🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gračac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 117 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

28. 6. 1941 U s. Srbu (kod Gračaca) ustaše izvršile prvi masovni pokolj srpskog stanovništva u Lici.

1. 7. 1941 Ustaše zapalile s. Suvaju (kod Gračaca) i ubile 300 ljudi, žena i dece.

27. 7. 1941 Stanovništvo s. Mazina (kod Gračaca) diglo se na ustanak i pohvatalo predstavnike ustaške vlasti.

28. 7. 1941 Ustanici zauzeli i delom porušili ili oštetili više ž. st. između Knina i Gračaca a železničku prugu pokidali na mnogo mesta.

28. 7. 1941 Kod ž. st. Pribudić (na pruzi Gračac-Split), diverzijom ustanika iz Srba i okoline, srušena u provaliju lokomotiva sa 16 vagona natovarenih italijanskim automobilima. Poginula su 4 italijanska vojnika, a 35 je ranjeno.

29. 7. 1941 Ustanici zauzeli s. Bruvno (kod Gračaca).

29. 7. 1941 U Gračacu ustaše izvršile masovne pokolje srpskog življa iz Gračaca i okoline. Za dva dana su pobile 500 Srba, mahom žena i dece.

31. 7. 1941 Na Crnom vrhu (kod Gračaca) ustanici napali delove domobranskog konjičkog puka.

17. 8. 1941 Iz s. Lovinca (kod Gračaca), otpočeo napad Lovinačke domobranske brigade, a sutradan i napad Gračačke brigade iz Gračaca u cilju zauzimanja oslobođene teritorije Like.

0. 12. 1941 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Gračac formiran Gračački bataljon (kasniji naziv: bataljon -Gavrilo Princip-).

8. 3. 1942 U Klancu (kod Gračaca) bataljon -Gavrilo Princip- Grupe NOP odreda za Liku napao italijansku kolonu od preko 1000 vojnika i naneo joj velike gubitke.

23. 3. 1942 U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

0. 4. 1942 U s. Doljanima (kod Gračaca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od bataljona -Marko Orešković-, -Stojan Matić- i -Gavrilo Princip- formiran 3. lički NOP odred.

0. 4. 1942 U okolini Gračaca, u borbi protiv četnika, poginuo politički komesar 3. bataljona 3. ličkog NOP odreda Petar Kesić Bićo, narodni heroj.

19. 4. 1942 Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

5. 5. 1942 Održana prva partijska konferencija KPH za srez Gračac.

8. 5. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

24. 5. 1942 U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

13. 6. 1942 Kod s. Tominog Gaja i s. Derinog Gaja (blizu Gračaca) jedinice bataljona -Stojan Matić- i delovi 2. bataljona 2. ličkog NOP odreda odbili napad italijanskih delova i četnika iz Gračaca. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 pištolj, 15 bombi i druga ratna oprema.

9. 7. 1942 Italijanske snage i četnici iz Gračaca i s. Otrića napali delove 3. ličkog NOP odreda u rejonu s. Otrića i s. Debelog Brda ali su, posle višečasovne borbe, odbačeni u polazne garnizone.

16. 7. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar Mrkonjić- na jedinice Severnodalmatinskog i 3. ličkog NOP odreda u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici. U borbama do 24. jula neprijatelj je uspeo da potisne snage NOP odreda u rejon Srba i da zauzme i spali Bruvno, sutradan je počeo da se povlači u Gračac.

2. 8. 1942 Bataljon -Bude Borjan- Severnodalmatinskog NOP odreda i delovi 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda napali četničke snage u rejonu Maglaja, Šupljeg brda, Srpskog klanca, Mile vode i Gole mile (sve kod Gračaca). Naše jedinice su uspele da zauzmu Maglaj i da rejon Srpskog klanca očiste od neprijateljskih snaga.

6. 8. 1942 Delovi 3. ličkog NOP odreda napali četnike na Crnom vrhu i u s. Kijanima (kod Gračaca) i posle kraće ali žestoke borbe odbacili ih u Gračac.

16. 8. 1942 Kod Ljubovića (blizu Gračaca) četničke snage iz Gračaca napale delove 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda. Posle jednočasovne borbe one su bile prinuđene na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 3 mrtva, a na našoj strani nije bilo gubitaka.

21. 8. 1942 U rejonu Resnika (kod Gračaca) delovi 3. ličkog NOP odreda, posle kraće borbe, odbili napad četničkih snaga, razbili ih i prinudili na povlačenje u pravcu Gračaca.

16. 10. 1942 Jedinice 2. dalmatinske NOU brigade zauzele četničko uporište u s. Vaganu (kod Gračaca). U toku borbe četnici su imali 8 mrtvih, više ranjenih i 3 zarobljena, a jedinice brigade 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 mitraljez i druge opreme.

28. 10. 1942 Jedinice 9. hrvatske NO brigade izvršile neuspeo napad na četničko uporište u s. V. Popini (kod Gračaca).

11. 11. 1942 Kod Štikada (na pruzi Gračac-Gospić) 2. četa 2. bataljona Ličkog NOP odreda miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Uništeno je 8 vagona. Saobraćaj je bio prekinut 6 dana.

7. 12. 1942 U s. Golubiću (kod Gračaca) jedan bataljon 9. hrvatske NO brigade napao i razoružao 46 četnika.

8. 12. 1942 Kod s. Vraća (blizu Gračaca) delovi 9. hrvatske NO brigade odbili napad četnika iz s. Golubića, s. Dubokog Dola i s. Krupe i naneli im gubitke od oko 12 mrtvih i više ranjenih.

8. 12. 1942 Između ž. st. Medak i Raduč (na pruzi Gospić-Gračac) delovi 1, bataljona Ličkog NOP odreda porušili prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 40 časova.

9. 12. 1942 Delovi 9. hrvatske NO brigade zauzeli četničko uporište u s. Vučipolju (kod Gračaca).

12. 12. 1942 Kod s. Graba (blizu Gračaca) jedinice 9. hrvatske NO brigade odbile napad četničkih snaga iz Gračaca i sa Velebita i Crnog vrha i nanele im gubitke od 25 mrtvih.

14. 1. 1943 Jedinice 6. divizije NOVJ napale Gračac, koji je branilo oko 600 četnika i oko 300 vojnika 151. puka italijanske divizije -Sasari-, ali je posle višečasovne borbe, zbog jake poplave, napad obustavljen. Neprijatelj je imao 41 mrtvog i 22 ranjena, a zarobljeno je 115 četnika. Jedinice 6. divizije su pretrpele gubitke od 40 mrtvih, 67 ranjenih i 57 nestalih. Tom prilikom je poginuo i komandant bataljona -Ognjen Prica- 2. udarne brigade Stanko Opsenica Staniša, narodni heroj.

19. 1. 1943 Zamenik načelnika VŠ NOV i POJ izvestio Vrhovni komandanta o koncentraciji jakih neprijateljskih snaga oko Karlovca i Gračaca i o njihovim pripremama za preduzimanje ofanzivnih operacija na slobodnu teritoriju Banije, Korduna i Like.

21. 1. 1943 Kod s. Deringaja (blizu Gračaca) otpočele dvodnevne jake borbe između delova italijanske divizije -Sasari- i 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

24. 1. 1943 Jedinice Ličkog NOP odreda porušile prugu Gospić-Gračac (između s. Metka i s. Ribnika) i uništile italijanski voz (4 vagona).

24. 1. 1943 Posle borbi sa 1. udarnom brigadom 6. divizije NOVJ snagđ italijanske divije -Sasari- zauzele s. Bruvno (kod Gračaca).

26. 1. 1943 U rejonu s. Lovinca (kod Gračaca) 3. bataljon 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ napao iz zasede italijansku auto-kolonu i uništio 7 kamiona kojima su se prevoziš italijanska vojska i četnici.

26. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz s. Bruvna (kod Gračaca) ka s. Mazinu.

27. 1. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile napad delova italijanske divizije -Sasari- iz Bruvna (kod Gračaca) ka s. Klapavici.

29. 1. 1943 Delovi italijanske divizije -Sasari- odbacili jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ i zauzeli s. Mazin (kod Gračaca).

18. 2. 1943 U G. Lapcu jedinice 6. i 8. divizije NOVJ okružile kolonu italijanske divizije -Sasari-, koja se povlačila iz Kulen-Vakufa za Gračac. Borbe su obustavljene 21. februara, kada su okruženoj koloni pritekle u pomoć jake snage italijanske divizije -Re- i Dinarske četničke divizije. Neprijatelj je imao oko 1000 mrtvih i ranjenih. Uništeno je 30 motornih vozila i zaplenjen je ogroman ratni materijal.

0. 3. 1943 U s. Bruvnu (kod Gračaca), u borbi protiv četničkih jedinica, poginula član SK KPH za Gračac i Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Smilja Pokrajac, narodni heroj.

16. 3. 1943 Jedinice 1. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele s. Sv. Rok (kod Gračaca) koje su branili delovi 4. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a 1. brigada 4 mrtva i 4 ranjena.

31. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

16. 8. 1943 U s. Sv. Roku (kod Gračaca) održan veliki narodni zbor u prisustvu predstavnika ZAVNOH-a, narodne vlasti i NO vojske.

4. 9. 1943 Gračac zauzeli delovi nemačke 114. lovačke divizije.

4. 10. 1943 U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

15. 10. 1943 Na putu Gračac - G. Lapac 1. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala nekoliko nemačkih auto-kolona koje su u toku dana saobraćale. Uništena su 33 kamiona i zaplenjena je veća količina namirnica i drugog materijala. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i 100 ranjenih, a 1. brigada 1 mrtvog i 4 ranjena.

2. 11. 1943 Kod Visokog brda (na putu Gospić-Gračac) 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku auto-kolonu. Poginula su 64 nemačka vojnika, a ranjeno je 15 nemačkih vojnika, 1 ustaša i 1 domobran. Uništen je 1 i oštećeno 20 kamiona. Brigada je imala 1 mrtvog i 9 ranjenih.

10. 1. 1944 Na putu Gračac-Otrić (kod ž. st. Malovan) 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 7 kamiona.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: 8. korpus NOVJ dobio je od VŠ direktivu za operacije; zona dejstva ovog korpusa ide do linije Gračac-Plavno; GŠ treba da organizuje radio-vezu sa svim jedinicama 8. korpusa; načelno se ukidaju formacijske dužnosti zamenika komandanata i komandira, te ove treba razmestiti u novoformirane jedinice.

1. 2. 1944 Kod Popove kape (na putu Obrovac-Gračac) jedinice 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ uništile 4 kamiona, automobil i motocikl s vojnicima iz nemačke 1. brdske divizije. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika a jedan je zarobljen. Jedinice 6. brigade imale su 2 poginula borca.

3. 2. 1944 Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

7. 5. 1944 Devet bataljona iz nemačke 392. i 373. legionarske divizije i 4. ustaške brigade, nemački 1. puk -Brandenburg-, 92. motorizovani puk i četnički Medački odred otpočeli operaciju (-Morgenstern-) protiv delova 4. i 11. korpusa NOVJ u cilju njihovog uništenja i posedanja slobodne teritorije Like. Koncentričnim napadom iz Gospića, Perušića, s. Lešća, s. Vrhovina, Bihaća, Lapca i Gračaca ka Krbavskom polju, neprijatelj je privremeno ovladao gotovo čitavom slobodnom teritorijom i opustošio je. Pronašao je skoro sva skladišta hrane, municije i opreme i opljačkao ih. Jedinice 4. i 11. korpusa, vešto manevrišući, izbegle su teže udare. Neprijateljske snage su se 20. maja povukle radi učešća u drvarskoj operaciji, a jedinice 11. korpusa NOVJ ponovo su posele Krbavsko polje i Korenicu (sada: Titova Korenica).

27. 8. 1944 Jedinice 9. divizije NOVJ otpočele napad na Gračac. Borbe su vođene do 29. avgusta, kada su se, zbog žilavog otpora snaga nemačke 373. legionarske divizije i četničke Gračačke brigade, jedinice NOVJ povukle na polazne položaje. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni, dok je 9. divizija imala 32 mrtva, 145 ranjenih i 8 nestalih boraca.

31. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 8. korpusa NOVJ: kritikuje odluku o napadu na Gračac; ističe da nije rentabilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote, već je potrebno dobiti pozicije na terenu ođakie s- može u pogodnom trenutku uzeti situaciju u svoje ruke; naređuje da se u roku od 10 dana postavi dovoljno snaga, naročito u srednjoj Dalmaciji, da bi se ozbiljno ugrozio neprijateljski saobraćaj.

8. 9. 1944 Kod s. Otrića (na putu Knin-Gračac) jedinice 9. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu i uništile 6 kamiona s municijom i drugom ratnom opremom.

8. 9. 1944 Na putu s. Otrić - Srbski klanac (kod Gračaca) 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu, uništila 29 kamiona punih municije i raznog drugog materijala i oštetila 1 tenk.

11. 9. 1944 U s. Kupirovu (kod Gračaca) jedinice 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ napale domobransku posadu i odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika koji su pristigli iz s. Srba. Poginulo je 7, ranjeno 15 i zarobljeno 25 neprijateljskih vojnika.

15. 11. 1944 Jedinice 3. udarne brigade 35. divizije NOVJ oslobodile s. Lovinac (kod Gračaca), u kome se branio 35. ustaški bataljon.

16. 11. 1944 Jedinice 2. i 3. brigade 13. divizije NOVJ oslobodile s. Sv. Rok (kod Gračaca), gde se branio 35. ustaški bataljon.

8. 12. 1944 Jedinice 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Otrić (kod Gračaca), u kome se branila jaka nemačka posada.

9. 12. 1944 Kod Gračaca jedinice 35. divizije i 2. brigada 13. divizije 11. korpusa NOVJ uništile nemački združeni odred, jačine oko 1400 vojnika (iz sastava nemačke 264. pešadijske, 373. i 392. legionarske divizije). Poginulo je 260, ranjeno 45, a zarobljeno 826 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena je velika količina ratnog materijala.

14. 12. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio borce, podoficire, oficire i političke komesare 11. korpusa NOVJ za pokazanu hrabrost i upornost u višednevnim žestokim borbama za oslobođenje Gračaca.

Dokumenti

Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

Izveštaj Oružničke postaje Gračac od 15. jula 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu o bekstvu pravoslavaca u šume iz straha od ustaških zločina

Telegrafski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 1941 god. o prepadima partizana na pruzi Gračac - Knin

Telefonski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 19-41 god. o zauzimanju Zrmanje, Malovana i Srba i napadu ustanika na Gračac

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

Izvještaj zapovjednika posade Gračac od 4. avgusta 1941. Zdrugu generala Lukića o dolasku talijanskih jedinica u Gračac radi pojačanja odbrane od napada ustanika

Depeša Komande 2. armije od 4. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o premeštanju 6. bersaljerskog puka, 305. i 328. teritorijalno-mobilnog bataljona u Gračac radi zaštite pruge od ustanika

Izveštaj Komande 71. izviđačkog vazduhoplovnog puka od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o rezultatima izviđanja izvršenog 3. avgusta na odseku železničke pruge Knin - Gračac

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 5. avgusta 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na području Knin—Gračac—Gospić i o akciji u Zagrebu

Izvještaj o dejstvima Zdruga generala Lukića od 6. avgusta 1941. na sektoru Gospić - Gračac

Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

Izvještaj predstojnika željezničke stanice Gračac od 12. avgusta 1941. zapovjedniku Ličkog zdruga o događajima na pruzi Gračac - Knin

Izvještaj šefa željezničke stanice Gračac od 12. kolovoza 1941. generalu Lukiću o akcijama ustanika na pruzi Gračac—Knin u vremenu od 28. do 31. srpnja

Izvještaj Komande karabinjera Guvernatorata Dalmacije od 18. kolovoza 1941. Guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

Izveštaj Komande karabinijera Guvernatorata Dalmacije od 18. avgusta 1941. guverneru Dalmacije o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini, situaciji na području Bruvna i Gračaca i štrajku radnika u Splitu

Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

Zahvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21 lipnja 1942 god. Krajiškom operativnom štabu zbog davanja hrane ličkim i dalmatinskim partizanima i obavještenje o borbama protiv ustaša i Talijana kod Plitvica, Prijeboja i Gračaca

Izvještaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

Izveštaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova

Pismo štaba operativnih trupa na sektoru Grahovo od 19 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o upućivanju dviju brigada radi oslobođenja Grahova i stvaranja uslova za djelovanje na željezničkoj pruzi Knin-Gračac

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 13 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o osiguranju Ljubova i o koncentraciji Talijana u Gospiću i Gračacu

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 25 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike u okolini Gračaca

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 25 listopada 1942 god. o borbama kod Gračaca i o operaciji Dinara

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na četnike kod Gračaca i Stikade

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 oktobra 1942 god. Štabu Prve proleterske brigade za rušenje komunikacije Knin - Gračac

Dopuna izvještaja štaba Prvog ličkog NOP odreda od 13 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverziji u Stikadi, na željezničkoj pruzi Gračac - Gospić

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od decembra 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Devete hrvatske brigade Šeste NOU divizije za savlađivanje četničkih uporišta u rejonu Srba i presecanje železničke pruge između Male Popine i Gračaca

Izvještaj Komande Petog armijskog korpusa od 5 prosinca 1942 god. o diverziji na pruzi Gračac - Gospić i o borbama na Žumberku

Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 8 prosinca 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na području Gračaca

Naređenje Štaba Šeste divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 13 prosinca 1942 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske komunikacije i za pripremu napada na Gračac

Izvještaj Štaba 6. divizije od 22. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikaciji Lovinac - Gračac - Malovan

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 18. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadima jedinica NOV i POJ u zonama Višnja Gora, Lička Jesenica, Gračac i Vodice

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima

Izveštaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 4. januara 1943. Vrhovnoj komandi o borbama u zonama Šmarje, V. Lašče i Gračac - Lovinac, kod Krašića i Vrbovskog

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 12 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pripremi napada na Gračac

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 15 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Gračac

Izjava četničkih komandanata iz Hercegovine od 18. januara 1943. Draži Mihailoviću o borbama kod Gračaca i stanju kod četnika Dinarske četničke divizije

Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za jednovremeni napad Druge proleterske i Šeste NOU divizije na neprijateljska uporišta u rejonu Knina i na komunikaciji Knin-Gračac

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o koncentraciji neprijateljskih snaga u rejonima Karlovca i Gračaca

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 28 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gračac

Izvještaj pomoćnika načelnika Superslode od 27 siječnja 1943 god. o borbama duž pruge Gračac - Gospić 28, 29 i 30 prosinca 1943 godine

Dnevni izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 3 veljače 1943 god. o napadu na posade duž pruge Križevci - Koprivnica i diverzijama na pruzi Desinac - Zdenčina i Gospić - Gračac

Uputstvo Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije Sassari iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25 veljače 1943 god. o povlačenju dijelova divizije Sassari u Gračac i gubicima jednog bataljona divizije Bergamo

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 7 ožujka 1943 sod. Štabu Šeste divizije da uputi Prvi bataljon Prve NOU brigade na područje Gračaca

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 13 ožujka 1943 god. o oslobođenju Gračaca i Saborskog od strane naših jedinica i ponovnom zauzimanju Plavče Drage od strane Talijana i četnika

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gračaca

Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Gračaca

Naređenje Štaba Kninskog sektora od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe neprijateljski prodor sa pravca Bruvno - Gračac

Direktiva Štaba Kninskog sektora od 2 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Suleševica - Kulen Vakuf i Mazin - Bruvno - Gračac

Direktiva Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 3 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo protiv neprijatelja na komunikacijama Bihać - Lapac - Mazin i Gospić - Gračac

Radiogram Grupe armija F od 3. septembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o zaposedanju Gračaca, Knina, Drniša i Sinja i o korišćenju puteva dotura duž jadranske obale

Direktiva Štaba Kninskog sektora od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i za sprečavanje neprijateljskog prodora između komunikacija Lapac - Mazin - Bruvno - Gračac i Lapac - Srb - Otrić

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije da napada neprijateljske transporte i ruši komunikacije Bihać - Gornji Lapac - Gračac

Naređenje Štaba Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijateljske transporte na komunikaciji Bihać - Gornji Lapac - Gračac

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Gornji Lapac - Gračac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 listopada 1943 god. o stanju na području Zagorja, Karlovca, Šibenika, Brača i Gračaca

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Bihać - Gračac i borbama kod Bilaja

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Gospića i na komunikaciji Bihać - Gračac

Naređenje Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije od 1 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe pokrete neprijatelja na pravcu Gospić - Gračac

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 26 studenog 1943 god. Operativnom štabu za Liku o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Gračac - Gospić

Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja i onemoguće saobraćaj na komunikacijama Gospić - Gračac i Gospić - Raduč - Obrovac

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama na komunikaciji Gospić–Gračac

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na komunikaciji Gospić Gračac i o napadu na Medak

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedna dalmatinska brigada ostane na sektoru Gračac - Srb

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Đakovo, Petrijanec, Nartu i Gračac

Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoriji Gračac-Otrić-Srb

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9 siječnja 1944 gcd. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu

Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja Ugljana i Dugog otoka i napadu partizana na konvoj na cesti Gračac-Obrovac

Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca

Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4 februara 1944 god. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja Divizije u pravcu Gračaca

Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine

Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji Emil protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac-Srb i Gračac-Gospić

Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac - Srb i Gračac - Gospić

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Petrinje, Gračaca, Livna i o diverzijama na željezničkim prugama

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na kolonu kod Ogulina, na uporišta kod Knina i o borbama kod Otočca i Gračaca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Lepoglave, Vinkovaca, Siska, Gračaca i Knina

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

Zapovjest Štaba 8. korpusa NOVJ od 24. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac

Zapovijest Štaba 9. divizije NOVJ od 26. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše napad na Gračac i Smrekovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Daruvar i Vijadukt kod Pakraca i o borbama kod Sinja i Livna

Izveštaj Komande 1. lovačke eksađrile NOVJ od 31. avgusta 1944. o izviđanju komunikacije Gračac-Knin-Drniš i o pratnji broda Mornarice NOVJ na ruti Mljet-Vis

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračac, Glogovnicu i Razvode i o borbama kod Daruvara, Generalskog Stola i Obrovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. septembra 1944. o borbama na Ivanšćici, kod Gračaca i o napadima jedinica NOVJ na komunikacije Zagreb - Karlovac i Zagreb - Beograd

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Knin 6. lička proleterska divizija NOVJ 11. hrvatski korpus NOVJ Raduč 1. brdska divizija Vermahta Narodni heroji Jugoslavije Josip Broz Tito Udbina Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Slavoniji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Otočac Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Četnički zločini Ustanak u Dalmaciji 1941. Genocid u NDH Karlovac 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Lepoglava Borbe u Dalmaciji 1942. Našice 15. brdski armijski korpus Križevci Zrmanja Bihać Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Donji Lapac 18. italijanski armijski korpus 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Drniš 12. pešadijska divizija Sassari Kninska operacija Gospić Zasede u oslobodilačkom ratu 2. lička proleterska udarna brigada 1. lička proleterska udarna brigada Ogulin Glavni štab Hrvatske Vrhovine 3. lička proleterska udarna brigada Ustaški zločini 1941. Ustanak u NDH 7. dalmatinska udarna brigada Malovan 2. oklopna armija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 6. italijanski armijski korpus Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. Partizanska avijacija Srb Borbe u Lici 1944. Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1943. Streljanja u oslobodilačkom ratu Ustanak u Lici 1941. Korenica Dinarska četnička divizija 35. lička divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Koprivnica Borbe u Lici 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Lici 1942. Sinj