🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gorenjski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

15. 7. 1942 Prvi bataljon 1. grupe NOP odreda reorganizovan u Gorenjski NOP odred.

26. 12. 1942 GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

7. 1. 1943 U blizini crkve Sv. Ožbolt (kod Škofje Loke) nemačke policijske snage napale deo Poljanskog bataljona Gorenjskog NOP odreda, koji se, posle kraće borbe u kojoj je pretrpeo gubitke od 2 mrtva i 1 zarobljenog, povukao u pravcu Kopačevog vrha.

20. 1. 1943 GŠ NOV i PO za Sloveniju naredio Štabu Gorenjskog NOP odreda da prihvati ljudstvo odbeglo od nemačke mobilizacije i uključi ga u partizanske jedinice i da pojača ofanzivna dejstva, protiv okupatora, posebno protiv belogardista, koji su se počeli organizovati u Gorenj skoj.

31. 3. 1943 Kod s. Jesenoveca (blizu Železnika) delovi 4. bataljona Gorenjskog NOP odreda uništili nemačku žandarmerijsku patrolu od 12 ljudi i zaplenili celokupno naoružanje.

5. 5. 1943 U duhu direktiva GŠ NOV i PO za Sloveniju, Štab Gorenjskog NOP odreda izdao naredbu o mobilizaciji za borbu sposobnog stanovništva na teritoriji Gorenjske, kako bi sprečio mobilizaciju ljudstva od strane okupatora.

5. 5. 1943 Na putu Škofja Loka - Žiri delovi Gorenjskog NOP odreda iz zasede napali pratnju poštanskog autobusa koja se vozila u dva policijska automobila. Poginulo je 7 i ranjen je 1 nemački policajac, ali se kolona ipak probila u Žiri.

17. 5. 1943 U s. Bistrici na Dravi (kod Celovca) delovi Gorenjskog NOP odreda uništili fabriku avionskih akumulatora i fabričku hidrocentralu i spalili pilanu, a iz radnog logora oslobodili 41 Rusa.

13. 6. 1943 Na mostu na r. Savi kod Kranja zaseda 7. bataljona Gorenjskog NOP odreda napala nemačku policijsku auto-kolonu od 6 automobila, nanevši joj znatne gubitke. Time je omogućila da ostale snage bataljona nesmetano izvrše mobilizaciju u s. Stražišču, u neposrednoj blizini Kranja.

9. 7. 1943 U blizini s. Selaca (kod Škofje Loke) 4. bataljon Gorenjskog NOP odreda uništio dva automobila s nemačkim vojnicima, nanevši neprijatelju gubitke od 7 mrtvih i 48 ranjenih. Za odmazdu, nemački su vojnici na tom mestu pet dana kasnije streljali 20 talaca.

12. 7. 1943 U s. Davči (kod Škofje Loke), naredbom Štaba 2. (gorenjske) operativne zone NOV i PO Slovenije, od jedinica Gorenjskog NOP odreda formirana 8. slovenačka (gorenjska) NOU brigada jačine tri bataljona. Istom naredbom reorganizovan je Gorenjski NOP odred i formiran samostalni Koruški partizanski bataljon.

16. 7. 1943 Na pl. Jelovici nemačka policijska grupa opkolila 1. bataljon Gorenjskog NOP odreda, koji je tu logorovao. Posle petočasovne borbe bataljon se probio iz obruča.

18. 9. 1943 Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju obrazovan Operativni štab za zapadnu Sloveniju, sa zadatkom da objedini dejstva jedinica u Slovenaćkom primorju, Gorenjskoj (bez Kamniškog NOP odreda), Koruškoj i Dolomitima.

2. 10. 1943 Kod Škofje Loke minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda minirao prugu i izbacio iz koloseka vojni transportni voz, kojom prilikom je poginulo preko 100 nemačkih vojnika.

4. 10. 1943 U s. Podnartu (kod Radovljice) Jeseniška četa Gorenjskog NOP odreda napala žand. stanicu. U višečasovnoj borbi poginuo je veći broj žandarma. Uništeni su železnička stanica i 2 vagona sa radio-aparatima.

30. 10. 1943 Kod s. Loga (blizu Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda napala nemačku auto-kolonu (10 kamiona i dvoja oklopna kola) i nanela neprijatelju znatne gubitke.

2. 11. 1943 U Jesenicama minerski vod -Triglav- Gorenjskog NOP odreda 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao i oštetio termocentralu, zbog čega je više dana obustavljena proizvodnja jeseničke železare.

6. 11. 1943 U s. Ločnici (kod Škofje Loke) 1. četa Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku patrolu i posle kraće borbe ubila 4 i zarobila 1 nemačkog vojnika.

11. 11. 1943 Između s. Sv, Volbenka i s. Poljana (kod Škofje Loke) zaseda Gorenjskog NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemački kamion s vojnicima.

15. 11. 1943 Kod ž. st. Sv. Jošt (blizu Kranja) minerski vod -Grintavec- Gorenjskog NOP odreda 3 (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao prugu i uništio lokomotivu i više vagona nemačkog teretnog voza, zbog čega je 24 časa bio obustavljen saobraćaj.

15. 12. 1943 U s. Stražišču (kod Kranja) 1. i 2. bataljon 7. slovenačke udarne brigade -France Prešern- 26. divizije NOVJ i delovi Gorenjskog NOP odreda teže oštetili tekstilnu fabriku -Heler-, zarobili tri stražara i zaplenili veću količinu tekstila. Istovremeno su zasede odbile pokušaj intervencije nemačkih snaga iz susednih mesta.

14. 5. 1944 Drugi bataljon Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ napao nemačko uporište Puterhof (kod Tržiča), ali ga, zbog jakih fortifikacijskih objekata, nije zauzeo, već je uništio pilanu sa skladištem.

19. 7. 1944 Jedinice Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušile tvornicu -Zabret- kod Kranja, koja je izrađivala avionske delove za nemačku vojsku.

19. 7. 1944 Delovi Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušili hotel -Park- na Bledu u kome su se nalazili štab nemačkog policijskog bataljona i uprava Gestapoa.

30. 7. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se od Gorenjskog NOP odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred.

8. 8. 1944 Na železničkoj stanici u Jesenicama 3. minersko-sabotažna četa Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prostoriju nemačke železničke policije. Poginulo je 12 a teže je povređeno 6 nemačkih policajaca.

27. 8. 1944 U Gorenjskoj, na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ, od Gorenjskog NOP odreda formiran Škofjološki i Kokrški NOP odred. Tom naredbom je teritorija Gorenjske podeljena na dva operativna područja koja je razdvajala r. Sava.

24. 9. 1944 Šesnaesta slovenačka brigada -Jarko Prernrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzela uporište četničkog Gorenjskog odreda u s. Samotorci (kod Polhovog Gradeča). Zarobljen je komandir 3. čete tog četničkog odreda, dok je veći deo četnika, pod zaštitom mraka, uspeo pobeći, ostavivši i oružje (koje je izgorelo u uporištu).

Dokumenti

Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 decembra 1941 god. komandi Druge armije o kretanju Gorenjskog bataljona i o potrebi mera opreze na italijansko-nemačkoj granici 

Izveštaj komande Druge čete Drugog bataljona Prve grupe odreda od 18 maja 1942 god. štabu Gorenjskog odreda o stanju čete i o izvršenim akcijama

Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 14 jula 1942 god. Štabu Drugog bataljona Gorenjskog odreda o organizaciji bataljona i akciji u Bohinjskoj Dolini

Naredba Štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 15 jula 1942 god. Štabu Prvog bataljona Gorenjskog odreda o zadacima novoformiranog bataljona

Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KPS za Gorenjsku od 7 decembra 1942 god. o zadacima partiske organizacije u partizanskim jedinicama Gorenjskog odreda

Direktiva Pokrajinskog sekretarijata KP Slovenije za Gorenjsku od 7. decembra 1942. o zadacima partijske organizacije u Gorenjskom NOP odredu

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 20 januara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda za mobilizaciju i prelaz u ofanzivne akcije

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6 februara 1943 god. za postavljenje komandanta Gorenjskog odreda

Direktive Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 februara 1943 god. Štabu Gorenjskog odreda o prameni vojne taktike i obučavanju novomobilisanih boraca

Pregled akcija Gorenjskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 7 januara do 25 februara 1943 godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 1 marta 1943 god. za postavljanje Štaba Gorenjskog odreda

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o reorganizaciji Odreda i o mobilizaciji

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akcijama Odreda u drugoj polovini aprila 1943 godine

Naredba Štaba Gorenjskog odreda od 5 maja 1943 god. o mobilizaciji u Gorenjskoj

Izveštaj sekretara partijske ćelije 1. čete 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 11. maja 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o stanju i radu ćelije

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 23 maja 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o akciji na Bistricu na Dravi

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 27 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda u mesecu maju i junu

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 6 juna 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o komandnom sastavu bataljona

Izveštaj sekretara Partijskog biroa 9. bataljona Gorenjskog NOP odreda od 25. juna 1943. o radu četnih ćelija u vremenu od 27. maja do 25. juna 1943. godine

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda o akcijama Odreda od 4 aprila do 17 jula 1943 godine

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 20 jula 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o sastavu štabova bataljona

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 8 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Gorenjsku o formiranju novih jedinica Gorenjskog odreda

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 13 avgusta 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i reorganizaciji Odreda

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 9 septembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KP za Gorenjsku o stanju i akcijama Odreda od 15 avgusta do 1 septembra 1943 godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 15 septembra 1943 Štabu gorenjskog odreda o njegovim zadacima

Uputstvo zamenika politkomesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 18 septembra 1943 sekretaru FK KPS za Gorenjsku u vezi sa reorganizacijom Gorenjskog odreda

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Gorenjskog odreda od 8 oktobra 1943 Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji u Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 17 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju odreda i njegovim akcijama u periodu od 15 septembra do 15 oktobra 1943

Izveštaj obaveštajnog otseka Gorenjskog odreda od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama i situaciji u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 29 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akciji na železničku prugu kod Škofje Loke

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 30 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o napadu na nemačke automobile kod Zmineca i Seferta u Poljanskoj Dolini

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama odreda u vremenu od 15 oktobra do 1 novembra 1943 godine

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 25 novembra 1943 god. o situaciji u Gorenjskoj

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 4 decembra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama u novembru 1943 i o stanju odreda

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku od 28. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 6. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o borbenim dejstvima od 29. decembra 1943. do 6. januara 1944. godine

Petnaestodnevni izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o vojno-političkom stanju u Odredu

Izveštaj Štaba Gorenjskog odreda od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju i aktivnosti Odreda u vremenu od 15. do 31. januara 1944. godine

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. marta 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o reorganizaciji Odreda

Izveštaj nemačke Zandarmerijske stanice Poljane od 25. marta 1944. komandantu Policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o borbi sa 1. četom 1. bataljona Gorenjskog NOP odreda

Naredba Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. aprila 1944. za formiranje Manevarskog bataljona

Naređenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 11. maja 1944. Štabu Gorenjskog NOP odreda za uništenje transformatorske stanice u Crnučama i postavljanje protivtenkovskih prepreka na putu Železniki-Podbrdo

Izveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 5. juna 1944. štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

Izvešta i Štaba Gorenjskog NOP odreda od 13. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o diverzantskim akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 17. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o akcijama potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 18. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o proboju 2. i 4. bataljona iz okruženja

lzveštaj štaba Gorenjskog NOP odreda od 28. juna 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o izvedenim akcijama i stanju potčinjenih jedinica

Izveštaj zamenika političkog komesara Gorenjskog NOP odreda od 6. jula 1944. zameniku političkog komesara glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju partijske organizacije i radu u odredu

Naređenje Štaba Gorenjskog NOP odreda od 27. avgusta 1944. da se od formacijskog sastava Odreda formiraju Škofjeloški i Kokrški NOP odred

Zapovest Štaba 31. NO divizije od 27. septembra 1944. Štabu 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik za napad na Notranjski i Gorenjski četnički odred

Fotografije

Povezane odrednice

6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik SKOJ Glavni štab Slovenije 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slovenska udarna brigada Matija Gubec 31. slovenska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Dolomitski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943. Bled Bela garda Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Sloveniji 1941. 7. SS divizija Prinz Eugen 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Nemački zločini u Jugoslaviji Škofja Loka Kranj Italija u drugom svetskom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Jesenice Borbe u Sloveniji 1942. Gestapo Notranjski partizanski odred Kokrški partizanski odred Pohorski bataljon Vermaht u Jugoslaviji 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 9. slovenski korpus NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Gorenjski četnički odred Partizanska taktika Borbe u Sloveniji 1944. Politički komesari u NOR-u Komunistička partija Slovenije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu