🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Hrvatska Kostajnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 63 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 U s. Komogovinu (kod Kostajnice) upale ustaško-domobranske snage: zapalile selo i na zverski način pobile 118 ljudi, među kojima veći broj žena i dece.

20. 12. 1941 U s. Komogovini (kod Kostajnice) partizani iz zasede napali žandarme i naneli im gubitke.

19. 1. 1942 Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

24. 1. 1942 Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

7. 2. 1942 Ustaše, domobrani i žandarmi spalili s. Komogovinu (kod Kostajnice).

22. 2. 1942 Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

27. 4. 1942 Na putu Kostajnica-Petrinja, kod brda Brjebrovne, delovi 3, bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede 2 kamiona sa domobranima. Zarobljeno je 15 domobrana, zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 14 pušaka i oko 3.000 metaka, a kamioni su spaljeni.

5. 5. 1942 Jedinice 1, 2. i 3. bataljona Banijskog NOP odreda napale s. Zrin (kod Kostajnice), koji su branili domobrani. Napad nije uspeo zbog slabe procene neprijateljskih snaga, koje su, uz to, bile obaveštene o pripremama napada.

8. 5. 1942 Kod ž. st. Volinja (na pruzi Volinja-Kostajnica) delovi 3. bataljona Banijskog i jedne čete 2. krajiškog NOP odreda porušili vijadukt i time onemogućili saobraćaj sa Bosnom oko 2 meseca.

11. 5. 1942 Kod Šegestina (blizu Kostajnice) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda iz zasede napali ustaško-domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 4 ranjena i 10 zarobljenih, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 16 pušaka i 10 sanduka municije.

27. 5. 1942 Delovi Banijskcg NOP odreda zauzeli s. Mečenčane (kod Kostajnice), koje je branila ustaško-domobranska posada, i porušili sve mostove na putu Mečenčani-Moštanica. Neprijatelj je imao 7 mrtvih, 13 ranjenih i G6 zarobljenih vojnika, a partizanske jedinice 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 65 pušaka, 2 p. mitraljeza, 8000 metaka i druga ratna oprema.

30. 6. 1942 Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli s. Majur (kod Kostajnice) i zaplenili 39 pušaka, 1 p. mitraljez, nešto municije i druge ratne opreme.

25. 9. 1942 Kod Lipove Kose (blizu Kostajnice) jedinice 8. hrvatske NO brigade napale tri radne čete i jednu četu domobrana i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 208 zarobljenih domobrana i radnika, te zaplenile 34 puške i oko 2500 metaka.

29. 10. 1942 Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

10. 11. 1942 Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda odbio napad domobrana.

26. 11. 1942 Delovi 1. hrvatskog korpusa NOVJ otpočeli napad na Dvor na Uni. Borbe su vođene do 28. novembra, ali mesto nije zauzeto, jer su neprijateljska ojačanja iz Kostajnice uspela da se spoje sa napadnutom posadom. Štab korpusa je 29. novembra ujutro naredio povlačenje. Korpus le pretrpeo gubitke od oko 310 izbačenih iz stroja, od kojih 85 mrtvih.

3. 12. 1942 Delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Crkveni Bok (kod Kostajnice), zarobili 12 žandarma i domobrana i zaplenili 14 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

8. 12. 1942 Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

8. 12. 1942 Delovi 7. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ zauzeli domobransko uporište u s. Majur (kod Kostajnice), zarobili 40 domobrana i zaplenili 50 pušaka, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza. 1 automat, 2 sanduka bombi, 30.000 metaka i drugu opremu.

10. 12. 1942 U rejonu s. Knezovljana, s. Mečenčana i s. Babine Rijeke ustaško-domobranske snage iz s. Kukuruzara i s. Zrina (blizu Kostajnice), ojačane tenkovima, napale 7. diviziju NOVJ, te se ova, pod pritiskom, povukla u sela Dođoše, Tremušnjak, Šušnjar i Grabovac (kod Petrinje).

16. 12. 1942 Jedinice 7. divizije NOVJ napale domobranska uporišta na Kovinama i na ž. st. Volinja (kod Kostajnice) i bunkere uz vijađukt na pruzi kod te stanice. Bunkeri su zauzeti a vijadukt oštećen. Zarobljeno je 35 avijatičara, 30 domobrana, 7 železničara, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 56 pušaka, 2 automata, 12.500 metaka, 4 sanduka bombi i druga ratna oprema.

21. 12. 1942 U s. Majuru (kod Kostajnice) delovi 7. divizije NOVJ zarobili domobransku posadu od 60 vojnika.

28. 12. 1942 U s. Majuru (kod Kostajnice) jedinice 7. divizije NOVJ napale domobransku posadu, ali se morale povući zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 18 ranjenih i 14 zarobljenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 22 mrtva i 48 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 mitraljez, 22 puške, 3 sanduka bombi i 1500 metaka.

9. 1. 1943 U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

6. 5. 1943 U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

0. 7. 1943 U partizanskoj bolnici na pl. Šamarici umro sekretar SK KPH za Kostajnicu Simica Dragić, narodni heroj.

9. 9. 1943 Jako ustaško uporište Zrin (kod Kostajnice), posle šestočasovne borbe, zauzela 1. brigada Unske operativne grupe. Poginule su 83 ustaše, dok je 1. brigada imala 14 mrtvih i 39 ranjenih.

11. 10. 1943 Na pruzi Sunja-Kostajnica Banijski NOP odred minom uništio lokomotivu i 4 vagona transportnog voza. Poginula su 33 neprijateljska vojnika.

9. 12. 1943 U s. Majuru, s. Panjanima i s. Stubljanima (kod Kostajnice) 1. udarna i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 4. kubanskog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle tročasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 7 mrtvih i 2 ranjena, povukao iz s. Majura i s. Panjana u Kostajnicu. Zaplenjeno je preko 60 jahaćih konja i veća količina opreme. Jedinice 7. divizije su imale 3 mrtva i 42 ranjena.

5. 1. 1944 Treći bataljon 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Prevršca i s. Mečenčana i prinudio ih na povlačenje u pravcu Kostajnice. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 9 ranjenih vojnika, a jedinice 3. brigade 2 mrtva i 2 ranjena borca.

7. 2. 1944 Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

11. 3. 1944 Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ Rade Milojević, narodni heroj.

27. 3. 1944 Kod s. Krčeva i s. Svinjice delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad kolone iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice i prinudili je na povlačenje u polazni garnizon.

29. 3. 1944 Između s. Majura i s. D. Hrastovca (na pruzi Kostajnica-Sunja) delovi 7. udarna divizije NOVJ porušili 7 km železničke pruge i tt veze.

3. 4. 1944 Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

6. 4. 1944 Na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice, Sunje, s. Komareva i Petrinje i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 445 ranjenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 8 mtrvih, 6 ranjenih i 9 nestalih boraca.

8. 4. 1944 Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

12. 4. 1944 Prvi bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 1. bataljon 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane u s. Divuši (kod Kostajnice) ali su se posle dvočasovne jake borbe povukli.

21. 4. 1944 Delovi 7. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda napali ustaško-domobransko uporište s. Divušu (kod Kostajnice), ali su se morali povući zbog dolaska pojačanja iz Dvora na Uni.

22. 4. 1944 Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 2. bataljona Krajiške ustaške brigade iz Kostajnice, s. Komareva i Petrinje otpočeli napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i delove 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja. U dvodnevnim borbama neprijatelj je uspeo da bez većih gubitaka prodre duboko na slobodnu teritoriju.

14. 5. 1944 U rejonu s. Svinjice (kod Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda razbio ustašku četu i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i ranjenih.

22. 5. 1944 Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

29. 5. 1944 Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

13. 6. 1944 Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

17. 6. 1944 Kod s. Mečenčana, s. M. i V. Graduse i s. Starog Sela (blizu Kostajnice) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ razbile nemačke i ustaško-domobranske snage.

5. 7. 1944 Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, artiljerijskog diviziona i inžinjerijske čete 7. udarne divizije NOVJ porušili železničku prugu Sunja-Kostajnica na 34 mesta i prekinuli tt veze na dužini od 3 km.

17. 7. 1944 U s. Stubljanima i na ž. st. G. Hrastovac (na pruzi Kostajnica - bunja; 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 5. brdskog puka. Posle tročasovne borbe brigade su zauzele ž. st. G. Hrastovac, a neprijatelj se povukao prema Sunji. Napad na s. Stubljane nije uspeo, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Kostajnice.

29. 7. 1944 U s. Majuru (kod Kostajnice) 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala 2. bataljon domobranskog 5. brdskog puka, ali se posle dvočasovne borbe povukla.

20. 8. 1944 Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

31. 8. 1944 Jedinice Operativnog štaba za Baniju (1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7, udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred) otpočele osmodnevna dejstva na komunikacije u Baniji. (Pruga Sisak-Dubica porušena je na 346 mesta a pruga Sunja-Kostajnica-Dvor na 73 mesta; srušeno je 18 mostova i 1 propust.)

26. 9. 1944 Otpočeo napad delova 4. korpusa NOVJ na Sunju, okolna uporišta i bunkere na pruzi Kostajnica-Sunja-Dubica, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Borbe su obustavljene 30. septembra, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Siska, Dubice, s. Đ. Hrastovca i Kostajnica. Porušeno: 20 km železničke pruge i sva postrojenja i bunkeri u železničkim stanicama Majur, Stubljani, G. Hrastovac, Staza i Saš; zaplenjeno 1 protivoklopni top, 3 minobacača sa 200 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 80 pušaka, 60.000 metaka; uništeno. 2 lokomotive i 70 vagona.

0. 10. 1944 Ustaše, četnici i nemački vojnici iz Sunje i Kostajnice upali na prostoriju Trokuta (predeo između pruge Kostajnica-Sunja-Dubica i reke Une), do temelja spalili i opljačkali mnoga sela i ubili 790 žena, dece i staraca.

11. 10. 1944 Iz Sunje i Kostajnice delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 2. udarnu brigadu 7. udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred u rejonu s. Krčeva, s. Svinjice i s. M. Paukova (kod Kostajnice). U desetočasovnoj borbi neprijatelj je jedinice NOVJ odbacio iz tih sela i popalio veći deo sela Svinjice, Drljače, Petrinca i Krčeva, te se predveče povukao u polazne garnizone.

17. 10. 1944 Na komunikaciji Sunja-Kostajnica jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale iz zasede nemačku kolonu i nanele joj gubitke od preko 100 mrtvih i ranjenih vojnika.

4. 11. 1944 Jedinice 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, zauzele nemačko uporište u s. Majuru (kod Kostajnice), zaplenivši: 1 minobacač sa 150 mina, 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 4 automata, 9 tromblona, 22 puške, 35.000 metaka, 130 bombi i drugu opremu.

5. 11. 1944 Na komunikaciji Kostajnica-Dubica jedinice 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napale iz zasede neprijateljsku motorizovanu kolonu. Poginulo je 69 neprijateljskih vojnika (među kojima i 3 oficira) a 12 kamiona je uništeno.

12. 11. 1944 Na komunikaciji Kostajnica-Dubica delovi 2. udare brigade 7. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku motorizovanu kolonu. Zarobljeno je 12 a poginulo je 46 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 2 tromblona, 32 puške i 1 radio-stanica, a 6 kamiona je zapaljeno.

17. 11. 1944 Treća brigada 7. udarne divizije NOVJ napala ustaše i domobrane u Golubovcu i s. Unčanima (na komunikaciji Kostajnica-Dvor). Posle kraće borbe s. Golubovac je zauzet, ali je neprijatelj uspeo da se, posle šeštočasovne borbe, zadrži u s. Unčanima.

20. 11. 1944 Na komunikaciji Kostajnica-Dvor na Uni 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala iz zasede delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i nanela im gubitke od 45 mrtvih i više ranjenih vojnika.

30. 11. 1944 Četvrta brigada 7. udarne divizije NOVJ zauzela s. Zamlaču (na komunikaciji Kostajnica - Dvor na Uni). Neprijatelj (nemački vojnici, ustaše i domobrani) imao je 20 mrtvih, 30 ranjenih i 16 zarobljenih vojnika i oficira, a 4. brigada - 1 mrtvog i 13 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 minobacača sa 60 mina, 3 p. mitraljeza, 15 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

10. 1. 1945 Kod s. Velešnja delovi 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša i prinudili ih da se povuku u Kostajnicu, nanevši im gubitke od 6 mrtvih i veći broj ranjenih.

19. 1. 1945 Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

22. 1. 1945 Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ razbili delove domobranske 7. lovačke brigade i zauzeli s. Zamlaču (kod Kostajnice). Neprijatelj je imao 2 mrtva, 4 ranjena i 19 zarobljenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 6 ranjenih. Istovremeno je 2. udarna brigada iste divizije izvršila neuspeo napad na nemačko uporište u s. Graboštanima (kod Kostajnice), gde je neprijatelj imao 4 mrtva i 5 ranjenih.

22. 2. 1945 Kod s. G. Hrastovca 3. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ minirala prugu Sunja-Kostajnica i napala nemačko-domobranski transportni voz. Poginulo je 97 i zarobljeno 13 domobrana i nemačkih vojnika, zaplenjeno mitraljez, 3 p. mitraljeza i 27 pušaka, uništeno 2 lokomotive i 35 vagona, a 7 vagona oštećeno.

3. 5. 1945 Brodska udarna brigada 28. udarne divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe odbacila ustaško-domobranske i nemačke snage u pravcu Petrinje i Sunje i oslobodila Kostajnicu.

10. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije JA koje su u teškim borbama od 28. aprila do 8. maja 1945. slomile otpor jakih nemačkih snaga i oslobodile Bos. Novi, Kostajnicu, Dubicu, Sisak, Petrinju, Karlovac i niz drugih mesta.

Dokumenti

Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Petrinji od 22 kolovoza 1941 god. o prelazu ustanika preko Une u Kostajnicu

Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 28 listopada 1942 god. za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica

Zapovijest Štaba 7. NO brigade Hrvatske od 28. oktobra 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljska uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o likvidaciji neprijateljskih uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Volinja

Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 22 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Sunja

Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o dolasku 369. legionarske divizije na prostoriju Sunja - Kostajnica i Sisak - Sunja - Dubica

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih jedinica duž komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica

Izvještaj oficira za vezu kod Sto četrnaeste njemačke lovačke divizije cd 6 srpnja 1943 god. o pokretu jedinica NOV i PO Hrvatske jugozapadno od Kostajnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi na području Kostajnice

Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu neprijatelju na cesti Kostajnica - Divuša

Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 16 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikacije Kostajnica - Dvor i Kostajnica - Sunja

Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 4 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Dvor - Kostajnica

Izvještaj Štaba partizanskog odreda Banije od 6. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica kod Kostajnice, Dvora i s. Hađer

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mraclin, Vrbovsko i Kostajnicu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ da sadej'sitvuje jedinicama 4. korpusa na pravcima Dvor na Uni - Žirovac i Dvor - Kostajnica protiv 373. nemačke divizije

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Gore i borbama na području Petrinja-Sunja-Kostajnica

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o dejstvima na liniji Petrinja- Sunja-Kostajnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića

Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 19 marta 1944 god. podređanim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Petrinja - Sisak, Sisak - Sunja - Dubica, Sunja - Kostajnica, Petrinja - Blinja, Sisak - Blinja i Kostajnica - Blinja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 3 aprila 1944 podređenim jedinicama za rušenje pruge Sunja - Kostajnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama na pruzi Sunja - Kostajnica i borbama na području Petrinje i Kostajnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, i o borbama kod Velikog Trgovišta, Okučana, Kostajnice i Razvale

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 4. korpus NOVJ jačim snagama napadne železničku prugu Bosanski Novi - Kostajnica

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na području Petrinje i Kostajnice

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadima na ustaše u Divuši i borbama na liniji Petrinja - Kostajnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Turopolje, Mraclin, Veliki Grdevac, Polaču, na vijadukt kod Kostajnice i o borbama kod Daruvara, Velikih Zdenaca i Cazina

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na vijadukt na pruzi Kostajnica - Bosanski Novi

Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Črtvrtog korpusa NOVJ o borbi na pruzi Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba 1. brigade od 6. jula 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na pravcu Sunja - Kostajnica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vrbovsko, Oklaj i autokolonu na cesti Sunja - Kostajnica i o borbama kod Knina i Drniša

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici

Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da onemoguće neprijateljski saobraćaj na komunikacijama Zagreb - Karlovac - Ogulin - Modruš i Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Bihać

Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da rušenjem komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Dvor onemoguće neprijateljski saobraćaj

Izvještaj Štaba 4. korpusa od 8. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na Desinec, Mavračići, Domagović, Draganiće, Lazinu i Zdenčinu i na komunikacije Zagreb - Karlovac - Ogulin, Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. septembra 1944. o borbama kod Velikog Trgovišta, Petrinje, Kostajnice i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

Izvještaj Štaba 1. brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na komunikaciji Sunja - Kostajnica

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. novembra 1944. o borbama na području Duvna, Mostara, Knina, Krapine, Ogulina, Rogatice i na liniji Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba 7. divizije od 15. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na selo Majur i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Dubica

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na području Knina, Đakova, Donjeg Miholjca, Sunje, Kostajnice, Zagreba i Plitvičkih jezera

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i o borbi na području Sunja - Kostajnica

Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin

Bojna relacija 8. ustaškog djelatnog zdruga dostavljena ustaško-domobranskoj 4. hrvatskoj diviziji o dejstvima na sektoru Vaganac - Petrinja - Kostajnica u decembru

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1944. o borbama kod Vukovara, Belišća, Kostajnice, Zagreba i Ogulina

Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

Izvještaj Štaba 1. brigade od 20. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o borbi na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi

Izvještaj štaba 3. brigade od 31. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o napadu na Vaganac i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi

Izvještaj Štaba 7. divizije od 2. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi i o napadu na Zamlaču, Graboštane i Pračno

Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

Izvještaj Štaba 39. divizije od 5. juna 1945. Štabu 6. armije JA o borbama za oslobođenje Dvora, Kostajnice i Zagreba

Fotografije

Povezane odrednice

7. banijska divizija NOVJ Ante Pavelić Josip Broz Tito Sisak Rijeka Banijski partizanski odred Komandant Jugoistoka Mostar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zagreb Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bihać 2. diverzantski odred NOVH Sinj Samobor Karlovac Četnici u drugom svetskom ratu Duvno 8. banijska udarna brigada Knin Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Pljačka u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Bosanski Novi Brežice 7. lovački zdrug (NDH) Genocid u NDH 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Metković Ogulin Kozarska Dubica Jastrebarsko 28. slavonska divizija NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Ivanić-Grad Podravska Slatina Italija u drugom svetskom ratu Benkovac Glavni štab Hrvatske Hvar Borbe u Hrvatskoj 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Petrinja Gospić 2. gorski zdrug (NDH) Saradnja četnika sa okupatorom Kninska operacija Glina Napad NOVJ na Majur decembra 1942. Borbe u Lici 1944. 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1945. Vukovar Završne operacije u Jugoslaviji Žene u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar Otočac Bosiljevo Krapina Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Bitka za Koprivnicu 1944. Cazin 373. legionarska divizija Tiger Koprivnica 8. ustaška brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Sanski Most