🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Grgurevci u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

11. 9. 1941 Na Hajdučkom bregu (na Fruškoj gori) delovi Fruškogorskog NOP odreda odbili napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

21. 9. 1941 Na Hajdučkom bregu Fruškogorski NOP odred posle dvočasovne borbe odbacio žandarme i naoružane meštane nemačkog porekla iz s. Grgurevaca (kod Rume).

28. 9. 1941 Na k. 401 (kod Hajdučkog brega, na Fruškoj gori) deo Fruškogorskog NOP odreda odbio napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

10. 11. 1941 U blizini s. Grgurevaca (kod Rume) grupa partizana Fruškogorskog NOP odreda probila se iz obruča.

11. 11. 1941 Na Krajincu (kod Rume) Fruškogorski NOP odred, odbivši napad, naneo gubitke poternom odeljenju ustaša, žandarma i domaćih Nemaca iz s. Grgurevaca.

18. 3. 1942 Na Vetrenjači (u blizini s. Grgurevaca kod Rume) Fruškogorski i Podunavski NOP odred odbili koncentrične napade žandarmerijskih i ustaško-domobranskih jedinica, jačine 470 vojnika, i primorali ih da se povuku u polazna uporišta.

5. 6. 1942 Severno od s. Grgurevaca (kod Rume) borci 1. čete Fruškogorskog NOP odreda odbili pokušaj prodora nemačke čete ka Fruškoj gori i naneli joj gubitke.

6. 6. 1942 U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

4. 7. 1942 Grupa boraca 1. čete Fruškogorskog NOP odreda spalila autobus koji je saobraćao između s. Grgurevaca i Srem. Mitrovice. Likvidirani su jedan nemački oficir i vlasnik autobusa, poznati petokolonaš.

12. 12. 1942 U rejonu sela Grgurevaca (blizu Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3 operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede na oko 40 domobrana i naneli im gubitke.

19. 12. 1942 Na drumu s. V. Radinci - s. Grgurevci (kod Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prekinuli tt veze.

14. 1. 1943 Između s. Grgurevaca i s. V. Radinaca (kod Srem. Mitrovice) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske isekli 50 tt stubova.

0. 7. 1943 U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

11. 8. 1943 Na Širokom dolu (u blizini s. Grgurevaca, kod Rume), po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formiran 3. bačko-baranjski NOP odred.

20. 8. 1943 U s. Grgurevce (kod Rume) prodrle jedinice 3. vojvođanske NOU brigade posle petočasovne borbe protiv nemačke policije, domobrana i petokolonaša, likvidiravši bunkere i utvrđenja spoljne linije odbrane. Poginulo je 4, ranjeno 9 i zarobljeno 17 policajaca, a zaplenjeno 2 mitraljeza, 20 pušaka i oko 2000 metaka. Brigada je imala 3 mrtva.

22. 11. 1943 Nemačko uporište u s. Grgurevcima napale jedinice 1. vojvođanske NOU brigade. Posle 36-časovne borbe protiv oko 300 policajaca i folksdojčera, one su zauzele bunkere i veći deo sela i odbile intervenciju nemačkih jedinica iz Srem. Mitrovice i Rume, pri čemu su neprijatelju nanele gubitke od oko 60 poginulih, uništile 3 kamiona i zaplenile 2 protivtenkovska topa, 4 mitraljeza, 5 automata, 60 pušaka i dosta druge opreme. Zatim su se, zbog znatnih gubitaka i zbog pristizanja novih neprijateljskih pojačanja s tenkovima, povukle u pravcu s. Ležimira, na padinama Fruške gore.

12. 1. 1944 Kod s. Grgurevaca (blizu Srem. Mitrovice) otpočelo četvorodnevno savetovanje predstavnika PK KPJ za Vojvodinu, Pokrajinskog NO odbora, vojnooperativnih i vojnopozadinskih štabova i komandi. Po razmatranju opšte vojno-političke situacije odlučeno je da se prošire ekonomske baze, da se do maksimuma pojača snabdevanje jedinica NOV i POJ i organizuje redovno transportovanje hrane u Bosnu.

11. 7. 1944 Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirao put s. Bešenovo - s. Šuljam - s. Grgurevci (kod Srem. Mitrovice).

1. 11. 1944 Posle petodnevnih oštrih borbi jedinice 16. udarne divizije oslobodile Srem. Mitrovicu i s. Laćarak, jedinice 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- oslobodile sela V. Radince i Manđelos, a jedinice 36. udarne divizije oslobodile obližnja sela Bešenovo, Šuljam i Grgurevce.

Dokumenti

Izveštaj Oružničkog zapovedništva od 12 septembra 1941 god. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu sa Fruškogorskim NOP odredom kod Grgurevaca

Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 11 juna 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o zločinima nemačke vojske u selu Grgurevci

Obaveštenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. juna 1942. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o odmazdi koju je specijalna četa 800. puka Brandenburg izvršila kod Grgurevaca i o borbama s partizanima

Članak Slobodne Vojvodine o prelasku Prve vojvođanske brigade iz istočne Bosne u Srem i borbi u Grgurevcima

Molba vođe Njemačke narodne skupine njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj ... da isposluje kod zapovjednika II domobranskog zbora da posade iz Kule, Poreča, Darkovca, Mandićevca, Pridvorja, Drenjskog Slatinika, Drenja, Grgurevaca i Grabovca privremeno ne učestvuju u poduzetim akcijama, jer su ta mjesta izvrgnuta napadima partizana, a posade oslabljene zbog odlaska mlađih godišta u oružane SS jedinice. Istovremeno vođa Skupine traži da se zaštite njemačka naselja u Bosni, protestira protiv oduzimanja oružja I rezervnom bataljonu Ludwig von Baden, jer je ono namijenjeno regrutiranim obveznicima i vlasništvo je Njemačke narodne skupine, a ne jedinica Wehrmachta i predlaže preselenje njemačkih porodica iz Hrastovca, Blagorodovca, Petranovca, Sokolovca, Uljanika i okolnih mjesta u istočni Srijem, kako njihovu radnu snagu ne bi mogli koristiti partizani

Fotografije

Povezane odrednice

Sremski front Divizija Brandenburg Ruma Borbe u Sremu 1942. Borbe u Srbiji 1942. 1. vojvođanska udarna brigada Laćarak Ustanak u Sremu 1941. Zagreb Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji 36. vojvođanska divizija NOVJ Podravska Slatina 6. lička proleterska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 3. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Paul Bader Borbe u Srbiji 1944. Fruškogorski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Sremska Mitrovica Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo Ante Pavelić Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942. Ni zrno žita okupatoru! Nemački zločini u Jugoslaviji Irig Borbe u Sremu 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1943.