🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gostivar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

19. 4. 1941 Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

0. 9. 1941 Mesno partijsko povereništvo Gostivara prvi put (posle okupacije Makedonije) uspostavilo vezu sa PK KPJ za Makedoniju, odnosno sa Lazarom Koliševskim, od koga je dobilo direktivu i uputstva za organizovanje partijskih ćelija i formiranje NOP odreda i vojnih štabova.

0. 9. 1941 U Gostivaru, od mesnog partijskog povereništva, formiran MK KPJ za Gostivar.

7. 1. 1942 U Gostivaru formiran MK SKOJ-a.

14. 1. 1942 Italijanska policija pohapsila članove MK KPJ za Gostivar i prebacila ih u Tiranu. Posle tri meseca oni su pušteni iz zatvora zbog nedostatka dokaznog materijala.

0. 1. 1943 U Tetovu OK KPJ za teritoriju Makedonije pod italijanskom okupacijom (srezovi: Tetovo, Gostivar, Kičevo i Debar) izdao prvi broj svog lista -Naroden glas-.

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

21. 3. 1943 U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

0. 7. 1943 U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

0. 8. 1943 U s. Vrutoku (kod Gostivara) 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao karabinijersku stanicu. Posle tročasovne borbe 10 karabinijera se predalo, a ostali su se izvukli ka Gosti varu.

24. 8. 1943 U rejonu Gostivara 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije napao dve karabinijerske stanice i zarobio 8 karabinijera, a zaplenio dosta municije i druge opreme.

26. 8. 1943 Na putu Debar-Gostivar (između s. Beličice i s. Rostuše) 3. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije spalio pet mostova i isekao tt stubove.

27. 8. 1943 Italijanski vojnici i balisti iz Gostivara opljačkali i spalili s. Leunovo i s. Nićiforovo, ogorčeni na stanovništvo što je pružalo podršku partizanskim odredima i pomagalo NOP.

0. 9. 1943 Proširena slobodna teritorija u zapadnoj Makedoniji posle kapitulacije Italije obuhvatala područje od pl. Bukovika (južno od Gostivara) do tesnaca kod s. Botuna i od bugarsko-italijanske demarkacione linije do druma Struga-Debar.

10. 9. 1943 Kod s. Trnice (na putu Gostivar-Debar) 1. NOP odred (mavrovski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije razoružao delove italijanskih jedinica iz Gostivara.

1. 10. 1943 Balističke snage iz Gostivara, predvođene nemačkim oficirima, preduzele napad na slobodnu teritoriju u zapadnoj Makedoniji. Posle dvodnevne vrlo oštre borbe na pl. Bukoviku obezbeđujući delovi Kičevskog bataljona (2. bataljona) prinuđeni su na povlačenje ka Kičevu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih, a bataljon 9 mrtvih, 2 ranjena i nekoliko nestalih. Na Bukoviku je poginuo i politički komesar čete Mirko Milevski, narodni heroj.

6. 10. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo izdao Glavnom štabu NOV i PO za Makedoniju direktivu o reorganizaciji jedinica u zapadnoj Makedoniji. Direktivom se predviđa formiranje dve udarne grupe bataljona: Prva - za dejstvo u rejonu Kičeva, Debra i Gostivara; Druga - za dejstvo u Debarcama i struškoj Malesiji.

3. 11. 1943 Debarske i gostivarske balističke snage, posle četvorodnevnih uličnih borbi protiv delova NOVJ i albanskog partizanskog bataljona -Hadži Lješ- povukle su se za Gostivar. Do povlačenja je došlo zbog velikih gubitaka (oko 70 mrtvih); zbog oslobođenja Kičeva i zbog izbijanja Grupe bataljona na pl. Bukovik, čime je Gostivar bio neposredno ugrožen.

5. 11. 1943 Na pl. Bukoviku (kod Kičeva) jedinice Grupe bataljona vodile višečasovnu borbu protiv nadmoćnih nemačko-balističkih snaga iz Gostivara, a potom se, preko s. Zajasa, s. Tajmišta i s. Osoja povukle za Kopačku.

6. 11. 1943 Balističko-nemačke snage iz Gostivara zauzele Kičevo posle uličnih borbi protiv Debarskog omladinskog i slabijih delova 1. i 2. kosovsko-metohijskog partizanskog bataljona.

17. 11. 1943 Jake nemačke i balističke snage iz Gostivara, posle teških borbi protiv jugoslovenskih i albanskih partizanskih jedinica, ovladale Debrom, koji je od kapitulacije Italije do ovog dana bio slobodan.

18. 5. 1944 Kod s. Mavrova i s. Nikiforova 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 53 mrtva i 6 zarobljenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

20. 5. 1944 Na pl. Bistri 1. bataljon Grupe makedonskih partizanskih bataljona vodio osrnočasovnu borbu protiv nemačko-balističkih snaga iz Gostivara. Neprijatelju su naneti gubici od 28 mrtvih. Zaplenjene su 24 puške, 2 p. mitraljeza, dosta municije i druga oprema.

9. 6. 1944 U rejonu s. Lazaropolja (kod Debra) Grupa fosovsko-metohijskih partizanskih bataljona iznenada napala kolonu od oko 400 balista iz Gostivara i nanela im vrlo teške gubitke.

0. 7. 1944 Poginuo partijsko-politički radnik iz Gostivara Panče Popovski, narodni heroj.

29. 8. 1944 U duhu direktive VŠ NOV i POJ o rušenju komunikacija uz sadejstvo savezničke avijacije, GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. makedonskoj NOU brigadi da od 1. do 10. septembra stalno napada i ruši objekte i postrojenja na železničkoj pruzi Gostivar-Kičevo i na komunikacijama Kičevo-Debar i Debar-Gostivar.

27. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 4. operativne zone NOV i PO Makedonije da u što kraćem roku razbije balističke snage na prostoru Kičevo-Gostivar i oslobodi pomenute gradove.

20. 10. 1944 U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

11. 11. 1944 Štab 15. korpusa NOVJ formirao tri operativne grupe za oslobođenje Kičeva i Gostivara i njihove okoline. Istog dana on je izdao zapovest 41. i 48. diviziji NOVJ i 7. brigadi 49. divizije NOVJ da preduzmu pokret sa dotadašnjih prostorija i da do 14. novembra naveče posednu polazne položaje za napad. Napad na Kičevo i okolna sela, gde se nalazilo oko 12.000 balista, predviđen je za 15. novembar u 4 časa.

15. 11. 1944 U rejonu s. Zajasa (blizu Kičeva) 1. makedonska udarna i 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodile tešku borbu protiv balista, ali nisu uspele da ovladaju selom zbog pristizanja pojačanja iz Gostivara. U toku dana oslobođena su sela: Kolari, Midinci, Bačišta, Račište i Grešnica.

16. 11. 1944 Oko 20 časova Štab 15. korpusa NOVJ naredio potčinjenim jedinicama da gone baliste razbijene kod Kičeva i s. Zajasa i da oslobode Gostivar.

17. 11. 1944 Po oslobođenju Kičeva, s. Zajasa i drugih neprijateljskih uporišta u kičevskom srezu, Štab 48. divizije NOVJ izdao zapovest 1. makedonskoj udarnoj i 15. makedonskoj NO brigadi da gone neprijatelja u pravcu Gostivara i oslobode ovo mesto.

18. 11. 1944 Jedinice 15. korpusa NOVJ, goneći razbijene snage balista, oslobodile Gostivar, zaplenivši velike količine oružja, municije i druge ratne opreme. Zarobljeno je ili se predalo nekoliko hiljada balista.

19. 11. 1944 Po oslobođenju Kičeva i Gostivara, Štab 15. korpusa NOVJ izdao zapovest potčinjenim jedinicama da teritoriju očiste od razbijenih balističkih grupa koje su se kretale po šumama i planinskim selima i da sprovedu akciju prikupljanja oružja u kičevskom i gostivarskom srezu.

Dokumenti

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju Druge grupe bataljona ka Gostivaru

Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u oblasti Gostivara

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji i pretenzijama fašističke Bugarske u rejonu Tetova, Gostivara, Debra, Kičeva i Struge

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 29. avgusta 1944. god. štabu Prve makedonske udarne brigade za rušenje pruge Gostivar–Kičevo i druma Kičevo–Debar i za napad na neprijateljske snage na tom prostoru

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. oktobra 1944. god. Prvom i Drugom makedonskom korpusu za koncentraciju snaga radi efikasnijeg dejstva na sektorima Skoplje–Kumanovo, Prilep–Bitolj i Kičevo–Gostivar–Tetovo

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 10. novembra 1944. god. Petnaestom korpusu NOV i POJ za koncentraciju snaga na prostoru Kičevo–Gostivar–Tetovo i posedanje državne granice od pl. Kožufa do Debra

Naredba štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 16. novembra 1944. god. potčinjenim jedikicama o gonjenju razbijenih balističkih bandi i oslobođenju Gostivara

Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 17. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o toku borbi 15, 16. i 17. novembra protiv balističkih bandi na sektoru Kičevo–Gostivar

Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 25. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima operacija protiv balističkih bandi od 15–25. novembra na sektoru Kičevo–Gostivar

Fotografije

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Diverzije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu 48. makedonska divizija NOVJ Pljačka u ratu Negotino Prilep Vrhovna komanda Vermahta Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Tetovo Kavadarci Italija u drugom svetskom ratu Maximilian von Weichs 1. makedonska udarna brigada 41. makedonska divizija NOVJ Kruševo Centralni komitet KPJ Struga Aprilski rat Debar Albanija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije Bitola Josip Broz Tito 15. makedonska brigada SKOJ Bali Kombetar Svetozar Vukmanović Tempo Narodni heroji Jugoslavije Gevgelija Viša komanda oružanih snaga Albanije Kapitulacija Italije Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Borbe u Makedoniji 1943. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Albanski partizani Borbe u Makedoniji 1944. Politički komesari u NOR-u Veles Komandant Jugoistoka 15. makedonski korpus NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Štampa u ratu Ohrid Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Mavrovski partizanski odred Borbe u Makedoniji 1942. Kumanovo Avijacija u oslobodilačkom ratu 49. makedonska divizija NOVJ Lazar Koliševski Resen Kičevo