🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jablanički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

13. 8. 1943 Na pl. Rađanu četnički Jablanički, Kosovski, Južnomoravski i Toplički korpus (oko 2000 četnika) napali 1. i 2. udarni i 2. (jablanički) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. Posle osmočasovne teške borbe četnici su protivnapadom odbačeni ka Sokolovom visu i s. M. i V. Đakama. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 20 mrtvih i oko 40 ranjenih, a jedinice 1. južnomoravskog NOP odreda - 8 poginulih, 3 ranjena i 4 nestala. Zaplenjeno: 1 protivtenkovska puška, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, i dr.

2. 2. 1944 Između s. Gorine i s. Kaluđerice (kod Leskovca) 4. južnomoravska NO brigada i 1. južnomoravski NOP odred, u borbi vođenoj ceo dan, odbili napad četničkog Jablaničkog i Vardarskog korpusa i proterali ih ka s. Barju. Četnici su imali 13. mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 2 mrtva i 3 ranjena borca.

16. 3. 1944 Izvršivši prisilnu mobilizaciju, četnički Rasinski i Toplički korpus preduzeli iz Kosanice i gornjeg toka r. Toplice napad na jedinice Štaba južnomoravskih brigada u Toplici i Jablanici. Trebalo je da tim četničkim jedinicama sadejstvuju četnički Jablanički i Kosovski korpus s pravca Jablanice a četnički Resavski korpus preko pl. Jastrepca, dok bi jedinice SDS i SDK i bugarske jedinice zatvarale sve pravce koji izvode u dolinu J. Morave, ne dozvoljavajući jedinicama NOVJ da se prebace na desnu obalu J. Morave. U borbama vođenim do 20. marta jedinice NOVJ su odbile sve napade četnika i proterale ih ka pl. Kopaoniku. Četnici su imali preko 300 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinice NOVJ oko 40 mrtvih. Zaplenjeno: 2 topa, 6 minobacača i veća količina drugog oružja i opreme.

20. 5. 1944 Otpočeo napad 21. divizije NOVJ (bez 5. srpske brigade) na četničku grupaciju (Jablanički, Južnomoravski i Vardarski korpus - ukupno oko 1200 četnika) u G. Jablanici. U borbama vođenim do 28. maja u širem rejonu s. Oruglice (kod Lebana), u kojima je od 23. maja uzela učešća i 22. divizija NOVJ (bez 8. srpske brigade), četnička grupacija je razbijena. Po sopstvenom priznanju četničke komande poginulo je 40, ranjeno 41 i zarobljeno 310 četnika, mada su gubici bili veći. Zaplenjeno je, pored ostalog, 15 p. mitraljeza i 142 puške.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vardarski korpus JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu 1. kosovski korpus JVuO Toplički korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Dragoslav Račić Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bitka za Tuzlu decembra 1944. Ivan Šubašić Borbe u Srbiji 1944. Nikola Kalabić 22. srpska divizija NOVJ Dragutin Keserović Južnomoravski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Gojko Borota 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Srpska državna straža (nedićevci) Leskovac Dragoljub Draža Mihailović Lebane Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Borbe na Kosovu i Metohiji Miroslav Trifunović Avalski korpus JVuO Četnička golgota 1. južnomoravski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Rasinski korpus JVuO