🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF)

Za ovaj pojam je pronađeno 145 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

17. 4. 1941 U Beogradu, u Štabu nemačke 2. armije, potpisana bezuslovna kapitulacija jugoslovenske vojske (a stupila na snagu 18. aprila u 12,00 časova). Ovaj akt su potpisali predstavnici jugoslovenske oružane sile Aleksandar Cincar-Marković i general Radivoje Janković, predstavnik vrhovnog komandanta nemačke vojske armijski general fon Vajks i italijanski kraljevski izaslanik u Beogradu pukovnik Bonofati.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

6. 12. 1941 CK KPH izdao okružnicu br. 4 svim partijskim organizacijama, komitetima i jedinicama: o stvaranju NOF-a, o karakteru, funkcijama i zadacima NO odbora i o zadacima AFŽ-a.

0. 1. 1942 U Kastvu (kod Rijeke) formiran odbor NOF-a, sa 4 rejonska odbora.

0. 1. 1942 U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

13. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo CK KPJ od 14.XII 1941. i drugi partijski materijal. U pismu je iznesena vojno-politička situacija u Jugoslaviji i u svetu, na osnovu koje su proizlazili i neposredni zadaci partijskih organizacija u Makedoniji u vezi sa oružanom borbom, sa stvaranjem NOF-a i organa narodne vlasti i dr.

21. 1. 1942 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio direktivu Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak, okružnim, mesnim komitetima KPJ i biroima ćelija: partizanske jedidice treba shvatiti kao oružanu silu naroda a ne Partije. Sem toga, ukazuje na odgovornost partijske organizacije za svaku političku i vojničku akciju na svom području objašnjava karakter NOB-a i odnos Partije prema NOP odredima, NO odborima, NOF-u, daje uputstvo za formiranje SNO odbora i ukazuje na perspektivu formiranja pokrajinskog NO odbora: traži da se čuva čistota Partije i smelije uzdižu mladi kadrovi.

28. 1. 1942 NOF izdao proglas stanovništvu Makedonije pod italijanskom okupacijom: da suzbija netrpeljivost između Makedonaca i nacionalnih manjina - Turaka, Šiptara i drugih koju okupator raspiruje, da zbija svoje redove oko NOF-a i da organizuje NO komitete (odbore).

28. 1. 1942 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo OK KPJ za Podgoricu, u kome su data uputstva o nabavkama životnih namirnica za ishranu siromašnog stanovništva. Nabavke su so imale izvršiti kupovinom iz Albanije i šireg područja Podgorice. Skladišta tih namirnica nalazila su se u rejonu Kuča, odakle su predstavnici pojedinih NO odbora odnosili dodeljene količine u svoje krajeve. Uputstvo PK posebno je istaklo potrebu za strogom kontrolom rada na liniji NOF-a, da bi se onemogućile bilo kakve zloupotrebe.

28. 1. 1942 Odbor NOF-a za Kordun izdao uputstvo za rad sreskih, opštinskih i seoskih odbora NOF-a.

0. 2. 1942 Na teritoriji zaplanjskog, belopalanačkog i svrljiškog sreza bugarske okupacione jedinice pohapsile veći broj aktivista NOP-a, članove NO odbora i odbora NOF-a i pripadnike mesnih desetina.

25. 2. 1942 Formiran odbor NOF-a za V. Kladušu.

0. 3. 1942 U Prilepu otpočeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

8. 4. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio CK KPH direktivno pismo u kome analizira političku situaciju u zemlji u svetlosti međunarodnih zbivanja; izlaže političku liniju KPJ u odnosu na savez SSSR-a, Engleske i Amerike, na izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu, na HSS i druge bivše građanske partije; pred KPH postavlja kao najvažniji zadatak: neumorno stvarati organizacije NOF-a, okupljajući u njih najšire narodne mase.

4. 5. 1942 Pokrajinski odbor NO fronta Makedonije uputio pismo svim organizacijama NOF-a: iznosi njihove zadatke i prava i ukazuje im na način kako da se aktiviraju.

8. 5. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- odbacili četnike i zauzeli s. Turovac i s. Duboki Do (kod Gračaca). U s. Turovcu je održan zbor, na kome je izabran odbor NOF-a.

0. 6. 1942 U Hrvatskom zagorju izašao prvi broj lista -Glas Hrvatskog zagorja-. Izdavao ga je Odbor NOF-a Hrvatskog zagorja.

1. 8. 1942 U Lici izašao prvi broj lista -Narodna borba-, organa NOF-a u Lici.

29. 8. 1942 U Beogradu izašao prvi broj lista -Glas-, organa Jedinstvenog NOF Srbije. List je izlazio do oslobođenja zemlje.

1. 9. 1942 U Škaliću (kod Brinja) izašao prvi broj -Narodnog oslobođenja-, nedeljnog lista JNOF Hrvatske.

1. 9. 1942 Izašao prvi broj lista -Glas naroda-, organa JNOF Kosova i Metohije.

10. 10. 1942 Održana sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, o NOF-u i NO odborima, kadrovima i partijskim kursovima, agitaciji i propagandi i dr.

7. 11. 1942 CK KPJ izdao proglas -Dvadeset peta godišnjica Velike. oktobarske proleterske revolucije-, u kome se svi narodi Jugoslavije pozivaju da, bez obzira na političke poglede, veru i narodnost, stupaju u jedan sveopšti NOF, bore se u redovima NOV i POJ, organizuju pozadinu i uništavaju neprijatelja i njegove domaće sluge.

0. 2. 1943 U Prilepu ponovo počeo izlaziti list -Naroden glas-, organ NOF-a za Prilep.

22. 4. 1943 Član politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio povereništvu CK KP Slovenije u Ljubljani direktivno pismo o stavu NOP-a prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu, o radu na jačanju NOF i odnosu prema -sredini- i o potrebi da se u Ljubljani izvrši mobilizacija za NOV.

1. 6. 1943 Rukovodstvo NOF-a za Istru uputilo poziv stanovništvu da stupa u NOB. ]

13. 6. 1943 U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

0. 7. 1943 Treći oblasni komitet KPM izdao prvi broj lista -Naroden glas-, organa NOF-a za đevđelijski, kavadarski i veleški srez.

31. 7. 1943 U Bos. krajini počeo izlaziti list -Glas narodnooslobodilačkog pokreta u Bos. krajini-, organ NOP-a (kasnije NOF-a) Bos. krajine.

2. 8. 1943 Kod s. Oteševa (na Prespanskom jezeru) CK KPM održao prošireni sastanak na kome je pored ostalog doneo odluke o stvaranju većih vojnih jedinica - bataljona i brigada i o pripremama za sazivanje ASNOM-a i za stvaranje viših organa narodne vlasti i NOF-a.

30. 8. 1943 U s. Trnavi (kod Bijeljine) počeo izlaziti list -Oslobođenje-, organ Zemaljskog odbora NOP-a (kasnije NOF-a) Bosne i Hercegovine.

0. 9. 1943 Akcioni komitet NOF-a za Skoplje izdao proglas stanovništvu: ukazuje mu na svakodnevno nasilje, pljačku i teror okupatora i poziva ga. da sabotira odluke i mere okupatorske vlasti i učvršćuje redove NOF-a.

0. 9. 1943 Akcioni komitet NO fronta Makedonije izdao proglas narodu pozivajući ga da učvrsti jedinstvo NOF-a i strupa u partizanske jedinice radi izvojevanja konačne pobede nad okupatorom.

25. 10. 1943 Član Politbiroa CK KP Makedonije Kuzman Josifovski Pitu uputio MK KPM u Prilepu direktivu o načinu organizovanja obaveštajne službe u pozadini, radu i zadacima NO odbora, NOF-a, AFŽ-a i omladinskih organizacija, koriščenju i rasturanju partijske štampe, čuvanju prikupljene hrane i podeli te hrane žrtvama fašističkog terora itd.

7. 11. 1943 U Tuzli izašao prvi broj Fronta slobode-, organa NOP-;: (kasnije NOF-a) istočne Bosne.

0. 1. 1944 U Bitolju izašao prvi broj lista -Glas-, organa NOF Druge oblasti. Izdao ga je Drugi oblasni komitet KPM Provale i hapšenja u gradu onemogućili su dalje štampanje toga lista.

0. 2. 1944 Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

14. 3. 1944 Počeo izlaziti -Ilindenski pat-, organ NOF-a Makedonije.

18. 5. 1944 U Topuskom, na konferenciji predstavnika NOF-a Hrvatske, izabran Izvršni odbor NOF-a.

0. 7. 1944 Izabran Okružni odbor NOF-a za Gorski kotar.

16. 7. 1944 Na o. Krku izabran Sreski odbor NOF-a.

30. 7. 1944 Izabran Okružni odbor NOF-a za Baniju.

2. 8. 1944 U s. Bioču (kod Titograda), na narodnom zboru kome je prisustvovalo oko 1500 ljudi sa slobodne teritorije sreza pođgoričkog, izabran Sreski odbor NOF-a.

6. 8. 1944 Na velikom zboru u Moslavini (prisustvovalo preko 4000 ljudi) izabran Izvršni odbor NOF za okrug Čazma.

8. 8. 1944 Na oblasnoj izbornoj konferenciji izabran Oblasni odbor NOF-a za Bosansku krajinu.

15. 8. 1944 Na okružnoj konferenciji NOF-a za Prozor izabran Okružni odbor NOF-a.

15. 8. 1944 U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

15. 8. 1944 Na zboru u s. Pčeliću (kod Virovitice) izabran Sreski odbor NOF-a za Viroviticu.

16. 8. 1944 Na konferenciji NOF-a za cazinski okrug izabran Okružni odbor NOF-a.

16. 8. 1944 Izabran Odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

20. 8. 1944 Na sreskoj konferenciji NOF-a za Sušak izabran Sreski odbor NOF-a.

26. 8. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo skojevskim organizacijama Makedonije, u kome postavlja zadatke u duhu pisma CK SKOJ-a i I zasedanja AVNOJ-a: nastojati da se omladina masovno aktivira u NOF-u i da stupa u NOVJ; naročito prihvatiti omladinu koja stoji po strani ili je zavedena propagandom okupatora; u svim gradovima i selima formirati omladinske organizacije i odbore. U pismu se ukazuje na dotadanje greške u radu i daju smernice za budući rad.

27. 8. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Pakrac izabran Sreski odbor NOF-a.

27. 8. 1944 U Korenici (sada: Titova Korenica), na okružnoj konferenciji NOF-a za Liku, kojoj je prisustvovalo preko 1200 delegata iz svih srezova Like, izabran Okružni odbor NOF-a za Liku.

27. 8. 1944 U Vojniću, na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Karlovac, kojoj je prisustvovalo oko 600 delegata iz svih srezova karlovačkog okruga i iz jedinica 8. udarne divizije NOVJ, izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Karlovac.

0. 9. 1944 Izabran Sreski odbor NOF-a za Bos. Grahovo.

0. 9. 1944 Na konferenciji predstavnika svih političkih grupa i organizacija izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

0. 9. 1944 Izabran Okružni odbor NOF-a za Šibenik.

0. 9. 1944 U s. Ovrlji, na konferenciji NOF-a za srez Sinj, izabran Sreski odbor NOF-a.

0. 9. 1944 Na okružnim konferencijama NOF-a izabrani okružni odbori NOF-a za srednju Dalmaciju i Zadar.

0. 9. 1944 Na konferenciji predstavnika političkih grupa i organizacija iz okruga Rijeka izabran Okružni odbor NOF-a

0. 9. 1944 Povodom kapitulacije Carevine Bugarske, GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu: poziva ga u odlučnu borbu protiv nemačkih okupatora i domaćih izdajnika i na učvršćenje narodne vlasti i zbijanje redova oko NOF-a.

4. 9. 1944 U Pisarovini, na okružnoj konferenciji NOF-a za Pokuplje, u prisustvu delegata svih srezova tog okruga, izabran Okružni odbor NOF-a.

8. 9. 1944 U Čazmi, na prvoj konferenciji NOF-a za zagrebačku oblast, izabran je Oblasni odbor NOF-a.

8. 9. 1944 U s. Cjepidlakama (kod Križevaca), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Viroviticu, izabrani Okružni odbor NOF-a i delegati za oblasnu i zemaljsku konferenciju NOF-a Hrvatske.

11. 9. 1944 Održana zajednička sednica ONO odbora za Liku, Izvršnog odbora Okružnog odbora NOF-a za Liku i predstavnika 1. i 2. ličkog vojnog područja u cilju donošenja plana za izgradnju popaljenih kuća u Lici.

11. 9. 1944 Na okružnoj konferenciji NOF-a izabran Okružni odbor NOF-a za Knin.

14. 9. 1944 Na oslobođenom delu pl. Biokova održana okružna konferencija NOF-a i izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Biokovo-Neretva.

15. 9. 1944 Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

16. 9. 1944 U oslobođenom Lastovu, na okružnoj konferenciji NOF-a, izabran Okružni odbor NOF-a za Dubrovnik.

17. 9. 1944 U s. Đulavecu (kod Daruvara), na Oblasnoj konferenciji NOF-a, izabran Oblasni odbor NOF-a za Slavoniju.

18. 9. 1944 U Strumici, od drugova izašlih iz bugarskog zatvora, formiran SK KPM za Strumicu, sa osnovnim zadatkom: formirati partijske i skojevske organizacije tamo gde su ranije bile razbijene i organizovati odbore AFŽ-a, NOF-a i NO odbore tamo gde još nisu formirani.

19. 9. 1944 U Gacku održana konferencija NOF-a za Hercegovinu: izabran Oblasni odbor NOF-a za Hercegovinu i izdat proglas narodu Hercegovine.

20. 9. 1944 U gradu Hvaru, na okružnoj konferenciji NOF-a, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinsko otočje.

20. 9. 1944 U Lastovu, povodom konferencije NOF-a dubrovačkog okruga, priređena izložba štampe, fotografija, grafikona, umetničkih plakata i dokumenata o NO odborima.

24. 9. 1944 Okružni NO odbor za severni Banat izdao proglas stanovništvu: poziva ga da pristupi u redove NOV i POJ i okupi se oko JNOF-a.

24. 9. 1944 Na sreskoj konferenciji NOF-a za srez Pulu izabran Sreski odbor NOF-a.

27. 9. 1944 Otečestvenofrontovska vlada Bugarske prekinula diplomatske odnose sa Kraljevinom Mađarskom.

0. 10. 1944 Na izbornim konferencijama izabrani sreski odbori NOF-a za srezove; gradiški, dubički, krupski, ključki, drvarski, grahovski, kupreški, glamočki, jajački, duvanjski i livanjski.

0. 10. 1944 Glavni odbor NOF-a Crne Gore i Boke uputio proglas narodu Crne Gore: poziva ga u redove jedinstvenog NOF-a i u jedinice NOVJ.

0. 10. 1944 Na I konferenciji NOF-a za srez Samobor izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

0. 10. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Bjelovar izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

0. 10. 1944 U s. Dubravi (kod Čazme), na velikom zboru NOF-a, izabran Odbor NOF-a za srez Dubravu.

0. 10. 1944 Održana II okružna konferencija NOF-a za Pokuplje, kojoj je prisustvovalo preko 1000 delegata.

0. 10. 1944 u Pakracu izabran Sreski odbor NOF-a za Pakrac.

0. 10. 1944 Na o. Hvaru, na zajedničkoj konferenciji 162 delegata sa ostrva Visa, Lastov, Hvara, Brača i Šolte, izabran Okružni odbor NOF-a za srednjodalmatinska ostrva.

0. 10. 1944 Na konferenciji NOF-a za srez Omiš izabran Sreski odbor NOF-a.

0. 10. 1944 U Skoplju formiran Gradski odbor NOF-a.

3. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao sledeću direktivu neposredno potčinjenim štabovima: ranjenike više ne slati u Italiju, jer se za njih organizuju bolnice u našoj zemlji; ranjenike iz Slovenije upućivati, po mogućnosti, u Hrvatsku; u VŠ NOV i POJ uskoro će doći delegacija otečestvenofrontovske Bugarske, pa će se s njom raspraviti sporna pitanja, stoga treba javiti drugovima u Makedoniji da izbegavaju sukobe sa bugarskim vojnicima.

5. 10. 1944 U Krajovi (u Rumuniji) predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito primio delegaciju bugarske otečestvenofrontovske vlade. Na sastanku je postignut sporazum o učešću bugarske vojske u borbama protiv nemačkih snaga u Srbiji i Makedoniji.

7. 10. 1944 Inicijativni odbor NOF-a Makedonije izdao uputstvo o stvaranju opštinskih, sreskih, oblasnih i gradskih odbora NOF-a.

10. 10. 1944 U Bugojnu, na sreskoj konferenciji NOF-a za srez Bugojno, izabran Sreski odbor NOF-a.

10. 10. 1944 U gradu Hvaru, na Oblasnoj konferenciji NOF-a za Dalmaciju, izabran Oblasni odbor NOF-a.

13. 10. 1944 Održana Okružna konferencija NOF-a za okrug Karlovac, kojoj je prisustvovalo oko 120 delegata.

15. 10. 1944 U Sanskom Mostu, na sreskoj konferenciji NOP-a, izabran Sreski odbor NOF-a za sanski srez.

22. 10. 1944 U Tuzli, na gradskoj konferenciji NOF-a, izabran Gradski odbor NOF-a.

22. 10. 1944 U s. Lepoj Bukvi (kod Krapine), na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Krapina, izabran Okružni odbor NOF-a.

23. 10. 1944 NKOJ svim zemaljskim većima uputio kominike o razgovorima u Moskvi, 9-18. oktobra, između predsednika vlade SSSR-a i vlade V. Britanije. U kominikeu se konstatuje: u razgovorima u Moskvi izrađen je iscrpan plan budućih savezničkih operacija na svim frontovima; postignut je značajan uspeh u pogledu rešavanja poljskog pitanja, a tokom pregovora u velikoj su meri umanjena razmimoilaženja i uklonjeni nesporazumi između Komiteta nacionalnog oslobođenja Poljske u Lublinu i izbegličke vlade Republike Poljske; izražena je saglasnost u pogledu nerešenih pitanja oko primirja sa vladom otečestvenofrontovske Bugarske; obe vlade su saglasne -provoditi u Jugoslaviji zajedničku politiku u cilju koncentracije svih snaga protiv Nemaca... i u cilju rešavanja unutrašnjih teškoća Jugoslovena putem ujedinjavanja jugoslovenskog kraljevskog i narodno-oslobodilačkog pokreta-, istakavši da pravo jugoslovenskog naroda da sam reši pitanje svog državnog uređenja posle rata ostaje neprikosnoveno; razgovori su vođeni sa znanjem i odobrenjem vlade SAD, koja je na pregovorima imala svog predstavnika.

27. 10. 1944 U Beogradu održana gradska konferencija JNOF-a i izabran Gradski odbor JNOF-a za Beograd.

28. 10. 1944 U Moskvi predstavnici vlada SSSR-a, SAD i V. Britanije potpisali primirje sa predstavnicima vlade otečestvenofrontovske Bugarske.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 3. oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o slabostima prilikom formiranja partizanskih odreda i o nedostacima političke platforme NOF u Dalmaciji

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 3. listopada 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o slabostima prilikom formiranja partizanskih odreda i o nedostacima političke platforme NOF u Dalmaciji

Članak iz Vjesnika JNOF-e o Zadacima NOP odreda

Mjesečni izvještaj Cetinjskog gradskog odbora NOF-a Mjesnom komitetu KPJ za Srez cetinjski

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Uputstvo Odbora NOF za Kordun od 28 siječnja 1942 god. za rad kotarskih, općinskih i seoskih odbora

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 137 od 2. travnja 1942. o pokušaju razbijanja JNOF-a, borbi dinarskih partizana i demonstracijama žena u Splitu

Izveštaj političkog komesara Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOF odreda Mladen Stojanović od 31. maja 1942. političkom komesaru odreda o moralno-političkom stanju bataljona

Vesti od 2. septembra 1942. objavljene u Glasu naroda, organu NOF Kosova i Metohije

Direktive Kotarskog komiteta KPH Pelješca od 10. rujna 1942. partijskoj kandidatskoj grupi Janjina za organiziranje simpatizerskih grupa i za rad NOF-a

Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o pitanju Centralnog odbora NOF-a, novim članovima okružnog komiteta te o uspostavljanju i učvršćenju veza

Zajednički proglas Inicijativnoga odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske hrvatskome i srpskome narodu u kojemu iznose zadatke Inicijativnoga odbora te pozivaju sve rodoljube u redove JNOF i NOV, u borbu za konačno oslobođenje zemlje

Pismo Save Zlatića Centralnome komitetu KPH o njegovim zapažanjima u vezi s formiranjem JNOF, stavu prema radništvu i drugim problemima koji se javljaju u radu NOO.

Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stavu Izvršnog odbora HSS prema Mačeku i njegovim agentima, o učvršćenju NOF i osnivanju njenih rukovodećih organa te o potrebi popularizacije ZAVNOH-a

Topusko: Zapisnik s konferencije JNOF Hrvatske

Saopćenje JNOF Hrvatske o održanoj konferenciji predstavnika organizacija i grupa koje sačinjavaju NOF Hrvatske na kojoj je, izborom Izvršnoga odbora, organizaciono učvršćena JNOF te su utvrđeni dalji međusobni odnosi u toku i nakon rata

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o krahu neprijateljske mobilizacije, stanju u Češkom i Srpskom bataljonu, odlasku dobrovoljaca u jedinice NOV, načinu populariziranja odluka Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a te o počecima osnivanja odbora JNOF

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku sa zadacima partijskim organizacijama u pripremama i izborima za odbore NOF

Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o slaboj političkoj situaciji, koja je kulminirala potkraj svibnja 1944, o planiranim zadacima u vezi s osnivanjem odbora NOF, te organizacijskom stanju

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žabno Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF, AFŽ te o agitaciji i propagandi

Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o mobilizaciji, te o održavanju okružnih konferencija AFŽ, NOF i USAOH-a u čazmanskome okrugu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o politčkoj situaciji, teroru neprijatelja u Čazmi i okolnim mjestima, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, JNOF, AFŽ, o vojsci i Agitpropu, s blagajničkim izvještajem i pregledom brojnoga i nacionalno-socijalnog stanja

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubice Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskom stanju te o radu Partije, SKOJ-a, JNOF, NOO, AFŽ i USAOH-a

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkim prilikama nakon neprijateljske ofenzive, o osnivanju odbora JNOF, radu AFŽ, o broju mobiliziranih, kadrovskim promjenama i zadacima članova Okružnog komiteta

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast u kojemu se obavještava da je pismo CK KP Hrvatske i Izvršnoga odbora JNOF poslano na teren, o drugovima upućenima na kurseve, a traži se i oružje za potrebe Okružnoga NOO Bjelovar

Odgovor Izvršnoga odbora JNOF Hrvatske Ivi Krbeku, koji sadrži prijedlog Izvršnoga odbora u vezi sa sporazumom i ulaskom grupe Augusta Košutića u JNOF-u Hrvatske

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru i pljački neprijatelja u kotaru, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOF, AFŽ te zadacima članova Kotarskoga komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF i AFŽ

Zapisnik sa sjednice Izvršnoga odbora Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, stanju i radu NOO u okrugu, odjela pri Okružnome NOO, o JNOF i mobilizaciji

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o koncentraciji neprijatelja, teroru i pljački nad stanovništvom, stradanju članova Partije, akcijama Zagrebačkoga NOP odreda i organizacijskomu stanju i radu Kotarskoga komiteta, organizacija SKOJ-a, USAOH-a, NOO, NOF, uz priloženi blagaj nički izvještaj

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, AFŽ, NOF, NOO te o vojsci

Uputstvo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast svima okružnim komitetima KPH u oblasti u vezi s održavanjem konferencije JNOF

Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dubrava na kojemu su utvrđeni politička situacija, zadaci za provedbu mobilizacije te zadaci za članove komiteta u vezi s održavanjem Okružne konferencije JNOF, bilo je riječi i o primanju novih članova te o radu skojevske organizacije

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, mobilizaciji, žetvi, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu omladinske organizacije, osnivanju odbora JNOF, radu NOO te stanju u Moslavačkome NOP odredu, Udarnome bataljonu IG NOP odreda, Srpskome bataljonu, Diverzantskome bataljonu i Komandi moslavačkog područja

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o osnivačkoj konferenciji NOF-a za Moslavinu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj neprijateljskoj aktivnosti, mobilizaciji, sastanku s predstavnicima Madžara, organizacijskom stanju, radu NOO, formiranju odbora JNOF, radu odbora AFŽ, Komande područja te o stanju u vojnim jedinicama

Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zauzimanje stavova prema otečestvanofrontovskim bugarskim jedinicama

Dopis Štaba 5. brigade 19. NOU divizije od 28. februara 1945. potčinjenim jedinicama u kojem ih upoznaje sa pismom Oblasnog odbora JNOF Dalmacije povodom izbora za seoske, mesne i gradske narodnooslobodilačke odbore

Fotografije

Povezane odrednice

Vojnić Britanija i Jugoslavija Zagreb Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Otečestveni front Bugarske Borbe u Lici 1942. Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Strumica Prozor Borbe u Istri 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. AVNOJ Križevci Italija u drugom svetskom ratu ZAVNOH Omladina u ratu Borbe u Lici 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Bjelovar SSSR i Jugoslavija Podgorica Borbe u Makedoniji 1942. Štampa u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. SKOJ Pljačka u ratu Rijeka Marko Vujačić Borbe u Srbiji 1944. Slunj Travnik Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Skoplje Borbe u Dalmaciji 1944. Pazin Karlovac Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije USAOH Šibenik Komunistička partija Hrvatske Centralni komitet KPJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Dubrovnik Borbe u Makedoniji 1943. Kumanovo Hvar Borbe u Sremu 1943. Bugojno AFŽ Čazma Borbe u Istri 1943. Bitka za Srbiju Prilep Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Hercegovini 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1942. Gacko Komunistička partija Makedonije Topusko Borbe u Hrvatskoj 1944. Novi Sad Beograd Ustanak u Hrvatskoj 1941.