🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Han Pjesak u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 44 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

18. 8. 1941 Jedan domobranski bataljon, nastupajući iz Vlasenice, ušao u Han-Pijesak, iz koga su četnici pobegli.

13. 12. 1941 U s. Kraljevom Polju (sada: Partizansko Polje) kod Han-Pijeska GŠ NOP odreda za BiH održao sastanak sa komandom četničkih odreda istočne Bosne u vezi s pitanjem eventualnog pripajanja istočne Bosne Nedićevoj Srbiji. Četnici su posle duže rasprave formalno prihvatili stav da se pruži otpor i nemačkim jedinicama i nedićevcima, ali se nisu pridržavali zaključka nego su i dalje razbijali partizanske jedinice.

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

20. 1. 1942 Nastupajući od Vlasenice, ojačani 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije zauzeo Han-Pijesak, slomivši prethodnog dana odbranu 5. bataljona 1. proleterske NOU brigade i delove Birčanskog NOP odreda.

21. 1. 1942 Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

0. 2. 1942 CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, analizirajući situaciju nastalu za vreme tzv. druge neprijateljske ofanzive, rešili da se jače partizanske snage upute u istočnu Bosnu, s tim da se najpre očisti područje Glasinca od četnika, ustaša i domobrana, a zatim razbiju četnička uporišta u rejonima Han-Pijeska, Vlasenice, Drinjače, Srebrenice i Bratunca, tamo razvije živa politička aktivnost u narodu, obnove i ojačaju organi vlasti i narodnooslobodilačke organizacije, obnove i učvrste područne jedinice i time stvore povoljne mogućnosti za pomoć NOP-u u Srbiji. U tom smislu izdate su direktive PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu i GŠ NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu.

7. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da glavna dejstva usmeri ka Han-Pijesku, Vlasenici i reci Drini, sprečavajući prodor četnika ka Romaniji i Glasincu. Za izvršenje toga zadatka trebalo bi, s obzirom na proširenje rejona dejstva, formirati više samostalnih bataljona, koji bi dobili zadatke za duži period.

0. 3. 1942 Kod Han-Pijeska (blizu Vlasenice) GŠ NOP i DV za BiH formirao Krajiški NO dobrovoljački odred.

4. 3. 1942 VŠ NOV i DV Jugoslavije naredio Operativnom štabu NOP i DO za istočnu Bosnu da delom svojih snaga raspoređenih levo od puta Podromanija - Han-Pijesak i Birčanskim NOP odredom, kod Šekovića, sadejstvuje 2. proleterskoj NOU brigadi, koja će od 5. marta prodirati preko Glasinca ka Vlasenici u dve kolone, i da njoj uputi odeljenja i vodiče iz mesnih partizanskih jedinica. U naređenju se iznose taktički postupci 2. proleterske NOU brigade tokom prodora i daju obaveštenja o vremenskim terminima za sadejstvo.

13. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Proleterskoj udarnoj grupi brigada (sastava: 2. proleterska i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade) da težište dejstava usmeri na prostoriju Han-Pijesak-Srebrenica-Vlasenica-Olovo, sa zadatkom: čišćenje teritorije od četnika i ustaša, stvaranje partizanskih i dobrovoljačkih jedinica i organizacija pozadine.

16. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu Proleterske udarne grupe brigada da obustavi pokret prema Vlasenici i vrati jedinice na sektor Romanija-Han-Pijesak zbog nadiranja ustaških i domobranskih snaga na ovo područje.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

1. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da otpočne akcije protiv neprijatelja na komunikaciji Mokro-Podromanija-Sokolac-Han-Pijesak.

1. 4. 1942 Nastupajući iz Han-Pijeska, ustaška Crna legija, posle slabijeg otpora delova Vlaseničkog NO dobrovoljačkog odreda i 2. bataljona J. proleterske NOU brigade, zauzela Vlasenicu.

15. 6. 1942 Grupa istočnobosanskih udarnih bataljona i Birčanski NOP i DO izvršili neuspeo napad na Vlasenicu. Desna kolona je zauzela uporište Han-pogled i razbila četu ustaša, ali je, zbog neuspeha srednje kolone da potpuno slomi spoljnu odbranu grada i zbog kolebanja Zalukovičkog dobrovoljačkog bataljona kod leve kolone, napad obustavila. Istovremeno su se iz Han-Pijeska, posle oštre borbe na Ploči, u grad probile po jedna četa iz nemačke 718. pešadijske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka sa nešto ustaša. U borbi na Orlovači je poginuo komandir čete 2. udarnog istočnobosanskog bataljona Lazič Stojanović Lazo, narodni heroj.

28. 8. 1942 Šesta istčnobosanska NOU brigada probila se iz okruženja preko Javor-planine, zauzela ž. st. Pjenovac i Nevačku (na pruzi Olovo-Han-Pijesak) razbila četu i po domobrana, porušila prugu i spalila pilanu.

9. 1. 1943 U s. Žljebovima (kod Han-Pijeska) 3. bataljon 6. istočnobosanske nOU brigade napao ustaše i žandarme, koji su se povukli u Sokolac. Zapaljena je žand. stanica i ubijeno 6. žandarma.

0. 2. 1943 Kod s. Ponjerke (blizu Han-Pijeska), u borbi protiv ustaša, poginuo komandir čete u 6. istočnobosanskoj NOU brigadi Refik Bešlagić, narodni heroj.

8. 2. 1943 Na pruzi Olovo - Han-Pijesak delovi 6. istočnobosanske NOU brigade napali usta ški transportni voz i uništili lokomotivu i 6 vagona. Poginulo je 25 i ranjeno 25 ustaša.

21. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u centralnoj Bosni da jednu diviziju usmeri na prugu Sarajevo - Bos. Brod i dalje pravcem Olovo-Han-Pijesak-Rogatica-Goražde, radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe VŠ koje su; se probijale iz neprijateljskog okruženja.

29. 5. 1943 Kod s. Neđelišta (blizu Vlasenice) Birčanski NOP odred odbio napad ustaških delova iz Vlasenice i Han-Pijeska i naneo im gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih.

24. 6. 1943 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbila 28. bataljon ustaške 1. brigade i zauzela Han-Pijesak.

7. 7. 1943 Pravcima Vareš-Olovo, Sarajevo-Sokolac-Han-Pijesak, s. Capardi - Zvornik, s. Capardi - Šekovići i Tuzla-Kladanj nemačka 7. SS -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija, nemački puk -Brandenburg-, domobranski 7. lovački puk, ustaše i četnici otpočeli koncentričan napad na Glavnu operativnu grupu VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni. U žestokim borbama do 20. jula neprijatelj je bio zauzeo Zvornik, Kladanj, Olovo, Vlasenicu, Šekoviće i Han-Pijesak, ali su jedinice NOVJ u protivnapadima ponovo ovladale svim mestima sem Zvornika.

13. 7. 1943 Motorizovana borbena grupa -Volf- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajevič, narodni heroj.

0. 8. 1943 U rejonu Han-Pijeska, u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, formiran Planinski NOP odred, od dobrovoljaca iz razbijenih četničkih jedinica.

0. 9. 1943 U rejonu Han-Pijeska (kod Vlasenice) Planinski NOP odred uključen u Birčanski NOP odred.

9. 9. 1943 U s. Malom Polju (kod Han-Pijeska) poginuo komandant Planinskog NOP odreda Svetozar Kosorić, narddni heroj.

13. 12. 1943 U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han-Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac-Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

16. 12. 1943 Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

29. 4. 1944 Iz rejona Kraljeve gore (sada: Partizanska gora, kod Han-Pijeska) 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ izvršila neuspeo pokušaj proboja preko komunikacije Han-Pijesak-Vlasenica, koju su zatvarali delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

20. 7. 1944 Na prostoriji Kraljevo polje (sada: Partizansko polje) - s. Malo Polje (kod Han-Pijeska) 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ otpočela četvorodnevne odbrambene borbe protiv nemačkih jedinica i četnika. Neprijatelj je odbačen u Han-Pijesak. Brigada je imala 11 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

23. 7. 1944 Dvadeseta romanijska udarna brigada i jedan bataljon 19. brigade 27. udarne divizije NOVJ napali na Han-Pijesak i s. Japage koje su branili nemački vojnici i četnici.

16. 8. 1944 Na prostoriji između komunikacija Tuzla-Zvornik, Srebrenica-Vlasenica i Han-Pijesak-Kladanj nemačka 13. SS divizija -Handžar-, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, ustaše i četnici izvršili napad na jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštrih trodnevnih borbi 38. udarna divizija se povukla na desnu obalu r. Drinjače (na liniju Bačkovac-Stolice) a 27. udarna divizija u rejon s. Milića.

3. 12. 1944 Kod s. Mrkalja (na putu Sokolac-Han-Pijesak) dva bataljona 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli im gubitke od 30 mrtvih i 35 ranjenih. Zaplenjeno 12 pušaka, 2. metaka i druga ratna oprema. Gubici bataljona: 3 ranjena borca.

4. 12. 1944 Kod s. Mekota (blizu Han-Pijeska) delovi 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napali jednu četu iz nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneli joj gubitke od 40 mrtvih i 40 ranjenih vojnika. Uništena su 2 kamiona i 1 motocikl.

4. 12. 1944 Kod s. Paljike (na putu Sokolac-Han-Pijesak) glavnina 20. romanijske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i nanela im gubitke od 40 mrtvih i ranjenih vojnika. Brigada je imala 1 ranjenog i 5 nestalih boraca.

5. 12. 1944 Kod Bukove glave (na putu Sokolac-Han-Pijesak) iedan bataljon 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i naneo im gubitke od 50 mrtvih i 35 ranjenih vojnika. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 2 automata, 10 pušaka, 30 ručnih bombi i 4.000 metaka. Gubici bataljona: 4 mrtva i 3 ranjena borca.

12. 12. 1944 U rejonu s. Džimrija (kod Han-Pijeska) četnici napali 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Brigada se, posle dvočasovne oštre borbe, povukla na liniju s. Plane - s. Jelovci - Borovina. Neprijatelj je imao 50 vojnika izbačenih iz stroja. Gubici 16. brigade: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

12. 12. 1944 Dva bataljona 19. birčanske udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ razbili četnike u s. Džimrijama (kod Han-Pijeska) i zauzeli to selo. Poginulo je 15 četnika, a zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 10 pušaka. Gubici bataljona: 1 poginuo i 1 nestao borac.

15. 12. 1944 Na prostoriji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak - s. Žepa jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ završile sedmodnevne uporne borbe protiv 8.000 četnika (Avalskog, Mlavskog, Timočkog, Deligradskog, Topličkog, Javorskog, Južnomoravskog i Srpskog udarnog korpusa) koji su se pod pritiskom jedinica NOVJ povukli iz Srbije u istočnu Bosnu. I pored velikih gubitaka, nadmoćni neprijatelj uspeo je da ovlada linijom s. Žepa - s. Džimrije - Kram.

11. 1. 1945 Posle borbe protiv nemačkih jedinica 20. romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Han-Pijesak.

16. 1. 1945 Jedinice nemačke 22. pešadijske divizije, posle oštre borbe protiv delova 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ, zauzele Han-Pijesak.

15. 2. 1945 Posle trodnevne borbe protiv četnika i ustaša delovi 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ oslobodili Han-Pijesak.

12. 5. 1945 Na prostoriji s. Žepa - Han-Pijesak - s. Sokolovići delovi 37. udarne divizije JA i 38. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA pristupili uništenju jake četničke grupe.

Dokumenti

Izveštaj Oružničke postaje Han Pijesak od 17. jula 1941. o pljačkanju i zlostavljanju stanovništva od strane ustaša na tom području

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 4. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na komunikacijama Sarajevo–Rogatica, Podromanija – Han-Pijesak i Pale–Mesići

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Birčanskog odreda za dejstvo na komunikacijama Vlasenica – Nova Kasaba – Drinjača i Vlasenica – Han-Pijesak

Izvještaj štaba Glasinačkog bataljona Romaniskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim promjenama i političkom radu u bataljonu i o jačini neprijatelja u rejonu Podromanije - Sokolac - Han Pijesak

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstva na prostoru Srebrenica - Vlasenica - Han Pijesak - Rogatica

Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 10. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o razmještaju i za dejstva na prostoriji Vlasenica – Han-Pijesak – Stari Brod

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo

Izvještaj Štaba Proleterske udarne grupe od 13. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu grupe, stanju u Valjevskom NOP odredu i situaciji na prostoriji Rogatica – Han-Pijesak – Stari Brod

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za obustavljanje pokreta prema Vlasenici i vraćanje na sektor Romanija - Han Pijesak

Naredba Operativnog štaba Proleterske udarne grupe od 17 marta 1942 god. o formiranju Operativnog štaba Han Pijesak

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

Zapovest 718. pešadijske divizije od 14. aprila 1942. potčinjenim grupama za preduzimanje operacije Trio, protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Prača - Višegrad - Drina - Reka - Han-Pijesak - Gromile

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21 maja 1943 Štabu Prvog bosanskog korpusa za dejstvo na pruzi Sarajevo - Brod i nastupanje pravcem Olovo - Han Pijesak - Rogatica - Goražde radi prihvata jedinica Glavne operativne grupe iz neprijateljskog obruča

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 16 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za prelaz željezničke pruge Sarajevo - Višegrad, komunikacije Rogatica - Podromanija i izbijanje na komunikaciju Podromanija - Han Pijesak, selo Sokolovići

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da poruši železničku prugu Han Pijesak - Olovo i ispita situaciju na desnoj obali Drine

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da jednovremenim napadom oslobodi Han Pijesak i Vlasenicu

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 21 jula 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Vlasenice, Šekovića i Han Pijeska

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Srebrnica - Han Pijesak - Sokolac

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da ukaže vojničku i materijalnu pomoć 5. NOU diviziji u rejonu Han-Pijeska

Naređenje Komande 1. bataljona 14. SS brdskog lovačkog puka od 13. maja 1944. za prebacivanje u Han-Pijesak

Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 21. juna 1944. Štabu 27. divizije za zatvaranje pravca Sokolac - Han-Pijesak - Vlasenica i Štabu 38. divizije za raspored na prostoriji Kravica - Kasaba - Milići

Izvještaj Štaba 36. divizije od 24. jula 1944. Štabu 12. korousa NOVJ o situaciji na prostoru Kladanj - Vlasenica - Han-Pijesak - Olovo

Izvještaj Štaba 27. divizije od 25. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i o napadu na Han-Pijesak i Japagu

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 26. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica da izvrše zaprečavanje na drumovima koji od Vlasenice vode ka Han-Pijesku, Milićima i Kladnju

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 8. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na komunikaciji Rogatica - Sokolac - Han-Pijesak

Zapovijest Štaba 27 NOU divizije od 16. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Drinjaču i zadržavanje nadiranja četnika prema Han-Pijesku

Zapovijest Štaba 3. korpusa NOVJ od 5. januara 1945. Štabu 27. divizije da napada na Vlasenicu i Han-Pijesak i Štabu 38. divizije da ostane u rezervi na sektoru Tuzle

Izvještaj Štaba 27. divizije od 15. januara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ o borbama na sektoru Vlasenica - Han-Pijesak

Izvještaj Štaba 27. divizije od 1. februara 1945. Štabu 3. korpusa NOVJ za drugu polovinu januara o dejstvima na prostoru Vlasenica - Han-Pijesak - Srebrenica

Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 28. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama protiv četnika kod Brgula i na prostoru Jabuka-Han-Pijesak

Fotografije

Povezane odrednice

Sokolac Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Vlasenica 7. SS divizija Prinz Eugen Glavna operativna grupa NOVJ Romanijski partizanski odred Arso Jovanović Saradnja partizana i četnika 1941. 1. brdska divizija Vermahta Zvornik Đura Mešterović 342. pešadijska divizija 13. SS divizija Handžar 7. banijska divizija NOVJ Borbe na Kosovu i Metohiji Južnomoravski korpus JVuO 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 19. birčanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Partizanska avijacija Luftwaffe u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Bitka na Sutjesci Goražde 1. lovačka eskadrila NOVJ Napad NOVJ na Zvornik 1943. 369. legionarska divizija (vražja) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kraljevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Operacija Trio Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 17. istočnobosanska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 714. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Narodni heroji Jugoslavije Birčanski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Druga neprijateljska ofanziva Valjevo 27. istočnobosanska divizija NOVJ Pljačka u ratu Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943. 20. romanijska udarna brigada 187. rezervna divizija Tuzla Crna legija Vrhovni štab NOVJ Sarajevo Četnička golgota 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Weiss Olovo Srebrenica Priština 718. pešadijska divizija Bitka na Zelengori Partizanski odred Zvijezda 1. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz 21. SS divizija Skenderbeg 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944.