🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Jugoslovenska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

12. 4. 1944 U Moskvu stigla delegacija VŠ NOV i POJ i NKOJ-a. Ona se s vladom SSSR-a, posle višednevnih pregovora, sporazumela o načinu dotura materijalne pomoći NOVJ i o položaju jugoslovenskih građana u SSSR-u: da se NOVJ snabdeva iz Ukrajine vazdušnim putem i da se od jugoslovenskih građana u Sovjetskom Savezu formira Jugoslovenska brigada. Generalštab Crvene armije poklonio je NOVJ vojno-stručnu literaturu za obuku starešina, dok je vlada SSSR-a, na ime ratne pomoći, otvorila NKOJ-u kredit u iznosu od milion rubalja.

1. 6. 1944 U SSSR-u, od jugoslovenskih građana, formirana 1. jugoslovenska brigada.

6. 10. 1944 U Srbiju stigla 1. jugoslovenska brigada, formirana u SSSR-u. Stavljena je pod ko> mandu 23. udarne divizije NOVJ.

30. 10. 1944 Na odseku s. Prijevor - s. Ljubić (kod Čačka) počeo četvorodnevni napad 1. jugo slovenske brigade i delova 14. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ i 93. pešadijske divizije Crvene armije u cilju uništenja nemačke grupacije na levoj obali r. Zapadne Morave. Iako su jedinice NOVJ i Crvene armije ovladale delom neprijateljskih položaja, napad nije uspeo zbog vrlo snažnog otpora nemačkih snaga. U tim borbama je 1. jugoslovenska brigada imala 135 mrtvih, 324 ranjena i 88 nestalih boraca. Ostale jedinice 23. divizije NOVJ i jedinice 93. divizije Crvene armije imale su takođe osetne gubitke. I neprijatelj je imao velike gubitke. Jedinice 23. divizije su uništile 64 puške, 19 automata, 16 mitraljeza, 4 tenka, 2 oklopna automobila, 7 topova, 2 minobacača, 1 radio-stanicu, 8 kamiona, a zaplenile 28 pušaka, 10 automata, 2 mitraljeza, 2 radio-stanice, 1 automobil i dosta drugog materijala.

10. 4. 1945 Prva jugoslovenska brigada 5. udarne divizije JA otpočela forsiranje r. Save kod Brčkog. Sutradan je u rejonu s. Drenovaca uhvatila vezu s delovima 11. udarne divizije JA.

Fotografije

Povezane odrednice

Vlada Sovjetskog Saveza Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 11. krajiška divizija NOVJ Glavni štab Srbije Završne operacije u Jugoslaviji Čačak Borbe u Srbiji 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Bitka za Srbiju Borbe u Hrvatskoj 1945. 14. srpska udarna brigada SSSR i Jugoslavija Brčko Crvena armija Borbe u Sremu 1943. 5. krajiška udarna divizija NOVJ