🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Herceg Novi u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U s. Riđanima (kod Nikšića), na sastanku OK KPJ za Nikšić, razrađena direktiva CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o otpočinjanju oružane borbe protiv okupatora i odlučeno: da se pripremne grupe prošire i preimenuju u gerilske; da se objedini rukovođenje oružanim akcijama na područjima Herceg-Novog i Risna i u opštinama grahovskoj i banjsko-vučedolskoj.

25. 11. 1941 U s. Kruševici (kod Herceg-Novog) formiran SNO odbor za Boku.

16. 12. 1941 Na komunikaciji Herceg-Novi-Crkvice, delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda vodili borbu protiv jačih italijanskih snaga, koje su iz Herceg-Novog pokušale da se probiju u Crkvice. U toj borbi je poginulo 15 a ranjeno oko 30 italijanskih vojnika.

16. 12. 1941 Jedan bataljon italijanskih alpinaca pošao iz Herceg-Novog preko Kamenog i Ubaljske pl. da napadne s leđa partizanske snage koje su opsedale Crkvice. Posle kratke borbe naterala ga je na povlačenje. Neprijatelj je imao 15 mrtvih (između ostalih, poginuo i komandant bataljona) i 30 ranjenih. Partizanske snage nisu imale gubitaka.

5. 1. 1942 Jači delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda iz zasede napali oko 250 italijanskih vojnika koji su se, uz podršku artiljerijske vatre sa brodova i iz rejona s. Kamenog (kod Herceg-Novog), kretali u pravcu s. Mokrina. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio primoran da se povuče uz gubitke od 18 mrtvih i ranjenih. Pri povlačenju on je zapalio 11 kuća.

10. 1. 1942 U s. Kruševicama (kod Herceg-Novog) formiran novi SNO odbor za Boku.

6. 2. 1942 OK KPJ za Nikšić uputio direktivu Mesnom komitetu KPJ za Herceg-Novi: skreće pažnju na što intenzivnije uzdizanje kadrova i na političko delovanje u narodu; podvlači potrebu za uspostavljanjem što čvršće veze sa drugim delom Boke Kotorske; navodi dužnosti i zadatke koje treba postaviti na zakazanom savetovanju delegata AFŽ-a: odobrava preduzete mere protiv delovanja pete kolone; skreće pažnju na budnost i na proveravanje prijema novih partizana; stavlja primedbu na stvaranje velikog broja vojnih podsektora; traži da se akcije na terenu Boke izvode i koordiniraju sa jedinicama Lovćenskog i Nikšićkog NOP odreda.

10. 2. 1942 U s. Podima (na putu Herceg-Novi - Kameno) delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali italijansku komoru, poginula četiri i ranjen jedan neprijateljski vojnik.

13. 2. 1942 Delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali posadu italijanskih reflektora kod tvrđave -Španjola-, iznad Herceg-Novog, gde su jedan reflektor uništili a drugi oštetili.

0. 3. 1942 Izabran SNO odbor za Herceg Novi.

8. 3. 1942 U s. Zupcima (kod Trebinja) SNO odbor za Trebinje organizovao konferenciju delegata 12 oslobođenih opština iz graničnih delova srezova Trebinje, Bileća, Nikšić i Herceg-Novi, na kojoj su rešena pitanja robne razmene i trgovine i određena pijačna mesta, pijačni dani i cene najnužnijih proizvoda.

31. 5. 1942 Delovi italijanskih divizija -Mesina- i -Marke- i četnički Trebinjski odred izvršili koncentričan napad na delove Južnohercegovačkog NOP odreda. Oni su do 2. juna ovladali slobodnom teritorijom u trouglu Trebinje-Dubrovnik-Herceg-Novi. Zahvaćeni delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se predali ili bili zarobljeni.

21. 1. 1943 U s. Podima (kod Herceg-Novog) delovi 120. puka italijanske divizije -Mačerata- i četničkog bataljona iz Grahova opkolili i u borbi ubili 4 člana MK KPJ za Herceg-Novi, među kojima Nikolu Đurkovića i Savu Ilića, narodne heroje.

23. 7. 1944 Pet bataljona Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, u cilju rasterećenja 29. udarne divizije NOVJ, napali delove nemačke 369. legionarske divizijii četničke Trebinjske i Grahovske brigade i posle dvodnevnih borbi odbacili ih s linije Lastva-Zupci-Mrcine u Trebinje, Grudu i Herceg-Novi. Neprijatelj je imao 31 poginulog, 45 ranjenih i 30 zarobljenih vojnika.

16. 10. 1944 Drugi bataljon 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodio Igalo i Sutorinu i sprečio prodor neprijatelja iz Herceg-Novog prema Grudi, nanevši mu veće gubitke.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile područje od Herceg-Novog do poluostrva Pelješca i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru; jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ treba da se energično angažuju na komunikaciji Konjic-Sarajevo-Bos. Brod i time doprinesu proširenju uspeha jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ; uopšte težište rađa jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ treba da bude na komunikacijama, radi uništavanja neprijateljskih pokretnih grupa, a angažovanje krupnih snaga oko pojedinih uporišta nije u ovoj situaciji rentabilno.

28. 10. 1944 Jedinice 10, hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ oslobodile Herceg-Novi i Zeleniku, koje su branili delovi nemačke 181. pešadijske divizije. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, oko 20 ranjenih i 2 zarobljena vojnika.

3. 1. 1945 Predsedništvo CASNO-a donelo odluku da se otvore gimnazije u oslobođenom Cetinju, Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Beranama (sada: Ivangrad), Baru, Herceg-Novom i Kotoru.

Dokumenti

Dnevni izveštaj Komande pešadijske divizije „Taro od 9. avgusta 1941. o aktivnosti potčinjenih jedinica na sektoru Risan - Herceg-Novi

Naređenje Komande sektora Herceg-Novi od 11. avgusta 1941. Komandi 164. legije crnih košulja da prikuplja oružje na pravcu Zelenika - Presjeka - Lastva - Bakoči

Izvještaj Zapovjedništva 2. oružaničke pukovnije u Kninu od 16. rujna 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o miniranju mosta preko potoka Duboko na Cesti Dubrovnik — Herceg-Novi

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki

Izveštaj Kvesture u Kotoru od 5. decembra 1941. prefektu Kotora o akcijama partizana u poslednjoj dekadi novembra na području Herceg-Novog i o represalijama nad stanovništvom

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 27 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki o stanju na svom području

Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o izvedenim akcijama protiv okupatora u Boki

Pismo Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 6 januara 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ - Kotor o borbama Orjenskog bataljona protiv Italijana u Krivošijama

Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 4. marta 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o vojno-političkoj situaciji i radu na terenu

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 27 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Nikšićki okrug o vojno-političkoj situaciji na svom području

Direktiva Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 31 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ Herceg Novi za formiranje udarnih jedinica i primjenu partizanske taktike ratovanja

Izveštaj Kvesture Kotor od 6. aprila 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu italijanskih jedinica na partizanske položaje na Ublima kod Herceg-Novog

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ - Herceg Novi od 10 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug nikšićki o borbama protiv Italijana u Krivošijama i formiranju udarnih jedinica

Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Herceg-Novi od 23. maja 1942. Okružnom komitetu za Nikšić o radu partijske organizacije i vojno-političkoj situaciji na terenu

Pismo instruktora Okružnog komiteta KPJ za Nikšićki okrug od 24 maja 1942 god. Mjesnom komitetu - Herceg Novi o organizaciono-partiskim i vojnim zadacima u vezi nadiranja neprijatelja na oslobođenu teritoriju

Pismo komandira čete antikomunističke milicije pristigle iz Herceg-Novog od 18. srpnja 1942. Prefekturi u Kotoru o situaciji na području Skradina

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da dostavi podatke o jačini neprijateljskih garnizona na primorskom pojasu od Metkovića do Ulcinja i na sektoru Nikšić - Podgorica - Ulcinj - Herceg-Novi

Fotografije

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Pelješac 1. tenkovska brigada NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Južnohercegovački partizanski odred Podgorica Italijanski zločini u Jugoslaviji 32. pešadijska divizija Marche Borbe u Crnoj Gori 1942. 181. pešadijska divizija 48. pešadijska divizija Taro Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nikšić Četnici u drugom svetskom ratu Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Partizanska taktika 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Metković Bileća Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kotor Knin AFŽ Komski partizanski odred Centralni komitet KPJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Imotski Bosansko Grahovo Dobrovoljačka antikomunistička milicija Zasede u oslobodilačkom ratu 153. pešadijska divizija Macerata Nikšićki partizanski odred Dubrovnik Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ 1. bokeljska udarna brigada Ustanak u Dalmaciji 1941. 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ulcinj Ilegala u ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Trebinje Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodno oslobodilački odbori 8. dalmatinski korpus NOVJ 18. pešadijska divizija Messina Mostar Lovćenski partizanski odred