🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ilegala u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 107 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 47 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 U blizini s. Trebnja održan sastanak CK KP Slovenije na kome je odlučeno: da se odmah pristupi prikupljanju oružja; da otpočne raskrinkavanje političkih vođa i generala koji su izdali otadžbinu; da se svi članovi CK vrate na svoja mesta i otpočnu političku akciju protv okupatora; da svi kompromitovani članovi Partije pređu u ilegalnost.

0. 5. 1941 Obrazovani Vojni komitet pri PK KPJ za Srbiju i vojni komiteti pri okružnim komitetima KPJ, Vojni komiteti stvaraju ilegalne grupe i organizuju njihovu vojnu obuku. Organizovani i sanitetski kursevi na kojima se omladinci osposobljavaju za pružanje prve pomoći.

0. 6. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak dao direktivu da mesni komiteti napuste gradove i pređu u sela u blizini gradova i rade u strogoj ilegalnosti, a ostali komunisti da ne spavaju kod svojih kuća, već da budu na oprezi, kako ne bi iznenada bili pohvatani.

22. 6. 1941 Održan sastanak OK KPH za Sušak na kome je data direktiva da svi poznatiji komunisti pređu u ilegalnost i da se prikuplja oružje.

22. 6. 1941 U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

22. 6. 1941 PK KPJ za Srbiju, na dan napada Nemačke na Sovjetski Savez, doneo odluku i preduzeo mere da se sklanjaju svi članovi Partije i simpatizeri koji su dotada živeli ilegalno ili poluilegalno, a kojima je pretila opasnost da budu pohvatani od Gestapoa. Istog dana u unutrašnjost upućeni kuriri sa porukom PK.

23. 6. 1941 U Zagrebu, preko ilegalne partijske radio-stanice u Tuškanovoj ulici, pročitan proglas koji je CK KPH uputio narodima Jugoslavije 22. juna.

23. 6. 1941 Kod Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno: da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak; da se vojne desetine po selima i gradovima pretvaraju u partizanske desetine i odrede; da se članovi KPJ i SKOJ-a i kompromitovani drugovi uključe u odrede ili da pređu u potpunu ilegalnost; da se mesto Vojnog komiteta pri PK KPJ formira Štab NOP odreda za Vojvodinu, što je uskoro i učinjeno. Data je direktiva za formiranje štabova pri okružnim i sreskim komitetima KPJ, a narodima Vojvodine je upućen proglas s pozivom na borbu. [Po neprijateljskim podacima je sastanak PK održan nekoliko dana posle nemačkog napada na SSSR, a po drugim podacima 22. juna.]

25. 6. 1941 U Prokuplju formiran ilegalni Gradski odbor NO fonda.

0. 7. 1941 Od ilegalaca iz Vrhnike formirana Vrhnička partizanska grupa.

0. 7. 1941 U V. Plani (kod Palanke) formiran ilegalni MNO odbor.

0. 7. 1941 U Kučevu formiran ilegalni NO komitet (NO odbor) [NO odbori nazivani su i NO komitetima.].

16. 7. 1941 Grupe ilegalaca zapalile nemačke garaže u Mileševskoj i Grobljanskoj ulici u Beogradu.

0. 8. 1941 U Sarajevu, po direktivi delegata CK KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa, MK KPJ formirao ilegalnu partijsku tehniku, koja je radila neprekidno do oslobođenja.

0. 8. 1941 Na Brdu kod Ljubljane otpočeo rad ilegalne štamparije -Podmornica-, koja je štampala -Delo-, -Osvobodilnu frontu-, letke i drugo.

0. 8. 1941 U Šidu i u selima Adaševcima, Višnjićevu, Jameni, Ilincima, Martincima i Bačincima otpočelo formiranje mesnih ilegalnih partizanskih desetina.

0. 8. 1941 U Kruševcu formiran ilegalni Okružni odbor NO fonda.

0. 8. 1941 U selima Ljubićko-trnavskog sreza: Atenici, Trnavi, Zablaću, Goričanima, Slatini, Ljubiću, Milićevcima, Preljini, Brđanima, Prislonici, D. Trepči i D. Gorijevnici, formirani ilegalni MNO odbori.

3. 8. 1941 Grupa ilegalaca presekla tt linije u Beogradu i između Beograda i Makiša.

4. 8. 1941 Grupa ilegalaca iz Beograda presekla tt veze kod s. Mirijeva (blizu Beograda).

5. 8. 1941 Beogradski ilegalci razbacali po ulicama u Beogradu i drumovina u okolini, trokrake, 7 cm dugačke eksere za bušenje guma na vozilima.

8. 8. 1941 U Beogradu, u Zvečanskoj ulici, grupa ilegalaca zapalila vojnu kasarnu.

17. 8. 1941 Toga dana i sutradan na konferencijama u 14 sela Zete formirani ilegalni NO odbori, koji su razvili živu aktivnost na mobilizaciji boraca i na prikupljanju hrane, odeće i obuće za jedinice.

22. 8. 1941 U Bihaću ustaše streljale sekretara mesne organizacije KPJ u V. Kladuši Milana Pilipovića, narodnog heroja. Kad je Pilipović pokušao da vozom iz Bihaća ilegalno prebaci 70 pušaka i 3 sanduka municije ustaše su ga prepoznale, ranile i uhvatile.

0. 9. 1941 Mesni komitet KPJ za Sarajevo, proširivanjem dotadašnjih odbora narodne (ranije: crvene) pomoći, formirao ilegalni Gradski odbor NO fonda za Sarajevo. Odbor je imao 9 kvartovskih pododbora (Novo Sarajevo, Crni vrh, Marindvor, Centar, Vratnik, Kovačići, Skenderija, Bistrik i Babića bašča).

0. 9. 1941 Mesni komitet KPJ za Mostar, proširivanjem dotadašnjih odbora narodne (ranije: crvene) pomoći, formirao ilegalni Gradski odbor NO fonda za Mostar. Odbor je početkom 1942, prerastao u Gradski NO odbor. On je radio sve do oslobođenja.

0. 9. 1941 U Striževu (iznad luke Ploče) održano okružno partijsko savetovanje za okrug Makarska, na kome je doneta odluka da se sve ilegalne grupe objedine u NOP odrede.

0. 9. 1941 U Azotu, na incijativu MK KPJ za Veles, otpočelo formiranje ilegalnih seoskih NO odbora (komiteta).

0. 9. 1941 U selima sreza tamnavskog: Banjanima, Radljevu, Tvrdojevcu, Ubu, Dokmiru, Tularima, Novacima, Takovu, Paljuvima i Jabučju, na zborovima građana, izabrani MNO odbori a u selima: M. Borku, Murgašu, Lajkovcu, Trliću i Bajevcu, formirani ilegalni mesni NO odbori.

0. 9. 1941 U Vranju i u selima Tibužju, Buštranju, Žbevcu, Masurici i dr. formirani ilegalni MNO odbori.

8. 9. 1941 U Sarajevu ilegalno odštampan prvi broj Biltena Štaba NOP odreda za BiH.

14. 9. 1941 MK KPJ za Pođgoricu formirao ilegalni GNO odbor.

16. 9. 1941 Grupa ilegalaca (diverzantska grupa) iz Prilepa izašla na pl. Babunu da ispita na koji se način može minirati Bogomilski tunel. Bugarska straža je otkrila grupu. Prilikom puškaranja je ubijen jedan bugarski vojnik.

17. 9. 1941 Formirani ilegalni NO odbori u selima Veljem Brdu, Klikovačama i Novom Selu (kod Danilovgrada).

0. 10. 1941 U Bijeljini partijska organizacija formirala ilegalni Gradski odbor Narodnooslobodilačkog fonda.

0. 10. 1941 U Brčkom MK KPJ za Brčko imenovao ilegalni Gradski odbor Narodnooslobodilačkog fonda.

0. 10. 1941 U Konjicu OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda.

0. 10. 1941 U Kotor-Varoši formiran ilegalni gradski odbor NO fonda.

0. 10. 1941 OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda za Ostrožac - kasnije prerastao u opštinski NO odbor Ostrožac (srez Konjic).

0. 10. 1941 OK KPJ za južnu Hercegovinu imenovao ilegalni opštinski odbor NO fonda za Jablanicu - kasnije prerastao u NO odbor opštine Jablanica (srez Mostar).

0. 10. 1941 U Prokuplju formiran ilegalni MNO odbor, radionica za šivenje rublja za NOP odred i sanitetski kurs.

0. 11. 1941 U Baru obrazovan ilegalni opštinski NO odbor.

0. 11. 1941 U Smederevu formiran ilegalni MNO odbor.

8. 11. 1941 *Stanica slobode*, ilegalna norveška radio-stanica, emitovala vesti o. junačkoj borbi naroda Jugoslavije protiv nemačkih okupatora.

13. 11. 1941 U Vrginmostu formiran ilegalni SNO odbor.

19. 11. 1941 U rejonu s. Čelareva (kod Bač, Palanke), u sukobu grupe ilegalaca iz s. Kisača sa mađarskim graničarima, teško je ranjen i zarobljen jedan ilegalac.

0. 12. 1941 U sporazumu sa četničkim komandantom, jedna četa Topličkog NOP odreda ilegalno ušla u Prokuplje gde je ostala do dolaska bugarskih okupatorskih vojnika, 9,. januara 1942. godine.

0. 12. 1941 U Istri, na teritoriji sreza Pula, formiran ilegalni MNO odbor Medulin.

15. 12. 1941 U Opčinama (kod Trsta) italijanska fašistička policija streljala glavnog urednika ilegalnog lista Julijske krajine -Istra- Josipa Pina Tomažiča, narodnog heroja.

18. 12. 1941 Otpočeo izlaziti -Bilten- PK KPJ za BiH. Štampan je u ilegalnoj partijskoj tehnici u Sarajevu.

27. 12. 1941 U Mariboru nemačka policija streljala ilegalnog partijskog radnika na terenu Maribora i G. Radgone Jožefa Kerenčiča, narodnog heroja.

0. 1. 1942 Biro PK KPJ za Makedoniju dao direktivu partijskim organizacijama: da formiranje NOP odreda treba shvatiti kao -prirodni proces- sazrevanja objektivnih uslova (koji, po njegovom mišljenju, u Makedoniji još ne postoje) i da u partizane treba da idu samo ilegalci i kompromitovani drugovi, koji ne mogu više opstati u gradovima.

0. 1. 1942 U Beogradu, u Požarevačkoj, Niskoj, Sredačkoj i Sinđelićevoj ulici, ilegalci izlepili proglas VŠ NOP odreda Jugoslavije.

0. 2. 1942 U Mostaru, prerastanjem odbora NO fonda, formiran GNO odbor, koji je ilegalno radio do oslobođenja grada (14. 2. 1945) rukovodeći, preko svojih pododbora, mnogim akcijama, naročito prikupljanjem sredstava za NO fond i za mobilizaciju.

0. 2. 1942 U selima Vrelu i Lipljanu (kod Prištine) formirani ilegalni MNO odbori.

0. 2. 1942 U s. Srpskoj Crnji (kod Kikinde) formiran prvi ilegalni NO odbor.

0. 3. 1942 U Uroševcu formiran ilegalni SNO odbor za srez nerodimski a u s. Dobrotinu (srez sitnički) ilegalni MNO odbor.

3. 3. 1942 Štab Lovćenskog NOP odreda naredio ilegalnoj partizanskoj jedinici u Cetinju da bolje organizuje obaveštajnu službu i da nabavi telefonske uređaje i kancelarijski materijal.

9. 3. 1942 U s. Deliblatu (kod Kovina) formirana Kovinska partizanska ilegalna grupa.

0. 4. 1942 U selima Grbolama, Softoviću, Pojatištu, Bibi i Retkoceru (srez nerodimski) formirani ilegalni MNO odbori.

13. 4. 1942 U okolinu s. Lavaca (blizu Bitolja) izašla grupa od 7-8 ilegalaca iz bitoljskog kraja, a nešto docnije i druga grupa, od kojih je kasnije formiran Bitoljski NOP odred -Pelister-.

0. 5. 1942 U Uroševcu formiran ilegalni opštinski NO odbor, koji je vršio funkcije i gradskog NO odbora.

0. 5. 1942 U selima Papazu, Starom Selu, Prelezu, Sojevu, Mirašu, Tankosiću, Ramnjanu, Požaranju, Štrbcu, Vrbeštici, Jažincu, Sevcu, Gotovuši, Drajkovcima, Gatnji, Starom Kačaniku, Raki, Eljezi, Čerkesu, Sadovini, Nerodimlju, Viči (srez nerodimski) i Donjoj Gušterici, Novom Rujcu, Starom Gracku (srez sitnički) formirani ilegalni MNO odbori.

22. 5. 1942 Na ž. st. u Slav. Brodu ilegalni partijski radnici zapalili magacine.

28. 5. 1942 U s. Slanom (kod Trebinja), posle neuspelih pokušaja da se poveže sa glavninom partizanskih snaga koje su odstupile iz Crne Gore ka Bosni, rukovodstvo Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda odlučilo da se bataljon rasformira a ljudstvo, u manjim grupama, vrati na teren Boke i pređe na ilegalni rad u pozadini.

18. 6. 1942 Kod s. Karanovca, u izvornom delu potoka Prenje (na Ozren-planini, kod Doboja), četnici zaklali ilegalnog političkog radnika, zamenika komandanta razbijenog Ozrenskog NOP odreda, Todora Panića, narodnog heroja.

19. 6. 1942 U s. Gospođincima (kod Žablja) policijske vlasti opkolile dve partizanske baze i u nastaloj borbi ubile jednog ilegalca a drugog teško ranile, dok su preostala dvojica uspela da se probiju iz obruča.

0. 7. 1942 U rejonu s. Izbišta (kod Vršca) sekretar PK KPJ za Vojvodinu formirao vršačku ilegalnu grupu [Po drugom izvoru ta je grupa formirana sredinom jula.].

0. 7. 1942 U s. Obiliću (kod Prištine) formiran ilegalni MNO odbor.

1. 7. 1942 U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) formiran ilegalni mesni NO odbor.

0. 8. 1942 U s. Gračanici (kod Prištine) formiran ilegalni MNO odbor.

0. 8. 1942 U Prištini formiran prvi ilegalni GNO odbor, koji je u početku vršio i poslove SNO odbora.

0. 8. 1942 U selima Suvodolu, Lugu, Lepini, Radevu, Skulapovu, G. Gušterici, Slovinju, Štimlju, Muhadžer, Babušu, Medvecu, Maguri i Livadu (srez sitnički) formirani ilegalni MNO odbori.

5. 9. 1942 U s. Miošićima (kod Rogatice), u borbi protiv četnika, poginuo sekretar seoske ćelije KPJ Mihajlo Čvoro, narodni heroj, sa još dva ilegalna politička radnika.

6. 9. 1942 Kod fudbalskog igrališta u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija otkrila grupu ilegalaca iz s. Rudnika, spremnih da pristupe Veleškom NOP odredu, otvorila na njih vatru i ubila 2 građanina. Pošto nije uhvatila ilegalce, ona je pozatvarala preko 500 lica, ne bi li ih među ovima pronašla.

0. 10. 1942 U Popovom polju, na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, od partijsko-političkih radnika i preostalih partizana-ilegalaca, SK KPJ za Trebinje formirao samostalni partizanski bataljon -Sloboda-.

0. 10. 1942 U s. Belegišu (kod Stare Pazove) formiran ilegalni mesni NO odbor.

0. 11. 1942 U ilegalnoj štampariji u Novom Sadu (Kisačka ulica br. 89) odštampan prvi broj -Slobodne Vojvodine-, organ Pokrajinskog NO odbora za Vojvodinu.

14. 11. 1942 Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

22. 11. 1942 U Trogiru ilegalci-članovi partije iz s. Segeta zapalili brodogradilište -Đulio Landi- i uništili tri automobila i drugi materijal.

30. 11. 1942 U Đakovici italijanske okupatorske vlasti preduzele hapšenja i represalije zbog demonstracija prethodnog dana. Grupa od oko 20 kompromitovanih članova Partije uspela je da napusti mesto, da pređe u ilegalstvo ili da ode u šiptarski NOP odred -Zejnel Ajdini-.

0. 12. 1942 U Prizrenu, od Srba i Šiptara, formiran prvi ilegalni SNO odbor.

2. 12. 1942 Ustaška policija u Sarajevu, uhapsila 87 aktivista NOP-a, a idućih dana još 45. Pored više partijskih ćelija, ustašama su pali u ruke i neka ilegalna skladišta i delovi tehnike MK KPJ.

16. 12. 1942 Zbog ubistva jednog špijuna u Lapljem Selu (kod Prištine), okupatorske i kvislinške vlasti otpočele petodnevna masovna hapšenja i represalije nad svim istaknutim simpatizerima NOP-a i članovima ilegalnog MNO odbora.

6. 1. 1943 U s. Bjelojevićima (kod Stoca), odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, od ilegalaca stolačkog, nevesinjskog, Jjubinjskog, čapljinskog i mostarskog sreza formiran samostalni partizanski bataljon -Iskra-.

6. 1. 1943 Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

7. 1. 1943 U s. Bandićima (kod Danilovgrada), u borbi protiv četnika, poginuo član ilegalnog partijskog međuopštinskog rukovodstva Radoje Jovanović, narodni heroj.

24. 1. 1943 Održan sastanak Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju na kome je konstatovano da na području Slavonije postoji 650 NO odbora, od kojih 225 ilegalnih u pozadini neprijatelja.

15. 2. 1943 U šumi blizu s. Lješnice (kod Berana - sada: Ivangrad) oko 600 italijanskih vojnika i četnika opkolilo 12 beranskih ilegalaca. koji su se sa članovima OK KPJ za Berane sklonili u dve zemunice. Poginulo je 6 ilegalaca, među kojima član OK KPJ za Berane Milan Kuč i partijski radnik Vukadin Vukadinović, narodni heroji. Ostali su se izvukli iz obruča.

0. 3. 1943 Ilegalni gradski NO odbor Mostara raspisao narodni zajam, te je uskoro upisano 20,510.000 kuna.

0. 3. 1943 Po odluci MK KPJ za Prizren, članovi KPJ i ilegalci prekinuli sve tt veze prema Đakovici, Uroševcu i s. Vlašnji (kod Prizrena) i posekli 16 tt stubova da bi zaprečili puteve između ovih mesta.

0. 3. 1943 U Prištini formiran ilegalni gradski NO odbor.

0. 4. 1943 U s. Banatskom Višnjićevu (kod Zrenjanina) osnovan ilegalni MNO odbor od 6 članova.

24. 5. 1943 U s. Milanovu (kod Leskovca) održan sastanak saradnika i simpatizera NOP-a, na kome je formiran ilegalni GNO odbor za Leskovac.

0. 7. 1943 U Vranju formiran ilegalni GNO odbor (radio sve do oslobođenja grada).

30. 7. 1943 U Kumanovu formiran ilegalni mesni NO odbor od 5 članova.

0. 8. 1943 U Štipu bugarske vlasti, zahvaljujući provali, pohapsile oko 80 članova KPJ i SKOJ-a i simpatizera NOP-a koji su se spremali da pođu u partizane. (Veći broj njih je interniran u Bugarsku, a ostali su, po puštanju iz zatvora, prešli u ilegalnost.)

0. 11. 1943 U Velesu formiran ilegalni mesni NO odbor od 5 članova.

21. 11. 1943 U rejonu s. Gardinovaca (kod Titela) grupa mesnih ilegalaca i rodoljuba razoružala odeljenje mađarskih graničara i zaplenila puškomitraljez i 12 pušaka.

0. 12. 1943 U jedinicama jugoslovenske vojske na Srednjem istoku vojnici, podoficiri i oficiri, pristalice NOP-a, organizovali ilegalne NO odbore.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Beograd, 14. maj 1941. Mađarski oficir za vezu pri Komandi 2. nemačke armije javlja načelniku mađarskog Generalštaba da Nemci zahtevaju obustavu ilegalnog prebacivanja srpskog stanovništva iz Bačke u Srbiju

Oglas Redarstvenog ravnateljstva u Zagrebu, svima koji se brinu o zgradama bilo koje namjene s odredbom da prijavljuju nalaz ilegalnih letaka i natpisa, kao i osumnjičenih za iste

Obavijest Kotarske oblasti Samobor Pokretnom prijekom sudu Zagreb o provođenju četvorice ljudi radi posjedovanja, čitanja i rasturanja ilegalnog partijskog letka

Okružnica Komande 11. armijskog korpusa od 28. avgusta 1941. potčinjenim komandama o pojačanoj komunističkoj propagandi putem letaka i o potrebi da se pronađu ilegalne štamparije i centri koji ih rasturaju

Pismo rukovodstva Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve od 22 februara 1942 god. pretstavniku PK KPJ za Srbiju u Beogradu o ishodu Druge neprijateljske ofanzive, situaciji u Hrvatskoj i Sloveniji i načinu održavanja ilegalne veze sa Organizacionim sekretarijatom

Naređenje štaba Lovćenskog NOP odreda od 3 marta 1942 god. komandi ilegalne partizanske jedinice u Cetinju za bolju organizaciju obavještajne službe i za nabavku telefonskih uređaja i kancelariskog materijala

Pismo Okružnog komiteta za Cetinje od 14. maja 1942. svima članovima Partije o strogo ilegalnom radu na ponovo okupiranoj teritoriji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 maja 1942 god. Milovanu Đilasu za formiranje dva bataljona od Komskog NOP odreda i način raspodele partizanskog aktiva za ilegalni rad u pozadini i u operativnim jedinicama

Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremi za konferenciju rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka i upućivanju članova Partije za ilegalni rad u pozadinu neprijatelja

Pismo Ivana Krajačića Centralnom komitetu KPH kojim obavještava da će uspostaviti bolje veze sa CK KPH kao i o potrazi za ilegalnom radio-stanicom

Naređenje Centralnoga komiteta KPH Okružnome komitetu KPH Banija da kontroliraju redovito funkcioniranje ilegalnih partijskih veza koje idu preko Kotarskoga komiteta KPH Sisak

Izveštaj Guvernatorata Crne Gore od 17. februara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na grupu ilegalaca i članova OK KPJ za Berane

Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim komitetima KPH o neophodnim pripremama za ilegalne uslove rada u slučaju izvođenja vojnih operacija širih razmjera i ponovnog akupiranja oslobođene teritorije u Slavoniji

Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o ilegalnom prebacivanju pripadnika mađarske narodnosti u Mađarsku pod zaštitom Einsatzstaffela

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 1 septembar 1943 god. Komandi Druge armije o akcijama izviđanja i čišćenju terena od partizana-ilegalaca na teritoriji Crne Gore

Pismo Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku jednog ilegalca iz Zagreba, čiju karakteristiku šalju

Naređenje vrhovnog komandanta. NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da jednom brigadom obezbedi prelaz Korpusa preko reke Bosne i prihvati beogradsku grupu ilegalnih političko-partijskih radnika koja ide za Vrhovni štab

Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Streljanja u oslobodilačkom ratu Danilovgrad Borbe u Crnoj Gori 1942. Priština Veles Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 AVNOJ Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pula Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mađarska u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Štampa u ratu Kruševac Vrhovni štab NOVJ Đakovica Centralni komitet KPJ Vranje Borbe na Kosovu i Metohiji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Uroševac Ustanak u Sloveniji 1941. Lovćenski partizanski odred Ljubljana Berane Ustanak u NDH SSSR i Jugoslavija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Herceg Novi Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Makedoniji 1944. Mostar Zagreb Saradnja četnika sa okupatorom Vermaht u Jugoslaviji Prizren Žene u ratu Ustanak u Hercegovini 1941. Cetinje Kumanovo Zrenjanin Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Slovenije Veleški partizanski odred Komski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Logor Banjica Osvobodilna fronta Komunistička partija Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Sarajevo Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1943. SKOJ Josip Broz Tito Italijanski zločini u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Novi Sad Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Hercegovini 1942. Beograd Gestapo Borbe u Makedoniji 1942. Split Ustanak u Crnoj Gori 1941. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1943. Prokuplje