🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Istrski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 9. 1943 U slovenačkoj Istri, od ljudstva Istarskog NOP odreda, formirana 17. slovenačka (istarska) NO brigada. Ona je dejstvovala u okolini Kopra. (Početkom oktobra razbile su je nemačke jedinice.)

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

18. 1. 1944 Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ napali ž. st. D. Ležeče (kod Divače); ubili 3 nemačka vojnika a stanicu (sa svom aparaturom) demolirali.

22. 1. 1944 Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

11. 7. 1944 Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeli žand. st. u s. Kozini (kod Trsta). Posada od 4 člana, koja se predala, upućena je u italijansku partizansku jedinicu.

1. 9. 1944 Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ rasformiran Istarski NOP odred a njegovo ljudstvo uključeno u 9. slovenačku udarnu brigadu 38. divizije NOVJ.

19. 12. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ rasformiran 3. buzetsko-porečki (istarski) NOP odred.

11. 1. 1945 Delovi 137. puka nemačke 188 rezervne divizije iz Ilirske Bistrice otpočeli napade protiv jedinica Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ u Brkinima. Odred je izbegao udare nadmoćnog neprijatelja, nanoseći mu znatne gubitke povremenim prepadima na manje grupe pa se neprijatelj 13. januara povukao u polazni garnizon.

0. 3. 1945 Po naređenju Štaba 11. korpusa JA rasformirani 1. NOP odred -Učka- i 2. pulski NOP odred Grupe istarskih NOP odreda.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o brojnom stanju i napadu na železničku stanicu Ležeče

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 16. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz na pruzi Trst-Rijeka kod Rodika

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja kod Famlja i na neprijateljski kamion kod Škofija

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz kod Rodika i na neprijateljski kamion kod Buja

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 26. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljsku motorizaciju u Slovenačkoj Istri

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 28. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u Slovenačkoj Istri i kod s. Materije

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 1. februara 1944. Štabu 7. korpusa o napadu na neprijateljska uporišta Ricmanje i Materija

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 9. februara 1944. Štabu 7. korpusa NOV i POJ o toku mobilizacije i miniranju pruge kod Špila

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 13. februara 1944. Stabu 7. korpusa o napadu na neprijateljsku motorizaciju kod Podgrada

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 24. februara 1944. Štabu 7. korpusa o borbi na sektoru Zavrhek-Barka-Ostrovica-Misleče

Naređenje Štaba 7. korpusa od 26. februara 1944. Štabu Istarskog partizanskog odreda za napad na železničku stanicu St. Peter na Krasu i rušenje pruge Ljubljana-Trst

Izveštaj Štaba Istarskog odreda od 29. februara 1944 Štabu 7. korpusa o aktivnosti podređenih jedinica na sektoru Brkini - Slov. Istra

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 8. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o stanju i aktivnosti Odreda

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 21. marta 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o vojnoj i političkoj aktivnosti Odreda

Naredba štaba 7. korpusa NOVJ od 27. marta 1944.za formiranje novog Istarskog odreda

Naredba Štaba Istarskog NOP odreda od 2. aprila 1944. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji Odreda

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 4. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 11. aprila 1944. Štabu 7. korpusa NOVJ o sprovedenoj reorganizaciji Odreda

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 18. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama i o vojnom i političkom radu u jedinicama

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 25. aprila 1944. Štabu 7. korpusa o izvedenim akcijama Odreda

Naređenje Operativnog štaba Notranjskog i Istarskog NOP odreda od 5. maja 1944. štabovima o novom rasporedu potčinjenih jedinica i o njihovim zadacima

Izveštaj Štaba 7. korpusa od 12. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama minerskih grupa Istarskog i Notranjskog NOP odreda

Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 2. juna 1944. Štabu Istarskog NOP odreda da pruži pomoć pri organizovanju italijanskih partizanskih jedinica

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 24. juna 1944. štabovima Notranjskog i Istarskog NOP odreda da pojačaju aktivnost na svojim sektorima

Naređenje Štaba Istarskog NOP odreda od 3. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za novi raspored snaga radi bolje kontrole sektora Ilirske Bistrice

Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 1. septembra 1944. Štabu Istarskog NOP odreda za preformiranje Odreda u 4. bataljon 9. slovenačke NO brigade

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pazin 9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Operacija Istra Notranjski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Pula Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1944. 7. slovenski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu 9. slovenska brigada Borbe u Istri 1943. Borbe u Istri 1944. Rijeka 2. istarska brigada Glavni štab Slovenije Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. 11. hrvatski korpus NOVJ Borbe u Istri 1945. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Divizija Herman Gering 71. pešadijska divizija 188. brdska divizija Trst Istra u oslobodilačkom ratu Poreč Borbe u Hrvatskoj 1945. Ilirska Bistrica 44. pešadijska divizija Italijanski partizani