🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Slovenije

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 1075 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

11. 12. 1942 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju formirana 2. operativna zona NOV i PO Slovenije, na teritoriji Dolenjske i Bele krajine s jedinicama: slovenačkom NOU brigadom -Matija Gubec-, slovenačkom NOU brigadom -Ivan Cankar-, Zapadnodolenjskim NOP odredom i, privremeno, 1. slovenačkom NOU brigadom -Tone Tomšič-.

5. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

22. 9. 1944 Na osnovu naredbe Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1944, pri Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju formiran Referat za vazduhoplovstvo, sa zadatkom: organizacija aerodroma i mesta za prijem materijala iz savezničke pomoći, kao i rešavanje svih pitanja u vezi s vazduhoplovstvom.

7. 10. 1944 Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju, Kokrški NOP odred 9. korpusa NOVJ prepotčinjen 4. operativnoj zoni. NOV i PO Slovenije.

7. 11. 1944 Kod Črnomelja nesrečnim slučajem, poginuo komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju Franc Rozman Stane, narodni heroj.

2. 3. 1945 Po naređenju Generalštaba JA, 7. korpus stavljen pod neposrednu komandu Štaba 4. armije (Korpus je sve do 25. aprila dejstvovao pod neposrednom komandom Glavnog štaba JA za Sloveniju, preko koga mu je Štab 4. armije JA davao samo opšta uputstva.)

5. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

20. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o formiranju Ljubljanskog vojnog područja, s komandama mesta: Novo Mesto, Črnomelj, Vinica, Stari Trg na Kupi, Stari Trg pri Ložu i Kočevje.

28. 4. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se Belokranjski i Notranjski NOP odred 7. korpusa JA uključe u sastav 1. slovenačke divizije KNOJ-a.

1. 5. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu o podeli teritorije Slovenije i formiranju četiri vojna područja (potom formirana: Ljubljansko, Tršćansko, Celovško i Mariborsko vojno područje, s komandama mesta u većim mestima).

12. 5. 1945 Glavni štab JA za Sloveniju izdao naredbu da se u Gorici formira Štab za repatrijaciju sa zadatkom da prihvata ljudstvo koje se iz nemačkih logora vraćalo u domovinu.

Dokumenti

Pravila Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od sredine jula 1941 god. o ustrojstvu, radu i zadacima partizanskih odreda - Partizanski zakon

Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1941 god. o borbama partizanskih odreda u periodu od 22 do 28 septembra 1941 godine

Odredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 17 oktobra 1941 god. o zastavi, znacima i pozdravu u slovenačkim partizanskim odredima

Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o napadu na nemačku posadu u Bučkoj i Nazarju

Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o borbama Prvog štajerskog bataljona

Pismo člana Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od decembra 1941 god. Glavnom štabu slovenačkih NOP odreda o izdajstvu Draže Mihailovića

Pismo člana Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije druga Edvarda Kardelja Glavnom štabu slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od početka decembra 1941 god. o izdajstvu Draže Mihailovića

Saopštenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda o miniranju željezničkog mosta na Ljubljanici izmedju Preserja i Notranjih Gorica

Izveštaj komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o napadu na stanicu Verd

Objašnjenje zapovesti Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 3 aprila 1942 god. za pretstojeću prolećnu partizansku ofanzivu

Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 7 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima u cilju stvaranja slobodne teritorije

Izveštaj štaba Druge grupe odreda od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o problemima u vezi sa reorganizacijom potčinjenih jedinica

Naređenje zamenika komandanta Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda štabu Dolenjskog odreda za proširenje slobodne teritorije u Dolenjskoj

Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 2 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o borbama u avgustu

Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 22 avgusta 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve udarne brigade Tone Tomšič za izviđanje Kočevskog Roga

Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 26 avgusta 1942 god. o formiranju manevarskih brigada u vezi sa italijanskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju Treće i Pete grupe odreda

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 31 avgusta 1942 god. o merama u vezi sa nemačkom ofanzivom protiv partizanskih jedinica u Gorenjskoj i Štajerskoj

Proglas Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda i Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god Slovencima koji su primili oružje iz ruku okupatora

Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda i Izvršnog odbora Osvobodilne fronte od 5 septembra 1942 god. politkomesarima i terenskim radnicima o zadacima u akciji protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

Izveštaj štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o situaciji posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

Naredba politkomesara Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o kratkom političkom kursu za partizanske jedinice

Naredba Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda od 11 septembra 1942 god. o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže

Izveštaj štaba Druge grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda

Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 16 septembra 1942 god. za akciju čišćenja i za agitaciju protiv belogardističkih seoskih straža u Suhoj Krajini

Uputstvo Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 18 septembra 1942 god. štabu Treće grupe odreda o načinu borbe protiv okupatora i Bele garde posle ofanzive u Notranjskoj

Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 19 septembra 1942 god. za prelaz partizanskih jedinica u opštu ofanzivu

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 24 septembra 1942 god. za razgraničenje operativnog područja Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog odreda

Uputstva Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 24 septembra 1942 god. štabu Prve grupe odreda o menjanju taktike u borbi protiv neprijatelja i o pripremama za zimski period borbe

Pismo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 septembra 1942 god. Glavnom štabu narodnooslobodilačke partizanske vojske Hrvatske o saradnji slovenačkih i hrvatskih partizanskih jedinica

Odluka Izvršnog odbora Osvobodilne fronte slovenačkog naroda od 1 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Glavnog štaba slovenačkih narodnooslobodilačkih partizanskih odreda

Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1942 god. štabu Loškog odreda za formiranje Loške čete i o promeni naziva odreda u naziv Soški odred

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 2 oktobra 1942 god. o početku organizovanja brigade Ljubo Sercer

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 6 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Dolomitskog odreda

Dnevnik Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 avgusta do 16 oktobra 1942 godine

Izveštaj pretstavnika Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 22 oktobra 1942 god. o situaciji u Dolenjskoj, u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi

Izveštaj štaba Soškog odreda od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o akcijama primorskih partizana i o radu Odreda

Izveštaj komisije Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od kraja novembra 1942 god. svome štabu o napadu na Suhor i o dolasku grupe ofcira iz Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke partizanske vojske Jugoslavije

Pismo Edvarda Kardelja intendantu Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 4 novembra 1942 god. o načinu snabdevanja partizanskih jedinica iz Ljubljane

Izveštaj referenta za veze pri Glavnom štabu od 5 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o organizovanju relejnih stanica i o situaciji u Dolenjskoj

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9 novembra 1942 god. Štabu Druge proleterske divizije da uputi četiri rukovodioca na raspoloženje Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju, pribavi sredstva za održavanje radio-veze sa Vrhovnim štabom i dostavlja redovne izveštaje

Izveštaj komisije Glavnog štaba od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o svom radu u Cankarevoj i Gupčevoj brigadi i o situaciji u Dolenjskoj

Izveštaj štaba Istočnodolenjskog odreda od 11 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačke partizanske vojske o aktivnosti Odreda

Izvod iz izveštaja Štaba NOU brigade Matija Gubec od 12. novembra 1942. Glavnom štabu NOP odreda Slovenije

Izveštaj štaba Trećeg bataljona Udarne brigade Tone Tomšič od 16 novembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o aktuelnim problemima u Bataljonu

Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 25 novembra 1942 godine

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju o organizacionoj strukturi obaveštajne službe na području Slovenije i dostavljanju obaveštajnih izveštaja

Dnevna zapovest Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 1 decembra 1942 god. Prvoj grupi odreda

Pismo politkomesara Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 decembra 1942 god. Francu Leskošeku-Luki o povoljnim uslovima za proširenje ustanka u Gorenjskoj

Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Druge (Notranjske) operativne zone Glavnog štaba NOV i PO za Sloveniju i osnovnim zadacima Prve i Druge operativne zone

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o sastavu štabova operativnih zona, brigada i odreda

Uputstvo Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. štabu Štajerske operativne zone o reorganizaciji jedinica u Štajerskoj

Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 26 decembra 1942 god. o reorganizaciji Slovenačke narodnooslobodilačke partizanske vojske

Bilten Politkomesarijata Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od početka januara 1943 godine

Izveštaj Propagandnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o aktivnosti udarnih brigada i o opštoj situaciji u Dolenjskoj u decembru 1942 i januaru 1943 godine

Izveštaj Štaba Udarne brigade Matija Gubec od 1 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Brigadi

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za određivanje stalnih kurira za vezu sa Vrhovnim štabom

Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske u vezi sa reorganizacijom štabova podređenih jedinica i o tekućim zadacima

Uputstva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za rad na njenom sektoru

Naređenje šefa Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje izveštaja o stanju sanitetske službe

Izveštaj Štaba Prve operativne zone-Dolenjske od 9 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama na pruzi Trebnje - Št. Janž, Trebnje - Novo Mesto i o napadu na Primskovo, Temenicu i Dolenju Vas

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti podređenih jedinica od 19 novembra 1942 do 5 januara 1943 godine

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 10 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u podređenim jedinicama i na terenu

Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za likvidaciju neprijateljskih uporišta u dolini Mirne, Temenice i Gornje Krke

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije u saradnji sa jedinicama Prve operativne zone-Dolenjske

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske u vezi sa reorganizacijom vojnih formacija i o pretstojećim zadacima

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 12 januara 1943 god. Štabu Udarne brigade Tone Tomšič za ostanak Brigade u sastavu Prve operativne zone-Dolenjske

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine

Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 19 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji podređenih jedinica

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i brojnom stanju jedinica

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za preduzimanje potrebnih mera u slučaju neprijateljske ofanzive

Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 25 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prelaz u ofanzivne akcije i preduzimanje mera u slučaju neprijateljske ofanzive

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 28 januara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za prihvat novomobilisanih boraca iz Slovenačkog Primorja

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 28 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o neprijateljskoj ofanzivi i o situaciji u vojsci i na terenu

Izveštaj zamenika komandanta Prve operativne zone-Dolenjske od 31 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o akcijama slovenačkih brigada na hrvatsko-slovenačkoj granici

Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 5 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u Štajerskoj

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 februara 1943 god. Štabu Istočnodolenjskog i Zapadnodolenjskog odreda za mobilizaciju

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 15 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Bataljonu

Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 17 februara 1943 god. o organizovanju obaveštajne službe u NOV i PO Slovenije

Uputstvo Glavnog štaba NOV i i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Druge operativne zone-Notranjske za mobilizaciju na sektoru Ribnica-Sodražica i u Loškoj Dolini

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone-Stajerske za promenu vojne taktike i sprečavanje razvitka Bele garde na teritoriji Štajerske

Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 19 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u mesecu februaru

Obaveštenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ o uspesima mobilizacije u Primorskoj, Štajerskoj i Gorenjskoj

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 februara 1943 god. za formiranje Primorske operativne zone

Izveštaj Štaba Druge operativne zone-Notranjske od 23 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Knežje Njive i Krvave Peči

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 marta 1943 god. za postavljanje Štaba Gorenjskog odreda

Obaveštajni izveštaj Štaba Severnoprimorskog odreda od 1 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji u italijanskoj vojsci i pretstojećim promenama u italijanskoj politici

Osvrt Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1. marta 1943. Štabu 2. operativne zone Notranjske na rad političkih komesara

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 marta 1943 god. Štabu Prve operativne zone-Dolenjske za prelaz u ofanzivne akcije u Suhoj Krajini

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 4 marta 1943 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu Odreda i o situaciji na terenu

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 8 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda od 24 februara do 8 marta 1943 godine

Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 9 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 3 aprila 1943 god. o borbama i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 12 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama zaštite Štaba i Koruškog bataljona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Rijeka Slovensko domobranstvo Belokranjski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Nova Gorica Završne operacije u Jugoslaviji 31. slovenska divizija NOVJ Benkovac 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Italijanski partizani Mornarica NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Ljubljana Istra u oslobodilačkom ratu Gorenjski partizanski odred Komunistička partija Slovenije Koruški partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Štampa u ratu Ranjenici u ratu Borbe u Sloveniji 1944. 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Dolenjski partizanski odred Operacija Ljubljanska pokrajina Borbe u Sloveniji 1945. Sanitet u ratu Franc Leskošek Diverzije u oslobodilačkom ratu Notranjski partizanski odred Novo Mesto Goriška divizija Josip Broz Tito 8. slovenska brigada Fran Levstik 7. slovenski korpus NOVJ 12. slovenska udarna brigada (štajerska) Politički komesari u NOR-u Borbe u Sloveniji 1942. Bela garda Ozalj Maribor Trst 14. slovenska divizija NOVJ Edvard Kardelj 18. slovenska divizija NOVJ Kapitulacija Italije Partizanska taktika 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Ustanak u Sloveniji 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 9. slovenska brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija Glavni štab Hrvatske 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Đuro Vučinić Osvobodilna fronta Dolomitski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Črnomelj Kočevje Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Slovenska udarna brigada Matija Gubec Ogulin 15. slovenska divizija NOVJ Ilirska Bistrica Italija u drugom svetskom ratu 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Borbe na Jadranu 1945. Soški partizanski odred