🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Glina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 88 hronoloških zapisa, 76 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

21. 4. 1941 U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

0. 5. 1941 Na tajnom sastanku ustaša u Glini, kome je prisustvovao i ministar pravosuđa, odlučeno da otpočne likvidiranje Srba na teritoriji NDH.

10. 5. 1941 U s. Selištu otpočeo dvodnevni prošireni sastanak partijskih aktiva sreza Gline na kome su analizirani noviji politički događaji.

21. 7. 1941 Otpočeo dvodnevni sastanak SK KPH za Glinu na kome je odlučeno da već 23. jula otpočne oružani ustanak.

29. 7. 1941 U crkvi u Glini ustaše poklale nekoliko stotina Srba. Krajem. jula u Glini je ubijeno oko 2.000 Srba.

31. 7. 1941 Zbog napada na žand. st. Glodina, ustaški odred iz Gline pobio 700 Srba (ljudi, žena i dece) u selima opštine Bužim (kod Bos. Krupe), a idućih dana taj se broj povećao na preko 1000.

18. 8. 1941 U s. Selištu (kod Gline) formiran prvi NO odbor u srezu Glina.

26. 9. 1941 Partizani Glinskog NOP odreda napali i zapalili žand. st. Gornji Klasnić (kod Gline), ubili 1 ustašu i ranili 3 ustaše i 3 domobrana.

26. 9. 1941 Partizani Petrinjskog i Sisačkog NOP odreda napali i demolirali žand. st. M. Gradac (kod Gline), ubili 1 i ranili 5 žandarma. Partizani su imali 3 poginula.

0. 10. 1941 SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

5. 10. 1941 Partizani Šestog rejona Korduna i Banije izvršili napad na Glinu i zauzeli predgrađe i ž. st.

7. 10. 1941 Partizani Prvog i Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije proterali ustaše iz s. Glinice (srez Slunj).

10. 10. 1941 U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

10. 11. 1941 Jedinice 6. bataljona komande NOP odreda Korduna i Banije srušile 13 većih i 12 manjih mostova i na više mesta prekopale puteve u selima između Gline i Šamarice.

18. 11. 1941 U rejonu s. Maje (kod Gline) jedinice 6. partizanskog bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije napale iz zased- kolonu od oko 100 ustaša i nanele joj gubitke od 15 mrtvih i 25 ranjenih.

29. 11. 1941 Borci 2. čete 4. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije napali i razoružali žand. st. u s. Žirovcu (kod Gline).

12. 12. 1941 Između Obljaja i Gline partizani porušili 13 kamenih i drvenih mostova i prekopali put na više mesta.

25. 1. 1942 Domobranska posada iz s. Obljaja (kod Gline), pod pritiskom delova Banijskog NOP odreda, povukla se u Glinu, uz prihvat tamošnjih ustaša.

28. 1. 1942 U s. Majskom Trtniku (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu.

0. 2. 1942 Izabran SNO odbor za srez Glinu.

10. 2. 1942 U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

0. 3. 1942 U s. Trnovcu (kod Gline) održana omladinska konferencija za srez Glinu, na kojoj je izabrano omladinsko rukovodstvo za taj srez.

3. 3. 1942 Ustaše napale s. Dragotinu (kod Gline) i ubile 50 ljudi, a još više njih ranile.

19. 3. 1942 U s. Trnovcu (kod Gline) održano partijsko savetovanje OK KPH za Baniju, u prisustvu 34 delegata iz srezova: Sisak, Gradac, Glina i Petrinja. Raspravljalo se o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu.

21. 3. 1942 U s. Prijeki (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali ustašku posadu.

24. 3. 1942 Selo Bučicu (kod Gline) koje je branila seoska straža zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda. Poginulo je 8 stražara. Zaplenjeno je 6 sanduka municije i 16 pušaka.

30. 3. 1942 Na ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružali 27 domobrana i zaplenili 27 pušaka i 1 automat.

30. 3. 1942 Na ž. st. Grabovac (kod Gline) 2. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružala domobransku posadu i zapalila ž. st. i Opštinu.

2. 4. 1942 Jedinice Banijskog NOP odreda razoružale neprijateljske posade u s. Grabovcu, s. Vlaoviću i s. Maji (na železničkoj pruzi Glina-Petrinja), zarobile 78 domobrana i 2 oficira i zaplenile 78 pušaka, 2 p. mitraljeza, 12.000 metaka, 75 bombi i drugi materijal.

25. 4. 1942 Dve čete Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzele s. Glinško Novo Selo (kod Gline), koje su branile ustaše.

29. 4. 1942 Kod s. Brubna (blizu Gline), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant Banijskog NOP odreda Vasilj Gaćeša, narodni heroj.

7. 5. 1942 U s. Maji (kod Gline) dve čete 1. bataljona Banijskog NOP odreda razoružale domobransku stražu i zaplenile 1 p. mitraljez, 28 pušaka i 9.000 metaka.

24. 5. 1942 Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

30. 5. 1942 Delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Grabovcu (kod Gline). Neprijatelj je imao 15 mrtvih, 5 ranjenih i 45 zarobljenih. Zaplenjeno je 49 pušaka, 2 p. mitraljeza, 4500 metaka i druga ratna oprema.

1. 6. 1942 Iz Petrinje i Gline otpočeo napad 1. brdske divizije i Petrinjske ustaško-domobranske brigade na jedinice Banijskog NOP odreda u Baniji. U borbama do 12. juna neprijatelj je uspeo da ovlada većim delom slobodne teritorije i da 12/13. juna izbije na r. Unu.

1. 6. 1942 Selo Skelu (kod Gline) zauzeo 1. bataljon Banijskog NOP odreda zarobivši 8 ustaša i zaplenivši 8 pušaka i nešto municije.

12. 6. 1942 Prvi bataljon Banijskog NOP odreda zauzeo s. Prekopu (kod Gline), koje su branile ustaše.

18. 6. 1942 Između ž. st. Grabovac i ž. st. Maja (kod Gline) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda porušili prugu i tt veze u dužini od 5 km, minirali skretnice na ž. st. Grabovac i uništili 1 lokomotivu.

2. 7. 1942 Banijski NOP odred zauzeo s. Čuntić, ž. st. Kraljevčani, s. Bačugu (kod Gline), posade delom zarobio i zaplenio 138 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 12.000 metaka i mnogo druge ratne spreme.

20. 7. 1942 Peti bataljon Banijskog i 4. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda napali domobrane i žandarme u s. Čemernici (kod Gline), ali ih nisu razoružali. Neprijatelj je imao 14 mrtvih i 4 zarobljena vojnika i žandarma, a partizanske jedinice 2 mrtva i 3 ranjena borca.

24. 7. 1942 Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Brnjeuški (kod Gline), zarobili 45 domobrana a zaplenili 50 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez, oko 5500 metaka i drugu ratnu spremu. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 6 ranjenih, a naše jedinice su imale 2 mrtva i 2 ranjena.

26. 7. 1942 Četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzela ustaško uporište u s. Brkiševini (kod Gline).

12. 8. 1942 Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda i četa -Kljuka- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzeli ustaško-domobransko uporište s. Pokupsko (kod Gline). U toku borbe neprijatelj je imao 6 mrtvih, a ostali deo posade se prebacio preko Kupe u pravcu Vrginmosta.

19. 8. 1942 Delovi Banijskog NOP odreda napali domobransko uporište u s. G. Klasniću (kod Gline), ali se posle kraće borbe morali povući zbog dolaska neprijateljskih ojačanja.

7. 9. 1942 U rejonu s. Obljaja (kod Gline), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1, 2. i 4. bataljona Banijskog NOP odreda formirana 8. hrvatska NO brigada.

9. 9. 1942 Kod s. Obljaja (blizu Gline) jedinice Komande banijskog vojnog područja odbile napad domobrana i muslimanske milicije. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 4 zarobljena. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 automat i 2. p. mitraljeza.

13. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele domobransko uporište u s. Brnjeušku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i 2 oficira i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, preko 20.000 metaka i drugu opremu.

14. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade napale dve čete domobrana u s. Majskom Trtniku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i zaplenile 5 Pmitraljeza, 150 pušaka i drugu ratnu opremu.

22. 9. 1942 Kod s. Pokupskog (blizu Gline) 2. bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napao iz zasede ustašku kolonu i naneo joj gubitke od oko 60 mrtvih.

23. 10. 1942 Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1. hrvatske NOU, 5, 7. i 8. hrvatske NO brigade) napale Glinu, u kojoj je bilo oko 700 domobrana i ustaša. Napad nije uspeo zbog slabe veze komandi sa jedinicama i zbog toga što je veći deo snaga bio na osiguranju prema neprijateljskim okolnim garnizonima.

15. 11. 1942 Kod s. Bijelih Voda (blizu Gline) 1. bataljon 7. hrvatske NO brigade i delovi Banijskog NOP odreda napali domobranske kolone iz Gline, naneli im velike gubitke i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

25. 12. 1942 Jedinice Banijskog NOP odreda napale posadu mostova kod s. Maje (blizu Gline) i stražaru kod Topuskog. Zarobljeno 38 domobrana a zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 33 puške, oko 10.000 metaka i druga oprema.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

12. 1. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

20. 1. 1943 Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

22. 1. 1943 U s. Balincu (kod Gline) jedinice NOP odreda Banije i 7. brigade 7. divizije NOVJ razbile dve čete nemačke 369. legionarske divizije. Poginulo je oko 70, a zarobljena su 32 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 15 ranjenih.

22. 1. 1943 Kod s. Joševice (blizu Gline), u borbi protiv jedinica nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, poginula Milanka Kljajić komandir voda u 7. brigadi 7. divizije NOVJ, narodni heroj.

26. 2. 1943 U s. Hajtiću (kod Gline) Banijski NOP odred napao posadu iz 1. bataljona domobranske 5. brdske brigade. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 74 zarobljena, dok je iz Banijskog odreda poginuo jedan komandir čete.

18. 3. 1943 U s. Trnovcu (kod Gline), na okružnoj konferenciji, izabran Privremeni ONO odbor za Baniju.

24. 5. 1943 U s. Bučici (kod Gline) jedinice Unske operativne grupe napale 2. bataljon domobranske 5. brdske brigade. Poginulo je 17, ranjeno 9 i zarobljeno 107 domobrana.

29. 5. 1943 U rejonu s. Gređana (kod Gline) jedinice Banijskog NOP odreda napale pratnju komandanta domobranskog 1. korpusa i uništile 1 kamion i 2 automobila.

24. 7. 1943 U s. Prekopi (kod Gline) 3. bataljon 2. NO brigade Unske operativne grupe napao domobransku posadu, ali je napad obustavljen zbog intervencije tenkova. Zarobljeno je 11 domobrana, a od mine na putu Glina-Prekopa poginulo je 5 i ranjeno 18 domobrana. Bataljon je imao 1 mrtvog i 34 ranjena.

16. 8. 1943 Topusko napale i zauzele jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ, a delovi 11. ustaškog bataljona i žandarmi se povukli u Glinu.

24. 8. 1943 U s. Gori (kod Gline) 1. brigada Unske operativne grupe napala posadu i ubila 2, ranila 6 i zarobila 135 domobrana, uz sopstvene gubitke od 8 mrtvih i 12 ranjenih, boraca.

27. 8. 1943 U rejonu s. Prekope (kod Gline) jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale domobransku četu, te u borbi ubile 15 domobrana i zarobile 9 domobrana i 1 oficira. Zaplenjen je jedan putnički autobus.

17. 11. 1943 Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

23. 11. 1943 Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale bataljon vojnika iz nemačke SS pešadijske (oklopno-grenadirske) divizije -Nordland-, četu ustaša i žandarme u Glini. Zbog velikih gubitaka i zbog jakog otpora neprijatelja napad je obustavljen 25. novembra. Gubici neprijatelja: 22 mrtva i 31 ranjen, 7. divizije: 34 mrtva, 101 ranjen i 3 nestala.

6. 12. 1943 Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

10. 12. 1943 U s. Podzvizdu (kod V. Kladuše) oko 300 pripadnika muslimanske milicije Huske Miljkovića iznenada napalo 1. bataljon 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ. Bataljon se u neredu povukao ka s. Glinici, uz gubitke od 3 mrtva, 4 ranjena i 17 zarobljenih.

14. 12. 1943 Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

3. 1. 1944 Kod s. Prijeke i s. Svračice, iz zasede, 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala nemačke delove iz Gline, razbila ih i prinudila na povlačenje u pravcu Gline, onemogućivši im pljačku sela. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih. Brigada je imala 6 ranjenih, a zaplenila je 3 minobacača sa 59 mina, 1 mitraljez i drugu ratnu opremu.

8. 1. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

11. 1. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ ušli u Glinu, iz koje su se povukli nemački vojnici, ustaše i žandarmi.

14. 1. 1944 Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

0. 2. 1944 Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

26. 2. 1944 Delovi nemačke 1. brdske divizije i ustaško-domobranske snage iz Petrinje otpočeli petodnevni napad na jedinice 7. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Gore, Gline, s. Kraljevčana, s. Knezovljana i s. Blinje. Posle naizmeničnih napada i protivnapada jedinice nemačke 1. brdske divizije zadržale su se na prostoriji s. Graberje - s. Luščani - s. D. Bačuga - s. Grabovac - s. Čuntić - s. Blinja - s. Knezovljani radi odmora i sređivanja. Neprijatelj je imao oko 200 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 54 mrtva, 73 ranjena i 27 zarobljenih boraca.

13. 3. 1944 Jedinice 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ posle kraće borbe zauzele ustaško uporište u s. Glinško Novo Selo (kod Gline), iz koga su se ustaše povukle u pravcu s. Gore.

12. 4. 1944 U Glini otpočela dvodnevna okružna konferencija USAOH-a za Baniju.

29. 7. 1944 Oko 20 nemačkih aviona, sa oko 80 bombi, bombardovali Glinu. Poginulo je 9 a ranjeno 15 lica; porušeno je nekoliko kuća.

15. 8. 1944 U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

9. 9. 1944 Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

26. 10. 1944 U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

10. 11. 1944 U Glini održana Okružna konferencija delegata sreskih i opštinskih NO odbora Banije. Raspravljalo se o obnovi Banije.

11. 11. 1944 U Glini otpočeo dvodnevni rad III okružne konferencije AFŽ-a Banije.

19. 11. 1944 U Glini otvoren Kulturno-prosvetni radnički dom.

1. 2. 1945 U Glini, u prisustvu 300 radnika i predstavnika narodne vlasti i NO vojske, svečano otvoren radnički Dom kulture.

17. 3. 1945 U Glini, povodom obrazovanja jedinstvene vlade DF Jugoslavije sa maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom na čelu, održan veliki narodni zbor kome je prisustvovalo preko 3.000 ljudi.

25. 3. 1945 U rejonu Petrinje i Gline ustaške snage (četiri ustaška bataljona i jedan bataljon domobranske Brze brigade) izvršile napad na jedinice 34. udarne divizije JA. U borbama do 2. aprila neprijatelj je odbačen u Petrinju uz gubitke od oko 330 izbačenih iz stroja. Jedinice 34. udarne divizije JA su imale 26 mrtvih i 93 ranjena.

Dokumenti

Zapisnik sa saslušanja Hilmije Berberovića, učesnika u pokolju u Glinskoj crkvi septembra 1941, u policiji grada Beograda

Telegrafski izvještaj željezničke stanice Glina od 19 rujna 1941 god. o napadu partizana na domobransku patrolu

Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Gospiću od 14 listopada 1941 god. o napadu partizana na selo Glinicu

Predlog Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 23. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva za obrazovanje Povjereništva za javni red i poredak za veliku župu Gora i Pokupje radi sprečavanja zločina ustaša nad pravoslavcima u kotaru Glina

Izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku od 14 prosinca 1941 god. o akcijama partizana na pruzi Petrinja - Glina

Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Petrinja od 22. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. oružničke pukovnije o ubijanju pravoslavaca i paljenju čitavih sela u kotaru Glina 18. i 19. novembra 1941. od strane ustaških jedinica

Izvještaj Oružničke postaje Glina od 31 ožujka 1942 god. o zarobljavanju domobranske straže na željezničkoj stanici Maja

Zapovest Borbene grupe Zapadna Bosna od 3. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za zauzimanje i čišćenje od partizana rejona Sisak - Glina - Vrnograč - Otoka - tok r. Une do Kostajnica - Sunja

Zapovijest Operativnog Štaba Grupe brigada od 21 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glina

Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 22 listopada 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Glinu

Izvještaj Operativnog štaba Grupe brigada od 25 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Glinu

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na Glinu i na Perkovića Brdo

Izvještaj 1. NOU brigade Hrvatske od 25. oktobra 1942. Štabu 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na neprijateljski garnizon u Glini

Zahtjev načelnika Štaba Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 listopada 1942 god. za bombardovanje naselja Glina i zone Veljun

Izvještaj Zapovjedništva Drage pješačke pukovnije od 16 prosinca 1942 god. o borbama u rejonu Gline, Topuskog i Cemernice

Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 12 veljače 1943 god. o napadu na Viroviticu, akciji čišćenja na Baniji i preduzimanju vojne nadležnosti na području Glina - Petrinja od njemačkih jedinica

Dnevni izvještaj zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 27 veljače 1943 god. o napadu na jednu satniju Petog zdruga kod Gline

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda cd 29 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prebacivanju dijelova Osme krajiške NOU brigade na područje Banije i o rušenju željezničke pruge Petrinja - Glina

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 svibnja 1943 god. 0 prikupljanju Unske operativne grupe oko Gline i Topuskog i napadu na Staro Selo

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 30 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane na cesti Glina - Topusko

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 3 srpnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije Ciryll

Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Gline i Čazme i o završetku ustaško-domobranske akcije »Ciryll«

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hromec, Remetinec, Đulavec, Pleternicu, Glinu i Prekopu 1 o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Ličkom Osiku i Perušiću

Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Kupčinu, Glinu i Zadvarje

Izvještaj Zapovjednika Prvog zbornog područja od 26 kolovoza 1943 god. o gubicima u borbi kod Gore i o pojavi brigade NOV i PO Hrvatske u okolini Gline

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Glina - Petrinja

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Glinu

Avizo zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 22 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljske posade u Glini i donesenoj odluci da se ovaj garnizon napadne i uništi

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 22 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o koncentraciji jedinica za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu i Goru

Zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u toku napada na Glinu i Goru

Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 19 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Glinu

Avizo zapovijest Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 20 studenog 1943 god. o borbama kod Gline i na području Imotskog

Pismo Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 24 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbama jedinica Osme divizije na liniji Gora - Glina

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o toku borbe za Glinu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o pripremi za ponovni napad na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 24 studenog 1943 god. o stanju na području Gline i borbi kod Baških Oštarija

Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na liniji Glina - Petrinja

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 26 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu

Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

Izvještai Štaba Sedme udarne divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za Glinu

Izvještaj Štaba Osme divizije od 29 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Glina - Petrinja i napadu na Hrastovicu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 studenog 1$43 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na liniji Glina - Petrinja od 17 do 28 studenog

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 29 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Brod na Sutli, Gromačnik i Hrastovicu i borbama kod Čađavice, Đakova, Gline i Knina

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 30 studenog 1943 god. o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Novo čiče, Pitomaču, Čazmu i Vrbovsko i borbama kod Zlatara i Gline

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od l prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Galgovo, Nijemce, Glinu i Pelješac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovec, Bokšić, Glinu, Vrbovsko i Vrliku

Izvještaj Staba Četvrtog Korpusa od 4. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu i s. Hrastovicu

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Glina–Petrinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Breganu, Novsku, Vrbovsko i Glinu

Obaveštenje Komande 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o dejstvima i grupisanju snaga za operaciju Panter protiv jedinica NOV i POJ u rejonu Gline, Petrove gore i Šamarice

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o greškama i propustima u borbama oko Cazina i Gline

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Sedme divizije na pravcu Glina–Petrinja

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijatelja južno od Gline

Izveštaj zamenika političkog komesara 4. brigade 7. NOU divizije od 10. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o moralno-političkom stanju jedinica za vreme borbi u rejonu Gline

Izvještaj Zapovjedinštva Glavnog stožera domobranstva cd 11 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Generalski Stol i o borbama kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Ilovca i Gline

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i njihovom ulasku u Glinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Oštarije i o borbama kod Šagovine, Karlovca i Gline

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Bjelovara, Lipika, Našica, Gline i Brinja

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 5 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na liniji Petrinja - Gore - Glina

Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića

Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 16 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na ustaše u Glinskom Novom Selu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. juna 1944. o napuštanju Gline, Topuskog, Vrginmosta i Korenice i o borbama kod Kutine, Križevaca, Daruvara, Karlovca i Šibenika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca

Izvještaj Štabu Sedme divizije od 6. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na liniji Glina - Petrinja od 24. do 30. maja

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 9. aprila 1945. o pratnji britanskih transportnih aviona od aerodroma kod Gline

Izvještaj Štaba 34. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o borbama u području Gline

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Josip Broz Tito 717. pešadijska divizija Topusko Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. kordunaški partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ Našice Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica Napad NOVJ na Glinu 1942. Italija u drugom svetskom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. lovački zdrug (NDH) Operacija Weiss Narodni heroji Jugoslavije Hrvatsko domobranstvo 8. banijska udarna brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 3. gorski zdrug (NDH) Petrinja Završne operacije u Jugoslaviji Karlovac Ustaški zločini 1941. Sanski Most Operacija Panter 1. lička proleterska udarna brigada Cazin 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Pokatoličavanje Srba Bosanski Petrovac Zagreb Gospić Komandant Jugoistoka Komunistička partija Hrvatske Knin Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Glinu 1943. Slunj Čazma ZAVNOH Žene u ratu 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Ustanak u Hrvatskoj 1941. 7. banijska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Ogulin Banijski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Genocid u NDH Priboj Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 187. rezervna divizija Otočac Daruvar Sisak Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Hrvatskoj 1943. Pljačka u ratu Pleternica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 371. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Prijedor Borbe u Hrvatskoj 1945. Ustanak u NDH 7. SS divizija Prinz Eugen Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Hrvatske 34. hrvatska divizija NOVJ