🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Istočni front

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

1. 8. 1941 U Kragujevcu jedan omladinac zapalio kartu Evrope, istaknutu na javnom mestu, na koju su nemačke okupacione vlasti ucrtavale situaciju na istočnom frontu.

8. 9. 1941 U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

21. 10. 1941 Nemačka Vrhovna komanda obavestila komandanta oružane sile za Jugoistok da mu se sa istočnog fronta stavlja na raspolaganje nemačka 113. pešadijska divizija kao pojačanje za borbu protiv NOP-a u Srbiji.

24. 11. 1941 Sa istočnog fronta stigla u Srbiju nemačka 113. pešadijska divizija i prikupila se na prostoriji Jagodina (sada: Svetozarevo) - Paraćin - Kruševac - Kraljevo.

16. 12. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Komandi oružanih snaga za Jugoistok da iz Jugoslavije oslobodi što više nemačkih snaga, u prvom redu 113. i 342. diviziju, i uputi ih na istočni front.

1. 1. 1942 Otpočelo izvlačenje nemačke 113. divizije iz zapadne Srbije za istočni front.

12. 1. 1942 SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

5. 4. 1942 Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu za ofanzivne operacije na istočnom frontu: zauzeti Lenjingrad, Krim, Sevastopolj i Staljingrad, preći Kavkaz i izbiti u petrolejski bazen na obalama Kaspijskog mora.

18. 5. 1942 U Rimu načelnik italijanske Vrhovne komande konferisao s komandantom italijanske 2. armije generalom Mariom Roatom o situaciji u Jugoslaviji i naredio mu da prikupi snage i preduzme ofanzivna dejstva, da poveća posade u Sloveniji i da bolje zatvori granice prema NDH. Tom prilikom je konstatovano da se iz Hrvatske i Slovenije ne mogu izvlačiti jedinice ni za istočni front ni za front u Egiptu.

31. 8. 1942 Na istočnom frontu, južno od Kaluge, nemačke snage održale liniju Voronjež - Mamon - Kalač - Kotelnikovo - (isklj.) Georgijevsk - Labresk - Kerč.

27. 11. 1942 CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo svim organizacijama KPS u bataljoniina i u brigadama i okružnim organizacijama KPS: o novim zadacima u vezi sa preokretom na istočnom frontu i prelaskom saveznika u ofanzivu u Africi.

7. 12. 1942 U vezi s nameravanom nemačkom prinudnom mobilizacijom Slovenaca za istočni front, Pokrajinski sekretarijat KPS za Gorenjsku dao direktivu da se organizuje odlazak ljudstva u partizane, kao protivmera koja će sprečiti nemačke namere.

0. 8. 1943 U Vrnjačku Banju prebačen sa istočnog fronta Štab nemačke 2. oklopne armije, pod čiju su komandu stavljeni korpusi: 3. SS -Germanija-, 5. SS, 15. i 21. brdski i 69. rezervni.

19. 10. 1943 Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

29. 10. 1943 Delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, u dvodnevnim borbama, očistili pl. Sinjajevinu od četnika Istočnog fronta.

Dokumenti

BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 5 od 8 IX 1941 god. (Borba partizana protiv nemačkih osvajača na Istočnom frontu)

Proglas Mjesnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1942. upućen domobranima Kninske doknadne bojne da se ne javljaju za odlazak na istočni front i u borbu protiv NOV

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o mogućnosti formiranja i angažovanja jedinica NDH na istočnom frontu

Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obuku pripadnika oružanih formacija NDH u Nemačkoj i njihovo upućivanje na istočni front

Odobrenje načelnika Operativne uprave Vrhovne komande Vermahta od 21. avgusta 1942. rajhsfireru SS da se legija NDH angažovana na istočnom frontu poveća na diviziju

Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 16. oktobra 1943. komandantu Istočnog fronta Crne Gore o razgovoru sa Nemcima radi naoružanja četnika

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Garešnica Mađarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Operacija Balkanski klanac 19. pešadijska divizija Venecija Vermaht u Jugoslaviji 113. pešadijska divizija 2. proleterska divizija NOVJ 2. oklopna armija Italijanski partizani Osijek Alojzije Stepinac Vrnjačka Banja Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Omladina u ratu Josip Broz Tito Adolf Hitler 297. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Mikloš Horti 3. udarna divizija NOVJ Jugosloveni u svetu 118. lovačka divizija 69. rezevni korpus 15. brdski armijski korpus Paraćin SSSR i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1943. 342. pešadijska divizija Partizanska taktika Borbe u Srbiji 1942. Rožaje Opsada Kraljeva 1941. Ustanak u Pomoravlju 1941. 2. italijanska armija Kragujevac Borbe u Hrvatskoj 1942. Pakrac Avijacija u oslobodilačkom ratu Zemun Kruševac 21. brdski armijski korpus Knin Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Grubišno Polje Saradnja četnika sa okupatorom Afrički front Borbe u Dalmaciji 1942. Daruvar Crna legija Crvena armija Ante Pavelić Mario Roatta 3. SS oklopni korpus Andrijevica Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Sloveniji 1942. Jagodina Komunistička partija Slovenije Komunistička partija Hrvatske Zagreb