🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ivanić-Grad u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 7. 1942 Kod s. Prečeča (na pruzi Ivanić-Grad-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku miniranjem srušila nemački brzi voz. Lokomotiva i 3 vagona su uništeni a nekoliko vagona je oštećeno. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i veći broj ranjenih.

11. 2. 1943 U s. Šarampovu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda napali i zarobili 70 domobrana.

2. 3. 1943 Kod s. Deanovca (blizu Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda razoružale 25 domobrana koji su obezbeđivali železnički most.

14. 4. 1943 Ivanić-Grad).

28. 5. 1943 Na ž. st. Deanovec (kod Ivanić-Grada) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile posadu od 25 domobrana.

26. 6. 1943 Na ž. st. Ivanić-Grad 1. bataljon Moslavačkog NOP odred zarobio 18 domobrana.

5. 9. 1943 U s. Križu (kod Ivanić-Grada) delovi Moslavačkog NOP odreda zarobili 15 domobrana.

24. 10. 1943 Između s. Šumećana i s. Dabaca (kod Ivanić-Grada) jedinice 2. brigade (moslavačke) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske napale iz zasede nemačku i domobransko-žandarmerijsku kolonu. Poginuli su i zarobljeni 62 neprijateljska vojnika i 1 oficir.

29. 11. 1943 Čazmu zauzeli 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Moslavački NOP odred posle 20-časovno borbe protiv 1. bataljona domobranskog 5. brdskog puka, 220 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Jedinice 28 divizije NOVJ uspešno su odbijale napade jakih nemačko-ustaških snaga koje su prodirale iz Bjelovara i Ivanić-Grada. Neprijatelj je imao oko 700 mrtvih i ranjenih i 235 zarobljenih, a jedinice NOVJ 40 mrtvih, 132 ranjena i 18 nestalih.

23. 12. 1943 Kod s. Širinca (blizu Ivanić-Grada) 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona. Poginuli su 3 nemačka vojnika i 1 ustaša, a zarobljeni 35 domobrana, 3 ustaše i 2 nemačka vojnika.

2. 1. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada jedinice 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušile železničku prugu i uništile 1 lokomotivu i 3 vagona oklopnog voza koji je tom prilikom naišao.

20. 2. 1944 Kod s. Dabaca (blizu Ivanić-Grada) delovi domobranske posade iz s. Križa napali 1. bataljon 2. brigade 33. divizije NOVJ i prinudili ga na povlačenje prema Čazmi.

25. 2. 1944 Druga brigada 33. divizije NOVJ napala s. Lipovac (kod Ivanić-Grada) ali je odbačena od ustaško-domobranske posade i pojačanja koje je došlo iz Ivanić-Grada oklopnim vozom.

25. 2. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Deanovca delovi 33. divizije NOVJ izvršili diverziju na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb, zbog čega je saobraćaj prekinut oko 10 časova.

15. 5. 1944 Delovi 28. udarne divizije i 10. korpusa NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 300 ustaša i milicionera u s. Kloštru Ivaniću (kod Ivanić-Grada).

10. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

21. 6. 1944 Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

21. 7. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 2. brigada 33. divizije NOVJ porušila prugu Beograd-Zagreb na 203 mesta.

21. 7. 1944 Druga brigada 33. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na s. Kloštar Ivanić (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo 350 ustaša.

10. 8. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Dubravčak (kod Ivanić-Grada), u kome se branilo oko 60 ustaša i milicionera. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 55 zarobljenih. Zaplenjeni su mitraljez, p. mitraljez i 50 pušaka.

10. 8. 1944 Delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ zauzeli s. Mahovo (kod Ivanić-Grada) u kome se branilo 45 ustaša i milicionera. Neprijateljska posada cela je uništena.

22. 9. 1944 Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

20. 10. 1944 Kod s. Mikleuška (blizu Ivanić-Grada) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku oborili nemački transportni avion. Preživela posada aviona je zarobljena.

30. 10. 1944 Delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ napali na oko 300 nemačkih vojnika u s. Šumečanima (kod Ivanić-Grada). Napad nije uspeo zbog intervencije neprijatelja iz s. Križa.

7. 11. 1944 Kod Ivanić-Grada, kod s. Sesveta i između s. Ostrne i s. Prečeča delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na trideset mesta porušili prugu Beograd-Zagreb. Uništeno je 10 vagona a 1 lokomotiva je oštećena.

7. 11. 1944 Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

13. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ zauzeli s. Šumećane (kod Ivanić-Grada), gde se branilo oko 300 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar-.

16. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

18. 11. 1944 Između s. Križa i Ivanić-Grada delovi 1. brigade 33. divizije NOVJ na 80 mesta porušili železničku prugu Beograd-Zagreb.

20. 11. 1944 Drugi bataljon 3. brigade -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ zauzeo s. Marču (kod Ivanić-Grada), gde se branilo 60 nemačkih vojnika.

23. 11. 1944 Delovi 33. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na oko 700 vojnika iz nemačke 13. SS divizije -Handžar- u s. Lupoglavu (kod Ivanić-Grada).

4. 12. 1944 Kod s. Kompatora (blizu Ivanić-Grada) nemačke i ustaške snage iz s. Ludina napale Moslavački NOP odred i potisle ga u pravcu s. Mustafine Klade.

28. 3. 1945 Kod s. Palančana (na putu Čazma - Ivanić-Grad) 1. brigada 33. divizije JA razbila kolonu iz sastava domobranske 1. pešadijske divizije, nanevši joj gubitke od 120 mrtvih i velikog broja ranjenih. Prva brigada 33. divizije JA je imala 4 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 7 p. mitraljeza, preko 100 pušaka i mnogo druge opreme.

Dokumenti

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 30 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o rezultatima borbi na liniji Čazma - Novoselec-Križ - Ivanić Grad

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno od Slavonske Požege i o borbama kod Varaždina i Ivanić Grada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić Grada, Daruvara, Karlovca, na Krndjji i Hvaru

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Ivanić-Grada, Pakraca, Ramljana i Gospića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

Zapovest Štaba 42. divizije JA od 3. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za forsiranje Ilove i gonjenje neprijatelja ka Ivanić-Gradu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brač Zasede u oslobodilačkom ratu Koprivnica Popovača 1. pješačka divizija (NDH) 7. banijska divizija NOVJ Bjelovar Krapina Livno Pakrac 1. gorski zdrug (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. brdska brigada NDH Metković Ustanak u Slavoniji 1941. Karlovac Našice 1. moslavačka brigada 17. slavonska udarna brigada 42. makedonska divizija NOVJ Gospić Kutina Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hvar Čazma Komunistička partija Hrvatske Delnice Slavonska Požega Petrinja Ludbreg Hrvatsko domobranstvo 3. diverzantski odred NOVH Otočac Borbe u Lici 1944. 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Voćin Sinj Moslavački partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 2. moslavačka brigada Zagreb Operacija Wechselbalg Hrvatska Kostajnica Dugo Selo Borbe u Hrvatskoj 1942. 10. zagrebački korpus NOVJ Daruvar Osijek Ivanec Štampa u ratu Novi Marof Imotski Bosiljevo Završne operacije u Jugoslaviji Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Cazin Knin 33. hrvatska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Ogulin 13. SS divizija Handžar Varaždin