🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivanec u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište Ivanec, u toku borbe zapalili Opštinu, Vatrogasni dom, sresku i poresku arhivu, demolirali Poštu i uređaje u njoj i električnu centralu, zarobili 25 domobrana i zaplenili 21 pušku.

16. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

17. 10. 1943 Domobransko uporište Ivanec (kod Varaždina) zauzela NO brigada -Braća Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i zarobila 66 domobrana, 30 žandarma i 1 oficira. Istovremeno je 17. udarna brigada 28. divizije NOVJ odbila pojačanja upućena iz Varaždina, nanevši im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

7. 1. 1944 Prvi pešadijski puk i tenkovska grupa Pavelićeve gardijske brigade, s vodom brdskih topova, prodrli u s. Ivanec (kod Križevaca) i spalili ga.

21. 1. 1944 U Hrvatskom zagorju i na Kalniku oko 1700 ustaša, sa 1. baterijom haubica 100 mm Pavelićeve gardijske brigade, otpočelo operaciju -Dubrovnik- protiv jedinica 32. divizije NOVJ u cilju uspostavljanja saobraćaja na komunikaciji Zagreb-Varaždin. Operacija je trajala do 12. februara. Ustaše su u toku operacije zauzele Koprivnicu, Ludbreg, Ivanec, Pitomaču i druga mosta.

23. 4. 1944 Posle petočasovne borbe delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli Ivanec (kod Varaždina), koji su branili domobrani i ustaše. Poginulo je 34 a zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: mitraljez, 8 p. mitraljeza, 31 puška, 1 minobacač, 12. metaka i drugi ratni materijal.

27. 4. 1944 Kod s. Cerja Tužnog (blizu Varaždina) ustaški i domobranski delovi iz Varaždina napali jedinice 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, te posle kraće borbe prodrli u Ivanec.

4. 5. 1944 Tri čete ustaša ušle u Ivanec (kod Varaždina). Napala ili je 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ, ali je odbijena.

6. 5. 1944 Posle oštre jednodnevne borbe 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ zauzela Ivanec (kod Varaždina). Ustaška posada, jačine tri čete, povukla se u pravcu Lepoglave.

7. 5. 1944 Kod Ivanca ustaše iz s. Jerovca i s. Ribić-Brega (kod Varaždina) napale jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32, divizije NOVJ i 1. brigadu 33. divizije NOVJ. Sledećeg su dana te snage, potpomognute sa dve ustaške kolone - iz Lepoglave i Varaždina, uspele da povrate Ivanec.

8. 5. 1945 Jedinice 3. armije JA očistile od razbijenih nemačkih delova prostoriju zapadno i jugozapadno od Varaždina i prikupile se na liniji r. Drava - s. Vratno - s. Ladanje - s. Tužno - Ivanec radi gonjenja neprijateljskih snaga prema jugoslovensko-austrijskoj granici.

Dokumenti

Izvještaj Oružničke postaje Ivanec Kotarskoj oblasti Ivanec o rasturanju komunističkih letaka u Ivancu od strane Đorđa Paprića te se zahtijeva da se za istim raspiše tjeralica

Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području

Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije od 12 prosinca 1942 god. o borbama u selu Ivanec i pripremama ustaškodomobranskih snaga za napad na Kalnik

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu i stanju na području Knina

Zapovijest Štaba Druge operativne zone i Desete divizije od 16 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 listopada 1943 god. o napadu brigade Braće Radića na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 18 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec

Izvještaj Štaba NO brigade Braće Radića od 20 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu

Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Ivanec, Zlatar i rušenju komunikacije Zagreb - Varaždin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Oborova, Luga, Vel. Gorice, Ivaneca, Vrbovskog i Kistanja

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, o mobilizaciji i radu agitpropa

Dopunska zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 22 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

Izvještaj Štaba Prve brigade Trideset treće divizije od 23 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o rezultatima napada na Ivanec

Zapovijest Štaba Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 19 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Ivanec

Izvještaj Štaba Trideset druge divizije od 24 aprila 1944 Štabu Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ o obezbjeđenju napada na Ivanec i razoružanju ustaša kod Stražnjevca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. maja 1944. o ulasku jedinica NOV i POJ u Ivanec i o borbama na Papuku, kod Bosiljeva i Vrgorca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, kod Jasenika i Brđana

Zapisnik s partijske konferencije Kotarskoga komiteta KPH Ivanec

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o Agitpropu i vojsci

Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području kotareva Varaždin, Ivanec i Novi Marof potkraj sprnja 1944. godine

Ivanec: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu Prve pješačke pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u srpnju 1944. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ludbreg Cazin Poglavnikov tjelesni zdrug Udarna brigada Braća Radić Bosiljevo Korčula Hrvatska brigada Matija Gubec Pavelićeva gardijska brigada AFŽ 10. krajiška divizija NOVJ Varaždin Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. pješačka divizija (NDH) Krapina Knin Pelješac 33. hrvatska divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada 1. moslavačka brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Velika Gorica Ogulin Novi Marof Hrvatsko domobranstvo Lepoglava Vrgorac Borbe u Hrvatskoj 1943. Kutina 10. zagrebački korpus NOVJ Koprivnica Križevci Ivanić-Grad Pregrada Završne operacije u Jugoslaviji 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. Logor Lepoglava Kalnički partizanski odred Zagreb Desant NOVJ na Korčulu 1944. 32. zagorska divizija NOVJ SKOJ Narodno oslobodilački odbori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Dubrovnik Blajburška operacija