🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jakov Jovović

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

28. 4. 1942 Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1942. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 18. pešadijska divizija Messina Nevesinjski četnički odred Zetski četnički odred Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Đorđije Lašić Operacija Trio Nevesinje Zaharije Ostojić 32. pešadijska divizija Marche Borbe u Crnoj Gori 1943. Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1944. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 2. udarni korpus NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Čapljina Narodni heroji Jugoslavije Stolac Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnički zločini Borbe u Hercegovini 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Pirzio Biroli Italijanski zločini u Jugoslaviji Sjevernohercegovački partizanski odred Gatački četnički odred Operacija Stolac 154. pešadijska divizija Murge Srebrenica Gacko Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Južnohercegovački partizanski odred Ljubinje Mostar Dubrovnik