🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivanić-Grad u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 7. 1942 Kod s. Prečeča (na pruzi Ivanić-Grad-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku miniranjem srušila nemački brzi voz. Lokomotiva i 3 vagona su uništeni a nekoliko vagona je oštećeno. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i veći broj ranjenih.

11. 2. 1943 U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

2. 3. 1943 Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

14. 4. 1943 Ivanić-Grad).

28. 5. 1943 Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

26. 6. 1943 Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

5. 9. 1943 U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

24. 10. 1943 Između s. Šumećana i s. Dabaca (kod Ivanić-Grada) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale iz zasede nemačku i domobransko-žandarmerijsku kolonu. Poginuli su i zarobljeni 62 neprijateljska vojnika i 1 oficir.

29. 11. 1943 Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

23. 12. 1943 Kod s. Širinca (blizu Ivanić-Grada) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona. Poginuli su 3 nemačka vojnika i 1 ustaša, a zarobljeni 35 domobrana, 3 ustaše i 2 nemačka vojnika.

2. 1. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

20. 2. 1944 Kod s. Dabaca (blizu Ivanić-Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

25. 2. 1944 Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić-Grada oklopnim vozom.

25. 2. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

15. 5. 1944 Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

10. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

21. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

21. 7. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu Beograd-Zagreb na 203 mesta.

21. 7. 1944 Druga brigada 33. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na s. Kloštar Ivanić (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo 350 ustaša.

10. 8. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Dubravčak (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo oko 60 ustaša i milicionera. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 55 zarobljenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 50 pušaka.

10. 8. 1944 Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Mahovo (kod Ivanić-Grada) u kome se branilo 45 ustaša i milicionera. Neprijateljska posada cela je uništena.

22. 9. 1944 Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

20. 10. 1944 Kod s. Mikleuška (blizu Ivanić-Grada) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku oborili nemački transportni avion. Preživela posada aviona je zarobljena.

30. 10. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ napali na oko 300 nemačkih vojnika u s. Šumečanima (kod Ivanić-Grada). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz s. Križa.

7. 11. 1944 Kod Ivanić-Grada, kod s. Sesveta i između s. Ostrne i s. Prečeča delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na trideset mesta porušili prugu Beograd-Zagreb. Uništeno je 10 vagona a 1 lokomotiva je oštećena.

7. 11. 1944 Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

13. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ zauzeli s. Šumećane (kod Ivanić-Grada), gde se branilo oko 300 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

16. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

18. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ na 80 mesta porušili železničku prugu Beograd-Zagreb.

20. 11. 1944 Drugi bataljon 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ zauzeo s. Marču (kod Ivanić-Grada), gde se branilo 60 nemačkih vojnika.

23. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Lupoglavu (kod Ivanić-Grada).

4. 12. 1944 Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

28. 3. 1945 Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

Dokumenti

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić-Grada, Pakraca, Ramljana i Gospića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

Zapovest Štaba 42. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Ilove i gonjenje neprijatelja ka Ivanić-Gradu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

3. diverzantski odred NOVH 33. hrvatska divizija NOVJ Slavonska Požega Moslavački partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Hvar Metković Diverzije u oslobodilačkom ratu Čazma 1. moslavačka brigada Operacija Wechselbalg Karlovac 1. brdska brigada NDH Knin Novi Marof Štampa u ratu Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1945. Voćin Varaždin Brač Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. moslavačka brigada Ivanec Koprivnica 42. makedonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Cazin Imotski Daruvar 1. gorski zdrug (NDH) Sinj Popovača 17. slavonska udarna brigada Krapina Osijek Otočac Pakrac Komunistička partija Hrvatske Ludbreg Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Kutina Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1942. Petrinja Našice Delnice Ustanak u Slavoniji 1941. Ustanak u Hrvatskoj 1941. 1. pješačka divizija (NDH) Završne operacije u Jugoslaviji Livno Zagreb Avijacija u oslobodilačkom ratu 13. SS divizija Handžar 28. slavonska divizija NOVJ Bosiljevo Borbe u Hrvatskoj 1944. Bjelovar 10. zagrebački korpus NOVJ Dugo Selo Gospić 7. banijska divizija NOVJ