🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glavni štab Srbije

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 487 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

5. 12. 1942 Glavni štab NOP odreda za Srbiju dostavio svim NOP odredima u Srbiji raspis u kome ukazuje na greške učinjene u toku prošlog leta i jeseni i daje smernice za budući rad.

28. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju da pristupi formiranju brigada i divizija koje će imati zadatak da teritoriju Srbije čiste od kvislinških formacija, suzbijaju uticaj Nedića i Draže Mihailovića i stvaraju uslove za najširu mobilizaciju.

12. 3. 1944 Glavni štab NOV i PO za Srbiju formirao Operativni štab južnomoravskih brigada. Pod njegovu komandu su stavljene 2, 3. i 4. južnomoravska NO brigada i 9. srpska NO brigada.

0. 5. 1944 U Jablanici, od bugarskog partizanskog bataljona -Georgi Dimitrov- i drugih vojnika koji su prišli jedinicama NOVJ, formirana partizanska brigada -Georgi Dimitrov-. Brigada je dejstvovala pod komandom Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju do 9. septembra 1944, kada je otišla za Bugarsku.

7. 5. 1944 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju preimenovane južnomoravske NO brigade: 2. južnomoravska NO brigada u 4. sprsku, 4. južnomoravska u 6. srpsku, 5. južnomoravska u 7. srpsku, 6. južnomoravska u 8. srpsku NO brigadu (samo 9. srpska NO brigada nije menjala svoj naziv).

13. 7. 1944 Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio 21. udarnoj diviziji NOV da se sa prostorije s. Grabovac - Trnov Laz - Grabovnica - Kosmača ponovo prebaci preko Kuršumlijske Banje u rejon Brusa i planine Lepenca radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga.

1. 8. 1944 Glavni štab NOV i PO za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac uputstvo o načinu mobilizacije, stvaranju novih NOP odreda, učvršćivanju pozadinskih organa: NO odbora, komandi mesta i područja, oživljavanju kulturnog rada i pripremama za slobodne izbore organa NO vlasti.

12. 9. 1944 Glavni štab NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, uputio vojnu delegaciju na levu obalu Dunava (u Rumuniju) radi hvatanja veze s jedinicama CA. Delegacija je prešla Dunav kod s. Radujevca (blizu Negotina) i u s. Gruji (u Rumuniji) povezala se sa delovima Crvene armije.

Dokumenti

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije

Izveštaj Paraćinsko-ćupriske čete krajem avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama čete

Pismo Glavnog štaba NOPO Srbije od avgusta 1941. Štabovima odreda o potrebi da se odredi omasove i organizaciono srede kroz pojačanu borbenu i političku delatnost

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 2. avgusta 1941. drugu Tigu o stanju partizanskih odreda, o odnosu partijskih rukovodstava i štabova i o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 17. avgusta 1941. drugu Titu o stanju i prvim akcijama partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji

Izveštaj štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 3 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju i akcijama odreda

Izvod iz izveštaja Štaba Prvog šumadijskog NOP odreda od 3. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o političkom radu u odredu i na terenu

Izveštaj Beličke partizanske čete od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o brojnom stanju i akcijama čete

Izveštaj komandanta Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama odreda

Izveštaj štaba Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju odreda

Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda

Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

Izveštaj komandanta 1. šumadijskog NOP odreda od 24. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda u toku septembra

Izveštaj Štaba Kragujevačkog NOP odreda od 26. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o akcijama od 22. do 26. septembra

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 14. oktobra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima od 26. septembra do 14. oktobra

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije i instruktora PK KPJ za Srbiju od kraja jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljaše NOP odreda u Zapadnoj Srbiji

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 6 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Pasjačke čete

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. štabovima NOP odreda u Srbiji za spasavanje letine od okupatora

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Kopaoničkog odreda

Izveštaj komandanta Jastrebačkog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o akcijama odreda i upućivanju Udarne grupe na Kopaonik

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 7 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba povodom naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda i DVJ za stvaranje Glavnog štaba NOP odreda Srbije

Naređenje Glavnog štaba IOP odreda Srbije od 8 avgusta 1942 god. o imenovanju političkog komesara Jastrebačkog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 14 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o podnošenju izveštaja o stanju NOP odreda u Šumadiji

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 14 avgusta 1942 god. štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević za pojačanje akcija protiv neprijateljskih snaga

Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj Milorada Labudovića, komandanta 1. Šumadijskog NOP odreda, od 1. septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o razbijanju delova odreda koji su ostali na svom terenu i dejstvima obnovljenog odreda u proleće i leto 1942. godine

Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 13 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi prebacivanja Glavnog štaba na teritoriju Zapadne Srbije

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 23. Septembra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o dejstvima odreda od 27. avgusta do 20. septembra

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu

Pismo komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 27 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o svom uvođenju u dužnost

Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 11 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 17. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda od avgusta do oktobra

Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. oktobra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o brojnom stanju, naoružanju političkom radu i dejstvima odreda od 24. septembra do 23. oktobra

Pismo komandanta Glavnog štaba NOP rdreda Srbije od novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stvaranju jedinstvenog štaba NOP odreda u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji

Uputstvo Glavnog štaba Srbije od novembra 1942. o ustrojstvu i obuci partizanskih odreda

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 20 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o moralno-političkom stanju odreda i izvedenim akcijama

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji o podnošenju vojnih izveštaja

Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od decembra 1942. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji u Šumadiji i o mogućnostima obnavljanja i proširivanja partizanskih odreda

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 5 decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji i vojno-političkim pripremama za pretstojeće borbe

Naređenje Glavnog štaba Srbije od 8. decembra 1942. Štabovima partizanskih odreda o zabrani rada opštinskih uprava

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora

Izveštaj Komande Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o napadu na Sopot

Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od 17 decembra 1942 god, Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uspostavljanju veze među partizanskim odredima

Izjašnjenje Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 22 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije zbog nedovoljne aktivnosti u izvođenju akcija protiv okupatora

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o stavu premaj jugoslovenskoj izbegličkoj vladi u Londonu

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 januara 1943 god. svim štabovima NOP odreda u Srbiji za pojačanu borbu protiv okupatorskih i kvislinških jedinica

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o stanju u NOP odredima u Srbiji

Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i akcijama odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 januara 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o potrebi omasovljenja partizanskih odreda u Srbiji

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o imenovanju članova Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Pismo političkog komesara Glavnog štaba Srbije od 29. januara 1943. komandantu istog štaba o zajedničkim zadacima na oživljavanju dejstava partizanskih jedinica u Srbiji

Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda Mirko Tomić za izvođenje akcija

Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 februara 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o situaciji u Srbiji i stanju u NOP odredima

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 februara 1943 god. svim partizanskim NOP odredima u Srbiji za izvođenje akcija protiv neprijateljskih jedinica

Izvod iz pisma komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 februara 1943 god. komesaru Glavnog štaba NOV i PO Orbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj Čačanskog NOP odreda od februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda u LJubićkom srezu od 15 decembra 1942 god. do 17 februara 1943 godine

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku februara 1943 godine

Izjava političkog komesara Čačanskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uzrocima rasformiranja Čačanskog NOP odreda u oktobru 1942 god. i razbijanju obnovljenog odreda u martu 1943 god. u s. Ostri

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od maja 1943 god. o izvedenim akcijama partizanskih jedinica u Srbiji od 7 marta do 14 maja 1943 godine

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 2 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama odreda u martu i aprilu 1943 godine

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda

Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 aprila 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o zadacima partizanskih odreda u Srbiji

Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 20 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i izvedenim akcijama odreda u martu i aprilu 1943 godine

Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama u maju 1943 godine

Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6 maja 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju udarnih bataljona i brigade u Šumadiji

Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja

Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 22 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda u maju 1943 godine

Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 2 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 15 maja do 24 juna 1943 godine

Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine

Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o formiranju Udarnog bataljona u odredu

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 juna 1943 god. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda za stvaranje udarnih bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 30 juna 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o jednomesečnim akcijama odreda

Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 jula 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

Izveštaj Štaba 1. južnomoravskog NOP odreda od 12. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju i dejstvima odreda

Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine

Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP bataljona Prve šumadiske NO brigade od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama od 19 jula do 1 oktobra 1943 godine

Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 27 avgusta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u julu i avgustu 1943 god. na Radanu

Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1943 god. o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku leta 1943 godine

Izveštaj Štaba 2. južnomoravskog NOP odreda od 1. avgusta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi i teroru u Crnoj Travi i o jačini i dejstvima odreda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe za Kruševac 1944. 25. srpska divizija NOVJ Požarevac Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 2. proleterska divizija NOVJ Požarevački partizanski odred 17. srpska brigada Ustanak u Srbiji 1941. 24. srpska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu 23. srpska udarna divizija NOVJ 1. južnomoravski partizanski odred Borbe u Srbiji 1945. Vranje Užice 14. srpski korpus NOVJ Kruševac Partizanska avijacija 2. južnomoravski partizanski odred Centralni komitet KPJ Josip Broz Tito Glavni štab Kosova i Metohije Rasinski partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu 2. proleterska udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ 21. srpska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Kuršumlija 3. srpska udarna brigada Niš Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Svetozar Vukmanović Tempo 3. udarna divizija NOVJ Pirot Operativna grupa divizija Kraljevo Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Makedoniji 1944. 1. šumadijski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Četnici u drugom svetskom ratu Leskovac Borbe u Srbiji 1942. Kosmajski partizanski odred Prokuplje Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Avijacija u oslobodilačkom ratu Lebane Jastrebački partizanski odred Beograd 22. srpska divizija NOVJ Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 13. srpska brigada Crna Trava 17. istočnobosanska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Crvena armija 13. srpski korpus NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Vrhovni štab NOVJ Negotin 1. južnomoravska brigada Britanija i Jugoslavija Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1943. Topličko-jablanička operacija Glavni štab Makedonije Kragujevački partizanski odred Politički komesari u NOR-u