🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Grubišno Polje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 4. 1941 U srezu Grubišno Polje ustaše uhapsile oko 600 ljudi, među kojima i većinu članova KPJ u tome srezu.

22. 9. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku obavestio Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju granice sa 2. operativnom zonom na liniji r. Ilova do Grubišnog Polja - s. Pitomaca - Drava, vraćanju Bilogorske čete 2. operativnoj zoni NOP odreda i uključivanju Banijske proleterske čete u sastav 7. hrvatske NO brigade.

28. 9. 1942 Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

7. 3. 1943 Formiran SK KPH za Grubišno Polje.

27. 3. 1943 Formiran SK SKOJ-a za Grubišno Polje.

29. 6. 1943 U s. Gakovu (kod Grubišnog Polja), po naređenju Štaba 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formiran Bilogorski NOP odred.

25. 8. 1943 Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

6. 2. 1944 Jedinice 1. brigade 33. divizije NOVJ i 3. bataljona Moslavačkog NOP odreda napale neprijateljsko uporište u s. V. Zdenci (kod Daruvara). Napad je odbila 1. četa 1. bataljona domobranskog 4. brdskog puka uz pomoć delova posade iz s. Grubišnog Polja.

18. 8. 1944 Jedinice 12. i 40. divizije NOVJ zauzele 3. Grubišno Polje (kod Daruvara) u kome se branio jedan bataljon domobranske 4. brdske brigade i manji broj nemačkih vojnika, milicionera i žandarma. Posle toga neprijatelj je svoje posade iz s. Končanice i s. Zdenaca povukao u Daruvar. Neprijatelj je imao 71 mrtvog, 53 ranjena i 193 zarobljena vojnika. Zaplenjeno je: 2 topa, 7 mitraljeza, 9 p. mitraljeza, 2 minobacača, 22 automata, 171 puška, 1 radio-stanica, 17.500 metaka itd.

22. 8. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske snage iz Daruvara, s. Hercegovca i s. Pavlovca napale jedinice 12. divizije NOVJ u blizini s. Grubišnog Polja (kod Daruvara). Posle četvoročasovne borbe one su uspele da potisnu jedinice NOVJ i da zauzmu s. Grubišno Polje. Neprijatelj je imao 90 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 12. divizije - 9 mrtvih, 24 ranjena i 18 nestalih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 12. NOU brigade Ivan Senjug Ujak, narodni heroj.

24. 8. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

28. 9. 1944 Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara) slavonski partizani zaplenili neprijateljski avion koji se prisilno spustio.

11. 1. 1945 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. pešadijske divizije i Pavelićeve gardijske brigade iz s. Banove Jaruge, Bjelovara i s. Pitomače napali jedinice 10. korpusa NOVJ, 40. divizije NOVJ i 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije 6. udarnog korpusa NOVJ u rejonu s. Grubišnog Polja i do 17. januara zauzeli veći broj sela. Ojačane 36. udarnom divizijom NOVJ, jedinice 6. udarnog i 10. korpusa NOVJ su 18. i 19. januara povratile izgubljena sela prinudivši neprijatelja da se povuče na liniju s. Pavlovac - s. V. Grđevac - s. V. Pisanica.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

1. 5. 1945 Jedinice 40. udarne divizije JA posle jednodnevne borbe odbacile delove nemačke 22. pešadijske divizije u pravcu Bjelovara i oslobodile s. Grubišno Polje.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Prvog moslavačkog NOP odreda od 8 listopada 1942 god. štabu Treće operativne zone o napadima na V. Mlinsku, Hercegovac, Grubišno Polje i Španovicu

Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 9 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnoj situaciji na teritoriji zone i o napadu na Grubišno Polje i Španovicu

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 19 listopada 1942 god. o napadima na Kloštar, Pitomaču i Grubišno Polje

Izvještaj oficira za vezu kod Sedamstočetrnaeste njemačke divizije od 21 listopada 1942 god. o ustaškim zločinima na području Grubišnog Polja, Pakraca i Kostajnice

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru od 23 prosinca 1342 god. o akcijama na području kotara Čazma, Grubišno Polje, Koprivnica i Bjelovar

Zapisnik sa sastanka Prvog plenuma Kotarskog NOO-a Grubišno Polje o izboru članova Kotarskog NOO-a i diskusiji o političkoj situaciji, dužnostima NOO-a i o njihovom odnosu prema NOV

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva cd 2 srpnja 1943 god. o završetku ustaško-domobranske akcije Zagorje na Kalniku, pojavi dijelova Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Garešnice i Grubišnog Polja i nastavku akcije na području Gospić - Pazarište

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 srpnja 1943 god. o pojavi jedinica NOV i PO Hrvatske oko Pakraca i Grubišnog Polja i o akcijama talijanskih, ustaških i četničkih jedinica u rejonu Ogulina, Gospića, Knina i Omiša

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu i brojnom stanju NOO-a. U izvještaju se kritikuju objektivni i subjektivni propusti u radu ovog KK

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o borbama kod Grubišnog Polja i Virovitice protiv jedinica NOV

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 15 studenog 1943 god. o borbama kod Grubišnog Polja, Virovitice i Zadvarja

Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda od 27 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na vlak na pruzi Bjelovar - Grubišno Polje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Hrvatskom Zagorju, na Krndiji, kod Grubišnog Polja, Gospića, Bribirskih Mostina, Gračaca i Dubrovnika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Čazme, Bjelovara, Daruvara, Grubišnog Polja i Sinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Grubišno Polje, Prijeboj, Drežnicu, Tužević i o borbama na Kalniku, Bilo-gori i u Zumberku, Lici i kod Šibenika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Daruvara, Grubišnog Polja, Petrinje, u Lici i na otoku Braču

Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ. od 17. avgusta 1944. podređenim jedinicama za napad na domobrane u Grubišnom Polju

Uputstvo Štaba 6. korpusa NOVJ od 17. avgusta 1944. Štabu 40. divizije u vezi s napadom na Grubišno Polje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje i komunikaciju Zagreb - Beograd i o borbama na području Bjelovara, Karlovca, Splita, Šibenika i u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu

Izvještaj štaba 12. divizije od 24. avgusta 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog garnizona u Grubišnom Polju

Izvještaj Štaba 6. korpusa od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na domobrane u Grubišnom Polju 18. avgusta 1944. godine

Izvještaj Štaba 40. divizije od 23. januara 1945. Štabu 6. i 10. korpusa NOVJ o borbama u rejonu Pitomače i Grubišnog Polja

Izvještaj Štaba 32. divizije od 24. januara 1945. Štabu 10. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Grubišno Polje Veliki Grđevac - Velika Pisanica

Zapovijest Štaba 10. korpusa NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikacijama Garešnica - Grubišno Polje - Bastaji - Suhopolje

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1942. Komunistička partija Hrvatske Slavonski Brod 1. pješačka divizija (NDH) Voćin 187. rezervna divizija 1. kozačka divizija Vermahta Operacija Kesselstein Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Petrinja SKOJ Omiš Operacija Wechselbalg Bjelovar 10. zagrebački korpus NOVJ Pelješac Borbe u Slavoniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 297. pešadijska divizija Virovitica Hrvatsko domobranstvo Beograd Narodno oslobodilački odbori Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. USAOJ Drežnica Garešnica Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Borbe u Slavoniji 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Čazma 5. pješačka divizija (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1945. Ogulin Moslavački partizanski odred 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Saradnja četnika sa okupatorom Avijacija u oslobodilačkom ratu Podravska Slatina Genocid u NDH AFŽ Završne operacije u Jugoslaviji Dubrovnik Bilogorski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1943. Krapina 40. slavonska divizija NOVJ Šibenik Sinj Glavni štab Hrvatske 4. gorski zdrug (NDH) Gospić 32. zagorska divizija NOVJ Senj Omladina u ratu Pleternica Borbe u Lici 1943. Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. 22. pešadijska divizija Pakrac Koprivnica Slavonska Požega 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. Kutina Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Lici 1944. Zagreb Brač