🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Makedonije

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 299 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda

Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od juna 1942. god. o zadacima i ulozi političkih komesara

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone

Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu

Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

Izveštaj komandanta odreda Damjan Grujev od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone

Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda Damjan Grujev i Goce Delčev dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu

Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda Damjan Grujev i Goce Delčev

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije

Izveštaj štaba odreda Goce Delčev od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda Damjan Grujev

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone

Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada

Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda Damjan Grujev u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom Vičo

Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu Mirče Acev povodom njegovog formiranja

Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Bilten povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda

Pismo Kira Krstevskog od 22. novembra 1942. god. upućeno članu Glavnog štaba NOP odreda. Makedonije o prebacivanju čete Jane Sandanski na morijovski teren

Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 29. novembra 1942. god. partizanskom odredu Pitu Guli o načinu dejstva odreda preko zime

Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenju dobijenih zadataka

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone povodom sukoba jedinica Prve operativne zone sa bugarskim snagama u okolini Kičeva

Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću

Pzveštaj štaba Prve operativne zone od 15. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 18. septembra 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o radu potčinjenih jedinica

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. septembra 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju bataljona Strašo Pindžur

Pismo boraca i rukovodilaca Treće operativne zone od 24. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije posle formiranja bataljona Strašo Pindžur

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 25. septembra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u Trećoj operativnoj zoni

Izveštaj političkog komesara Grupe partizana na sektoru s. Popovec–Ivančište od oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu balističkih snaga

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od oktobra 1943. god. makedonskom narodu

Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Vrhovnom štabu NOV i POJ

Izveštaj štaba Druge operativne zone od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretima balističkih bandi

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o stanju jedinica na sektoru Turie–Kozica

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretu jedinica pravcem Brždane–Drugovo i otstupanju grupe balista u pravcu Malkovca

Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade

Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 6. oktobra 1943. god. štabu Prve operativne zone

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pravcima pokreta područnih jedinica

Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

Obaveštenje Cvetka Uzunovskog od 7. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji i akcijama na teritoriji Treće operativne zone

Pismo političkog komesara Glavnog štaba Makedonije od 7 oktobra 1943. god. rukovodiocima Narodnooslobodilačke borbe na sektoru Prespanskog Jezera o pretstojećim zadacima

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. oktobra 1943. god. jedinicama Prve i Druge operativne zone o razoružanju grupa koje ne pripadaju nijednoj jedinici Narodnooslobodilačke vojske

Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 9. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o stanju jedinica i situaciji u selima Brždani, Sviništa, Kozica i Belica

Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda

Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

Izveštaj političkog komesara Druge grupe bataljona od 20 oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o dolasku kontra-četnika u Slivovo

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. oktobra 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ u Makedoniji da izvesti o stanju i akcijama jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 27. oktobra 1943. god. o postavljanju kadra u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

Izveštaj štaba Druge grupe bataljona od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama

Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od novembra 1943. god. povodom drugog oslobođenja Kičeva

Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 2. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o razvoju borbi oko Kičeva

Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju Druge grupe bataljona ka Gostivaru

Izveštaj Knrnla Krstevskog od 4. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije

Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ Makedonije o situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine i o stečenim iskustvima u stvaranju NO vojske

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. novembra 1943. god. za formiranje bataljona Stevan Naumov

Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa

Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine

Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. novembra 1943. god. o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk

Izveštaj štaba Treće operativne zone od 20. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o izvršenim akcijama u vremenu od 15. avgusta do 20. novembra 1943. godine

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na području Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ za Makedoniju od 3. decembra 1943. Vrhovnom štabu o akcijama protiv bugarske okupatorske vojske na području 3. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Izveštaj političkog instruktora Grupe odreda od 3. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu nemačkih snaga prema Malesiji

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade

Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani

Izveštaj, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod s. Vitolišta i o uništenju rudnika

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od januara 1944. god. bataljonu Jordan Nikolov

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani

Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 3. januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod sela Vitolište i Mrežičko

Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona Jordan Nikolov

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 5. marta 1944. god. o maršu preko Belasice, Plačkovice i Osogova, o borbama bataljona Stevo Naumov i Hristo Botev protiv bugarske vojske i policije i o razbijanju četnika Draže Mihailovića na Kozjaku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Kičevo Grčki partizani Pirot Otečestveni front Bugarske Gevgelija Avijacija u oslobodilačkom ratu Bali Kombetar 49. makedonska divizija NOVJ Kuzman Josifovski Prilep 16. makedonska brigada Oslobođenje Kičeva 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Veles SSSR i Jugoslavija 22. srpska divizija NOVJ Grčka u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Skoplje Vrhovni štab NOVJ Ohrid Strahil Gigov 11. hercegovačka udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Sremski front Borbe u Makedoniji 1944. Albanski partizani Februarski pohod Borbe u Makedoniji 1942. Kruševo Dobrivoje Radosavljević Albanija u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Tetovo 8. makedonska brigada Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Preševo Kavadarci 1. kosovsko-metohijska brigada Strumica Valandovo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. makedonska brigada Bujanovac Demir Kapija Štip Kumanovski partizanski odred Debar 2. makedonska udarna brigada 8. preševska brigada Cvetko Uzunovski 48. makedonska divizija NOVJ 1. makedonska udarna brigada 12. preševska brigada Kočani Struga Gostivar 3. makedonska udarna brigada Kumanovo Bitka za Srbiju Bitola Kratovo 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Glavni štab Kosova i Metohije Britanija i Jugoslavija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Politički komesari u NOR-u Gnjilanska brigada Mihajlo Apostolski Svetozar Vukmanović Tempo