🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Južnobanatski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U rejonu Pančeva formiran Južnobanatski NOP odred.

12. 7. 1941 U rejonu s. Vladimirovca (kod Alibunara) nadmoćne jedinice iz sastava nemačke 704. i 714. pešadijske divizije okružile i uništile Južnobanatski NOP odred.

0. 9. 1942 U rejonu s. Izbišta (kod Vršca), pod rukovodstvom političkog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Žarka Zrenjanina Uče, održano savetovanje partijsko-političkih aktivista vršačkog, belocrkvanskog i kovinskog sreza. Izabran je nov OK za južni Banat i doneta je odluka da se formira novi Južnobanatski NOP odred (određeni su i članovi Štaba odreda).

0. 12. 1942 U rejonu Česte šume (na Deliblatskoj peščari, u Banatu) ponovo formiran Južnobanatski NOP odred.

22. 2. 1943 U s. Kruščici (kod Bele Crkve) nemačka policija uhapsila 25 rodoljuba i ubila komesara Južnobanatskog NOP odreda.

7. 5. 1943 Između s. Vračeva Gaja i Banatske Palanke (kod Bele Crkve) Južnobanatski NOP odred se prvi put prebacio u Rumuniju. Tom prilikom je u rejonu Medvednika (k. 209) razbio grupu od 20 rumunskih žandarma.

10. 5. 1943 U rejonu Lokve (k. 470), na rumunskoj teritoriji, jugoistočno od Bele Crkve, Južnobanatski NOP odred se sukobio s poternim jedinicama rumunske vojske. Zbog potera i otežanog snabdevanja on se povukao preko s. Kusića u Banat u rejon s. Grebenca.

0. 6. 1943 U Deliblatskoj šumi (kod Kovina) održana partijska konferencija Južnobanatskog NOP odreda, na kojoj je odlučeno da ovaj odred, da bi izbegao uništenje, napusti Veliku peščaru, privremeno podeljen u tri grupe: prva grupa će otići u Rumuniju, drugu u pravcu Vršca (u Vršačke planine) a treća u Srbiju.

0. 8. 1943 U s. Dupljaji (kod Bele Crkve) Južnobanatski NOP odred ubio 3 policajca i zapalio opštinu.

29. 9. 1943 U s. Kusiću (kod Bele Crkve) Južnobanatski NOP odred razoružao policijsku posadu i zaplenio 26 pušaka.

0. 11. 1943 U s. Vračevu Gaju (kod Bele Crkve) grupa boraca Južnobanatskog NOP odreda napala opštinu i policijsku stanicu, te zarobila 10 policajaca, zaplenila 10 pušaka s municijom i zapalila opštinsku zgradu.

0. 11. 1943 U s. Kruščici (kod Bele Crkve) delovi Južnobanatskog NOP odreda napali policijsku stanicu, ubili 2 nemačka podoficira i zaplenili 30 pušaka. U sukobu je poginuo i komandant Južnobanatskog NOP odreda.

12. 11. 1943 Na Kamenitom brdu (jugoistočno od Bele Crkve, na rumunskoj teritoriji) rumunski žandarmi iznenada napali Južnobanatski NOP odred, ali se ovaj probio iz okruženja, uz gubitke od 2 poginula i 3 ranjena, i prebacio u rejon Karnijaka (k. 380), u novi logor.

17. 11. 1943 Kod ž. st. Mramorak (blizu Kovina) jedan vod Južnobanatskog NOP odreda zapalio magacin s nekoliko vagona pšenice i suncokreta.

20. 11. 1943 Kod s. Jasenova (blizu Bele Crkve) grupa boraca Južnobanatskog NOP odreda razoružala stražu kod mlina i zaplenila 5 pušaka.

6. 1. 1944 Na prostoriji Krnjak - s. Najdaš - s. Saska (u Rumuniji) oko 1000 rumunskih vojnika i žandarma napalo Južnobanatski NOP odred. U oštroj borbi poginulo je 8 boraca, među kojima i komesar odreda, a 12 ih je zarobljeno. Odred je uspeo da se prebaci u rejon s. Kusića (kod Bele Crkve).

19. 2. 1944 GŠ NOV i PO za Vojvodinu naredio Štabu Južnobanatskog NOP odreda da formira operativni štab i dao mu uputstva za dalji rad i dejstva u Banatu.

2. 7. 1944 Na obezbeđenje koncentracionog logora u s. Orešcu (kod Bele Crkve) napali delovi Južnobanatskog NOP odreda i oslobodili 30 omladinaca i omladinki [Po drugom izvoru događaj se desio krajem juna a oslobođeno je 20 omladinaca i omladinki.].

21. 7. 1944 Delovi Južnobanatskog NOP odreda napali mesnu stražu u s. Potpornju (kod Vršca). Poginuli su 1 policajac i 3 saradnika okupatora a zaplenjeni su 1 p. mitraljez, 23 puške i druga oprema. Uništena je opštinska arhiva.

24. 7. 1944 Delovi Južnobanatskog NOP odreda zauzeli s. Grebenac (kod Bele Crkve) zaplenili 34 puške, 1 pištolj i drugu opremu i zapalili opštinsku arhivu i policijsku zgradu.

0. 8. 1944 Po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, Diverzantski udarni bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu preimenovan u Jurišni bataljon Štaba sremske operativne zone a Južnobanatski NOP odred preimenovan u 4. banatski NOP odred.

Fotografije

Povezane odrednice

Zrenjanin Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1943. Kovin Borbe u Sremu 1943. 704. pešadijska divizija Srpska državna straža (nedićevci) Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Vojvodine Borbe u Srbiji 1942. Omladina u ratu Vršac Ustanak u Srbiji 1941. Pančevo Rumunija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. 714. pešadijska divizija