🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Hrvatska brigada Matija Gubec

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 12. 1943 U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOU brigade -Braća Radić- i -Matija Gubec-.

12. 12. 1943 U s. Lipovčanima (kod Čazme), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana NO brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ.

1. 2. 1944 Kod s. Svibovca i s. Segleda (blizu Varaždinskih Toplica) 1. bataljon 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iznenada izvršio napad na 4. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. Uz pomoć 1. bataljona iste brigade, 4. bataljon je, pretrpevši gubitke od 27 mrtvih, 7 ranjenih i 46 nestalih, uspeo da neprijatelja prinudi na povlačenje u Varaždinske Toplice. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 15 ranjenih.

25. 2. 1944 Kod s. Subotice tri čete 5. ustaške brigade iz Koprivnice napale 2. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ. U toku borbe, u kojoj su imale 36 mrtvih i veći broj ranjenih, ustaše su bile prinuđene da se povuku u polazni garnizon.

29. 2. 1944 Kod s. Ćukovca delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ odbili napad delova 1. puka Pavelićeve gardijske brigade iz Ludbrega i naneli im gubitke od 4 mrtva i 14 ranjenih.

11. 3. 1944 Kod s. Donjare (na komunikaciji Križevci-Koprivnica) delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali, iz zasede, nemačku kolonu jačine oko 1000 vojnika, od kojih je oko 120 izbačeno iz stroja.

23. 3. 1944 Kod s. Globočeca (blizu Marije Bistrice) ustaške i žandatmerijske snage napale 1. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i štab te brigade. Posle kratke borbe poginulo je 14 boraca i rukovodilaca (među kojima komandant i sanitetski referent brigade), a ranjeno 6 boraca, te se štab brigade sa bataljonom povukao u pravcu s. Peščena.

27. 3. 1944 Kod s. Žitomira (blizu Zagreba) jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi Zapadne glupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ napali delove Pavelićeve gardijske brigade, te 120 vojnika izbacili iz stroja, uništili 3 kamiona i oštetili 1 tenk.

5. 4. 1944 Kod s. Pece (blizu Zlatara) ustaše i domobrani iz s. Mađareva napali 3. bataljon 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbačeni.

27. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

4. 5. 1944 Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

11. 5. 1944 Delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali ustaško uporište u s. Kominu (kod Križevaca). Posle dvodnevnih borbi napad 2. brigade -Matija Gubec- je odbijen.

4. 7. 1944 Druga brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala Novi Marof, zatim se, posle tročasovne borbe protiv ustaško-domobranske posade, povukla.

3. 8. 1944 Kod s. Prespe delovi 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu (jačine oko 240 vojnika) i posle kratke borbe prinudili je na povlačenje u pravcu Bjelovara.

16. 8. 1944 Kod s. Drljanovca i s. Bulinca nemačke i ustaško-domobranske snage, nadirući iz s. Hercegovca, napale 2. brigadu -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i probile se prema Bjelovaru.

4. 9. 1944 Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

3. 11. 1944 Posle šestočasovne borbe jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić-, uz sadejstvo 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ zauzele s. Trgovišće i s. Hrašćinu (kod Zagreba) gde su se branile ustaše i domobrani. Zaplenjene su 164 puške, 6 p. mitraljeza, oko 16.000 metaka, 305 bombi i drugi ratni materijal.

7. 11. 1944 Posle četvoročasovne borbe 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ prodrla u s. D. Zelinu (kod Zagreba), u kome se branilo oko 100 ustaša iz sastava Pavelićeve gardijske brigade, ali se, zbog intervencije neprijateljskih snaga iz susednih garnizona, morala povući.

19. 11. 1944 U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

18. 12. 1944 Kod s. Kalinovca (blizu Koprivnice) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ napala delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije pa se, posle kratke ali oštre borbe, povukla.

21. 12. 1944 Od rana zadobijenih prethodnog dana, u borbi protiv delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Podrav. Kloštra (blizu Virovitice), umro komandant 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ Stevan Došen, narodni heroj.

Dokumenti

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske od 10. prosinca 1943. god. za formiranje brigade »Matija Gubec« i postavljanje na nove dužnosti rukovodilaca u podređenim jedinicama

Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade Matija Gubec, ulasku iste kao i brigade Braće Radići u novoformiranu diviziju zone, te postavljanju rukovodilaca u podređenim jedinicama

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 1 februara 1944 god. za predislokaciju brigada Braća Radić i Matija Gubec

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o borbi brigade Matija Gubec kod Velikog Poganca

Izvještaj zamjenika sekretara SKOJ-a NO brigade Matija Gubec o radu i organizacijskom stanju omladinske organizacije, kulturno-prosvjetnome i vojnom radu te o zdravstvenom stanju .

Pregled brojnog stanja partijske organizacije u brigadi Matija Gubec od 27. avgusta 1944. godine

Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 9. novembra 1944. Štabu 32. NO divizije o napadu na ustaše u Donjoj Zelini

Izveštaj pomoćnika političkog komesara bataljona Matija Gubeca od 16. decembra 1944. partijskom sekretaru Posavskog NOP odreda o neprijateljskoj propagandi i o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Bataljonu

Izvještaj Štaba brigade Matija Gubec od 21. decembra 1944. Štabu 32. divizije o borbi kod Kloštra

Izveštaj pomoćnika političkog komesara brigade Matija Gubec od 4. februara 1945. Divizijskom komitetu 32. NO divizije o političkom stanju i partijsko-političkom radu u Brigadi

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ludbreg Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1943. Varaždinske Toplice 3. diverzantski odred NOVH Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Varaždin Đurđevac Omladina u ratu Novi Marof Slovenska udarna brigada Matija Gubec Udarna brigada Braća Radić Koprivnica Križevci Virovitica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Ivanec Narodni heroji Jugoslavije Subotica SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1944. 5. ustaška brigada Pavelićeva gardijska brigada Zasede u oslobodilačkom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bjelovar Zagreb Borbe u Slavoniji 1944. 32. zagorska divizija NOVJ Sanitet u ratu Borbe u Sloveniji 1945.