🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gračanica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 52 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 8. 1941 NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

23. 8. 1941 NOP odredi Štaba ozrenskog sektora skoro bez otpora zauzeli Gračanicu i razoružali žandarmerijsko-ustašku posadu, zatim se povukli.

0. 10. 1941 Na narodnom zboru na brdu Crkvini izabran NO odbor opštine Boljanići (srez Gračanica). Odbor je imao radionicu za izradu ručnih bombi i obućarsku radionicu.

10. 11. 1941 Boljanićka četa Ozrenskog NOP odreda zauzela ž. st. Karanovac (raskrsnicu pruga za Doboj, Tuzlu i Gračanicu).

30. 11. 1941 Na zboru izabran opštinski NO odbor Bos. Petrovo Selo, sa sedištem u Kakmužu (srez Gračanica). Odbor je imao mehaničku i stolarsku radionicu, radionicu za izradu ručnih bombi, magacine hrane itd.

28. 1. 1943 Kod s. Gračanice, s. Žarkovine i s. Osivice 3. bataljon 3. krajiške NOU brigade napao iz zasede i razbio dve nemačke i ustaške kolone iz Teslića, prinudivši ih da se povuku u polazni garnizon. Neprijatelj je imao preko 75 mrtvih i ranjenih.

28. 2. 1943 U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

30. 8. 1943 Šesta istočnobosanska i Majevička udarna brigada sa Ozrenskim NOP odredom 17. udarne divizije NOVJ, zauzeli Gračanicu uništivši 80 feldžandarma i razoružavši 34 žandarma, 60 milicionera i 150 četnika. Veći deo četnika i milicionera je stupio u Majevičku brigadu.

24. 9. 1943 U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

9. 10. 1943 Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

7. 11. 1943 Delovi nemačke 187. rezervne divizije sa domobranskim 5. i 8. lovačkim pukom (ukupno oko 6000 vojnika) otpočeli napad iz Brčkog u cilju prodora u Gračanicu, Tuzlu i Bijeljinu. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ, u ogorčenim odbranbenim borbama do 15. novembra, sprečile su prodor neprijatelja i prinudile ga da se povuče u pravcu Brčkog. Izbačeno je iz stroja oko 500 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 17 mrtvih i 48 ranjenih.

10. 12. 1943 Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

15. 12. 1943 Jako neprijateljsko uporište s. Sokol (kod Gračanice), u kome se nalazilo oko 800 milicionera, napala 16. udarna divizija NOVJ, ali, zbog jakog otpora iz tvrđave, nije uspela da ga zauzme. Sutradan je odbila napad jačih domobranskih i nemačkih snaga iz Gračanice i zauzela Sokol, pošto su se i milicioneri povukli u Gračanicu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 13 ranjenih domobrana, a 16. divizija 12 mrtvih i 17 ranjenih.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

16. 1. 1944 U Gračanicu ušla dva bataljona 3. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ. Domobrani su se povukli prema s. Karanovcu.

19. 1. 1944 Na položaju s. Avdiči - s. G. Orahovica (kod Gračanice) domobranski 6. pešadijski puk napao 3. vojvođansku udarnu brigadu 16. udarne divizije NOVJ, ali je posle jednodnevne borbe odbačena prema Gračanici uz gubitke: oko 134 mrtva, veliki broj ranjenih i 38 zarobljenih domobrana. Gubici 3. brigade: 11 mrtvih i 37 ranjenih boraca.

20. 1. 1944 U rejonu zaselaka Durakovića i Omerbašića (kod Gračanice) domobranske jedinice napale na dva bataljona 2. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ, ali su ih ovi bataljoni, energičnim protivnapadom, razbili i odbacili, nanevši im gubitke od oko 74 mrtva vojnika, uz sopstvene gubitke od 17 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

16. 2. 1944 Peta vojvođanska udarna brigada (ojačana 3. bataljonom 2. vojvođanske udarne brigade) 16. udarne divizije NOVJ, izvršila napad na Gračanicu i zauzela je (sem bolnice). U zoru, zbog jakog otpora neprijatelja, povukla se uz gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca.

18. 2. 1944 U s. Brijesnici i Gračanici 16. udarna divizija NOVJ uništila ustaške posade, zatim porušila most na r. Spreči kod s. Karanovca i železničku prugu od Gračanice do Lukavca.

4. 9. 1944 Jedinice 11. udarne divizije NOVJ izvršile napad na delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Srebreniku (kod Gračanice). Posle dvodnevne borbe uporište nije zauzeto zbog jakog otpora neprijatelja.

5. 9. 1944 Delovi 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ otpočeli dvodnevni napad na s. Srnice (kod Gračanice), koje su branile jedinice nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnici. I pored osvajanja spoljnih uporišta, selo nije zauzeto zbog jakog otpora i zbog pristizanja pojačanja. Neprijatelj je imao 23 poginula, 40 ranjenih i 2 zarobljena. Gubici delova 38. divizije: 8 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

20. 9. 1944 Na odseku Gračanica - s. Srnica 38. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ vodila žestoke borbe protiv ustaša, delova 13. SS divizije -Handžar-, muslimanske milicije i četnika. Borbe su trajale do 30. septembra.

3. 10. 1944 Sedamnaesta, majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ izvršila napad na s. Srebrenik (kod Gračanice), koji je branio jedan bataljon 13. SS divizije -Handžar- i četnici. Neprijateljski gubici: 12 mrtvih, 30 ranjenih i 30 zarobljenih četnika.

3. 10. 1944 U rejonu s. Sladne (kod Gračanice) dva ustaška bataljona izvršila napad na jedinice 21. istočnobosanske udarne brigade 38. divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Gračanice, uz gubitke od 25 mrtvih, 17 ranjenih i 1 zarobljenog. Brigada je imala 3 ranjena borca.

5. 10. 1944 Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) brigada i glavnina 21. istočnobosanske udarne brigade 38. udarne divizije NOVJ izvršile napad na ustaše u Gračanici i posle dvočasovne borbe prodrle u mesto, ali ga, zbog nedostatka teških oruđa, nisu mogle zauzeti.

6. 1. 1945 U Gračanici 14. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ napala nemačko-ustaške snage, ali se zbog jakog otpora neprijatelja i zbog velikih gubitaka morala povući ka s. Avdićima.

1. 2. 1945 Kod s. G. Gračanice jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispad jačih neprijateljskih snaga iz Zenice i ubile 13 a ranile 18 neprijateljskih vojnika, uz sopstvene gubitke od 3 ranjena.

5. 2. 1945 Kod s. Brijesnice (blizu Gračanice) delovi 45. divizije 2. armije NOVJ vodili oštre borbe protiv četnika i naneli im velike gubitke. Delovi divizije su imali 3 mrtva i 22 ranjena.

9. 2. 1945 U rejonu Gračanice 23. udarna divizija 2. armije NOVJ sprečila proboj nemačkih jedinica iz Doboja ka Tuzli i nanela im velike gubitke. Divizija je imala 80 boraca i rukovodilaca izbačenih iz stroja.

15. 2. 1945 U rejonu s. Dubrave - s. Vučkovac - s. Srnice (kod Gračanice) 23. udarna divizija 2. armije NOVJ napala nemačke i ustaške jedinice i odbacila ih prema Doboju. Neprijatelj je pretrpio osetne gubitke. Gubici 23. udarne divizije NOVJ: 13 mrtvih i 43 ranjena.

24. 2. 1945 Jedinice 45. divizije sa 14. srpskom brigadom 23, udarne divizije 2, armije NOVJ, posle petočasovne borbe odbacile delove ustaškog 24. i 25, bataljona i miliciju prema Doboju i zauzele Gračanicu. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Gubici jedinica 45. divizije 2. armije NOVJ: 24 poginula i 58 ranjenih.

28. 2. 1945 Ustaške snage iz Gračanice napale delove 45. divizije 2. armije NOVJ i posle oštre borbe zauzele s. G. i D. Brijesnicu. Protivnapadom su ova sela povraćena a neprijatelj uz velike gubitke odbačen prema Doboju. Jedinice 45. divizije su imale 1U mrtvih i 17 ranjenih.

12. 3. 1945 Kod s. Tekučice i Grebić-kose (blizu Gračanice) jedinice 45. divizije 2. armije JA odbile napad nemačkih i četničkih jedinica, nanevši im velike gubitke. Gubici 45 divizije JA: 13 mrtvih i 47 ranjenih.

22. 3. 1945 Jake nemačke snage iz Doboja, ušle u Gračanicu pošto su se delovi 45. divizije 2. armije JA, pred nadmoćnim neprijateljem povukli bez borbe.

28. 3. 1945 Nastupajući pravcem s. Bijela - s. Srebrenik (kod Gračanice) ojačani 16. puk nemačke 22. pešadijske divizije probio odbranu delova 23. udarne divizije 2. armije JA kod s. Srnice i s. Bijele i u toku dana izbio na pl. Majevicu, te time ugrozio Tuzlu i desni bok jedinica JA u dolini r. Spreče.

7. 4. 1945 Goneći razbijene nemačko-ustaške snage, jedinice JA oslobodile Visoko, Brčko i Gračanicu.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Ozrenskog NOP odreda od 15 septembra 1941 god. Štabu Tuzlanske oblasti o učvršćenju jedinica i borbama oko Maglaja, Doboja i Gračanice

Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 6 februara 1943 god. štabovima bataljona za posjedanje prostorije Gračanica-Voljice-Sarajvilić i zatvaranje pravaca Bugojno-Gornji Vakuf i Travnik-Gornji Vakuf

Izvještaj Štaba Prozorskog bataljona od 8 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i rasporedu neprijateljske posade u Prozoru, Gračanici i Jablanici

Obavještenje Štaba Treće brigade Prve proleterske divizije od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku Osme brigade Sedme NOU divizije na prostoriju Gornji Vakuf-Gračanica i o novom rasporedu jedinica brigade na desnoj obali Vrbasa

Obavještenje štaba Treće NOU divizije od marta 1943 god. štabu Druge proleterske divizije o proboju četničkog položaja kod sela Lipeta-Gračanica

Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Sedamnaeste istočnobosanske divizije za napad na Gračanicu

Izvještaj Glavnog ustaškog stana od 1 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica NOV i o situaciji u Istočnoj Bosni

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 4 septembra 1943 god. o zauzimanju Gračanice od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Zapovijest Štaba Prve majevičke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na Ozren i dejstvo na komunikacijama Doboj-Zavidovići i Doboj-Gračanica

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće proleterske brigade za posjedanje položaja na sektorima Pećuj - Kasapovići i Gračanica - Odžak

Naređenje Komande borbene grupe Brauns od 14 januara 1944 za marš pravcem Gračanica - Kordići - Škrti - Pavlovići

Zapovijest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 15 januara 1944 Drugoj i Trećoj brigadi za likvidaciju Miričine i Gračanice

Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Miričine i Gračanice od 16 do 20 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama oko Gračanice od 15 do 22 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 17. juna 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na liniji Prozor - Lug - Gračanica

Naređenje Štaba 36. NOU divizije od 12. jula 1944. štabovima potčinjenih jedinica i upravi divizijske bolnice za pokret i za smještaj na prostoriji Gračanica - Gornja Lukavica - Kovači

Izvještaj Štaba 36. divizije od 15. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o dejstvu na prostoru Gračanica - Rakino brdo - Osmaci i o naređenju Štaba 3. korpusa

Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 20. jula 1944. Štabu 3. korpusa o situaciji na sektoru Supčane - Sekovići - Rakino brdo - Gračanica

Izvještaj Štaba 12. korpusa NOVJ od 22. jula 1944. Štabu 3. korpusa o prodoru neprijateljskih snaga iz doline rijeke Spreče do linije Gračanica - Podborogovo i o borbi kod Sekovića

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 22. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za zauzimanje Gračanice kod Doboja

Izvještaj Štaba 21. istočnobosanske brigade od 24. septembra 1944. štabu 38. NOU divizije o zauzimanju Gračanic

Naređenje Štaba 38. NOU divizije od 30. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica o zadacima poslije neuspjelog napada na Gračanicu

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 3. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i za sprečavanje prodora neprijatelja na pravcima Gračanica - Tuzla i Srebrnik - Tuzla

Izvještaj Štaba 38. divizije od 4. oktobra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Srebrnik - Srnice - Gračanica

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 4. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i gonjenje neprijatelja prema Srnicama

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. Štabu Tuzlanskog NOP odreda za savlađivanje neprijatelja u Gračanici i Puračiću, uspostavu organa narodne vlasti i sprovođenje mobilizacije za Narodnooslobodilačku vojsku

Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 1. decembra 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima u širem rejonu Gračanice u drugoj polovini novembra

Naređenje Štaba 14. korpusa NOVJ od 3. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Vlasenica - Zvornik - Tuzla - Gračanica

Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

Izvještaj Štaba 23. divizije od 29. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o neprijatelju na sektoru Brčko - Gračanica

Izvještaj Štaba 14. brigade od 31. januara 1945. Štabu 23. NOU divizije o aktivnosti na sektoru Gračanica - Srnice

Izvještaj štaba 23. divizije od 4. februara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima u drugoj polovini januara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama u prvoj polovini februara na prostoru Brčko - Gračanica - Ozren

Izvještaj Štaba 14. brigade od 15. februara 1945. Štabu 23. NOU divizije o borbama na sektoru Srnice - Gračanica - Ratiš

Naređenje štaba 23. NOU divizije od 22. februara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gračanicu i Sokol

Izvještaj štaba 14. korpusa od 27. februara 1945. štabu 2. armije NOVJ o oslobođenju Gračanice

Izvještaj Štaba 23. divizije od 1. marta 1945. štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gradačac- Gračanica

Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gračanica-Ozren-Maglaj

Izvještaj Štaba 45. divizije od 13. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o organizaciji položaja i rasporedu i zadacima jedinica u širem zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Tuzlanskog NOP odreda o dejstvima na sektoru Gračanica-Doboj-Ozren dostavljen Štabu Vojne oblasti 3. korpusa JA 15. marta 1945. godine

Izvještaj Štaba 45. divizije od 16. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima u zahvatu komunikacije Gračanica-Doboj

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 26. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za odbranu položaja u rejonu Gračanice

Izvještaj Štaba 25. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Gradačac-Gračanica

Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. aprila 1945. Štabu 14. korpusa JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru istočno od Gračanice

Zapovijest Štaba 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj na pravcu Srnice-Gračanica

Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Gračanice

Pohvala Štaba 2. armije JA od 6. aprila 1945. 7. brigade 23. divizije za primjernu upornost i junaštvo u odbrani položaja u rejonu Gračanice

Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Gračanica

Izvještaj Štaba 25. divizije od 15. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Brčko-Modriča-Gračanica

Izvještaj 17. brigade od 21. aprila 1945. Štabu 28. divizije JA o dejstvima u rejonu Doboja i Gračanice

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

23. srpska udarna divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Ustanak u NDH Četnička golgota Visoko Diverzije u oslobodilačkom ratu Gradačac Gornji Vakuf 181. pešadijska divizija 187. rezervna divizija 14. srpska udarna brigada 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Bolnice u oslobodilačkom ratu Bitka za Prozor 1943. Ruski zaštitni korpus 1. proleterska divizija NOVJ 45. srpska divizija NOVJ Brčko Travnik Teslić Zavidovići 1. proleterska udarna brigada Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 2. vojvođanska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Majevički partizanski odred 3. krajiška proleterska udarna brigada Lukavac 13. SS divizija Handžar Josip Broz Tito Operacija Weiss Bitka na Neretvi Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ Bosanski Petrovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Prozor Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 28. slavonska divizija NOVJ Doboj Srebrenik Borbe u Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu 22. pešadijska divizija 2. proleterska divizija NOVJ 14. srpski korpus NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 1. vojvođanska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 25. srpska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Tuzla Završne operacije u Jugoslaviji Slavonski Brod 3. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Tešanj 5. vojvođanska udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Ozrenski partizanski odred (Bosna) Zenica 38. istočnobosanska divizija NOVJ Modriča Napad NOVJ na Teslić januara 1943. Vrhovni štab NOVJ Bitka za Tuzlu decembra 1944. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Prva tuzlanska operacija NOVJ 12. vojvođanski korpus NOVJ Maglaj