🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jahorinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete

Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

Izvještaj štaba Jahorinskog NO dobrovoljačkog odreda od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju odreda i rasporedu jedinica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izvještaja

Izvještaj štaba Jahorinskog odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o sastavu i stanju odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Izvještaj štaba Kalinovičkog odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama odreda u širem rejonu planine Igman i povezivanju s Jahorinskim odredom

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

Izveštaj političkog komesara Jabučkog bataljona jahorinskog NOP odreda od 28. marta 1942. članu CK KPJ o političkom stanju u bataljonu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. štabu Jahorinskog NOP i dobrovoljačkog odreda za preuzimanje položaja Kraljevačkog bataljona u dolini Prače i postepeno izvršenje ranije postavljenih zadataka

Izveštaj političkog komesara jabučkog bataljona Jahorinskog NOP odreda od 6. aprila 1942. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Jahorinskog odreda »Gavrilo Princip« od 10. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji i stanju u odredu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze sa Jahorinskim odredom, Glavnim štabom Crne Gore i Drugom proleterskom divizijom i o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ Terence Atherton 27. istočnobosanska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Durmitorski partizanski odred Trnovo Sarajevo Politički komesari u NOR-u Arso Jovanović Kalinovički partizanski odred 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Kraljevački partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Britanija i Jugoslavija 2. udarni korpus NOVJ Kalinovik Kozara u oslobodilačkom ratu Glavni štab Crne Gore Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Foča Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ljubo Novaković Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. 19. birčanska udarna brigada Pale Romanijski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada