🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivan Ribar

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

29. 11. 1943 U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

Fotografije

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije Rodoljub Čolaković Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Črnomelj Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Vis Beograd Borbe u Srbiji 1945. Drugo zasedanje AVNOJ-a Narodno oslobodilački odbori Dušan Kveder Savo Orović Moša Pijade Mrkonjić Grad AVNOJ Petar II Karađorđević 1. proleterska divizija NOVJ Josip Broz Tito Vladimir Bakarić Osvobodilna fronta SAD i Jugoslavija Kosta Nađ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pavle Gregorić Operacija Weiss Borbe u Sloveniji 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Prvi maj u oslobodilačkom ratu Danilo Jauković ZAVNOBiH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 4. krajiška divizija NOVJ Operacija Schwarz Jajce Marko Vujačić Vlado Zečević Đuro Vučinić ZAVNOH Vladimir Nazor Vrhovni štab NOVJ ZAVNO Sandžaka