🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Italija u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 1524 hronoloških zapisa, 2510 dokumenata i 175 fotografija.

Događaji

11. 1. 1941 Zbog neuspeha italijanskih jedinica u Arfrici i na Balkanu, vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu br. 22: iz -strategijskih, političkih i psiholoških razloga- odlučeno da nemačke snage intervenišu u oblasti Sredozemlja.

20. 1. 1941 U Berthtesgadenu (u Nemačkoj) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, na sastanku sa predsednikom vlade Kraljevine Italije Benitom Musolinijem, saopštio odluku da pojača nemačke snage u Rumuniji, uđe u Bugarsku i napadne Grčku.

22. 1. 1941 Italijanske fašističke snage u Tobruku kapitulirale posle 11 dana blokade od strane britanske 8. armije.

5. 2. 1941 U Rim stigao tajni izaslanik kneza-namesnika Pavla Karađorđevića dr Stakić, koji je predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju saopštio da je knez Pavle spreman da zauzme pozitivan stav prema zahtevima Osovine.

7. 2. 1941 Oslobođenjem zapadnog Egipta i Kirenajke završena ofanziva britanskih snaga u severnoj Africi, u toku koje je razbijeno deset italijanskih divizija.

9. 2. 1941 Kod El Agejle (severna Afrika) stabilizovan front između britanskih i italijanskih snaga.

12. 2. 1941 U lukama Libije otpočelo iskrcavanje nemačkog -Afričkog korpusa- pod komandom generala Ervina Romela, radi ispomoći tamošnjim talijanskim snagama u borbama protiv britanske 8. armije.

5. 3. 1941 U Beogradu održana sednica Krunskog saveta na kojoj je rešeno da Kraljevina Jugoslavija pristupi Trojnom paktu, s tim da vlade Nemačke i Italije daju obećanje da neće povrediti teritoriju Kraljevine Jugoslavije.

9. 3. 1941 Otpočela protivofanziva italijanskih snaga u Albaniji, na italijansko-grčkom frontu između r. Viose i r. Osumija. (Ta neuspela ofanziva se završila 25. marta stabilizacijom fronta.)

27. 3. 1941 U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

28. 3. 1941 Vlada Kraljevine Jugoslavije (vlada generala Simovića) uputila vladama Trećeg Rajha i Kraljevine Italije telegram ističući da ona i dalje ostaje verna načelima poštovanja međunarodnih ugovora, pa, prema tome, i protokola potpisanih u Beču 25. marta.

28. 3. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izradila predlog o koordinaciji operacija nemačkih i italijanskih snaga protiv Jugoslavije.

28. 3. 1941 U Rimu predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini primio vođu ustaškog pokreta Antu Pavelića i ponovio mu odluku da vlast u Hrvatskoj preda ustašama. Pavelić potvrdio svoje obaveze prema Italiji, pored ostalog i predaju Dalmacije.

28. 3. 1941 U pomorskoj bici kod rta Matapana (u Grčkoj), između flotnih jedinica V. Britanije i Italije, italijanska llota pretrpela težak poraz.

30. 3. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile izdala direktivu o izvršenju strategijskog razvoja za napad na Jugoslaviju (-Poduhvat 25-) i dopunsko uputstvo o napadu na Grčku (-Marita-), Predviđena je koncentrična operacija sa prostora Celovec-Grac i iz okoline Nove Kanjiže (2. armija) i sa prostora oko Sofije (12. armija) opštim pravcem ka Beogradu. Određeni su opšti zadaci italijanskih, rumunskih, bugarskih i mađarskih snaga.

31. 3. 1941 Italijanski Generalštab kraljevske vojske izdao Komandi italijanske 2. armije direktivu o operacijama protiv Jugoslavije, u kojoj je postavljen osnovni zadatak: u prvo vreme osigurati odbranu. julijske i zadarske granice, a zatim, posle prodora nemačkih trupa ka Zagrebu, preći u napad do linije Jajce-Split.

0. 4. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo povezao se i stavio pod rukovodstvom CK BRP(k), a sa partijskom organizacijom na teritoriji pod italijanskom okupacijom (u zapadnoj Makedoniji) prekinuo svaku vezu i prepustio je samoj sebi. 

0. 4. 1941 Nemački okupator podelio oblast Kosova i Metohije na tri dela: najveći deo priključio tzv. Velikoj Albaniji (pod okupacijom Italije); srezovi kosovsko-mitrovački. vučitrnski i podujevski [Pre rata se kosovsko-mitrovački srez zvao zvečanskim, a podujevski srez se zvao lapskim.] pripali Nedićevoj Srbiji (nedićevci su došli u Kos. Mitrovicu i Vučitrn tek. marta 1942. godine, a dotle je bila šiptarska kvislinška vlast; posle dolaska nedićevaca Šiptari su takođe imali učešća u kvislinškoj vlasti), a deo gnjilanskog i uroševačkog sreza i Kačanik okupirale bugarske okupacione vlasti.

6. 4. 1941 Vlada Kraljevine Italije, preko radija, izdala saopštenje o napadu na Jugoslaviju.

6. 4. 1941 Vlada Trećeg Rajha objavila rat Grčkoj, sa kojom je Italija već bila u ratnom stanju.

6. 4. 1941 Nemački i italijanski avioni sa teritorija svih susednih zemalja (sem Grčke) otpočeli snažno bombardovanje aerodroma, železničkih čvorova i drugih vojnih i javnih objekata i jedinica na celoj teritoriji Jugoslavije. Tokom dana je jugoslovenska avijacija izgubila 115 aparata (preko 25% ukupnih vazduhoplovnih snaga) - 77 na zemlji i 38 u vazduhu. Nemačka avijacija izgubila 21 avion.

7. 4. 1941 Vlada Kraljevine Jugoslavije objavila proklamaciju o početku rata sa Nemačkom i Italijom i izdala naređenje za opštu mobilizaciju.

9. 4. 1941 Italijanske snage iz Albanije otpočele ofanzivne operacije na kosovskom, debarskom i ohridskom pravcu, gde su naišle na jak otpor jugoslovenskih snaga. Istovremeno su pojačali svoje snage na skadarskom pravcu.

11. 4. 1941 Otpočeo opšti napad italijanske 2. armije na frontu od Jesenica do Sušaka.

11. 4. 1941 Jedinice italijanske 2. armije bez jačeg otpora zauzele Ljubljanu, Vrhniku, Jesenice, Sušak, Bakar i Delnice, dok su napadi južno od Snežnika odbijeni protivnapadom jedinica jugoslovenskog Rišnjačkog odreda.

11. 4. 1941 Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

12. 4. 1941 Nemačka Vrhovna komanda oružane sile objavila Hitlerove privremene smernice za podelu Jugoslavije: u prvom redu treba obezbediti nemačke imperijalističke, vojnostrategijske i ekonomske interese; zadovoljiti imperijalističke težnje Italije i pretenzije Mađarske i Bugarske, kao nagradu za njihovo učešće u agresiji; u cilju unutrašnjeg razbijanja Jugoslavije obrazovati NDH.

12. 4. 1941 Nemačka 5. oklopna divizija ovladala Vučitrnom i Prizrenom i u toku dana uspostavila vezu sa italijanskim jedinicama kod Kukesa.

15. 4. 1941 U Karlovcu održan sastanak između izaslanika vlade Kraljevine Italije i vlade Trećeg Rajha, na kome su razmotrena pitanja u vezi sa priznanjem kvislinške NDH.

15. 4. 1941 Jedinice Zetske i Hercegovačke divizije odbile napad italijanskog 17. korpusa na skadarskom pravcu, a zatim se, u duhu naređenja Vrhovne komande o primirju, povukle na jugoslovensko-albansku granicu.

15. 4. 1941 Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

16. 4. 1941 Nemačko-italijanske jedinice izbile na liniju Metković - Mostar - Rogatica - Sjenica - Kos. Mitrovica. Koristeći se prekidom neprijateljstva, italijanski 17. korpus otpočeo nastupanje iz Skadra ka Dubrovniku. Jugoslovenske jedinice na ovom frontu blagovremeno su povučene ka Tuzima i Podgorici (sada: Titograd), gde su puštene kućama, tako da je veliki deo ljudstva odneo sa sobom oružje.

16. 4. 1941 U Zagrebu ustaške vlasti objavile naredbu da na teritoriji NDH važe ratni zakoni italijanske i nemačke vojne sile i da nemački i italijanski komandanti imaju punu vlast na svome području.

17. 4. 1941 U Beogradu, u Štabu nemačke 2. armije, potpisana bezuslovna kapitulacija jugoslovenske vojske (a stupila na snagu 18. aprila u 12,00 časova). Ovaj akt su potpisali predstavnici jugoslovenske oružane sile Aleksandar Cincar-Marković i general Radivoje Janković, predstavnik vrhovnog komandanta nemačke vojske armijski general fon Vajks i italijanski kraljevski izaslanik u Beogradu pukovnik Bonofati.

17. 4. 1941 Delovi italijanske 9. armije ušli u Nikšić, Cetinje, Kotor, Bileću i Trebinje i u Dubrovniku se spojili sa jedinicama italijanske 2. armije.

17. 4. 1941 Objavljena naredba italijanskih okupacionih vlasti kojom je stanovništvu Crne Gore naređeno da do 21. aprila bezuslovno preda celokupno naoružanje i opremu bivše jugoslovenske vojske. 

19. 4. 1941 Po odobrenju nemačke vrhovne komande, bugarske trupe otpočele okupaciju i aneksiju Makedonije (sem srezova: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i Struga, koje je okupirala Italija i priključila -Velikoj Albaniji-).

20. 4. 1941 Odlukom Generalštaba italijanske vojske, teritorija Crne Gore, Kosova, Metohije i Dubrovnika data u nadležnost Glavnoj komandi oružanih snaga Albanije.

21. 4. 1941 U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

22. 4. 1941 Posle dvodnevnih napada na italijanske položaje severno od Skadra, desna kolona Kosovske divizije (pet pešadijskih bataljona), saznavši za kapitulaciju, obustavila borbe.

25. 4. 1941 U Ljubljani održan sastanak između poglavnika NDH Ante Pavelića i ministra inostranih poslova Italije Galeaca Ćana, na kome su ponovo razmotrene obaveze kvislinške NDH prema Italiji.

28. 4. 1941 Naredbom višeg komandanta italijanskih oružanih snaga u Albaniji, generala Uga Kavalera, za civilnog komesara Crne Gore, sa sedištem u Cetinju, postavljen opunomoćeni ministar Serafino Macolini.

29. 4. 1941 Kvestor italijanske policije Mesana izdao naredbu za hapšenje 32 komunista.

0. 5. 1941 Naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija, za visokog civilnog komesara Crne Gore postavljen dotadašnji civilni komesar opunomoćeni ministar, Serafino Macolini.

3. 5. 1941 U Prijepolju počeli trodnevni pregovori između predstavnika Nemačke, Italije i NDH o određivanju demarkacione linije u Sandžaku.

3. 5. 1941 Fašistička Italija anektirala i proglasila svojim sastavnim delom južni deo Slovenije, tzv. Ljubljansku provinciju.

3. 5. 1941 Fašistička Italija anektirala i proglasila svojim sastavnim delom južni deo Slovenije, tzv. Ljubljansku provinciju.

4. 5. 1941 Ljubljanski katolički biskup Rožman i grupa vođa slovenačkih buržoaskih partija uputila predsedniku vlade Kraljevine Italije Benitu Musoliniju zahvalnost povodom aneksije dela Slovenije od Italije.

8. 5. 1941 U Tržiču održan tajni sastanak između predsednika italijanske vlade Benita Musolinija i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome je utvrđeno razgraničenje kvislinške NDH i Italije.

11. 5. 1941 U Cetinju, pri komandi italijanskih okupacionih trupa, naredbom predsednika fašističke vlade Kraljevine Italije Benita Musolinija obrazovan Ratni vojni sud za područje okupirane Crne Gore.

12. 5. 1941 Naredbom br. 13 italijanskog civilnog komesara Crne Gore Serafina Macolinija raspušten Privremeni administrativni komitet a obrazovan Tehničko-administrativni savjet.

17. 5. 1941 Štab italijanske 2. armije premešten iz Sušaka u Karlovac.

17. 5. 1941 Na molbu poglavnika Ante Pavelića, za kralja NDH proglašen vojvoda od Spoleta, sin italijanskog kralja Vitorija Emanuela III.

18. 5. 1941 U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

20. 5. 1941 Fašistička Italija anektirala Boku Kotorsku sa delom sreza dubrovačkog i tu tvorevinu nazvala: Provincija Boka Kotorska. Civilnu vlast je vršio prefekt provincije, koji je bio podređen guverneru za Dalmaciju, čije je sedište bilo u Zadru.

27. 5. 1941 U s. Dobruši (kod Peći) Dobruški mesni (pozadinski) odred od 20 boraca pružio uspešan otpor šiptarskim fašistima pomognutim od italijanskih vojnika.

22. 6. 1941 Fašistička vlada Kraljevine Italije objavila rat SSSR-u.

23. 6. 1941 Povodom nemačkog napada na SSSR, u selima Šmartnom, Kašelj u i Sostru (kod Ljubljane) održane demonstracije protiv italijanskog i nemačkog okupatora.

28. 6. 1941 Na Krasu, između s. Renča i s. Kostanjevice, održan sastanak rukovodilaca KP Italije za Goriško, na kome je odlučeno da se što pre uspostavi veza sa KPS i pristupi pripremama za oružani ustanak.

0. 7. 1941 Na sastanku MK KPJ za Nikšić, pošto se upoznao sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i likvidiraju italijanske stanice u selima Petrovićima i Bogetićima; da se pristupi rušenju puteva i železničke pruge i da otpočnu napadi na italijanske transporte na komunikacijama; da članovi MK odluku o oružanoj borbi prenesu partijskim organizacijama.

0. 7. 1941 U s. Lušcu (kod Ivangrada) održan sastanak MK KPJ za Berane (sada: Ivangrad). Pošto su se upoznali sa odlukama CK KPJ i PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, odlučeno je: da se napadnu i unište karabinijerske i žand. stanice u srezu i poruše mostovi u rejomma l ivrana, s. Buča i s. Police; da se prikupe podaci o italijanskom garnizonu u Beranama; da članovi MK, zaduženi za pojedine opštine, prenesu partijskim organizacijama odluke MK.

5. 7. 1941 U Cetinju, suđenjem petorici lica zbog neovlašćenog posedovanja i skrivanja oružja, otpočeo rad italijanskog Ratnog vojnog suda.

8. 7. 1941 U Stijeni piperskoj (kod Titograda) održan sastanak PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak. Pošto je delegat CK KPJ preneo odluku CK o oružanom ustanku protiv fašističkih okupatora i njihovih slugu, rešeno je: da odmah otpočnu oružane akcije i da postojeće udarne grupe, sada kao gerilski odredi, stupe u dejstvo protiv italijanskih okupatora; da članovi PK odu na teren i rukovodstvima OK i MK prenesu direktive za ustanak i pruže pomoć pri planiranju prvih oružanih akcija; da težište oružanih akcija bude usmereno na uništenje manjih okupatorskih posada, na rušenje komunikacija, kidanje tt veze i dr.

8. 7. 1941 Na ž. st. u Ljubljani OF organizovala protivnemačke i protivtalijanske demonstracije povodom raseljavanja slovenačkog stanovništva. Demonstracije su dostigle vrhunac kada je naišao voz kojim su prevoženi Slovenci iz Gorenjske za Srbiju.

10. 7. 1941 U Cetinju održan sastanak MK KPJ za srez cetinjski, na kome je instruktor PK preneo direktivu za otpočinjanje gerilskih akcija protiv okupatora, koje kasnije treba da prerastu u masovnu borbu i oružani ustanak. Akcije je trebalo otpočeti što pre (ali ne pre 13. jula). Zatim su postavljeni konkretni zadaci: da gerilski odredi u njeguškoj opštini likvidiraju žand. st. u Njegušima i na Lovćenu; da gerilski odredi katunske nahije likvidiraju italijansku posadu na Čevu, a gerilski odredi iz Konaka dejstvuju na komunikacije Cetinje-Budva i Rijeka Crnojevića - Cetinje.

12. 7. 1941 U Cetinju održana skupština crnogorskih kvislinga (-Petrovdanska skupština-), koja je bila pripremljena od strane italijanskih okupacionih vlasti. Tom prilikom je -crnogorski sabor- proglasio -suverenu i nezavisnu- Crnu Goru pod italijanskim protektoratom. U deklaraciji toga sabora (pet tačaka) ističe se da se proglašava -suverena i nezavisna država Crna Gora u obliku ustavne monarhije-, zatim rešenost potpisnika deklaracije da se sudbina Crne Gore -ujedini sa sudbinom Italije- i, najzad, njihova molba italijanskom kralju da -odredi namjesnika kraljevine Crne Gore koji će proglasiti ustav-. Ta kvislinška tvorevina je bila vrlo kratkog veka. Već sutradan je izbio opšti narodni ustanak s ciljem da se stvori istinski slobodna Crna Gora i bratskoj zajednici jugoslovenskih naroda.

12. 7. 1941 U Riđanima (kod Nikšića) OK KPJ za Nikšić održao sastanak na kome je doneta odluka o gerilskim akcijama protiv italijanskog okupatora na teritorije nikšićkog i šavničkog sreza i zapadnog dela Boke Kotorske.

13. 7. 1941 Gerilski odredi Crne Gore razoružali niz italijanskih karabinijerskih i žand. st. a u borbi sa neprijateljem ubili i zarobili više italijanskih vojnika i zaplenili znatne količine ratnog materijala. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Crne Gore.]

13. 7. 1941 Gerilski odredi iz sela Godinja, Seoca, Boljevića, Krnjica i Virpazara, izvršili napad na italijanski garnizon u Virpazaru i posle kraće borbe ga zauzeli. U borbi je poginulo 6, ranjeno 15 i zarobljeno 51 italijanski vojnik. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 3 p, mitraljeza, oko 60 pušaka i znatne količine municije i druge opreme, kao i hrane. Ustanici su imali 1 poginulog i 2 ranjena borca. U Virpazaru je uspostavljena partizanska komanda mesta.

13. 7. 1941 Cucki, Bjelički, Velestovsko-zagredsko-markovinski i Ubalski gerilski odredi, jačine oko 150 boraca, razoružali 15 italijanskih vojnika u Cevu.

13. 7. 1941 Gerilski odredi iz sela Vukmirovića, Riječana, Mracelja, Očevića, Jankovića i drugih okolnih mesta napali na italijanski garnizon u Rijeci Crnojevića. Posle kraće borbe italijanska posada se predala. Tom prilikom je zarobljeno 20 karabinijera i zaplenjeno oko 20 pušaka, nešto revolvera, bombi i druge opreme.

13. 7. 1941 Gerilski odred iz sela Mišića i Đurmana napao italijansku finansijsku stanicu u Mišićima i u s. Spiču kod Bara, a Buljarički gerilski odred finansijsku postaju u Buljarici. Posle kraćeg otpora predali su se bez borbe Reževičkom gerilskom odredu, dok su karabinijeri iz Petrovca pobegli brodićem ka Baru. Tako je oslobođen deo Crnogorskog primorja od Miločera do Sutomora.

13. 7. 1941 Na putu Cetinje-Čevo gerilci napali jedan kamion i zarobljena tri italijanska vojnika.

13. 7. 1941 Kod s. Lapčića (blizu Budve) ustanici iz Sr. Maina vodili borbu protiv manje italijanske motorizovane kolone i naneli joj gubitke.

13. 7. 1941 Ćeklićki gerilci razoružali karabinijersku stanicu u Ceklićima. Zarobljeno 8 italijanskih karabinijera i finansa.

13. 7. 1941 Italijanske okupacione vlasti izdale naredbu o zabrani slušanja radio-emisija neutralnih zemalja i zemalja koje su u neprijateljstvu sa silama Osovine.

14. 7. 1941 Nekoliko italijanskih aviona u tri navrata bombardovalo sela Rvaše i Drušiće, u koja je neprijatelj, posle bombardovanja, ušao i palio kuće.

14. 7. 1941 Kod Vrlostupa (na putu Mojkovac-Kolašin) grupa ustanika napala iz zasede dva italijanska kamiona. Neprijatelju naneti gubici.

14. 7. 1941 Mojkovački ustanici, uz pomoć ustanika iz sela Bjelojevića i Podbišća, izvršili napad na karabinijersku stanicu u Mojkovcu, koja je brojala 7 karabinijera i 4 žandarma. Neprijatelj je davao otpor celu noć, i tek ujutru je stanica zapaljena, a italijanski karabinijeri i žandarmi su se predali. Tom prilikom su zaplenjena 2 mitraljeza, 10 pušaka i nekoliko sanduka municije.

15. 7. 1941 Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

15. 7. 1941 Biočki gerilski odred razoružao karabinijersku postaju u s. Bioču (kod Titograda). Zarobljeno i razoružano 5 italijanskih vojnika.

15. 7. 1941 Ustanici razoružali italijanske postaje u Spužu (kod Danilovgrada) i manastiru Ostrogu (kod Nikšića). Zarobljeno 20 karabinijera.

15. 7. 1941 Ustanici iz Stubice prepadom zauzeli italijanski aerodrom u Slivlju (kod Nikšića) i zaplenili 4 aviona.

15. 7. 1941 U rejonu s. Košćela (kod Rijeke Crnojevića) gerilski odredi iz G. Ceklina i Ljubotinja napali motorizovani bataljon italijanske divizije -Mesina- i, posle osmočasovne borbe, potpuno ga razbili i prinudili na predaju. Neprijatelj je imao oko 70 mrtvih, 110 ranjenih i oko 290 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 16 mitraljeza, veliki broj p. mitraljeza i pušaka, 4 topa, 6 minobacača oko 500.000 metaka, nekoliko stotina revolvera, 30 kamiona, 20 motocikla i razne druge ratne opreme.

15. 7. 1941 Ljevorečki gerilci jačine oko 120 ljudi razoružali karabinijersku stanicu u Lijevoj Rijeci (kod Kolašina). Zarobljeno 12 italijanskih karabinijera.

15. 7. 1941 U s. Veljem Brdu (kod Titograda) Veljebrdski odred i gerilci iz s. Rogama napali italijanski kamion sa 20 vojnika i posle pola časa borbe savladali ih.

16. 7. 1941 Kod naselja Stologlava (blizu Spuža) gerilci iz zasede napali kolonu od 3 kamiona sa 7 italijanskih vojnika i posle kraće borbe vojnike zarobili, njihovo oružje zaplenili a kamione uništili.

16. 7. 1941 Na mestu Gradac (na putu Mojkovac-Kolašin) napadnut jedan kamion sa italijanskim vojnicima. Ranjeno 12, a ubijena 4 italijanska vojnika.

16. 7. 1941 Kod s. Sjerogošta (blizu Kolašina) oko 50 gerilaca napalo dva italijanska kamiona sa oko 30 vojnika. Poginulo oko 25 italijanskih vojnika.

16. 7. 1941 Oko 400 ustanika zauzelo Andrijevicu i razoružalo oko dve čete italijanskih vojnika, ojačani brdskom baterijom (4 topa). Zaplenjeno 4 minobacača, 4 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 125 pušaka, 4 kamiona; poginulo 38 vojnika i oficira. Naši gubici 2 mrtva i 5 ranjenih.

17. 7. 1941 U s. Čeoču (kod Bijelog Polja) održan zbor kome je prisustvovalo oko 400 ljudi iz okolnih sela. Predstavnici KPJ su prisutne upoznali s vojno-političkom situacijom i s odlukom Partije o oružanom ustanku, i pozvali ih da učestvuju u napadu na italijanski garnizon u Bijelom Polju. Tom prilikom je formirana teritorijalna gerilska četa.

17. 7. 1941 Kod Crvenog prla (na putu Andrijevica-Ivangrad) ustanici Trešnjevačkog i Zabrdskog gerilskog odreda napali manju italijansku kolonu a odbili grupu italijanskih vojnika koji su iz Andrijevice pošli u pomoć napadnutima. Neprijatelju su naneti gubici.

17. 7. 1941 Ustanici iz sela Pepića, Velike i Murina napali na italijanske karabinijerske stanice u selima Murinu i Veliki (kod Andrijevice). Zarobljeno 20 karabinijera i finansa a njihovo oružje zaplenjeno.

17. 7. 1941 U s. Jasikovcu (kod Ivangrada), italijanski vanredni vojni sud, u cilju represalija, osudio na smrt 9 rodoljuba, koji su streljani.

19. 7. 1941 Komanda italijanske 2. armije naredila štabovima korpusa da, zbog širenja ustanka na području NDH, preduzmu potrebne mere radi eventualne okupacije demilitarizovane zone (teritorije između anektiranih primorskih predela i demarkacione linije).

20. 7. 1941 Posle trodnevnih borbi i pregovora italijanski bataljon 93. puka divizije -Mesina- predao se ustanicima koji su zauzeli Berane (sada: Ivangrad). Poginulo oko 70 italijanskih oficira i vojnika a zarobljeno oko 700. Zaplenjeno: 9 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, 23 minobacača i oko 800 pušaka. Prvog dana borbe poginuo je Miloš Mališić, narodni heroj.

20. 7. 1941 Posle dvodnevne blokade, ustaničke jedinice iz Nedakusa, Zatona, Grančareva, Čeoča i Rasova, iz više pravaca, izvršile napad na italijanski garnizon (jedinicu iz sastava divizije -Mesina-) u Bijelom Polju. Posle višečasovne borbe italijanska jedinica se predala. Neprijatelj je imao 2 mrtva, 10 ranjenih i oko 120 zarobljenih, dok su ustanici imali 3 ranjena borca. Zaplenjeno je: 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, jedan teški i nekoliko lakih minobacača, oko 150 pušaka i veliko skladište municije, hrane, odeće i obuće.

20. 7. 1941 U oštrim borbama ustaničke snage (oko 2.000 boraca) zauzele Danilovgrad a italijanski bataljon na Bralenovici prinudili na predaju. Poginulo oko 14, ranjeno oko 70 i zarobljeno oko 825 italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 14 topova, 18 minobacača, 12 mitraljeza, 50 p. mitraljeza, oko 1000 pušaka i mnogo druge opreme.

20. 7. 1941 Ustanici iz Žabljaka i okolnih sela posle kraće borbe razoružali karabinijersku stanicu u Žabljaku. Zarobljeno: 18 italijanskih karabinijera i 13 žandarma i finansa. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, oko 35 pušaka, 10 pištolja, znatna količina municije i ručnih bombi i dosta sanitetskog materijala.

20. 7. 1941 Ustaničke snage prinudile na predaju italijanski garnizon u Kolašinu. Zarobljeno oko 260 italijanskih vojnika a zaplenjeno oko 230 pušaka, 8 p. mitraljeza, 12 lakih minobacača i mnogo municije.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Zapisnik sa konferencije o situaciji u Jugoslaviji održane 27. marta 1941. u Operativnom štabu Vermahta sa planom o napadu na nju i njenom munjevitom razbijanju uz pomoć saveznika Italije, Mađarske, Bugarske i Hrvata, koji bi zauzvrat imali teritorijalnu dobit, a Hrvatska autonomiju

Zaključci sa savetovanja u Berlinu od 27 marta 1941 god. na kojem je Adolf Hitler doneo odluku da uz vojničku podršku Italije, Mađarske i Bugarske, nadmoćnijim snagama napadne Jugoslaviju, razaranjem joj nanese vojni poraz i raskomada je u zajednici sa svojim saveznicima

Predlog načelnika Štaba Vrhovne komande nemačke oružane sile od 28 marta 1941 god. za koordinaciju nemačko-italijanskih operacija protiv Jugoslavije i Grčke

Obaveštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 31 marta 1941 god. komandantu Druge armije Vitoriju Ambroziju o pretstojećem napadu na Jugoslaviju

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od aprila 1941 god. slovenačkom narodu i vojnicima nemačke, italijanske i madjarske vojske

Obaveštenje italijanske Vrhovne komande od 5 aprila 1941 god. Generalštabu kraljevske vojske da je Benito Musolini naredio streljanje svih pripadnika italijanske vojske koji napuste svoje položaje kad počne napad na Jugoslaviju

Saopštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske komandantu Druge armije da će napad na Jugoslaviju otpočeti 6 aprila 1941 god. u šest ujutru

Obaveštenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 6 aprila 1941 god. da će sa početkom nemačkih operacija protiv Jugoslavije i Grčke otpočeti i italijanske vazdušne i pomorske operacije

Zapovest komandanta Druge italijanske armije od 7 aprila 1941 god. za otpočinjanje ofanzivnih dejstava od italijansko-jugoslovenske granice do linije Split - Jajce

Naređenje načelnika Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 12 aprila 1941 god. Komandi Druge armije da u Ljubljani zadrži štab armije i jak garnizon radi trajne okupacije delova slovenačke i hrvatske teritorije

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije

Odredbe o kapitulaciji Jugoslavije usvojene 17 aprila 1941 god. od nemačko-italijanske oružane sile i pretstavnika Jugoslavije

Depeša Ministarstva rata od 17. aprila 1941. Komandi 2. armije o potrebi nadzora nad držanjem italijanskih vojnika slovenskog porekla

Izvještaja Ede Bulata od 21. travnja 1941. poglavniku Paveliću o preduzimanju vlasti od strane Talijana u Splitu

Budimpešta, 22. april 1941. Zahtev mađarske vlade Italiji da je podrži radi ostvarivanja svojih teritorijalnih pretenzija u odnosu na Jugoslaviju

Demarkaciona linija ustanovljena 23 aprila 1941 god. između nemačkog i italijanskog okupacionog područja Jugoslavije

Zabeleška o nemačko-italijanskim razgovorima u Beču 24. aprila 1941. o podeli Jugoslavije

Beč, 24. april 1941. Izvod iz zapisnika nemačko-italijanskih pregovora održanih u Beču o podeli Jugoslavije

Sporazum između Komande nemačke 2. armije i Komande italijanske 2. armije od 25. aprila 1941. o razgraničenju okupacionih zona na teritoriji Jugoslavije

Zapovest Operativnog odeljenja Komande 2. armije od 26. aprila 1941. za napuštanje italijanske okupacione zone i pregrupisavanje snaga na teritoriji okupiranoj od strane Nemačke

Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu Sigfrida Kaschea od 26. travnja 1941. o razgovorima između Ciana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Izvještaj Marcella Zuccolina od 29. travnja 1941. talijanskom poslanstvu u Zagrebu o političkoj situaciji u NDH

Izveštaj Marcela Cukolina od 29. aprila 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o političkoj situaciji u NDH

Proglas Centralnog komiteta KPJ od maja 1941 god. nemačkim i italijanskim vojnicima povodom okupacije Jugoslavije

Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2 svibnja 1941 god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružavanju ustaških žandarmerijskih stanica

Izvještaj zapovjednika Druge oružničke pukovnije u Splitu od 2. svibnja 1941. god. o preuzimanju vlasti od strane Talijana u Dalmaciji i razoružanju ustaških žandarmerijskih stanica

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije njemačkim i talijanskim vojnicima povodom okupacije Jugoslavije

Naređenje Komande 9. armije od 6. maja 1941. potčinjenim komandama o nadzoru nad starom albanskom granicom i o demarkacionoj liniji između italijanskih, nemačkih i bugarskih okupacionih trupa  

Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Gospić od 9. maja 1941. o situaciji na svojoj teritoriji sa podacima o zlodelima ustaša kod Veselinovićevih stanova i o odnosu sa italijanskim vlastima

Proglas Musolinija od 17. maja 1941. o upravnom i sudskom ustrojstvu na teritoriji Jugoslavije od strane oružanih snaga fašističke Italije

Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o suradnji između NDH i fašističke Italije

Ugovor od 18 svibnja 1941 god. o određivanju granica između NDH i fašističke Italije

Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu 18. svibnja 1941. godine

Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. svibnja 1941. o stvaranju demilitarizirane zone na području NDH koja se graniči s fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa faštističke Italije preko teritorije NDH

Pismo predsjednika Talijanske fašističke vlade Mussolinija od 18. svibnja 1941. predsjedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju općine Split i otoka Korčule i o pravima Talijanske nacionalne manjine na području NDH

Ugovor o određivanju granica između NDH i fašističke Italije potpisan u Rimu 18. maja 1941. godine

Sporazum između NDH i fašističke Italije od 18. maja 1941. o stvaranju demilitarizovane zone na području NDH koje se graniči sa fašističkom Italijom, o odricanju NDH da drži ratnu mornaricu i o prevoženju trupa fašističke Italije preko teritorije NDH

Pismo predsednika italijanske fašističke vlade Musolinija od 18. maja 1941. predsedniku vlade NDH Paveliću o upravnom uređenju opštine Split i ostrva Korčule i o pravima italijanske nacionalne manjine na području NDH

Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine

Izveštaj komandanta Pedesetdevete italijanske fašističke legije od 21 maja 1941 god. o razgovorima sa Visokim komesarom Ljubljanske pokrajine Emilijem Graziolijem o fašizaciji okupirane Slovenije

Obaveštenje Italijanskog ministarstva rata od 28. maja 1941. komandama armija i armijskih korpusa o karakteru, potčinje- nosti i pravima centara vojne kontraobaveštajne službe

Izvještaj Komande 16. mobilnog bataljona kr. karabinjera od 2. lipnja 1941. Guvematoratu Dalmacije o potreba da se poduzmu energične mjere prema stanovništvu pripojenog dijela Dalmacije koje je komunistički i protutalijanski nastrojeno

Izveštaj Komande 16. mobilnog bataljona Kr. karabinijera od 2. juna 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzmu energične mere prema stanovništvu pripojenog dela Dalmacije koje je komunistički i protivitalijanski nastrojeno

Naredjenje italijanske kraljevske kvesture u Ljubljani područnim organima od 5 juna 1941 god. o praćenju komunističke aktivnosti

Odluka talijanskog kralja Vittoria Emanuelea III od 7. lipnja 1941. o osnivanju Guvernatorata Dalmacije i prefektura okružnih područja Zadar, Split i Kotor i njihovim nadležnostima

Brzojav Mussolinija od 11. lipnja 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identificiranje Dalmatinaca talijanskog porijekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije radi jačanja talijanskog elementa

Depeša Musolinija od 11. juna 1941. Prefekturi u Rijeci da se izvrši identifikovanje Dalmatinaca italijanskog porekla radi njihovog vraćanja na teritoriju Guvernatorata Dalmacije u cilju jačanja italijanskog elementa

Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 14 juna 1941 god. komandi Druge armije o incidentu izmedju stanovnika i italijanskih vojnika u Golom kod Želimlja

Dopis Generalštaba kraljevske kopnene vojske od 14. juna 1941. potčinjenim komandama o planu transporta komandi i jedinica predviđenih za povratak u Italiju

Izveštaj 73. pešadijske divizije od 15. juna 1941. Komandi 12. armije o odnosima sa Bugarima i Italijanima u okupiranoj Jugoslaviji

Obaveštenje italijanske karabinjerske komande u Logatecu od 16 juna 1941 god. područnim karabinjerskim stanicama o Osvobodilnoj fronti slovenačkog naroda

Izveštaj Zapovjedništva oružničkog voda Gacko od 16. juna 1941. o obilasku italijanskih oficira pograničnih krajeva prema Crnoj Gori sa podacima o streljanju talaca

Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga

Upozorenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa svim jedinicama korpusa od 23 juna 1941 god. o mogućim incidentima u vezi s objavom rata protiv SSSR

Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 23 juna 1941 god. o demonstracijama u Šmartnom, Polju, Kašlju i Šoštrom i o incidentu u Vevčama i Sneberju

Izveštaj komandanta sektora italijanskih karabinjera u Cerknici od 25 juna 1941 god. komandi Jedanaestog armiskog korpusa o nalasku letaka namenjenih italijanskim vojnicima

Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

Izveštaj komande Jedanaeste artiljeriske grupacije italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi divizije Granatieri di Sardegna od 26 juna 1941 god. o komunističkoj delatnosti u zoni Vrhnike

Nedjeljni informativni izvještaj talijanske Vrhovne komande od 26. lipnja 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u NDH

Nedeljni informativni izveštaj italijanske Vrhovne komande od 26. juna 1941. o političkoj i ekonomskoj situaciji u

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije od jula 1941 god. italijanskim vojnicima

Naredjenje komande Jedanaestog italijanskog armiskog korpusa podredjenim komandantima od 1 jula 1941 god. o držanju okupacionih trupa prema stanovništvu

Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji od 20. do 30. juna sa podacima o zločinima ustaša na teritoriji NDH, o odnosima sa saveznicima, posebno Italijanima koji pomažu prognane i iseljene Srbe

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 2. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o odnosima.Italije i NDH

Izveštaj federalne komande centara fašističke partije visokom komesaru Ljubljanske pokrajine od 4 jula 1941 god. o pronalaženju letaka namenjenih italijanskim vojnicima

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o ustaško-italijanskim odnosima po pitanju granice prema Crnoj Gori

Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 7 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji

Izvještaj Oružničke postaje Srinjine od 7. srpnja 1941. Velikoj župi Cetina o postupku talijanskih vojnika prema narodu u selu Strožanac

Telegram kraljevskog italijanskog vicekonzula u Banjaluci od 9. jula 1941. Kraljevskom poslanstvu Zagreb o merama hrvatskih vlasti za proterivanje Srba sa teritorije bivše vrbaske banovine

Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandantima divizija od 10 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom očekivanog ustanka

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 10. jula 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

Izvještaj njemačkog generala u Zagrebu od 10. srpnja 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o odnosima NDH s Mađarskom i Italijom u vezi s teritorijalnim pretenzijama

Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti preduzetim povodom mogućnosti ustanka u Sloveniji

Naredjenje komande italijanske divizije Isonzo podredjenim jedinicama od 11 jula 1941 god. o merama predostrožnosti povodom vesti o mogućnosti ustanka u Sloveniji

Deklaracija Crnogorskog sabora od 12 jula 1941 god. povodom proglašenja Crnogorske ustavne monarhije pod pokroviteljstvom fašističke Italije

Bilten obaveštajnog odeljenja komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 12 jula 1941 god. o situaciji u okupiranoj Sloveniji

Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata Banjaluka od 12. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su svi pravoslavci zatvoreni, što čeka u Jevreje

Izveštaj komando italijanske Druge armije Generalštabu kraljevske italijanske vojske od 13 avgusta 1941 god. o sabotažama na okupiranoj teritoriji u julu i početkom avgusta

Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 16. srpnja 1941. o razbijanju tabli na dućanima u Splitu i njihovoj zamjeni s tablama na talijanskom jeziku

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

Telegram visokog komesara Crne Gore od 18 jula 1941 god. ministru spoljnih poslova Italije o opkoljavanju dva italijanska bataljona na Rjeci Crnojevića od strane ustaničkih snaga

Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana

Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverenru Dalmacije o rastrojstvu i zbunjenosti garnizona Kotor i gubicima koje su crnogorski ustanici naneli italijanskim snagama u sukobu kod Brajića

Depeša prefekta Kotora od 18. jula 1941. guverneru Dalmacije o dolasku pojačanja, o zbunjenosti i rastrojstvu italijanskih vojnih komandi, o nameràma ustanika i o potrebi za obrazovanjem jedinstvene komande za odbranu Boke i prekog vojnog suda

Naređenje visokog komesara za Crnu Goru od 19 jula 1941 god. građanstvu na teritoriji Crne Gore za pozdravljanje fašističkim pozdravom oficira italijanske vojske i drugih italijanskih funkcionera

Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandi Druge armije od 30 jula 1941 god. o čišćenju zone Zalog - Podlipoglav - nemačko-italijanska granica povodom ubistva nemačkog graničara 19 jula 1941 god. u Pećaru

Izvještaj Poslanstva fašističke Italije u Zagrebu od 19. srpnja 1941. Ministru vanjskih poslova u Rimu o incidentima između talijanskih vojnika i organa NDH

Izveštaj Poslanstva fašističke Italije u Zagrebu od 19. jula 1941. ministru spoljnih poslova u Rimu o incidentima između italijanskih vojnika i organa NDH

Izveštaj visokog komesara Crne Gore od 20. jula 1941. Ministarstvu spoljnih poslova u Rimu o pogoršanju situacije u Crnoj Gori i o represalijama italijanske vojske

Telegram visokog komesara za Crnu Goru od 21 jula 1941 god. ministru inostranih poslova Italije o ispadima italijanskih vojnika

Izvještaj visokog komesara za Crnu Goru od 22 jula 1941 god. ministru inostranih poslova Italije o situaciji oko Cetnnja

Izveštaj komande karabinjera italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 23 jula 1941 god. komandi karabinjera Druge armije o otporu stanovništva u Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 23. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o italijansko-ustaškim odnosima u pitanju Sandžaka, o ustanku u Crnoj Gori i o diverzijama na prugama u NDH

Telegram ministra inostranih poslova Italije od 24 jula 1941 god. komesaru za civilne poslove Albanije da spreči albanske bande u pljačkanju crnogorskih sela

Bilten obaveštajnog odeljenja italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 25 jula 1941 god. o unutrašnjem položaju u okupiranoj Sloveniji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Aprilski rat Knin Nikšićki partizanski odred Ranjenici u ratu Lovćenski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Operacija Schwarz Borbe u Sloveniji 1944. 3. udarna divizija NOVJ Operacija Ljubljanska pokrajina Ogulin Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Glavni štab Hrvatske Borbe u Sloveniji 1942. Gospić Italijanski partizani Operacija Weiss Ustanak u Crnoj Gori 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Crnoj Gori 1944. 5. italijanski armijski korpus Komski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u NDH 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Kolašin 18. italijanski armijski korpus Bileća Borbe u Hercegovini 1942. Divizija Garibaldi Zagreb Komunistička partija Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vrhovni štab NOVJ Primorsko-goranski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Nikšić Borbe u Crnoj Gori 1942. Šibenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Split 6. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. 2. italijanska armija Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Hercegovini 1943. Bitka na Neretvi Ustanak u Hrvatskoj 1941. 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Lici 1942. Nevesinje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 19. pešadijska divizija Venecija Borbe u Sloveniji 1943.