🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Gradačac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 9. 1941 U Gradačcu i Modriči ustaše uhapsile 531 lice.

30. 10. 1941 Na Smuku (iznad Semiča) od Crnomeljske, Metliške, Gradačke i Semičke partizanske grupe formirana Belokranjska partizanska četa.

13. 3. 1942 U s. Baćini (kod Makarske), po odluci OK KPH za Makarsku, od gradačke partizan ske grupe formirana Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa).

15. 3. 1942 Gradačka partizanska četa (1. južnodalmatinska partizanska četa) napala ustaše i žandarme u s. Staševici (kod Vrgorca), zarobila 10 ustaša i 2 žandarma i zaplenila 12 pušaka.

28. 7. 1943 Majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela Gradačac, u kome se, predala po jedna četa domobrana i milicije. Zaplenjeno je: 5 p. mitraljeza, mitraljez, 110 pušaka i 5 automata. Nemački 202 tenkovski bataljon je istog dana povratio Gradačac a sutradan odbacio brigadu prema Majevici. Ranjeno je 14 i poginulo 13 boraca, među kojima i komandant 1. bataljona Veljko Milovanović-Savić, narodni heroj.

7. 9. 1943 Na liniji s. D. Skugrić - s. Tolisa - s. Krečane i u Dugim njivama (kod Gradačca) 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala i razbila ostatke četničkog Trebavskog odreda. Oko 300-400 četnika je pobeglo delom na levu obalu r. Bosne, u s. Kotorsko, a delom prema Doboju i Ozrenu. Poginulo je 10 i ranjeno 25 četnika. Brigada je imala samo 4 ranjena.

22. 12. 1943 Prva operativna grupa 16. udarne divizije NOVJ (i, 3. i 5. NOU brigada) napala četnike. U jednodnevnoj borbi na liniji Mramorje - Spletena lipa - Duga njiva kod Gradačca ona ih je tako razbila, da su se od potpunog uništenja spasli zahvaljujući veoma gustoj magli. Poginuo je 41, zarobljeno je 35 i ranjeno je preko 100 četnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 3 mrtva i 17 ranjenih.

24. 12. 1943 Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

24. 8. 1944 Iz rejona s. Gvozd - Gradačka poljana - Komandirovo brdo 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, sa bataljonom Ozne, izvršila snažan napad na četnički Gvozdeni puk u rejonu Krnova polja i Ceranića gore (blizu Nikšića) i posle višečasovne borbe potpuno ga razbila. Gubici četnika: preko 350 mrtvih, veći broj ranjenih i 180 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 mitraljeza, 16 p. mitraljeza, 5 minobacača, 120 pušaka, 250 ručnih bombi, 60 konja, veća količina municije, kao i mnogo drugog materijala.

11. 9. 1944 Jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ razbile delove nemačke 13. SS divizije -Handžar- i četnike kod s. G. Škugrića (blizu Modriče) i ustaško-četničku kolonu kod s. Čardaka (na putu Gradačac-Čardak) i nanele im gubitke od 25 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 7 nestalih boraca.

31. 10. 1944 Posle petnaestodnevnih borbi na odseku s. Srebrenik - Gradačac jedinice 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ primorale delove 13. SS divizije -Handžar- da napuste ova uporišta i da se povuku na liniju Brčko - s. Čelić - s. Koraj - Bijeljina - Janja - Zvornik. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja i oko 45 zarobljenih vojnika.

0. 1. 1945 Kod Gradačc-a, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant Posavsko-trebavskog NOP odreda Pero Bosić, narodni heroj.

12. 3. 1945 Jedinice 25. divizije 2. armije JA, posle jednodnevne borbe, odbacile nemačko-ustaške snage prema Modriči i zauzele Gradačac. Poginulo je 20, ranjeno 20 i zarobljeno 14 neprijateljskih vojnika. Gubici 25. divizije JA: 5 poginulih i 19 ranjenih.

19. 3. 1945 U rejonu Gradačca 28. udarna divizija 2. armijo JA vodila oštru borbu protiv nemačkih jedinica, te ih odbacila i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih, više ranjenih i 2 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 18 mrtvih i 77 ranjenih.

19. 3. 1945 U rejonu s. Srnice - s. Vučkovac jedinice 23. udarne divizije 2. armije JA, posle oštre jednodnevne borbe, odbacile nemačke i ustaške jedinice prema Gradačcu, nanevši im gubitke oko 100 mrtvih i oko 150 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 51 mrtvog i 101 ranjenog.

6. 4. 1945 Jedinice 25. divizije 2. armije JA posle slabog otpora ustaša, koji su se povukli prema Modriči, oslobodile Gradačac.

Dokumenti

Pismo hrvatskog Ustaškog stana od 12. juna 1941. dr Zdenki Smrekar u kome se traži osnivanje ženskih ustaških organizacija u Gradačcu

Izveštaj velike župe Posavje od 11. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o akciji protiv ustanika na području kotara Gradačac, broju uhapšenih i stavljenih pod preki sud

Izvještaj zapovjednika Četvrte oružničke pukovnije od 4 septembra 1943 god. o akcijama i pokretima jedinica NOV i raspoloženju naroda na području oružničke postaje Gradačac

Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Gradačac i Bosanski Šamac

Izvještaj Štaba Trebavskog odreda od 11. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i stanju u odredu na prostoriji Srnice–Gradačac–Modriča i vojno-političkoj situaciji na Trebavi

Obaveštenje komandanta Majevičkog korpusa od 24. decembra 1943. komandantima Semberske i Majevičke brigade o rezultatu borbi četnika i Nemaca protiv 16. divizije NOVJ kod Gradačca i predaji zarobljenih partizana Nemcima

Avizo naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za pokret prema Posavini i Gradačcu

Izvještaj Štaba Treće vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o borbama na prostoriji Gračanica — Gradačac —Žabar od 16. do 31. januara 1944. godine

Izvještaj Štaba 18 hrvatske brigade 38. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbama sa četnicima u Crkvini i Slatini i o vojno-političkoj situaciji na sektoru Šamac - Modrica - Gradačac - Brčko

Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 2. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije o rasporedu i dejstvu odreda na prostoru Bukvika, Bosanskog Šamca, Modriče i Gradačca i o situaciji na Trebavi i u Posavini

Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 2. oktobra 1944. štabovima potčinjenih brigada za dejstva na sektoru Gračanica - Gradačac

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. oktobra 1944. o borbama na sektoru Livna, Kalinovika, Goražda i Gradačca

Naređenje Štaba 2. armije NOVJ od 14. januara 1945. štabovima 3. i 14. korpusa za zatvaranje pravca od Doboja i Zvornika ka Tuzli i za napad na Gradačac

Izvještaj štaba 23. divizije od 15. januara 1945. Štabu 14. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Tuzla - Ozren - Gračanica - Gradačac

Zapovest štaba Vrhovne komande od 18. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva protiv NOVJ u rejonu Gradačca 

Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac

Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča

Naređenje Štaba 23. NOU divizije od 25. januara 1945. štabovima 7. i 9. brigade za izviđanje prema Bijeljini, Brčkom i Gradačcu

Izvještaj Štaba 23. divizije od 1. marta 1945. štabu 14. korpusa JA o dejstvima u drugoj polovini februara na sektoru Gradačac- Gračanica

Zapovest štaba Vrhovne komande od 1. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje i dejstva protiv jedinica NOVJ na sektoru Spletene Lipe — Gradačac

Zapovest komandanta operacije od 1. marta 1945. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinica NOVJ ka Gradačcu

Naređenje Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantu operacija Trebavskog korpusa i komandantima Korpusa gorske garde i Avalskog korpusa za odbranu Gradačca

Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 10. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Gradačac

Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči

Naređenje Štaba 2. armije od 14. marta 1945. Štabu 14. korpusa JA o dejstvima u rejonima Gradačca, Modriče i Tuzle

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 15. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na prostoriji Brčko, Modriča, Gradačac

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 17. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na četničke jedinice sjeverno od Gradačca

Izvještaj Štaba Posavsko-trebavskog NOP odreda od 23. marta 1945. vojnoj oblasti 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Gradačac-Srnice

Izvještaj Štaba 25. divizije od 31. marta 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru Gradačac-Gračanica

Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Gradačca

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Semič Nikšić Avalski korpus JVuO 13. SS divizija Handžar 23. srpska udarna divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Ustaški zločini 1941. 25. srpska divizija NOVJ Gračanica Modriča Srebrenik 28. slavonska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ Goražde Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrgorac Borbe u Hrvatskoj 1942. 17. istočnobosanska divizija NOVJ Četnička golgota Bosanski Šamac 15. majevička udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Livno Ustanak u NDH Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bijeljina 3. vojvođanska udarna brigada Makarska Zvornik 5. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Sloveniji 1941. Janja Tuzla 16. muslimanska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 36. vojvođanska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Žene u ratu Trebavski korpus JVuO Trebavski četnički odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zarobljenici u ratu Kalinovik Brčko Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Komunistička partija Hrvatske Genocid u NDH Borbe u Hrvatskoj 1944. Majevički korpus JVuO 14. srpski korpus NOVJ Korpus Gorske garde Doboj