🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Hrvatsko domobranstvo

Za ovaj pojam je pronađeno 150 hronoloških zapisa, 677 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 CK KPH doneo odluku o formiranju partijskih organizacija u domobranstvu NDH. Za taj rad je zadužen Dragutin Saili, član CK KPH.

21. 7. 1941 Komanda konpene vojske NDH uputila Ministarstvu domobranstva NDH obaveštajni izveštaj u kome, pored ostalog, ističe da se opaža intenzivan rad i propaganda komunista, naročito u Zagrebu, iako se protiv njih primenjuju stroge mere.

6. 9. 1941 Delovi Drvarske brigade zauzeli Kulen-Vakuf, iz koga se, posle duže opsade i dvodnevnih borbi na spoljnim uporištima, evakuisala neprijateljska posada (2 čete domobrana, vod žandarma i nešto ustaša) i pod pretnjom smrtne kazne povukla sve muslimansko i hrvatsko stanovništvo (delom naoružano) iz grada i okoline. U toku probijanja posade prema Bihaću, delovi Drvarske brigade su zarobili jednu četu domobrana.

21. 11. 1941 Ministarstvo domobranstva ustaške NDH izdalo naređenje da se pri čišćenju terena ubije svako naoružano lice koje ne pripada oružanim formacijama NDH ili okupatora i da se sela iz kojih se puca na vojsku zapale a žene i deca oteraju u logor.

12. 12. 1941 Ministarstvo domobranstva NDH dostavilo poglavniku ustaške NDH Anti Paveliću studiju o merama za obnovu i uspostavljanje domobranskih jedinica i za gušenje ustanka. Ističući da su dejstva partizanskih jedinica sve šira i snažnija i da postižu sve značajnije uspehe, ono smatra da se ta aktivnost ne može savladati bez preduzimanja hitnih mera.

31. 1. 1942 U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

0. 2. 1942 U Sarajevu PK KPJ za BiH formirao partijsko rukovodstvo (nazivano i vojnim komitetom) za rad sa oficirima i podoficirima u domobranstvu NDH. Do tada su veze održavane pojedinačno.

2. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

15. 3. 1942 U duhu direktiva VŠ NOP i DV Jugoslavije, GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao proglas vojnim obveznicima i domobranima: da izbegavaju mobilizaciju, odbijaju odlazak na front, organizuju pobune i prelaze na stranu NOP odreda.

15. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio proglas vojnim obveznicima, vojnicima, podofizirima i oficirima hrvatskog domobranstva: poziva ih da se ne odazivaju mobilizaciji, već da je sabotiraju i da prelaze na stranu NOP odreda.

7. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputstvo o stvaranju i učvršćivanju partizanskih jedinica; izvođenju akcija; razvijanju propagande u domobranskoj vojsci za prelazak na stranu NOP jedinica; uspostavljanju i održavanju veze sa NOP odredima u Sloveniji i na Fruškoj gori, intenzivnijem političkom radu u narodnim masama i u jedinicama.

8. 4. 1942 CK KPJ uputio Centralnom komitetu KPH direktivno pismo o nekim osnovnim organizacionim problemima rada KP u Hrvatskoj: ističe da stanje partijskih organizacija nije zadovoljavajuće: daje direktive za pojačanje konspiracije i za novu organizaciju tehničkih punktova i štamparija; zahteva radikalnu izmenu politike čuvanja i uzdizanja kadrova i nalaže popunu Biroa CK KPH; postavlja zadatak da organizacije KP pojačaju politički rad kod hrvatskog stanovništva i među domobranima i da se povežu s vojnim beguncima u Zagorju i Slavoniji.

8. 5. 1942 U Hrvatskom zagorju otpočele petodnevne borbe u kojima su ustaško-domobranske snage razbile Zagorsku partizansku četu.

29. 5. 1942 Ministarstvo domobranstva NDH uputilo komandi ustaško-domobranskih snaga u Mostaru direktivu u kojoj ističe da predstoji preuzimanje građanske vlasti od strane organa NDH u II zoni i da prema četnicima treba postupati potpuno ravnopravno, jer su se četnici u srednjoj i zapadnoj Bosni nedeljama borili, i bore se, pod komandom ustaško-domobranskih štabova, protiv partizana.

2. 6. 1942 Generalštab domobranstva uputio Komandi domobranskog 3. korpusa naređenje u kome ističe da -odnos hrvatskog domobranstva prema četnicima koji su organizovani od Italijana isti je kao i naš prema italijanskoj vojsci-.

7. 6. 1942 Delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli ustaška uporišta Vranovinu i Bijeljevinu (kod Topuskog) i vodili borbe kod Gredana, Hrvatskog Sela, Ponikvara, Topuskog i Kamenskog Mosta protiv ustaša i domobrana.

19. 6. 1942 U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

11. 8. 1942 U Slavoniji otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske na kome je odlučeno: popuniti Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske i štabove jedinica; intenzivno politički raditi među stanovništvom, propagirajući NOB i raskrinkavajući domobrane, ustaše i rukovodioce HSS, a samim tim povećavati broj novih boraca za partizanske jedinice. Pored toga, odlučeno je da se od delova 1. slavonskog NOP odreda formira još jedan odred u Slavoniji.

12. 8. 1942 Delovi 1. hrvatske NOU brigade zauzeli s. Krišpolje (kod Brinja) i zarobili 45 ustaša, domobrana i žandarma, a zaplenili 68 pušaka, 1 p. mitraljez i drugu opremu.

18. 8. 1942 Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

26. 8. 1942 U Jastrebarskom (kod Karlovca) 4. hrvatska NOU brigada napala i razbila domobransku posadu i iz ustaškog logora oslobodila decu (njih 727) pohvatanu prilikom neprijateljske ofanzive na Kozaru, Kordun i Liku. Pored toga, ona je uništila 3 lokomotive i 150 vagona.

31. 8. 1942 Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale domobranske i žandarmerijske posade na ž. st. Draganići i postaje Lazinu i Domagoviće na pruzi Zagreb-Karlovac, ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Jastrebarskog, One su porušile 4 železničke zgrade sa postrojenjima, 1 pilanu, 1 železnički most i prugu na nekoliko mesta i zaplenile 10 pušaka, 1000 metaka, 18 bombi i drugi materijal.

3. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. bataljona 1. hrvatske NOU brigade i partizanski bataljon -Božidar Adžija-, posle trodnevnih borbi, zauzeli jako ustaško-domobransko uporište u s. Dabru (kod Otočca) i zaplenili 3 p. mitraljeza, 46 pušaka, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

6. 9. 1942 Posadu koja je čuvala postrojenja petrolejskih izvora u s. Gojilu (kod Kutine) napale jedinice 7. hrvatske NO brigade, Banijske proleterske čete i Moslavačkog partizanskog bataljona i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Krajiškog proleterskog bataljona. Postrojenja su gotovo sva uništena, kao i posada. U borbi je poginuo zamenik političkog komesara Banijske proleterske čete Ivica Bujić, narodni heroj. Zarobljeni su 81 domobran i 1 oficir, 6 nemačkih vojnika i 1 podoficir, a zaplenjeno je 112 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 10.000 metaka.

6. 9. 1942 Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale ž. st. Kamanje, postaju Zaluku, ž. i žand. stanicu Ozalj, ali se posle četvoročasovne borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Karlovca. One su porušile 500 m pruge i 1 železnički most, prekinule električne vodove Ozalj-Karlovac i Ozalj-Metlika i zaplenile 7 pušaka i mnogo životnih namirnica. U toku borbe neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih domobrana i ustaša, a partizani I mrtvog i 3 ranjena borca.

9. 9. 1942 Između sela Prhova i Šimanovaca (kod Stare Pazove) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napali domobransku patrolu i jedan kamion s vojnicima i naneli im gubitke.

11. 9. 1942 Kod s. Hercegovca (na železničkoj pruzi Bjelovar-Garešnica) delovi 1. slavonskog NOP odreda i Banijska proleterska četa napali neprijateljski transportni voz, spalili lokomotivu, 17 vagona i 2 skladišta a prugu i tt veze na nekoliko mesta porušili. U isto vreme su delovi 7. hrvatske NO brigade razbili jednu četu domobrana u Trupinskom gaju (šumi blizu s. Hercegovca) i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 8 ranjenih i 13 zarobljenih vojnika.

11. 9. 1942 Bataljon iz Vazduhoplovnog školskog puka u Petrovaradinu otpočeo lokalne pretrese i akcije čišćenja u istočnom delu Fruške gore, protiv delova 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske. Akcije su, s manjim prekidima, trajale sve do 28. septembra, pomognute i po nekom četom nemačke vojske. Gubici partizana su iznosili nekoliko boraca, dok su domobrani imali oko 10 poginulih i nekoliko ranjenih.

13. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

13. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele domobransko uporište u s. Brnjeušku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i 2 oficira i zaplenile 150 pušaka, 5 p. mitraljeza, preko 20.000 metaka i drugu opremu.

13. 9. 1942 Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Orahovicu (kod Našica). Oni su u toku borbe zapalili ž. st., domobransku kasarnu i nekoliko kuća odakle je neprijatelj davao otpor, zarobile 25 domobrana i zaplenile mnogo vojnog i sanitetskog materijala.

14. 9. 1942 Otpočeo napad ustaško-domobranske 1. brdske brigade na oslobođenu teritorija Žumberka. Četvrta hrvatska NOU brigada i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda uspeli su da se u toku noći 14/15. septembra probiju između s. Novog Sela i s. Kostanjevca na teritoriju Krškog NOP odreda.

14. 9. 1942 Jedinice 8. hrvatske NO brigade napale dve čete domobrana u s. Majskom Trtniku (kod Gline), zarobile 146 domobrana i zaplenile 5 Pmitraljeza, 150 pušaka i drugu ratnu opremu.

15. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i partizanskog bataljona -Krbava- otpočele dvodnevno rušenje objekata na železničkoj pruzi od Vrhovina do Perušića i napale neprijateljske posade na njoj. Italijanske snage i domobrani su imali oko 150 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 8 mrtvih i 42 ranjena borca. Zaplenjeno je: 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 1 minobacač sa 90 mina, 1 bacač plamena, 55 pušaka, 90 bombi, 17.000 metaka, 1 radio-stanica i drugi materijal. Zapaljeno je 13 kamiona. U ovim borbama je poginuo i komandir 1. čete 1. bataljona -Marko Orešković- 1. hrvatske NOU brigade Miloš Rastović, narodni heroj.

16. 9. 1942 Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Slat. Drenovac (kod Podr. Slatine), zarobili 20 domobrana i 1 oficira i zaplenili veliku količinu ratnog materijala.

18. 9. 1942 Sedma hrvatska NO brigada, Moslavački partizanski bataljon i delovi 1. slavonskog NOP odreda i Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu napali s. Pitomaču, s. Kloštar i rudnik uglja kod Pitomače (blizu Virovitice), koje su branili domobrani i žandarmi. U toku borbe te jedinice su zapalile železničke stanice u Kloštaru i Pitomači, opštinu i žandarmerijsku stanicu u Pitomači, postrojenja u rudniku, 1 mlin sa 20 vagona žita, 2 lokomotive i 40 vagona, porušile železničku prugu i zaplenile mnogo sanitetskog materijala i veliku sumu novca.

19. 9. 1942 Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

21. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

24. 9. 1942 Prvi proleterski NOU bataljon Hrvatske zauzeo s. Bosiljevo (kod Ogulina) koje su branili domobrani i zaplenio 38 pušaka, 7 pištolja, 9000 metaka, 80 bombi i drugu opremu.

25. 9. 1942 Kod Lipove Kose (blizu Kostajnice) jedinice 8. hrvatske NO brigade napale tri radne čete i jednu četu domobrana i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 208 zarobljenih domobrana i radnika, te zaplenile 34 puške i oko 2500 metaka.

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

28. 9. 1942 Grubišno Polje (kod Virovitice) napala 7. hrvatska NO brigada i delovi 1. slavonskog NOP odreda, Moslavačkog i Krajiškog proleterskog bataljona i Banijske proleterske čete. Mesto je zauzeto, sem ustaškog doma i škole gde se neprijatelj zadržao. Zarobljeno 113 domobrana i ustaša i zaplenjeno 4 p. mitraljeza, 145 pušaka i 6000 metaka. U borbi je poginuo puškomitraljezac Proleterskog bataljona Operativnog štaba za Bos. krajinu Pero Kecman Mukonja, narodni heroj.

29. 9. 1942 Jedinice 2. bataljona 5. hrvatske NO brigade napale domobrane i žandarme u s. Vukmaniću (kod Vojnića), ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska jakog neprijateljskog ojačanja iz Skakavca. U toku borbe neprijatelj je imao 10 mrtvih i ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 7 mrtvih i 2 ranjena borca.

12. 10. 1942 Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio letak vojnicima, podoficirima i oficirima domobranske vojske u Duvnu, Sinju i Imotskom, u kome, objašnjavajući im ko su i šta hoće Pavelić, Nedić i Draža Mihailović, poziva ih da prelaze u NOP odrede.

14. 10. 1942 Kod s. G. Bogićevaca (između Okučana i Nove Gradiške) diverzantska grupa 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 4 vagona su oštećeni. Poginulo je 212 ustaša, domobrana i nemačkih vojnika.

23. 10. 1942 Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1. hrvatske NOU, 5, 7. i 8. hrvatske NO brigade) napale Glinu, u kojoj je bilo oko 700 domobrana i ustaša. Napad nije uspeo zbog slabe veze komandi sa jedinicama i zbog toga što je veći deo snaga bio na osiguranju prema neprijateljskim okolnim garnizonima.

24. 10. 1942 Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Tušilović (kod Vojnića), zarobile 62 ustaše, 40 žandarma i 325 domobrana i zaplenile 350 pušaka, 4 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, 1 minobacač, 2 topa i 30.000 metaka.

26. 10. 1942 Između Banove Jaruge i Lipovljana Diverzantska grupa 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske miniranjem srušila domobranski transportni voz i uništila 2 lokomotive i 27 vagona. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih.

27. 10. 1942 Kod s. Ljubošine (blizu Ogulina) delovi 6. hrvatske NO brigade miniranjem srušili neprijateljski transportni voz a potom napali njegovu pratnju. U toku borbe poginulo je 25 italijanskih vojnika, 16 četnika i 25 domobrana. Lokomotiva i 2 vagona su uništeni, a saobraćaj je bio obustavljen 6 dana.

29. 10. 1942 Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

29. 10. 1942 Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

0. 11. 1942 U Zagrebu održano vojno savetovanje, kome su prisustvovali nemački opunomoćeni general u NDH, šef italijanske vojne misije i načelnik generalštaba domobranstva. Razmotrena je vojno-politička situacija u NDH, te je konstatovano da su dejstva jedinica NOV i POJ dovela u pitanje i sam opstanak NDH.

2. 11. 1942 Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

2. 11. 1942 Jedinice 5. i 7. hrvatske NO brigade napale ustaško-domobransko uporište u Sunji, ali, zbog slabog sadejstva jedinica i nedovoljnih obaveštajnih podataka o rasporedu neprijatelja, mesto nisu zauzele.

3. 11. 1942 Jedinice 2. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobranska uporišta u s. Ličkom Petrovom Selu, s. Zeljavi i s. Baljevcu (kod Plitvičkih jezera), zarobile 56 ustaša i domobrana i zaplenile 1 pt top sa 108 granata, 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 70 pušaka i oko 10.000 metaka.

4. 11. 1942 Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

4. 11. 1942 Igmeđu Sunje i Brđana I. i 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napali neprijateljski transportni voz, zapalili 11 vagona i zarobili 74 domobrana, ustaša i nemačka vojnika.

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

7. 11. 1942 Kod s. Zilića i s. D. Pastuše (blizu Petrinje) 1. bataljon 5. hrvatske NO brigade izvršio napad na 1. bataljon domobranske 2. brdske brigade i razbio ga.

14. 11. 1942 Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. 4. hrvatska NOU i 8. hrvatska NO brigada) zauzele Slunj i produžile gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

14. 11. 1942 Jedinice 1. bataljona 1. hrvatske NOU brigade zauzele s. Podmelnice (kod Slunja), nastavljajući gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

15. 11. 1942 Kod s. Bijelih Voda (blizu Gline) 1. bataljon 7. hrvatske NO brigade i delovi Banijskog NOP odreda napali domobranske kolone iz Gline, naneli im velike gubitke i prinudili ih na povlačenje u polazni garnizon.

17. 11. 1942 Kod s. Starog Sela (blizu Sunje) delovi 2. bataljona 7. hrvatske NO brigade razbili domobranski bataljon, koji je imao preko 30 mrtvih i ranjenih i 6 zarobljenih vojnika a jedinice brigade 5 mrtvih i 3 ranjena borca.

19. 11. 1942 U Blinjskom Kutu (kod Siska) jedinice 7 hrvatske NO brigade napale železničku stražu, nemačku posadu i žand. stanicu. Mesto nije zauzeto, ali je poginulo 16 nemačkih vojnika i zarobljeno 12 domobrana.

24. 11. 1942 Delovi nemačkog 750. pešadijskog puka. domobranskog 6. i 8. pešadijskog puka i četničkog Trebavskog odreda i četnička Majevička brigada (svega 10 bataljona i 1 artiljerijski divizion) otpočeli trodnevnu akciju čišćenja istočnog dela pl. Majevice poduhvat -Tuzla-). Akcija je izvedena -u prazno-, jer su se 6. istočnobosanska brigada i 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske blagovremeno izvukli iz obruča, razoružavši pri tom po jednu četu domobrana i četnika.

27. 11. 1942 U s. Severinu (kod Ogulinal jedinice 6. hrvatske NO brigade razoružale ustaško-domobransku posadu od 70 vojnika. Zaplenjeno je 70 pušaka i oko 5000 metaka.

8. 12. 1942 Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

8. 12. 1942 Delovi 7. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ zauzeli domobransko uporište u s. Majur (kod Kostajnice), zarobili 40 domobrana i zaplenili 50 pušaka, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza. 1 automat, 2 sanduka bombi, 30.000 metaka i drugu opremu.

12. 12. 1942 U rejonu sela Grgurevaca (blizu Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3 operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede na oko 40 domobrana i naneli im gubitke.

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

12. 1. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

13. 1. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uspostavi vezu sa grupom domobranskih oficira koji su izrazili želju da pristupe NOP-u.

16. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) jedinice 6 istočnobosanske NOU brigade i Majevičkog i Birčanskog NOP odreda i tri bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka i četničke snage. Posle četvoročasovne borbe jedinice NOV su se zbog jakog otpora, povukle prema s. Podborogovu, uz gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Poginulo je 16, ranjeno 4 i zarobljeno 35 četnika i domobrana.

17. 1. 1943 U rejonu Imotskog 4. dalmatinska brigada 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske otpočela prve akcije. U borbama sa ustaško-domobranskim snagama ona je do 23. januara zauzela sela: Slivno, Poljica, Su met. Podosoj, Runović, Podbablje, Vukoviće, Kamenmost i Zmijavce. U tim borbama, kod s. Perića, poginuo je komandant 1. bataljona Jure Galić Veliki, narodni heroj.

22. 1. 1943 Na poziv VŠ NOV i POJ da sve jedinice NOVJ pojačaju dejstva na komunikacijama, 4. (slavonska) divizija i 1. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali delove 741. puka nemačke 114. lovačke divizije i nemačkog Vazduhoplovnog građevinskog bataljona i domobranski 8. železničko stražarski bataljon u s. Rajiču, s. Okučanima i s. Dragaliću (na pruzi Nova Gradiška - Novska). Posle višečasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle zbog jakih pojačanja pristiglih iz Zagreba, Pakraca i Lipika. One su zapalile ž. st. i sve magacine u Dragaliću, uništile lokomotivu sa 20 vagona i porušile prugu Novska - Nova Gradiška na šest mesta, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 48 časova. Zarobljeno je 118, poginula su 23 i ranjena su 32 nemačka vojnika, ustaše i domobrana. Jedinice NOVJ su imale 48 mrtvih i 69 ranjenih.

25. 1. 1943 U s. Capardima (kod Zvornika) i okolnim uporištima jedinice 6. istočnobosanske NOU brigade i Birčanskog, Majevičlcog i 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali 5. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka, četničke snage i žandarme. Posle sedmočasovne borbe jedinice NOVJ su bile prinuđene na povlačenje. Neprijatelj je imao 11 mrtvih, 14 ranjenih i 62 zarobljena vojnika, a jedinice NOVJ 8 mrtvih i 19 ranjenih među kojima je bio i komandant bataljona Majevičkog NOP odreda Dujo Rikić, narodni heroj, koji je od zadobijenih rana umro u s. Sekovićima (kod Vlasenice) 1. februara 1943.

30. 1. 1943 Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

6. 2. 1943 U s. Ugrinovcima (kod Stare Pazove) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali posadu iz domobranskog 1. regrutnog puka, koja je sutradan napustila uporište, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 18 ranjenih. Odred je imao 3 mrtva i 1 ranjenog.

6. 2. 1943 Na ž. st. Ledinci (kod Petrovaradina) grupa boraca 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zarobila svih 15 domobrana - stražara kod cisterne i zaplenila 15 pušaka sa 700 metaka. Domobranima je održan kratak politički govor o situaciji u Jugoslaviji i uspesima Crvene armije, a potom su pušteni kućama.

14. 2. 1943 Ustaško-domobranske snage jačine preko dva bataljona i kombinovani odred žandarma i folksdojčera otpočeli trodnevnu koncentričnu akciju -čišćenja- prostorije s. Buđanovci - s. Šimanovci - s. Ogar (u južnom Sremu). Pod neprijateljskom vatrom, u teškim vremenskim uslovima, nekoliko hiljada izbeglica (ljudi, žena i dece), sa delom 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, povuklo se u močvarni predeo Bene (kod s. Ogara) i tako izbeglo potpuno okruženje i uništenje. Neprijatelj je ubio 8 a uhapsio 92 lica.

22. 2. 1943 U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

18. 3. 1943 Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

1. 4. 1943 Na komunikaciji Gospić-Ogulin jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske i 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ zauzele: ž. st. i s. Sinac, ž. st. Ramijane, ž. st. i s. Lešće i ž. st. Janjče. Poginulo je 10, ranjeno 15, a zarobljeno 643 domobrana i žandarma i 16 oficira. Gubici brigada NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

2. 4. 1943 Jedinice 3. udarne divizije NOVJ, sa 4. proleterskom udarnom brigadom, razbile Gatačku i Golijsku brigadu četničkog Nevesinjskog korpusa i manje delove domobranske 6. pešadijske divizije i zauzele Gacko.

12. 4. 1943 Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

12. 4. 1943 Na ž. st. Leđinci (kod Petrovaradina) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli stražaru i bunker, zarobili 9 domobrana i 1 oficira (9 domobrana uspelo da pobegne) i zaplenili 12 pušaka, 1 automat i oko 1000 metaka.

12. 4. 1943 U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prepadom razoružali 6 domobrana (5 domobrana prišlo 1. bataljonu a jedan pobegao), zaplenivši mitraljez, 5 pušaka i 2000 metaka.

27. 4. 1943 Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

4. 5. 1943 Između s. Obreža i s. Grabovaca (u južnom Sremu) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali grupu nemačkih i domobranskih žandarma. Poginulo je 16 žandarma, a zaplenjeno je 15 pušaka i puškomitraljeza.

9. 5. 1943 Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

15. 5. 1943 U s. Lipovljanima (kod Novske) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalile ž. st., žand. st., opštinsku i poštansku zgradu, uništile 2 teretna voza od 60 vagona i zarobile 7 domobrana i 3 nemačka vojnika.

0. 6. 1943 Štab domobranskog 3. korpusa, zbog uspeha jedinica Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni, tražio od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj generala Rudolfa Litersa i od Ministarstva oružanih snaga NDH da se preduzmu nova ofanzivna dejstva u istočnoj Bosni, te okruže i unište snage NOV između Zvornika, r. Spreče, s. Osječana, Vareša, Sokolca i Srebrnice.

11. 7. 1943 Jedna četa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzela Bos, Raču i razoružala oko 60 domobrana 6. pešadijskog puka. Zaplenjeno je 47 pušaka i 1 puškomitraljez.

12. 7. 1943 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zaustavili i napali transportni voz u kojem su bili domobrani (u nemačkim policijskim uniformama). Po nekim podacima poginulo je 58 vojnika i oficira i zaplenjeno 50 pušaka.

22. 7. 1943 Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

17. 8. 1943 U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

25. 8. 1943 Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

6. 9. 1943 U s. Svibovcu (kod Varaždinskih Toplica) NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske odbila napad delova nemačke 187. rezervne divizije, domobranskog 14. puka i 1. konjičkog diviziona. Poginulo je 6 nemačkih vojnika i 1 domobran, ranjeno 9 nemačkih vojnika, a nestalo 11 domobrana. Brigada je imala 1 mrtvog i 13 ranjenih.

9. 9. 1943 U vezi s kapitulacijom Italije, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku i GŠ NOV i PO za Sloveniju: da stupe u vezu sa štabovima italijanskih jedinica radi predaje oružja i radi eventualne saradnje u borbi protiv nemačkih jedinica; da proglasom pozovu domobrane na predaju i saradnju.

12. 9. 1943 Drugi bataljon 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije prešao na stranu NOVJ i porušio uređaje na ž. št. Hutovo (na pruzi Hum-Gabela), ali je na putu razbijen cd delova jedne brigade i četničke Ljubinjske brigade, tako da se do 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. koja se toga dana nalazila u rejonu Gacka, probilo manje od 100 domobrana.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvještaj Mjesnog zapovjedništva hrvatskog domobranstva u Trebinju od 26 juna 1941 god. o ustanku naroda u Trebinjskom, Bilećkom, Gatačkom i Nevesinjskom srezu i prijedlog za formiranje potjernih odjeljenja

Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji od 20. do 30. juna sa podacima o zločinima ustaša na teritoriji NDH, o odnosima sa saveznicima, posebno Italijanima koji pomažu prognane i iseljene Srbe

Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o vojno-političkoj situaciji u NDH od 1. do 10. jula 1941. sa podacima o raspoloženju naroda i posebno o odnosu prema pravoslavnom življu, iseljavanju, paljevinama čitavih sela i ubistvima

Iz izvještaja zapovjednika kopnene vojske Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva NDH o unutrašnjim i vanjskim vojnopolitičkim prilikama od 10. do 20. srpnja 1941. godine

Telefonski izvještaj Ravnateljstva državnih željeznica NDH Ministarstvu domobranstva o eksploziji paklene mašine na željezničkoj pruzi između Podsuseda i Vrapča

Naređenje zapovjednika Kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Štancera od 31. jula 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak - Karlovac, Ogulin - Knin - Split i Knin - Perković - Drniš talijanskim jedinicama

Naređenje zapovjednika kopnene vojske Ministarstva domobranstva NDH generala Stanzera od 31. srpnja 1941. podređenim jedinicama o predaji službe osiguranja na prugama Sušak—Karlovac, Ogulin—Knin—Split i Knin—Perković—Drniš talijanskim jedinicama

Izvještaj zapovjednika Druge hrvatske oružničke pukovnije u Kninu od 31 srpnja 1941 god. o povlačenju domobrana ka Drnišu i položajima partizana oko Knina

Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH (Glavnom Stožeru) o napadu na stražu ustaške sveučilišne vojnice pred đačkim domom u Runjaninovoj ulici u Zagrebu

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o likvidaciji stanovništva u selima Trojvrh i Vojnovac

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ubijanju srpskog življa u selu Trojvrh kod Ogulina od strane ustaša

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. avgusta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knina

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjednika od 14. kolovoza 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o situaciji na sektoru Knin

Zapovijest Glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 14 avgusta 1941 god. za sadejstvo domobranskih i ustaških jedinica na teritoriji Bosanske Krajine i Like

Izvještaj komandanta Ličkog zdruga od 21. avgusta 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o borbama Lovinačkog i Gračačkog zdruga s ustanicima na teritoriji Velika Popina - Srb - D. Lapac i Bruvno - Mazin - Kulen-Vakuf

Naređenje vojskovođe i doglavnika Ministarstva domobranstva NDH od 22. avgusta 1941. o zajedničkoj akciji ustaša i domobrana protiv ustanika na teritoriji Bosanske krajine i Like

Izvještaj Zapovjedništva Treće hrvatske oružničke pukovnnje od 25 avgusta 1941 god. o napadu ustanika na domobransku posadu u Sitnici

Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. avgusta 1941. povodom okupacije demilitarizovane zone od strane 2. talijanske armije

Naređenje Ministarstva domobranstva NDH od 28. kolovoza 1941. povodom okupacije demilitarizirane zone od strane 2. talijanske armije

Izvještaj Operativnog odjeljenja Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. avgusta 1941. o borbama s ustanicima kod Kijeva

Brzojav glavara sela Kijevo od 30. kolovoza 1941. Operativnom odjelje nju glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH o borbama s ustanicima kod Kijeva

Naređenje Zapovjedništva Jadranskog diviziskog područja od 3 septembra 1941 god. za stavljanje domobranskih jednnica u Hercegovini, Hrvatskom Primorju i Dalmaciji pod komandu Druge italijanske armije

Izvještaj zapovjednika Savskog divizijskog područja od 6. septembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu s partizanima između š. Krašić i s. Rude

Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na oružničko-ustašku patrolu između sela Krašića i Ruda

Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Trojstvo, kraj Bjelovara

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 9. septembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu oružnika Oružničke postaje Barildvić s partizanima u selu Koranski Brijeg

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministru domobranstva NDH o situaciji u Međimurju

Izveštaj Oružničkog zapovedništva od 12 septembra 1941 god. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu sa Fruškogorskim NOP odredom kod Grgurevaca

Iz telefonskog izvještaja Ministarstva domobranstva Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o diverziji na željezničkoj pruzi između Savskog mosta i Sv. Klare

Izvještaj Hrvatske državne željeznice Ministarstvu domobranstva NDH o diverziji na željezničkoj pruzi između Capraga i Blinjskog Kuta

Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 26. septembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o zločinima ustaša u Vrginmostu i o napadu partizana na Plitvička Jezera

Proglas štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od oktobra 1941 god. hrvatskim domobranima za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

Izvještaj stožera Savskog divizijskog područja Ministarstvu domobranstva NDH o napadu na njemačke vojnike u Zagrebu

Izvještaj kotarskog predstojnika iz Virovitice od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na sektoru Lisičine - Stara Krivaja

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 4. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. listopada 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o političkom stanju na teritoriji lučkih zapovjedništava Dubrovnik, Makarska i Crikvenica

Izvještaj Grupe generala Lukića i 2. združene brigade od 8. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akcijama partizana u Gorskom kotaru, Lici i na Kordunu

Brzojav Velike župe Cetina u Omišu od 8. listopada 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o napadu ustanika na dva kamiona kojima su prevoženi domobrani iz Sinja u Knin

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 9. oktobra 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ustaškom pokolju Srba u Jajcu

Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 12. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz odreda Debela kosa na talijanski automobil na cesti Krnjak - Vojnić

Depeša Zapovjedništva Vojne krajine od 12. oktobra 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o potrebi uspostavljanja Prijekog suda u Višegradu

Izvještaj komandanta 2. združene brigade od 17. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Tušilović i o borbama partizana s talijanskim jedinicama

Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 19 oktobra 1941 god. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o priključenju istočnog Srema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izvještaj komandanta 2. združene brigade od 25. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o talijanskoj ofanzivi na sektoru Debela kosa - Suvača - Burić Selo

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 12. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz bataljona Ognjen Priča na pilanu i poštu u Kosinju

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akciji partizana Komande NOP odreda Korduna i Banije u Karlovcu

Izvještaj 1. domobranskog zbora od 18. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana Komande NOP odreda Korduna i Banije na ustaški sat iz Maje

Izvještaj željezničke stanice Rudopölje od 24. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva NDH o napa.du partizana NOP odreda Škare na talijanski transportni vlak na pruzi između Javornika i Rudopolja

Proglas partizana Sanskog. Krupskog i Novskog sreza od decembra 1941 god. pripadnicima hrvatskog domobranstva

Izvještaj stožera Šeste pješačke divizije o borbama na terenu Hercegovine u mjesecu decembru 1941 godine

Izvještaj glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 prosinca 1941 god. o napadu partizana na domobransku stražu u Bačugi

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu hrvatskog domobranstva NDH o napadu partizana na žandarmerijsku stanicu u Pisarovini

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 9. decembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 3. bataljona na Drežnik-Grad

Izvještaj glavnog stožera Ministarstva hrvatskog domobranstva od 12 prosinca 1941 god. o teškom moralno-političkom stanju u domobranskim pukovnijama

Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 14. decembra 1941. glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o odnosima sa italijanskom vojskom i tvrdnji zapovjednika Mirellia da hrvatska vojska pali kuće, pljačka i ubija srpske žene i decu

Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH o borbi s partizanima u okolici Bjelovara

Telegram Ministarstva domobranstva NDH kotarskom predstojniku u Koprivnici o mobilizaciji rudara koji štrajkuju u rudniku Mirna

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 26. decembra 1941. o događajima na teritoriji 1. domobranskog zbora

Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 29. decembra 1941. o napadu partizana Banijskog bataljona na neprijateljska uporišta Gvozdansko i Bešlinac

Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Ministarstvu domobranstva NDH o pojavi komunističkih letaka na području grada i okoline

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 30. rraia 1942. o napadu partizana na domobransku posadu u Krajiškom Grabovcu

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 13. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Svilajske čete na oružničku postaju Muć

Iz izvještaja Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora u Sisku Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima u prosincu 1941. godine

Izvještaj Ravnateljstva Župske redarstvene oblasti u Petrinji od 19. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu 2. čete 3. bataljona NOP odreda Banije na Oružničku postaju Bijelnik i željezničku stanicu Hrastovac

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 20. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem decembra 1941. i u prvoj polovini januara 1942. godine

Iz dnevnog izvješća br. 20 Ministarstva domobranstva NDH o napadima partizana na oružničke, domobranske i ustaške posade između Siska i Sunje a prema telefonskom izvještaju Prvog domobranskog zbora

Glavni stožer ustaške vojnice dostavlja Ministarstvu domobranstva NDH prijavu Ustaškog logora Sisak protiv Josipa Ogulinca osumnjičenog kao komunista

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Kaštelanske čete na Oružničku postaju Lećevica

Izvještaj posebnog opunomoćenika Ministarstva domobranstva NDH od 6. februara 1942. doglavniku Slavku Kvaterniku o četničkim i partizanskim jedinicama u istočnoj Bosni krajem 1941. i početkom 1942. godine

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 21. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima krajem januara i u prvoj polovini februara -

Izvještaj 1. domobranskog zbora od 25. februara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu jedinica 1. i 2. kordunaškog NOP odreda na Tounjski Tržić i Primišlje

Izvještaj Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 28. februara 1942. o događajima na području planina Papuk i Psunj

Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od marta 1942 god. pripadnicima hrvatskog domobranstva kojim se pozivaju da prekinu bratoubilačku borbu i stupe u redove NOP i DV Jugoslavije

Poziv Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 ožujka 1942 god. vojnim obveznicima i domobranima za izbjegavanje mobilizacije i pristupanje NOB

Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske upućen vojnim obveznicima u kojem se pozivaju da izbjegavaju mobilizaciju u domobranstvo i stupaju u narodnooslobodilačku borbu

Izvještaj glavara Glavnog stožera Ministarstva domobranstva NDH od 20. marta 1942. o borbama Utinjskog zdruga s partizanima 1. kordunaškog NOP odreda

Izvještaj velikog župana Velike župć Modruš od 22. marta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH O ulasku partizana u Ravnu Goru

Izvještaj Opće upravnog povjereništva NDH kod 2. talijanske armije od 24. ožujka 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o napadu partizana na autobus i zarobljavanju domobrana blizu Knina

Izvještaj Zapovjedništva Prve hrvatske oružničke pukovnije od 24 ožujka 1942 god. o napadu partizana na talijansku izvidnicu i grupu domobrana

Izvještaj 1. domobranskog zbora od 27. marta 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu na partizane na području između Petrinje, Sunje i Komogovine

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Šturlić

Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 1. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Petrovac za vrijeme ofanzive na Petrovu goru

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 3 aprila 1942 god. o stanju na području Romanije, oko Rogatice i Mrkonjić Grada

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 5 aprila 1942 god. o borbama u Bosni

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 7. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Vrnograč 1. marta 1942. godine

Iz izvještaja Zapovjedništva 1. domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o borbama i akcijama partizana na području zbora od 6. do 31. ožujka 1942. godine

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 8 aprila 1942 god. o situaciji u Bosni

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 8 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj 1. gorske divizije od 12. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima u vrijeme ofanzive na oslobođenu teritoriju Banije

Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 14. aprila 1942. Ministarstvu domobranstva NDH o povlačenju talijanskih jedinica sa područja Delnica, Ogulina i Vrbovskog

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 15 aprila 1942 god. o borbama u Bosni

Izvještaj Zapovjedništva Utinjskog zdruga od 20. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima na području između željezničke pruge Skakavac - Vrginmost i ceste Skakavac - Sjeničak - Vrginmost

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 23 aprila 1942 god. o borbama u Bosni

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 24 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 26 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj 1. domobranskog zbora od 27. aprila 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na Prijeboj i Plitvička Jezera

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 29 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini

Izvještaj Ministarstva hrvatskog domobranstva od 30 aprila 1942 god. o borbama u Bosni i Hercegovini

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Josip Broz Tito Borbe u Lici 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Kalnički partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagreb Vrhovni štab NOVJ Otočac Karlovac Nova Gradiška Hrvatska Kostajnica 8. banijska udarna brigada Novska Genocid u NDH 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Lici 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Ludbreg Glavni štab Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Slavonski Brod Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Dalmaciji 1942. 1. brdska brigada NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Varaždin Hrvatska seljačka stranka Knin Čazma Petrinja Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Slavoniji 1944. Narodni heroji Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom Pakrac Imotski Gacko 8. kordunaška divizija NOVJ Virovitica Mostar Našice Borbe u Sremu 1942. Gospić Sinj Borbe u Sremu 1943. Ustaški zločini 1941. Daruvar Borbe u Slavoniji 1943. 7. SS divizija Prinz Eugen Ustanak u NDH Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bihać Operacija Jesenji pljusak Komunistička partija Hrvatske Koprivnica Ogulin Križevci 1. gorski zdrug (NDH) Ustanak u Hrvatskoj 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Operacija Weiss Sisak Hvar Livno Slavonska Požega Jastrebarsko Bjelovar Glina