🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jastrebački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 55 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

25. 8. 1941 Kod Bajčinskih koliba (na pl. Jastrepcu) u sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete (Jastrebačka i Pasjačka).

0. 9. 1941 U sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete: Jastrebačka i Pasjačka.

23. 10. 1941 U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

29. 11. 1941 Kod s. Zdravinja (na pl. Jastrepcu) četnici Koste Pećanca napali Jastrebačku četu Topličkog NOP odreda i zarobili mu jednu desetinu boraca.

2. 3. 1942 Kod s. Čubure i s. Krajkovca (blizu Prokuplja) Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda, u borbi vođenoj ceo dan, razbila jedan četnički odred Koste Pećanca i četu nedićevaca i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i 30 zarobljenih, dok je sama imala 2 ranjena.

3. 3. 1942 Pod pritiskom četnika Koste Pećanca Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda se iz okoline s. Čubure prebacila na Crni vrh (M. Jastrebac). Po naređenju Koste Pećanca četnici su, zbog pretrpljenih gubitaka (2. marta), spalili s. Čuburu.

25. 4. 1942 Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

0. 5. 1942 Štab Jastrebačkog NOP odreda naredio opštinskim upravama na teritoriji Toplice da prestanu služiti neprijatelja, te da obavljaju samo one poslove koji su korisni njihovim opštinama.

15. 5. 1942 Delovi Jastrebačkog NOP odreda napali na bugarske stražare (7 vojnika) na železničkoj postaji kod s. Bresničića (na pruzi Prokuplje-Kuršumlija) i zaplenili municiju i opremu.

27. 5. 1942 U s. Azbresnici (kod Prokuplja) delovi Jastrebačkog NOP odreda vodili borbu protiv 12. dobrovoljačkog i Bresničkog četničkog odreda i proterali ih ka s. Mramoru.

0. 6. 1942 Kod s. Vrtišta (na pruzi Niš-Stalać) Jastrebački NOP odred porušio prugu, usled čega se srušio neprijateljski vojni transportni voz, te je poginulo više nemačkih vojnika. On je porušio i prugu kod s. Novog Sela i s. Doljevca (na pruzi Niš-Leskovac), gde je takođe došlo do prevrtanja neprijateljskih transportnih vozova.

10. 6. 1942 U s. D. Stepošu (kod Kruševca) delovi Jastrebačkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i razoružali 10 četnika.

13. 6. 1942 Na Debelom brdu (na putu Niš-Prokuplje) delovi Jastrebačkog NOP odreda, u zasedi sačekali bugarski putnički automobil, šofera zarobili a automobil zapalili.

15. 6. 1942 Na pl. Jastrepcu preko 3000 bugarskih vojnika preduzelo poteru za Jastrebačkim NOP odredom u cilju pronalaženja automobila i šofera koga su partizani zarobili 13. juna. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su, za odmazdu, spalili preko 80 kuća u selima Krajkovcu, Biljegu, Lepaji, Oblačini i dr. i odveli veći broj seljaka u niški zatvor.

19. 6. 1942 Iz Blaca, Prokuplja, Kruševca i Zitkovca otpočeo koncentričan napad jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa, četnika i nedićevaca (ukupne jačine oko 20-25.000) na V. i M. Jastrebac, protiv Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda. Veštim manevrom odredi su izbegli udare, napustili Jastrebac i usmerili dejstva na železničke pruge Niš-Stalać i Stalać-Kraljevo. Zbog neuspeha u uništenju partizanskih snaga bugarski vojnici su streljali oko 240 seljaka pohvatanih u selima oko pl. Jastrepca. Dejstva su trajala do početka. jula.

3. 7. 1942 Kod Tri sestrice (na pl. Jastrepcu), od prebeglih partizana iz niskog logora i od boraca Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda formiran Kopaonički NOP odred, sa zadatkom da, sa osloncem na planine Kopaonik i Goliju, dejstvuje na komunikacije u dolini r. Ibra. Odred je sutradan krenuo sa pl. Jastrepca ka pl. Goliji.

12. 7. 1942 Između s. Mezgraje i s. Toponice (na pruzi Niš-Stalać) delovi Jastrebačkog NOP odreda prevrnuli nemački transportni voz s vojnicima i materijalom. Tri vagona su potpuno uništena; u njima je našlo smrt nekoliko desetina nemačkih vojnika.

21. 7. 1942 Kod s. Gornjeg Međurova (blizu Niša) delovi Jastrebačkog NOP odreda porušili prugu, usled čega je došlo do prevrtanja voza.

23. 7. 1942 Na mestu zvanom Tri sestrice (na pl. Jastrepcu) četnički odred Koste Pećanca iz Ribarske Banje napao jednu četu Jastrebačkog NOP odreda i naneo joj gubitke od 3 mrtva i 4 ranjena borca.

25. 7. 1942 U s. Pretrešnji (kod Prokuplja) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca i proterali ih iz sela, ubivši 4-5 njih.

26. 7. 1942 Zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga Kopaonički NOP odred se povratio na pl. Jastrebac. Ovde je rasfomiran: jedna njegova četa je ušla u sastav Rasinskog a druga u sastav Jastrebačkog NOP odreda.

10. 8. 1942 Na pl. Jastrepcu oko 10.000 nedićevaca i četnika, pod rukovodstvom Nedićevog ministra unutrašnjih poslova, otpočeli koncentričan napad na Jastrebački i Rasinski NOP odred - tzv. -Aćimovićeva ofanziva-. Da bi izbegli udar, Jastrebački NOP odred je uputio jednu četu na pl. Bukovik i pl. Ozren, drugu ostavio da manevriše po pl. Jastrepcu, a Rasinski NOP odred je uputio jednu četu ka pl. Goču, drugu ka pruzi Đunis-Stalać, sa zadatkom da u određenim rejonima dejstvuju i skrenu pažnju neprijatelja na sebe. Posle ofanzive, koja je trajala skoro mesec dana, čete su se povratile na pl. Jastrebac.

2. 10. 1942 Između s. Doljevca i s. Belotinca (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Jastrebačkog NOP odreda skinuli šinu, usled čega se srušio teretni voz.

7. 10. 1942 Na mostu kod s. Mramora (blizu Niša) delovi Jastrebačkog NOP odreda napali bugarsku stražu i ranili 4 vojnika.

12. 10. 1942 Jedinice 17. i 21. bugarske divizije iz Niša i Prokuplja preduzele napad na Jastrebački NOP odred na pl. M. Jastrepcu. Malojastrebačka četa se izvukla iz blokade i prebacila na pl. Pasjaču; isto je učinila i Velikojastrebačka četa. Pošto nisu naišle na partizane, bugarske jedinice su, za odmazdu, spalile sve partizanske kuće u s. Lepaji i s. Baličevcu, a pohvatano stanovništvo oterale u logor.

0. 11. 1942 Otpočeo napad nedićevaca i delova 1. bugarskog okupacionog korpusa na Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred u Toplici i Jablanici. Posle oštrih borbi (vođenih do 20. novembra) kod s. Dedinca, s. Trnovog Laza i s. Tovrljana (blizu Prokuplja) neprijatelj se povukao u polazne garnizone

0. 11. 1942 Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

15. 11. 1942 U s. Tovrljanu (kod Prokuplja) Jastrebački i Jablaničko-pasjački NOP odred sukobio se sa delovima Niške čete SDS, te ubili 2, ranili 1 i zarobili 7 pripadnika SDS (ostali se spasli bekstvom).

0. 12. 1942 Štab Jastrebačkog NOP odreda izdao proglas narodu Dobriča, Morave i Toplice, u kome ga obaveštava o ubijanju, paljenju i pljačkanju od strane bugarske okupatorske vojske i poziva ga da s puškom u ruci nastavi borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

0. 12. 1942 Jastrebački, Jablaničko-pasjački, Leskovački, Rasinski i Požarevački NOP odred naredili svim opštinskim upravama na svojim teritorijama da prekinu rad i ne izvršavaju naređenja okupatorskih i kvislinških vlasti.

3. 1. 1943 Kod s. Lužana delovi Jastrebačkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. Po naređenju nemačkog komandujućeg generala i zapovednika Srbije, za odmazdu je 5. januara u blizini sela streljano 6 lica.

13. 1. 1943 Kod s. Razbojne (na putu Kruševac-Blace) delovi Jastrebačkog NOP odreda razbili oko 350 četnika i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva.

19. 1. 1943 Kod s. Razbojne (na putu Kruševac-Blace) jedna četa Jastrebačkog NOP odreda razbila oko 150 četnika, ubivši 10, zarobivši 7 i ranivši veći broj četnika, a zaplenivši 2 p. mitraljeza.

6. 2. 1943 U s. Kaluđerici (na pl. Kukavici) otpočelo trodnevno vojno-političko savetovanje OK KPJ za Leskovac i štabova Leskovačkog, Jablaničko-pasjačkog i Jastrebačkog NOP odreda, kome je prisustvovao delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanovič Tempo. Odlučeno je da se na levoj obali J. Morave, između pl. Kukavice i pl. Jastrepca, od postojeća tri formira jedan NOP odred i stvore uslovi za formiranje brigada; da se formira OK KPJ za leskovačko-toplički okrug i SK KPJ za leskovački, jablanički i toplički srez; da se formiraju odgovarajući organi NO vlasti i drugih političkih organizacija.

7. 2. 1943 U s. Kaluđerici (na pl. Kukavici) od Leskovačkog, Jablaničko-pasjačkog i Jastrebačkog NOP odreda formiran 1. južnomoravski NOP odred, sastava: tri bataljona (1. leskovački, 2. jablanički i 3. jastrebački).

18. 2. 1943 Na pl. V. Jastrepcu oko 150 nemačkih vojnika napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda. U protivnapadu bataljon je odbacio neprijatelja ka Kruševcu, nanevši mu gubitke od oko 10 mrtvih i ranjenih. Poginuo je politkomesar Jastrebačkog NOP odreda i član OK KPJ za Niš Milić Rakić Mirko, narodni heroji, sa još jednim borcem.

0. 5. 1943 GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

1. 5. 1943 Drugi bataljon i okružni odred SDS iz Niša i sreski odredi SDS iz Prokuplja i Aleksinca napali 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda na pl. M. Jastrepcu. Bataljon je kod s. Devče razbio neprijatelja i prisilio ga na povlačenje ka Prokuplju, nanevši mu gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih i zaplenivši 20 pušaka, mitraljez i veću količinu municije.

10. 6. 1943 Štab 3. (jastrebačkog) bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda naredio opštinskim upravama na levoj obali r. Toplice da mu predaju sav propagandni materijal koji dobijaju od okupatora i da ga obaveštavaju o naredbama okupatorskih i kvislinških vlasti, a da okupatoru ne dostavljaju izveštaje.

29. 6. 1943 GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da u sastavu svojeg odreda formira dva udarna bataljona, a od preostalog ljudstva formira tri bataljona: Kukavički, Jablanički i Jastrebački i stvori uslove za formiranje brigade.

25. 7. 1943 Na pl. Rađanu reorganizovan 1. južnomoravski NOP odred. Formirani su 1. i 2. udarni bataljon, uz dalje postojanje 1. kukavičkog, 2. jablaničkog i 3. jastrebačkog bataljona.

7. 8. 1943 U Blacu delovi 3. jastrebačkog bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda napali bugarsku posadu, ali su se, zbog jakog otpora, morali povući na pl. Jastrebac.

26. 9. 1943 U s. V. Plani (kod Prokuplja) 3. (jastrebački) bataljon 1. južnomoravskog NOP odreda i Udarni bataljon Rasinskog NOP odreda napali bugarske vojnike i vojnike SDS, ali su se zbog snažnog otpora neprijatelja morali povući.

1. 12. 1943 U varošicu Aleksandrovac (kod Kruševca) upale 2. južnomoravska NO brigada i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda, te zapalile arhivu sreza, opštine, finansijske i poreske uprave i zaplenile veću količinu materijala iz rasadnika, poljoprivredne škole i bolnice.

5. 12. 1943 SNO odbori prokupačkog i dobričkog sreza i Štab Jastrebačkog NOP odreda naredbama zabranili seljacima da na pijacama prodaju okupatoru životne namirnice i ogrev. Isto tako su zabranili seoskim stražama da čuvaju železničke pruge.

13. 12. 1943 U s. Zdravinju (kod Kruševca) Jastrebački i Rasinski NOP odred napali delove četničkog Rasinskog korpusa i odbacili ih iz sela. Kada su četnicima pristigla pojačanja iz s. Lovca i s. M. Šiljegovca, odredi su se povukli ka pl. Jastrepcu.

0. 1. 1944 Između Prokuplja i s. Doljevca Jastrebački NOP odred porušio železničku prugu na više mesta.

13. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju izdao naredbu da se na pl. Jastrepcu formira 3. južnomoravska NO brigada i reorganizuje Jastrebački NOP odred. Naredbom je određen Štab brigade i Štab odreda.

14. 1. 1944 Kod s. V. Plane (blizu Prokuplja), po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, formirana 3. južnomoravska NO brigada, sastava tri bataljona, U sastav te brigade su ušli dva bataljona i jedna četa Jastrebačkog NOP odreda i dve čete Rasinskog NOP odreda. Istovremeno je reorganizovan i Jastrebački NOP odred.

15. 2. 1944 Četnički Rasinski i Toplički korpus i delovi Velikomoravske grupe četničkih korpusa preduzeli napad na 3. južnomoravsku NO brigadu, Jastrebački i Zaječarsko-timočki NOP odred, Ozrenski partizanski bataljon i jedinice komande područja i komandi mesta na pl. Jastrepcu, s ciljem da ih nabace u dolinu r. Toplice i tu, uz pomoć bugarskih jedinica (koje su zatvarale dolinu Toplice), unište. Borbe su vođene do 24. februara. U njima je, po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju, uzela učešća i 4. južnomoravska NO brigada. Jedinice NOVJ su uspele da odbrane slobodnu teritoriju i prisile neprijatelja da se povuče ka pl. Kopaoniku i u polazne garnizone.

16. 2. 1944 Između s. Raševca i s. G, Bresnice (na pl. Jastrepcu) Jastrebački NOP odred odbio napad četničke Topličke brigade i proterao je ka s. Jošanici.

16. 2. 1944 U s. Devči (kod Prokuplja) 3. južnomoravska NO brigada, Zaječarsko-timočki i Jastrebački NOP odred i Ozrenski partizanski bataljon napali delove četničkog Rasinskog korpusa. Borba je vođena celu noć. Četnici, razbijeni, u neredu su se povukli preko s. Klisurice ka s. V. Plani. Poginulo je 58 i ranjen je veći broj četnika. Gubici jedinica NOVJ: 12 mrtvih i ranjeniii. Zaplenjeno: mitraljez, automat i 25 pušaka.

26. 3. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Štab južnomoravske zone, pod čiju komandu su stavljeni: 2, 3, 4. i 5. južnomoravska NO brigada, 9. srpska NO brigada, 1. južnomoravski, Jastrebački, Rasinski i Crnotravski NOP odred, Jastrebačka, Jablanička i Crnotravska komanda područja. Time je prestao da postoji Operativni štab južnomoravskih brigada.

15. 7. 1944 Na pl. Jastrepcu obnovljen Jastrebački NOP odred i privremeno stavljen pod komandu 25. divizije NOVJ.

5. 11. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Srbiju rasformirani NOP odredi: Rasinski, Požarevački, Ozrenski, Toplički, Vranjski, Babički, Jablanički, Jastrebački, Ibarski, SvrIjiški, Knjaževački, Leskovački, Bosiljgradski, Pčinjski, Masurički, Pustorečki, Krivopalanački, Dobrički i Oruglički a njihovo ljudstvo ušlo u sastav brigada Narodne odbrane.

Dokumenti

Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Upozorenje štaba Jastrebačkog NOP odreda od maja 1942 god. opštinskim upravama da prekinu saradnju sa okupatorom

Izveštaj načelnika Sreza moravskog od 1 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o kretanju partizana Jastrebačkog NOP odreda na teritorši sreza

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Jastrebačkog, Nišavskog i Kosmajskog NOP odreda

Izveštaj načelnika Okruga kruševačkog od 9 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o sukobu Srpske državne straže sa partizanima Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 maja 1942 god. šefu kabineta Nedićeve Vlade o napadu partizana Jastrebačkog odreda na bugarsku posadu u selu Bresničiću

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31. maja 1942. partijskom rukovodiocu Jastrebačkog NOP odreda o potrebi povezivanja i saradnje sa susednim odredima

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Narodnooslobodilačke, partizanske i dobrovoljačke vojske za Srbiju od 15 juna 1942 god. štabu Jastrebačkog NOP odreda za formiranje Kopaoničkog. NOP odreda

Izveštaj komandira odreda Srpske državne straže Sreza dobričkog od 15 juna 1942 god. komandi Niške oblasti Srpske državne straže o akciji partizana Jastrebačkog NOP odreda na putu Niš-Prokuplje

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 29 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 3. jula 1942. partijskom rukovodstvu Jastrebačkog NOP odreda o preduzimanju potrebnih mera u vezi s neprijateljskom ofanzivom

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Zaječarsko-timočkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 6 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Pasjačke čete

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog i Jastrebačkog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Kopaoničkog odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 14 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog, Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj komandanta Jastrebačkog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o akcijama odreda i upućivanju Udarne grupe na Kopaonik

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog, Jastrebačkog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog i Nišavskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 24 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 jula 1942 god. o akcijama partizana na terenu Ozrenskog, Nišavskog i Jastrebačkog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba IOP odreda Srbije od 8 avgusta 1942 god. o imenovanju političkog komesara Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 avgusta 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog i Crnotravskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 5 septembra 1942 god. o akcijama Jablaničkog, Jastrebačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 14 septembra 1942 god. o akcijama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 29 septembra 1942 god. o akcijama partizana Timočke čete i Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 13 oktobra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Požarevačkog i Prvog šumadiskog NOP odreda

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 17. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda od avgusta do oktobra

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 oktobra 1942 god. o akcijama partizana Ozrenskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 novembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog, Rasinskog i Čačanskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 23 novembra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 26 novembra 1942 god. članu Pokrajinskog povereništva povodom stvaranja operativnog rukovodstva za Jastrebački, Pasjačko-jablanički, Rasinski i Kukavički NOP odred

Proglas Štaba Jastrebačkog NOP odreda od decembra 1942 god. upućen narodu Dobriča, Morave i Toplice

Pregled brojnog stanja i naoružanja Kukavičkog, Jablaničkog i Jastrebačkog NOP odreda od decembra 1942. godine

Izveštaj člana OK KPJ za Niš od 3 decembra 1942 god. Okružnom komitetu o situaciji u Toplici i stanju partiske organizacije u Jastrebačkom odredu i na terenu

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 13 decembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog i Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 15 decembra 1942 god. o akcijama Kosmajskog, Čačanskog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 decembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog, Požarevačkog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 27 decembra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog, Požarevačkog, Jablaničkog i Jastrebačkog NOP odreda

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Kruševac od 16 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Rasinskog i Jastrebačkog NOP odreda u Rasini

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Jastrebačkog NOP odreda Nikodije Stojanović-Tatko

Izveštaj štaba Jastrebačkog NOP odreda Nikodije Stojanović od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkom radu u Odredu i borbi protiv četnika

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 27. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o spasavanju savezničkih avijatičara i o dejstvima Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 31 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o prenošenju ranjenika iz diviziske bolnice iz Slavujevaca u Pridvoricu

Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade, zaposedanje položaja: Grabovnica - Statovac, a komandama Jastrebačkog NOP odreda i Barbatovačke komande mesta za prebacivanje na svoj teren

Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja

Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima

Fotografije

Povezane odrednice

Zaječar Politički komesari u NOR-u Centralni komitet KPJ 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Bitka za Srbiju Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Vranje Vranjski partizanski odred 21. srpska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Ranjenici u ratu 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Kosta Pećanac Kosmajski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. 1. južnomoravski partizanski odred Rasinski partizanski odred Bugarski zločini u Jugoslaviji Bugarska u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Toplički korpus JVuO Jablanički partizanski odred 1. šumadijski partizanski odred Aleksandrovac Kriva Palanka Kopaonički partizanski odred Požarevački partizanski odred Nišavski (svrljiški) partizanski odred Četnici u ustanku Rasinski korpus JVuO Nikodije Stojanović Tatko Bolnice u oslobodilačkom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Crna Trava Glavni štab Srbije Streljanja u oslobodilačkom ratu Ozrenski partizanski odred (Srbija) Crnotravski partizanski odred 7. srpska brigada (5. južnomoravska) 24. srpska divizija NOVJ Aleksinac Prokuplje Narodno oslobodilački odbori Zaječarsko-timočki partizanski odred Toplički partizanski odred Pusta Reka 9. srpska brigada (ozrenska) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Leskovac 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Nemački zločini u Jugoslaviji Rekvizicija u ratu Paul Bader Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Požarevac Borbe u Srbiji 1942. 1. bugarski okupacioni korpus Velika Plana Srpska državna straža (nedićevci) Kruševac Kukavički (leskovački) partizanski odred Niš Blace Pljačka u ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Topličko-jablanička operacija Milan Aćimović