🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jahorinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete

Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 januara 1942 god. o formiranju Jahorinskog NOP odreda i njegovim zadacima

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 25 januara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda da se stavi pod komandu Kraljevačkog bataljona i preduzme dejstva ka Vrhprači

Izvještaj štaba Jahorinskog NO dobrovoljačkog odreda od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju odreda i rasporedu jedinica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izveštaja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Štabu Jahorinskog NOP odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica i svakodnevno izvođenje akcija

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu za sređivanje prilika u Jahorinskom odredu, pripremanje napada na Praču, Podgrab i Sjetlinu i redovno dostavljanje izvještaja

Izvještaj štaba Jahorinskog odreda od 25 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o sastavu i stanju odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. Štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 februara 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona za sređivanje stanja u Jahorinskom odredu

Izvještaj štaba Kalinovičkog odreda od 23. marta 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama odreda u širem rejonu planine Igman i povezivanju s Jahorinskim odredom

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

Izveštaj političkog komesara Jabučkog bataljona jahorinskog NOP odreda od 28. marta 1942. članu CK KPJ o političkom stanju u bataljonu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. štabu Jahorinskog NOP i dobrovoljačkog odreda za preuzimanje položaja Kraljevačkog bataljona u dolini Prače i postepeno izvršenje ranije postavljenih zadataka

Izveštaj političkog komesara jabučkog bataljona Jahorinskog NOP odreda od 6. aprila 1942. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije

Izvještaj Štaba Jahorinskog odreda »Gavrilo Princip« od 10. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji i stanju u odredu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo

Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze sa Jahorinskim odredom, Glavnim štabom Crne Gore i Drugom proleterskom divizijom i o vojno-političkoj situaciji na terenu odreda

Naređenje Štaba 27. NOU divizije od 20. aprila 1944. štabovima 2. krajiške i 19. birčanske brigade i Jahorinskom NOP odredu za prebacivanje na prostor Jelašca - Borija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Britanija i Jugoslavija Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Arso Jovanović Borbe u Crnoj Gori 1943. Kozara u oslobodilačkom ratu Durmitorski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Pale 2. proleterska divizija NOVJ 19. birčanska udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u Terence Atherton Četnici u drugom svetskom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 27. istočnobosanska divizija NOVJ Romanijski partizanski odred 2. udarni korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Centralni komitet KPJ Kraljevački partizanski odred Ljubo Novaković 1. proleterska udarna brigada Sarajevo Kalinovik Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Glavni štab Crne Gore Kalinovički partizanski odred Trnovo