🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Hvar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 49 hronoloških zapisa, 92 dokumenata i 34 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Održan sastanak MK KPH za Hvar na kome su donate odluke: da se ne priznaje ni ustaška ni okupatorska vlast; da se ne odaziva nikakvim pozivima ustaške vlasti; da se skuplja oružje i municija i organizuje obaveštajna služba.

18. 5. 1941 U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

27. 6. 1941 Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

9. 5. 1942 Partizanski vodovi na o. Hvaru razoružali žand. st. Bogomolje (na o. Hvaru).

20. 6. 1942 Nedaleko od s. Vrbnja (na o. Hvaru), od postojećih partizanskih grupa i novodošlih boraca, formirana Hvarska partizanska četa -Matija Ivanić-.

5. 7. 1942 U s. Pitvanska Plaža (na o. Hvaru) delovi Hrvatske partizanske čete razoružali finanse i zaplenili 4 puške, 300 metaka i drugi materijal.

8. 7. 1942 U s. Bogomoljama (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete spalili opštinsku arhivu i razrušili poštu.

8. 7. 1942 U s. Vrbnju (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete razoružali posadu žand. st. Zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i oko 250 metaka.

20. 7. 1942 Delovi Hvarske partizanske čete upali u Vrbosku (na Hvaru) i iz fabrike sardina -Neptun- podelili stanovništvu oko 3000 kilograma ulja i oko 40.000 kutija sardina.

30. 7. 1942 U Starom Gradu (na o. Hvaru) delovi Hvarske partizanske čete upali u zgradu Opštine i Poreske uprave i zaplenili sav novac a arhive spalili.

31. 7. 1942 Skojevska grupa iz s. Sućurja (na o. Hvaru) iznela iz ustaške i domobranske kasarne celokupno neprijateljsko osnovno naoružanje (puške, sanduke s municijom i bombama, odeću i obuću) dok su pijani vojnici i stražari spavali.

0. 8. 1942 U svim mestima o. Hvara održani izbori za NO odbore i izabrani delegati za sresku konferenciju u s. Poljici.

5. 8. 1942 Na o. Hvaru formiran SNO odbor.

8. 8. 1942 Vod Hvarske partizanske čete -Matija Ivanić- napao žandarmerijsku posadu u St. Gradu na o. Hvaru i razoružao 11 žandarma.

15. 8. 1942 Formiran OK KPH za Brač, Hvar i Korčulu.

27. 8. 1942 U logoru 1. voda Bračke partizanske čete održana okružna konferencija SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu, na kojoj je izabran OK SKOJ-a za Brač, Hvar i Korčulu.

21. 10. 1942 PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

22. 11. 1942 Pod pritiskom partizanskih snaga, italijanski vojnici, domobrani i žandarmi napustili s. Sućuraj (na Hvaru).

0. 12. 1942 Na o. Hvaru održana prva konferencija AFŽ-a.

24. 3. 1943 Kod rta Kabal na o. Hvaru partizani zarobili neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-.

14. 4. 1943 Na južnoj obali o. Hvara posada partizanskog motornog leuta zarobila italijanski motorni jedrenjak -Afrikano- (-Africano-), Teret je iskrcan, a brod zapaljen.

0. 9. 1943 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formirana Komanda vojnog područja za otoke Brač, Hvar, Vis i Šoltu (početkom novembra preimenovana u Komandu Srednjodalmatinskog otočkog područja).

21. 9. 1943 Na ostrvima Braču, Hvaru, Visu i Šolti po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. otočka brigada (12. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

0. 10. 1943 Na o. Hvaru i o. Visu, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Hvarsko-viški, a na o. Korčuli Korčulanski NOP odred.

1. 10. 1943 Iz s. Starigrada na Hvaru otputovali za Bari (Italija) predstavnici NOVJ sa zadatkom da uspostave vezu sa saveznicima i oforme Bazu NOV i POJ. (Ovo predstavništvo jo 29. oktobra z.vanično oformljeno kao delegacija NOV i POJ.)

6. 11. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Splita, Sinja i Imotskog izvršile napad na jedinice 8. korpusa NOVJ na području između Sinja, Splita i donjeg toka r. Neretve. Ubacujući u borbu i delove nemačke 118. lovačke divizije, neprijatelj je, posle desetodnevnih žestokih borbi, ovladao obalom između Splita i Metkovića, dok su se snage 8. korpusa NOVJ povukle delom ka Kninu, a delom brodovima na o. Brač i o. Hvar. Gubici neprijatelja: 527 mrtvih i ranjenih, a 8. korpusa: oko 450 mrtvih, ranjenih i nestalih.

10. 12. 1943 Kod o. Hvara naoružam brod -NB 6- sa delovima Hvarske i Primorske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ posle jednočasovne borbe zarobio neprijateljski motorni jedrenjak -Sv. Nikola-. Poginuli su 1 nemački podoficir i kapetan broda.

12. 12. 1943 Na o. Braču i o. Hvaru održani izbori za NO odbore.

18. 12. 1943 U gradu Hvaru otpočela dvodnevna konferencija kojoj je prisustvovao 41 umetnik, književnik i publicista Dalmacije. Konferencija je izdala proglas u kome, ukazujući na izdajnički rad izbegličke londonske vlade, osuđuje one umetnike i javne radnike koji su se stavili u službu okupatora i njihovih slugu i poziva umetnike sa neoslobođene teritorije da što pre stupe u redove NOVJ.

20. 12. 1943 Kod rta Pelegrina (na o. Hvaru) patrolni čamci 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ, u sadejstvu sa britanskim torpednim čamcima, zarobili 2 nemačka naoružana broda.

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

25. 12. 1943 U bolnici na o. Hvaru, podlegavši teškim ranama koje je prethodnog dana zadobio u borbi protiv nemačkih jedinica na o. Korčuli, umro komandant 26. divizije NOVJ Nikola Martinović, narodni heroj.

27. 12. 1943 U luci Hvaru nemački avioni potopoli naoružani brod -NB 5- iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

0. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

17. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da se dve brigade 26. divizije NOVJ odmah prebace sa o. Hvara na kopno a da na ostrvu ostanu samo izviđačke grupe.

18. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu Mornarice NOVJ: da sa o. Hvara evakuiše jedinice NOVJ na kopno; da svestrano ispita mogućnost odbrane o. Visa i eventualne prinudne evakuacije jedinica NOVJ sa ovog ostrva.

19. 1. 1944 Na o. Hvar se iskrcao 2. bataljon 738. puka nemačke 118. lovačke divizije. Jedinice 26. divizije 8. korpusa NOVJ povukle su se sa o. Hvara na o. Vis.

22. 3. 1944 Dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ i jedan saveznički komandos sa o. Visa izvršili desant na o. Hvar. U borbama vođenim do 25. marta protiv delova 738. puka nemačke 118. lovačke divizije oni su zarobili 131 nemačkog vojnika i 2 oficira a sami su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca. Bataljoni su se na o. Hvaru zadržali do 31. marta, kada su se, sa zbegom i novodošlim borcima, povukli na o. Vis.

25. 3. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu mornarice NOVJ direktivu: proceniti mogućnost da se održi o. Hvar (na koji su snage NOVJ izvele desant i tih dana ga uglavnom držale pod svojom kontrolom), kao i da se zauzmu ostali otoci, uz jače angažovanje saveznika.

29. 8. 1944 Kod rta Kabal na o. Hvaru nemačka artiljerija sa o. Brača potopila patrolni čamac PČ 47 iz Hvarske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

3. 9. 1944 Posle trodnevnih borbi jedinice 1. proleterske (dalmatinske) udarne brigade 26. divizije NOVJ i četa mornaričke pešadije zauzele nemačko uporište u Sućuraju i time završile oslobođenje o. Hvara.

7. 9. 1944 U Hvarskom kanalu britanski torpedni čamci MTB 667 i 674 potopili nemački torpedni čamac.

8. 9. 1944 Sa o. Visa prebacila se na o. Hvar 1. proleterska dalmatinska udarna brigada 26. divizije NOVJ. Sutradan, u šestočasovnoj borbi, u rejonu Starigrad-Vrboska razbila je bataljon -Brandenburg- nemačke 118. lovačke divizije. Ostaci nemačkog bataljona, ukrcani na pet brodova, napustili su o. Hvar, ali su saveznički brodovi i avijacija potopili četiri broda (sa oko 300 nemačkih vojnika).

14. 9. 1944 Kod s. Sućurja (na o. Hvaru) nemački brodovi zarobili patrolni čamac PČ 73 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

20. 9. 1944 U gradu Hvaru, na okružnoj konferenciji NOF-a, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinsko otočje.

0. 10. 1944 Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

10. 10. 1944 U gradu Hvaru, na Oblasnoj konferenciji NOF-a za Dalmaciju, izabran Oblasni odbor NOF-a.

12. 10. 1944 U gradu Hvaru, u prisustvu 800 odbornika seoskih, opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora iz Dalmacije, otpočeo dvodnevni rad II Zasedanja Oblasne skupštine Dalmacije. Raspravljalo se o privredi, finansijama, socijalnim, prosvetnim, sudskim i zdravstvenim pitanjima i o štampi. Na zasedanju je izabran novi Oblasni NO odbor.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. listopada 1941. Opće-uprav- nom povjereništvu kod Druge talijanske armije o ispisivanju antifašističkih parola na raznim mjestima na Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. listopada 1941. Opće-upravnom povjereništvu kod Druge talijanske armije o pronađenom letku u gradu Hvaru

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Hvar od 19. listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o radu partijske organizacije i političkom stanju na otoku

Izvještaj Oružničke postaje Starigrad od 5. studenog 1941. Kotarskoj oblasti Hvar o demonstraciji stanovnika sela Vrbanj

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

Brzojav Kotarske oblasti Hvar od 7. studenog 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o paljenju krijesova i isticanju crvenih zastava u povodu obljetnice oktobarske revolucije

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 13. prosinca 1941. Zapovjedništvu oružničkog krila Dubrovnik o vojno-političkoj situaciji na području Omiša, Hvara i Sinja u vremenu od 3. do 13. prosinca

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. marta 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina od 12. jula 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 4. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na kasarnu financijske straže u Gdinju

Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Hvaru

Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Bogomolje

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financijske straže od strane partizana u Pitovskoj Plaži na Hvaru

Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza

Oglas Narodnooslobodilačkog odbora Hvar koncem kolovoza 1942. upućen stanovništvu da obradi sve zemljišne površine i imenuju poljari za čuvanje od kradljivaca

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Hvar od 3. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama partizana na Hvaru

Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru

Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna

Izvještaj Oružničke postaje Jelsa od 4. rujna 1942. Kotarskoj oblasti Hvar o uništenju kamiona kod Jelse od strane partizana

Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad

Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o situaciji na otoku Hvaru i Braču

Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12 siječnja 1943 god. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12. siječnja 1943. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica

Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice

Naređenje Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 14 avgusta 1944 Štabu Viške flotile u vezi s prebacivanjem boraca na Hvar

Izvještaj Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 17 avgusta 1944 Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju boraca Dvadeset šeste divizije s kopna na otok Hvar

Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9 novembra 1943 god. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom brojnom stanju i naoružanju

Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9. studenog 1943. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom stanju i naoružanju

Obaveštenje Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. novembra 1943. Operativnom štabu za odbranu ostrva Hvara o upućivanju oružja i municije

Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 30. studenog 1943. godine

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na brod NDH između Hvara i kopna i artiljerijskoj vatri na Orebić

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na ustaški brod kod Hvara i potapanju partizanskog broda od strane njemačkih aviona

Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte

Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 13 decembra 1943 god. referentu mornaričke pješadije i partizanskih odreda o prebacivanju Trećeg slovenačkog bataljona Prve prekomorske brigade na Hvar

Zapovest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje ostrva Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis

Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 18. prosinca 1943. godine

Proglas umjetnika, književnika i publicista Dalmacije s konferencije održane 18. i 19. prosinca 1943. u gradu Hvaru

Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije Herbstgewitter II na otoke Korčulu, Hvar i Brač

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara

Naredba Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 24 decembra 1943 god. o osiguranju otoka Hvara od eventualnog neprijateljskog napada

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Sćedro i Hvar

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Šćedro i Hvar

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica sa otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Hvar i Vis

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. prosinca 1943. o završetku operacije Herbstgewitter II na Korčuli i bombardiranju Mljeta i Hvara od strane njemačke avijacije

Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju vojske i zbjega iz Hvara na Vis

Izvještaj komandanta i komesara Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 11 januara 1944 god. Štabu sektora o situaciji na otoku Hvaru i na sektoru Zivogošće-Drvenik-Igrane

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje jedinica sa Hvara na dalmatinsku obalu

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da napusti ostrvo Hvar i prebaci snage na kopno

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28 januara 1944 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Sveti Ivan Zabno i borbama kod Čazme, Daruvara, Siska, Drežnice i Hvara

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da proceni mogućnost držanja ostrva Hvara i zauzimanja ostalih srednjodalmatinskih ostrva

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da procijeni mogućnost držanja otoka Hvara i zauzimanje ostalih srednjodalmatinskih otoka

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Karlovca, Knina i na otoku Hvaru

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27 marta 1944 god. Štabu Dvadeset šeste divizije o borbama za otok Hvar

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o borbama za otok Hvar

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Koprivnice, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ na Hvaru i na području Ludbrega, Kutine i Našica

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

Izveštaj komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o iskustvima stečenim u borbama na dalmatinskim ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu i Šolti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Čazme, Daruvara, Drniša i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. avgusta 1944. o borbama na području Krapine, Daruvara, Siska, u Lici i na otocima Braču i Hvaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Rovišće, Garčdn, Zažinu, Mošćenicu, aerodrom Grobničko polje i o borbama kod Vrpolja i na otocima Braču i Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 2. oktobra 1944. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvu Mornaričke pješadije na otoku Hvaru

Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 24. oktobra 1944. Štabu Četvrtog pomorskog obalskog sektora o prelasku pozicijske artiljerije na otocima Vis, Hvar, Brač i Drvenik u sastav Četvrtog pomorskog obalskog sektora

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

1. lovačka eskadrila NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 2. italijanska armija Ustanak u Dalmaciji 1941. Pioniri u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Dalmaciji 1943. Karlovac Vis Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Svetislav Stefanović Maximilian von Weichs Kapitulacija Italije Daruvar Hrvatsko domobranstvo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1944. 1. prekomorska brigada Italija u drugom svetskom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Mornarica NOVJ Vicko Krstulović Sinj Ivanić-Grad Makarska Ustanak u Hrvatskoj 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Sisak Borbe u Hrvatskoj 1942. Ludbreg 118. lovačka divizija 18. italijanski armijski korpus Narodno oslobodilački odbori Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1944. Omiš Borbe na Jadranu 1943. 2. oklopna armija Brač Bitka za Brač 1944. USAOH Korčula Britanija i Jugoslavija Divizija Brandenburg Čazma Borbe u Lici 1944. AFŽ Deca u ratu Knin 26. dalmatinska divizija NOVJ Intendantura u ratu Drežnica 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Partizanska avijacija SKOJ Vrhovni štab NOVJ Livno Operacija Jesenji pljusak Hrvatska Kostajnica Žene u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodni heroji Jugoslavije Otočac Split Pelješac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1942. Štampa u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Centralni komitet KPJ Ranjenici u ratu Četnici u drugom svetskom ratu