🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Istra u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 140 hronoloških zapisa, 156 dokumenata i 25 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 OK KPH za Sušak izdao letak pod naslovom -U borbu-, u kome poziva sve građanske partije, a u prvom redu HSS, da se udruže sa komunistima u borbi za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre.

0. 12. 1941 U Istri, na teritoriji sreza Pula, formiran ilegalni MNO odbor Medulin.

15. 12. 1941 U Opčinama (kod Trsta) italijanska fašistička policija streljala glavnog urednika ilegalnog lista Julijske krajine -Istra- Josipa Pina Tomažiča, narodnog heroja.

0. 4. 1942 Posle borbi na pl. Nanosu deo boraca Pivške partizanske čete probio se prema r. Pivki, gđe je reorganizovan u Brkinsku četu, koja je uključena u 3. bataljon Notranjskog NOP odreda kao 5. četa; drugi deo te čete otišao u hrvatsku Istru, gde je kasnije poslužio kao jezgro za formiranje 5. čete 2. partizanskog bataljona -Vladimir Gortan-.

0. 6. 1942 U Puli formirano rukovodstvo NOP-a za grad i južni deo Istre.

1. 6. 1942 U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Sloboda-. Izdavali su ga Štab NOP vojske za Primorje, Gorski kotar i Istru i OK KPH za Hrvatsko primorje.

0. 8. 1942 Odlukom CK KPH i GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana 1. istarska partizanska četa -Vladimir Gortan-, od boraca Istrana koji su se nalazili u jedinicama 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske.

0. 9. 1942 Formirao NO odbori u selima: Brgudac, Brest, Semić, Raspor, Trstenik, Podgaće, Dane, Vodice, M. i V. Učka i Škrapno (sva u Istri).

28. 10. 1942 Kod s. Jušića (na pruzi Rijeka-Trst) 1. istarska partizanska četa -Vladimir Gortan- minirala železničku prugu i digla u vazduh transportni voz, u kome je poginulo oko 150 italijanskih vojnika i oficira. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

10. 11. 1942 Delovi 1. istarske partizanske čete -Vladimir Gortan- ušli u s. Semiće (Istra) i ubili dva italijanska špijuna.

4. 12. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga na 1. istarsku partizansku četu -Vladimir Gortan- na Planiku. Četa se 5. decembra neopaženo povukla i podelila u tri grupe. Jedna grupa se povukla u pravcu Brkina i pridružila Soškom NOP odredu, druga se uputila u zapadnu Istru, a treća na severoistok, u s. Smrdeće.

10. 3. 1943 U s. Karojbi (kod Motovuna), na sastanku političkih radnika, izabrano privremeno partijsko rukovodstvo za Istru.

1. 6. 1943 Rukovodstvo NOF-a za Istru uputilo poziv stanovništvu da stupa u NOB. ]

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

24. 7. 1943 U s. Marečiću (kod Pazina) održan sastanak partijskog rukovodstva za Istru na kome je odlučeno da se formiraju udarne grupe.

0. 8. 1943 Bilten VŠ NOV i POJ (br. 29-31) objavio pozdravni telegram koji je vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Hrvatima i Slovencima u Istri i Slovenačkom primorju i u kome se on zahvaljuje na pozdravima i ističe da će Istra i Slovenačko primorje biti slobodni i ujedinjeni u slobodnoj i demokratskoj Jugoslaviji.

0. 8. 1943 Formiran ONO odbor za Istru.

17. 8. 1943 Severno od s. Sv. Kirina (kod Vodnjana, u Istri) udarna partizanska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona. Zbog toga je saobraćaj bio prekinut 30 časova.

31. 8. 1943 U Istri, pod rukovodstvom partijske organizacije, preko 1500 Istrana učestvovalo u masovnoj akciji kidanja tt linije.

0. 9. 1943 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirani Pazinsko-porečki i Pulski NOP odred.

0. 9. 1943 U slovenačkoj Istri, od ljudstva Istarskog NOP odreda, formirana 17. slovenačka (istarska) NO brigada. Ona je dejstvovala u okolini Kopra. (Početkom oktobra razbile su je nemačke jedinice.)

0. 9. 1943 Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

8. 9. 1943 U Crikvenici formirana Komanda mornarice za Hrvatsko primorje i Istru, potčinjena GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

12. 9. 1943 Posle borbi protiv istarskih ustaničkih snaga kod Višnjana i u Limskoj dragi, delovi nemačke 71. pešadijske divizije prodrli iz Trsta u Pulu, gde su im se priključili italijanski fašistički bataljon. Poginulo je 65 nemačkih vojnika, a na strani ustanika je bilo 60 mrtvih.

13. 9. 1943 U borbama kod Pazina i Žminja istarski borci ubili 4 i zarobili 27 nemačkih vojnika iz nemačke 71. pešadijske divizije, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

17. 9. 1943 Kod s. Portona (blizu Poreča) istarski borci napali kolonu iz nemačke 71. pešadijske divizije, ubili 4 i zarobili 1 vojnika i zaplenili auto-ambulantu i 1 tenk.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

20. 9. 1943 Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Istru.

22. 9. 1943 U rejonu Sušaka, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran Sušačko-kastavski NOP odred.

24. 9. 1943 U Istri, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

25. 9. 1943 U zapadnom delu Istre, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. istarska brigada.

25. 9. 1943 U Pazinu, u prisustvu oko stotinu Hrvata i Italijana, predstavnika NO odbora, izabran privremeni Pokrajinski NO odbor za Istru.

2. 10. 1943 U Bariju (u Italiji) osnovana Baza NOVJ, sa zadatkom: da organizuje prijem oružja, opreme i hrane iz savezničke pomoći i njihov prenos u Jugoslaviju; da prihvati internirane Jugoslovene i desetine hiljada Istrana i primorskih Slovenaca koji su bili u italijanskoj vojsci i obezbedi im povratak u otadžbinu i stupanje u NOVJ; da se stara o smeštaju ranjenika koji su pristizali iz Jugoslavije, kao i o svim zbegovima na savezničkoj teritoriji.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

0. 12. 1943 U s. Prapoću (kod Buzeta, u Istri) otvorena hrvatska škola.

1. 12. 1943 U s. Ičićima (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala karabinijersku stanicu i zarobila 6 karabinijera.

2. 12. 1943 Kod s. Lovrana (Istra) 9. istarska partizanska četa napala iz zasede nemački kamion i ubila 5 vojnika.

5. 12. 1943 U s. Rasporu (kod Jurdana, Istra) otvorena hrvatska škola.

5. 12. 1943 Kod Barbana 5. istarska partizanska četa napala italijanske fašiste i ubila 3 a zarobila 4 fašista. Za odmazdu, neprijatelj je u Barbanu zapalio 3 kuće i uhapsio 20 ljudi.

7. 12. 1943 U Buzetu (Istra) 4. istarska partizanska četa uništila ž. stanicu.

7. 12. 1943 Na putu s. Cerovlje - s. Dragoć (kod Pazina) 10. istarska partizanska četa uništila 1 automobil i 3 motocikla sa prikolicom. Poginula su 2 nemačka oficira i 7 vojnika

8. 12. 1943 Na pruzi kod Buzeta (Istra) minerska grupa 4. istarske partizanske čete uništila 2 lokomotive i oštetila 3 vagona.

8. 12. 1943 Između s. Učke i s. Vranja (kod Opatije) 9. istarska partizanska četa napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 1 kamion i 1 automobil. Poginuli su 21 nemački vojnik i 1 oficir, a oko 10 vojnika je ranjeno. Četa je imala 1 ranjenog.

9. 12. 1943 U blizini s. Pasjaka (kod Ilir. Bistrice) 1. istarska partizanska četa uništila iz zasede nemački kamion, automobil i motocikl.

10. 12. 1943 U s. Brgudcu (kod Buzeta), u Istri, u prisustvu 150 delegata, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje, na kome su doneti zaključci da se učvrste organizacije KPJ i SKOJ-a, kadrovi ideološki jače uzdižu, proširi mobilizacija za NOV i ojačaju NO odbori.

13. 12. 1943 Na putu s. Breza - s. Klana (kod Rijeke) 1. istarska partizanska četa napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginuo je 31 nemački vojnik i oštećena su 4 kamiona.

25. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna partijska konferencija KPH za Istru, na kojoj je, u prisustvu 80 delegata, izabran Oblasni komitet KPH.

25. 12. 1943 U Barbanu (kod Raše) 5. istarska partizanska četa zarobila 18 karabinijera.

29. 12. 1943 U s. Račicama (kod Buzeta) održana Prva oblasna konferencija SKOJ-a za Istru, na kojoj je, u prisustvu 115 delegata, izabran Oblasni komitet SKOJ-a.

29. 12. 1943 U s. Balama (kod Rovinja) 3. istarska partizanska četa zarobila 13 karabinijera i zapalila opštinsku zgradu i 2 kamiona.

0. 1. 1944 Seoski NO odbor u s. Račjoj Vasi (u Istri) otvorio hrvatsku školu, koju je pohađalo 77 učenika.

6. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. istarski partizanski bataljon.

14. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 4. istarski partizanski bataljon.

15. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. istarski partizanski bataljon.

17. 1. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 3. istarski partizanski bataljon.

18. 1. 1944 Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ napali ž. st. D. Ležeče (kod Divače); ubili 3 nemačka vojnika a stanicu (sa svom aparaturom) demolirali.

21. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da se u Istri formiraju laki NOP odredi, iz kojih bi se kasnije razvila divizija.

22. 1. 1944 Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

30. 1. 1944 Odlukom VŠ NOV i POJ, od 13. i 35. divizije NOVJ i jedinica Operativnog štaba za Istru formiran 11. korpus NOVJ. Njegovo je operativno područje zahvatilo Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru.

0. 2. 1944 U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

10. 2. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. udarni partizanski bataljon.

18. 2. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. udarni partizanski bataljon.

22. 2. 1944 Kod Žminja jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile električnu centralu.

22. 2. 1944 Između Buzeta i s. Rakitovca jedinice 1. udarnog istarskog bataljona srušile 150 m pruge i pokidale tt stubove.

23. 2. 1944 Na putu Višnjan - s. Motovun 1. četa 2. istarskog partizanskog bataljona napala dva nemačka kamiona i dva putnička automobila. U borbi je poginulo 12 i ranjeno 25 neprijateljskih vojnika, a vozila su uništena.

26. 2. 1944 Četvrta italijanska četa 1. istarskog partizanskog bataljona upala u Rovinj i iz zatvora oslobodila 18 rodoljuba koje su fašisti pohapsili.

28. 2. 1944 Između Rovinja i Kanfanara jedinice 1. istarskog partizanskog bataljona srušile železnički most i oštetile prugu.

0. 3. 1944 Grof Karlo Sforca razradio tezu o problemu Istre i Slovenačkog primorja: predlaže da se Zadar, o. Lastovo i ostala dalmatinska ostrva vrate Jugoslaviji, da se formira slobodna luka Rijeka pod starateljstvom i kontrolom Ujedinjenih nacija, da Istra i Slovenačko primorje i dalje ostanu pod vlašću Italije.

0. 3. 1944 Održana prva okružna konferencija USAOH-a za Buzet (u Istri), na kojoj je izabran Okružni odbor.

17. 3. 1944 Između s. Šapjana i s. Starada (na putu Trst-Rijeka) 2. istarski partizanski bataljon uništio dva nemačka automobila s vojnicima.

18. 3. 1944 U blizini Kastva jedinice Operativnog štaba NOV i PO za Istru spasle 12 američkih avijatičara, palih iz tri američka aviona.

1. 4. 1944 Na pl. Učki, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirana 1. istarska brigada -Vladimir Gortan-.

1. 4. 1944 Na pl. Učki održana I oblasna konferencija USAOH-a za Istru, kojoj je prisustvovalo oko 800 delegata iz svih krajeva Istre.

2. 4. 1944 Jedinice 2. istarskog udarnog bataljona minirale prugu između s. Boruta i s. Cerovlja. Uništene su 2 lokomotive, a oštećeno je nekoliko vagona nemačkog vojnog voza.

5. 4. 1944 U s. Lupoglavu 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- razbila 120 italijanskih fašista i 20 karabinijera.

6. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 1. NOP odred -Učka-.

9. 4. 1944 Na pruzi Sapjane - s. Mučići minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 3 vagona.

11. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran 2. pulski NOP odred.

11. 4. 1944 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran italijanski partizanski bataljon -Pino Budičin-.

14. 4. 1944 Kod s. Šapjana (na pruzi Trst-Rijeka) minerska grupa 1. bataljona 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila nemački voz.

15. 4. 1944 Na pruzi s. Sapjane - s. Matulje jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništile 2 lokomotive i 21 vagon.

17. 4. 1944 Na pruzi kod s. Jurdana (blizu Rijeke) minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 2 vagona.

22. 4. 1944 Na pruzi između Rijeke i s. Matulja minerski vod 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništio lokomotivu i 2 vagona.

25. 4. 1944 Kod s. Sapjana (na putu Trst-Rijeka) 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- uništila 4 kamiona i 1 autobus s nemačkim vojnicima.

26. 4. 1944 Na području pl. Učke otpočeo napad snaga nemačke 278. pešadijske divizije, 10. SS policijskog puka i drugih teritorijalnih jedinica u cilju uništenja istarskih jedinica. Operativni štab za Istru, sa potčinjenim jedinicama, ranije se izvukao u rejon s. Šapjane - s. Klana - s. Kastav. Nemačke jedinice su produžile čišćenje tog dela Istre do 8. maja i tom prilikom izvršile niz zločina: u s. Lipi 29. aprila pobile 278 ljudi; popalile M. i V. Učku, Vranje, Brest, Brgudac, Semić, Račju Vas, Trstenik, Vodice i druga sela.

0. 5. 1944 U s. Višnjanu (kod Pazina, u Istri), italijanske vlasti obesile člana SK KPH i predsednika SNO odbora Pazin Jozu Šurana, narodnog heroja.

21. 5. 1944 Kod s. Cukrića (na pruzi Kanfanar-Vodnjan, u Istri) minerska grupa 3. italijanskog bataljona 2 pulskog NOP odreda uništila lokomotivu i 3 vagona.

22. 5. 1944 Između Raše i Labina (u Istri) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- porušila most i uništila kamion s nemačkim vojnicima.

22. 5. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- spalile ž. st. Rakitovac (kod Buzeta, u Istri) i u neposrednoj blizini porušile prugu.

28. 5. 1944 Diverzantska grupa 3. bataljona 1. NOP odreda -Učka- minirala prugu Lupoglav - s. Roč (u Istri), zbog čega je nemački vojni voz (lokomotiva i 6 vagona) iskočio iz šina.

30. 5. 1944 Kod s. Klane (blizu Rijeke) 1. udarni bataljon 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zapalio tri nemačka kamiona.

6. 6. 1944 Radnici i mornari iz Istre i Slovenačkog primorja, zaposleni na savezničkim vojnim objektima u Alžiru formirali Komitet NOP-a Jugoslovena u Alžiru, sa zadatkom: sprečiti lažnu propagandu izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i četnika Draže Mihailovića među Jugoslovenima u Alžiru; raditi na prikupljanju dobrovoljaca za NOVJ i popularisati NOB.

10. 6. 1944 Princ Umberto poverio mandat za sastav nove italijanske vlade Bonomiju, nekadašnjem hrišćanskom socijalisti i jednom od Sforcinih saradnika za vreme pripreme i potpisivanja Rapalskog ugovora. (Bonomi je podržavao Sforcu u pitanju Istre i Slovenačkog primorja.)

11. 6. 1944 Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

11. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Gračišće i s. Pićan (kod Pazina), koja su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

13. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

27. 6. 1944 Drugi bataljon 2. pulskog NOP odreda zauzeo s. Livade (kod Motovuna, u Istri) koje su branili italijanski fašisti.

30. 6. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zauzele s. Gradinje (kod Buzeta) koje su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

0. 7. 1944 U Istri izišao prvi broj lista -Istranka- (izdavao ga Oblasni odbor AFŽ-a za Istru).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvještaj uprave Istražnog zatvora Šibenik od 27. svibnja 1942. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20. i 21. svibnja 1942. od strane talijanskog Specijalnog suda

Izveštaj Glavnog inspektorata policije za ratne službe od 14. jula 1942. vojnoobaveštajnoj službi Vrhovne komande o otkrivanju organizacije KP Jugoslavije u Istri

Izvještaj komande Petog armiskog korpusa od 1 studenog 1942 god. o dejstvima podređenih i pridatih jedinica na području Like, Gorskog Kotara i istočnog dijela Istre

Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 13. novembra 1942. partijskoj jedinici 5. čete 2. bataljona Vladimir Gortan za organizaciju narodnooslobodilačkog pokreta u Rijeci i Istri

Izveštaj Okružnog komiteta KPH za Hrvatsko primorje od 1. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o počecima partizanskog pokreta u Istri

Izvještaj štaba Pete operativne zone od 28 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o reorganizaciji Četrnaeste NO brigade i dolasku novih boraca sa područja Istre

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 29 - 31 za juni, juli, avgust 1943 god. (Pozdravni telegram Vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, Hrvatima i Slovencima u Istri i Slovenačkom Primorju)

BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 32 za septembar 1943 god. (Istra)

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 rujna 1943 god. pomoćniku načelnika Štaba o formiranju novih i popuni postojećih jedinica na području Gorskog Kotara, Hrvatskog Primorja i Istre

Predlog Komande Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 19 septembra 1943 god. komandantu Trinaeste NO divizije o privremenoj organizaciji i formaciji Komande mornarice

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko primorje i Istru i Tonkovskog bataljona i Autobataljona Glavnog štaba

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. o formiranju Prve i Druge istarske NO brigade i Prvog i Drugog NOP odreda i postavljenja rukovodilaca

Naređenje Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 24 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za raspored i dejstvo

Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24 sep-tembra 1943 god. o uspostavljanju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Telegram Vrhovne komande Vermahta od 24. septembra 1943. Komandi 1. SS-oklopne armije da se u skladu sa Hitlerovim naređenjem uguši NOP u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o stanju u Istri, formiranju jedinica i njihovom rasporedu i dejstvu

Izvještaj Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama jedinica i naroda protiv Nijemaca u Istri

Obavještenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 25 septembra 1943 god. o formiranju Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću jedinica Mornarice u napadu na Lošinj

Izvještaj komandanta Mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji, formiranju i aktivnosti Mornarice od 8 do 28 septembra 1943 godine

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju plovnih sastava i mornaričke pješadije

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 septembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim operativnim zadacima jedinica Mornarice

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29 septembra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o organizaciji i radu jedinica

Privremeni propis za službu u ratnim jedinicama Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 29 septembra 1943 godine

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zaplijeni broda Istra

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 30 septembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o uspostavljanju artiljeriskih baterija na otocima i o formiranju četa mornaričke pješadije

Dopis Propagandnog odjela ZAVNOH-a Mjesnome komitetu KPH Zagreb o potrebi održavanja političkih proslava u povodu odluke ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 2 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o naoružanju četa mornaričke pješadije, uspostavljanju izvidničkih stanica. opremi brodova i organizaciji lučke službe

Hitlerovo naređenje od 4. oktobra 1943. komandantu Juga i Grupi armija B za organizaciju odbrane i predislokaciju snaga na teritoriji Italije. Istre i Slovenije

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

Naredba Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. o privremenoj organizaciji i načinu vršenja službe u Komandi

Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 5 oktobra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o dislokaciji jedinica

Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 6 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o opštoj situaciji, borbama u Rakeku i situaciji u Hrvatskoj Istri

Obavještenje Glavnog štaba Hrvatske od 6 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru o upućivanju rukovodilaca za komandni kadar četa na otocima

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 9 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju u Hrvatskom Primorju i Istri

Obavještenje Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 27 oktobra 1943 god. Komandi mornarice za sjeverno-dalmatinsku obalu i otoke o ustrojstvu, organizaciji i zadacima jedinica

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 19 studenog 1943 god. Štabu Trinaeste divizije NOV Hrvatske o borbama u Istri

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 6. prosinca 1943. god. Štabu Trinaeste divizije NOV Jugoslavije o stanju i borbama podređenih jedinica u Istri

Naredba Operativnog štaba za Istru od 2 siječnja 1944 god. o pohvali Prve istarske NOP čete za uspjehe postignute u borbi i napadima na neprijateljska saobraćajna sredstva

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 10. januara 1944. godine 114. lovačkoj diviziji za smenu u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru, te o pravcima premeštanja 114. divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 1 do 30 prosinca 1943 godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju jedinica i formiranju bataljona

Politički izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkom stanju na terenu i u jedinicama

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o brojnom stanju i napadu na železničku stanicu Ležeče

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1944 god. o formiranju Četvrtog bataljona i postavljenju rukovodilaca

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 16. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz na pruzi Trst-Rijeka kod Rodika

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Hrvatske od 17 siječnja 1944 god. o formiranju Trećeg bataljona i postavljanju rukovodilaca

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja kod Famlja i na neprijateljski kamion kod Škofija

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz kod Rodika i na neprijateljski kamion kod Buja

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 1. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu na neprijateljska uporišta Ricmanje i Materija

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 9. februara 1944. Štabu 7. korpusa NOV i POJ o toku mobilizacije i miniranju pruge kod Špila

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbama u januaru 1944 godine

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 13. februara 1944. Stabu 7. korpusa o napadu na neprijateljsku motorizaciju kod Podgrada

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 24. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbi na sektoru Zavrhek-Barka-Ostrovica-Misleče

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 god. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o stanju na terenu Istre i o borbama podređenih jedinica

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru od 26 februara 1944 godine

Naređenje Štaba 7. korpusa od 26. februara 1944. Štabu Istarskog partizanskog odreda za napad na železničku stanicu St. Peter na Krasu i rušenje pruge Ljubljana-Trst

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 29. februara 1944 Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica na sektoru Brkini - Slov. Istra

Obaveštenje Štaba 7. korpusa od 8. marta 1944. počinjenim jedinicama o naredbi Glavnog štaba NOV i PO Slovenije za formiranje Istarskog vojnog područja

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i aktivnosti Odreda

Pismo Operativnog štaba za Istru od 10 marta 1944 god. Štabu Devetog korpusa NOV Jugoslavije o formiranju jedinica, njihovom dejstvu i stanju na području Istre

Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 10. marta 1944. Komandi grupe Armija »C« o vojno-političkoj situaciji u Istri i Sloveniji od 24. januara do 29. februara 1944. godine

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 21. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o vojnoj i političkoj aktivnosti Odreda

Naredba štaba 7. korpusa NOVJ od 27. marta 1944.za formiranje novog Istarskog odreda

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 23 aprila 1944 političkom komesaru Jedanaestog korpusa NOVJ o političkom i organizacionom stanju u jedinicama i prilikama na terenu

Naredba Štaba Istarskog NOP odreda od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji Odreda

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 4. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ

Naredba Operativnog Štaba za Istru od 10 aprila 1944 o formiranju Prve Istarske NO brigade Vladimir Gortan i NOP odreda Učka i o postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 11 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 11. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o sprovedenoj reorganizaciji Odreda

Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 o formiranju Drugog NOP odreda za Istru i postavljanje rukovodilaca

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama i o vojnom i političkom radu u jedinicama

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 2 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 februara do 20 marta

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 25. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama Odreda

Naredba Operativnog štaba za Istru Jedanaestog korpusa NOVJ od 26 aprila 1944 o pohvali Trećeg bataljona Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe u borbama protiv neprijateljskih jedinica

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 10 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama i borbama od 20 do 31 marta

Dopuna izvještaja Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 20 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o diverzijama i borbama od 31 marta do 15 aprila

Naređenje Operativnog štaba Notranjskog i Istarskog NOP odreda od 5. maja 1944. štabovima o novom rasporedu potčinjenih jedinica i o njihovim zadacima

Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama minerskih grupa Istarskog i Notranjskog NOP odreda

Izvještaj Operativnog Štaba za Istru od 14. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o dejstvima, o stanju u jedinicama i na terenu i o zvjerstvima Nijemaca u toku ofanzive

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na vlak na pruzi Ilirska Bistrica - Š. Peter i o njemačkoj ofanzivi na području Kastav - Klana

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o borbi kod Pregarja

Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i PO Jugoslavije od 11. juna 1944. o formiranju Druge istarske brigade i postavljenju rukovodilaca

Naredba Operativnog štaba za Istru NOV i POJ od 17. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Prve brigade Vladimir Gortan za uspjehe postignute prilikom napada na Pićan, Gradišće, Sumbreg i Svetu Nedelju

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima

Petnaestodnevni izveštaj Komande Buzetskog područja od 25. juna 1944. Operativnom štabu za Istru o političkom stanju u jedinicama i na terenu

Izveštaj političkog komesara Komande Riječkog područja od 25. juna 1944. političkom komesaru Operativnog štaba za Istru o moralno-političkom stanju

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29 juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih kamiona kod Klane

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih posada u Pićanu i Gračišću

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 29. juna 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskih garnizona u Sumbregu i Svetoj Nedelji

Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 29. juna 1944. Komandi Grupe armija »C« o situaciji i dejstvima na području Istre za period od 11. do 25. juna 1944. godine

Izvještaj Operativnog štaba za Istru iz druge polovine jula 1944. političkom komesaru 11. korpusa NOVJ o političkom stanju i radu u jedinicama i na terenu

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 7. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o organizaciji i radu vojnopozadinskih ustanova

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Operativnog štaba za Istru 11. korpusa NOVJ od 7. jula 1944. godine - 114

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske garnizone u Gradinju i Oprtalju

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1944. 43. istarska divizija NOVJ Notranjski partizanski odred Pazin Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Istri 1943. Labin 1. istarska brigada Vladimir Gortan Trst Borbe na Jadranu 1943. Šibenik Harold Alexander Borbe u Sloveniji 1944. 3. istarska brigada Rijeka USAOH Pula Obrazovanje u oslobodilačkom ratu AVNOJ Partizanska avijacija 7. SS divizija Prinz Eugen Ilirska Bistrica 11. hrvatski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Rovinj Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodno oslobodilački odbori Vodnjan 2. lovačka eskadrila NOVJ Glavni štab Hrvatske Sušak Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Slovenije 2. istarska brigada Zadar Borbe u Hrvatskoj 1942. Komunistička partija Hrvatske Ranjenici u ratu Britanija i Jugoslavija 71. pešadijska divizija Kastav Poreč Zasede u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 9. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Istra 9. slovenski korpus NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Istrski partizanski odred Buzet Mornarica NOVJ Borbe u Istri 1945. Politički komesari u NOR-u Italijanski partizani Narodni heroji Jugoslavije 13. primorsko-goranska divizija NOVJ ZAVNOH Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Istri 1944. Josip Broz Tito Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1943. Borbe na Jadranu 1945. Mali Lošinj AFŽ Borbe u Istri 1942. 9. slovenska brigada