🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivan Ribar

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Weiss ZAVNOBiH Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) AVNOJ Petar II Karađorđević Borbe u Srbiji 1945. Danilo Jauković Kosta Nađ Marko Vujačić Vis Pavle Gregorić 4. krajiška divizija NOVJ Dušan Kveder Đuro Vučinić 1. proleterska divizija NOVJ Savo Orović Beograd Vladimir Bakarić Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) SAD i Jugoslavija Moša Pijade Črnomelj Drugo zasedanje AVNOJ-a Vrhovni štab NOVJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Narodni heroji Jugoslavije Narodno oslobodilački odbori ZAVNOH Prvi maj u oslobodilačkom ratu Osvobodilna fronta Mrkonjić Grad Josip Broz Tito Jajce Operacija Schwarz Rodoljub Čolaković Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu ZAVNO Sandžaka Borbe u Sloveniji 1944. Vladimir Nazor Vlado Zečević