba

Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 23 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju i veljači

Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje o pogreškama u člancima Primorskog borca

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

Informativni izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriju Prvog i Drugog odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu 2. kordunaški partizanski odred Knin Završne operacije u Jugoslaviji Omladina u ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zarobljenici u ratu Ranjenici u ratu 6. slavonski korpus NOVJ Gospić Borbe u Lici 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Banijski partizanski odred Borbe na Jadranu 1943. Bjelovar Gračac 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Bihać Italija u drugom svetskom ratu 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Borbe u Hrvatskoj 1943. Intendantura u ratu Karlovac 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Slunj 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Sjevernodalmatinski partizanski odred Vis Plaški Borbe u Dalmaciji 1944. Operacija Weiss 1. kordunaški partizanski odred Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Istri 1943. Glina 1. slavonski partizanski odred ZAVNOH Partizanska avijacija Borbe u Hrvatskoj 1945. 10. zagrebački korpus NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Mornarica NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ogulin Zagreb Centralni komitet KPJ Borbe u Dalmaciji 1942. Josip Broz Tito Borbe u Lici 1943. Sanitet u ratu Britanija i Jugoslavija Cazin Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Lici 1944. Donji Lapac 7. banijska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u