🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ilirska Bistrica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

16. 9. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio Štab 13. divizije NOVJ o borbama slovenačkih jedinica protiv nemačkih snaga na sektoru Ilirske Bistrice i istakao potrebu da slovenačke i hrvatske jedinice održavaju čvrste veze.

17. 9. 1943 Na pl. Mašunu (kod Ilirske Bistrice), od pridošlog ljudstva, formirana Snežniška NO brigada, jačine 2 bataljona.

21. 9. 1943 Na pl. Mašunu (kod Ilirske Bistrice), prema naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, posle višednevnog marša iz rejona Bakra, reorganizovana Rabska NO brigada i uključena u sastav 14. divizije NOVJ.

2. 10. 1943 U blizini s. Studene Gore (kod Ilirske Bistrice) nemačke motorizovane snage iz Trsta razbile 1. i 4. bataljon 11, slovenačke (brkinske) NO brigade. (Razbijeni delovi ovih bataljona su se prikupili na pl. Mašunu.)

23. 10. 1943 Kod s. Leskove Doline jake nemačke snage iz Ilirske Bistrice i Št. Petra na Krasu (sada: Pivka) napale na jedinice 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle vrlo oštre jednodnevne borbe, u kojoj je pretrpeo znatne gubitke, neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

14. 12. 1943 Kod Ilirske Bistrice delovi 1. bataljona 19. slovenačke brigade -Srećko Kosovel- 27, divizije NOVJ upali bez borbe u rudnik gline i uništili sve pumpe, trafostanicu i uređaje za proizvodnju.

11. 1. 1945 Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

27. 4. 1945 Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

28. 4. 1945 Delovi 20. i 26. udarne divizije JA, ojačani delovima 1. tenkovske brigade JA, posle višečasovne borbe odbacili nemačke snage ka s. Jablanici, s. Jelšanama i Podgradu i zauzeli Ilirsku Bistricu.

30. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

3. 5. 1945 Jedinice 4. armije JA, posle višednevnih teških borbi, oslobodile Rijeku. Snage nemačkog 97. armijskog korpusa probile su se ka Ilirskoj Bistrici uz velike gubitke.

5. 5. 1945 Povlačeći se iz Rijeke, jake snage nemačkog 97. armijskog korpusa prodrle u Ilirsku Bistricu.

7. 5. 1945 U rejonu Ilirske Bistrice jedinice 4. armije JA okružile i napale grupaciju nemačkog 97. armijskog korpusa koja se 5. aprila probila iz Rijeke. Posle pregovora sa Štabom 4. udarnog korpusa 4. armije JA, na zahtev vojnika, general Heslin, u svojstvu zastupnika ranjenog komandanta nemačkog 97, armijskog korpusa, potpisao je u s. Zagorju kapitulaciju.

Dokumenti

Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice

Izveštaj federalnog sekretara Nacionalne fašističke stranke u Rijeci od 31. maja 1942. o partizanskim akcijama u rejonu Šapjane - Ilirska Bistrica - Matulje

Obaveštenje Edvarda Kardelja od 16. septembra 1943. Komandantu Trinaeste NOU divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Ilirske Bistrice i o potrebi održavanja čvrste veze između susednih slovenačkih i hrvatskih jedinica

Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 19 septembra 1943 Obaveštajnom centru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Rakek - Postojna - Ilirska Bistrica

Dnevni izveštaj Obaveštajnog centra Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 oktobra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Rakek - Ilirska Bistrica - Trst

Izveštaj Obaveštajnog centra Druge udarne brigade Ljubo Sercer od 2 oktobra 1943 Obaveštajnom centru Četrnaeste divizije o borbama brigade na pruzi Postojna - Ilirska Bistrica i o stanju neprijatelja u rejonu Ilirske Bistrice

Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 14 oktobra 1943 o situaciji na sektoru Ilirska Bistrica - Vrhnika i o borbama Petnaeste divizije na sektoru Sevnica-Bučka-Kostanjevica

Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije od 20 oktobra 1943 Glavnom obaveštajnom centru NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Crni Lug

Izveštaj Obaveštajnog centra Četrnaeste divizije NOV i POJ od 23 oktobra 1943 god. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju neprijatelja na sektoru Vrhnika - Ilirska Bistrica - Gerovo

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

Naređenje Štaba Istarskog NOP odreda od 3. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga radi bolje kontrole sektora Ilirske Bistrice

Naređenje komandanta SS policije od 9. aprila 1945. Srpskom dobrovoljačkom korpusu za dejstva na području Ilirske Bistrice

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 21. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na neprijateljskim komunikacijama i bombardovanju mosta u Ilirskoj Bistrici

Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Gospić, Generalski Stol, Brod na Kupi, Cerknica, Knežak i Ilirska Bistrica

Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama na sektoru Ilirske Bistrice i za oslobođenje Trsta

Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 10. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama kod Klane i Ilirske Bistrice

Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 17. aprila do 7. maja u rejonu Ostrošca, Bosiljeva i Ilirske Bistrice

Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 15. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Ilirske Bistrice radi zaustavljanja prodora njemačkog 97. korpusa iz Istre preko Ljubljane u Austriju

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe na Jadranu 1945. Kastav 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. 1. lovačka eskadrila NOVJ Brod na Kupi Josip Broz Tito 97. armijski korpus 11. hrvatski korpus NOVJ 5. italijanski armijski korpus 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Partizanska avijacija Borbe u Istri 1945. 9. slovenski korpus NOVJ Rabska brigada Bosiljevo Zarobljenici u ratu Borbe u Sloveniji 1944. 14. slovenska divizija NOVJ Mornarica NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Edvard Kardelj Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Istri 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Vermaht u Jugoslaviji Istrski partizanski odred 20. dalmatinska divizija NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Borbe u Hrvatskoj 1945. Gospić Četnici u drugom svetskom ratu Rijeka 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Blajburška operacija Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 15. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Ljubljana Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Slovenije 188. brdska divizija 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Trst 8. kordunaška divizija NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 7. banijska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 1. tenkovska brigada NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Goriška divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu