🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Janja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Bijeljina Janja - Koraj - Brčko

Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina

Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Janja - Brčko - Bijeljina

Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica

Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplonih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Bijeljine, Brčkog i na komunikacijama Zvornik-Jardan i Janja - Bijeljina - Brezovo Polje

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne. divizije od 17. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Brčkog, Bijeljine, Janje i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko

Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 29. divizije o dejstvima na prostoru Janja - Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 27. februara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

28. slavonska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 181. pešadijska divizija 1. vojvođanska udarna brigada Zvornik Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 14. srpski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 22. pešadijska divizija Gradačac 2. krajiška udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Partizanska avijacija 29. hercegovačka divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ Bijeljina 5. krajiška udarna divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 13. SS divizija Handžar Vrhovni štab NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Srebrenik Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Brčko