🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kalinovički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 33 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 U duhu odluka sa Savetovanja u Stolicama, po naređenju GŠ NOP odreda za BiH Bosansko-hercegovačka brigada NOP odreda reorganizovana u Kalinovički NOP odred.

22. 10. 1941 Domobranska 5. pešadijska divizija (snagama oko 9 bataljona) otpočela napad od Sarajeva prema Rogatici. U oštrim sedmodnevnim borbama delovi Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda su slomili napad i zaustavili neprijatelja na liniji Pale-Prača-Mokro.

23. 10. 1941 Kod s. Klanca (na putu Trnovo-Sarajevo) dve čete Kalinovičkog NOP odreda zarobile kombinovanu četu domobrana, žandarma i milicionera, zajedno sa komorom i regrutima koje je pratila.

25. 10. 1941 Oko 700 ustaša, žandarma, domobrana i milicionera iz Konjica, uz podršku 2 aviona, izvršili napad prema Boračkom jezeru. U toku jednodnevne borbe glavna kolona neprijatelja zauzela je s. Bijelu, ali je smelim prepadom jedne grupe boraca naterana u bekstvo, što je pokolebalo i druge dve kolone. U toj borbi je Konjički bataljon Kalinovičkog NOP odreda, pored ostalog, zarobio i jedan top.

0. 11. 1941 Formiran Kijevski bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

0. 11. 1941 Prerastanjem Igmanske partizanske čete formiran Igmanski bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

0. 11. 1941 Formiran Zagorski bataljon Kalinovičkog NOP odreda. Ali je on krajem istog meseca prešao u četnike.

2. 11. 1941 Tri čete Kalinovičkog NOP odreda zauzele Trnovo, dok se posada (jedan domobranski konjički eskadron i žandarmi) izvukli preko Treskavice u Konjic.

3. 11. 1941 Delovi Kalinovičkog NOP odreda ušli u Praču (na pruzi Sarajevo-Višegrad), koju je tog dana napustio jedan domobranski bataljon.

4. 11. 1941 Delovi Trebevićkog bataljona Kalinovičkog NOP odreda zauzeli žand. st. i vodovod Bistricu (kod Sarajeva).

27. 11. 1941 Delovi Kalinovičkog NOP odreda i četničkog Zlatiborskog odreda razbili jednu domobransku četu kod rezervoara -Bistrica- sarajevskog vodovoda. Sutradan je jedan ojačani nemački bataljon uspeo da protivnapadom povrati položaje.

30. 11. 1941 Žandarmerijsko-domobranska posada napustila s. Jeleč (kod Foče), posle čega su umesto ušli delovi Kalinovičkog NOP odreda. Na održanoj konferenciji meštana formirana Muslimanska partizanska četa (92 borca) Kalinovičkog NOP odreda i Komanda mesta Jeleč.

0. 12. 1941 Delovi Sjetlinskog bataljona Romanijskog NOP odreda i Pračanskog bataljona Kalinovičkog NOP odreda prešli u četnike. Ođ ostataka oba bataljona formiran novi Pračanski bataljon Romanijskog NOP odreda.

8. 12. 1941 Delovi Konjičkog bataljona Kalinovičkog NOP odreda uništili milicijsko-ustaško uporište u s. Spiljanima (kod Konjica). Zarobljeno 16 milicionera a zaplenjeno oko 20 pušaka.

9. 12. 1941 Po dva bataljona Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda i dve četničke čete izvršili snažan napad na Pale. Otkrivši pripreme za napad i za predaju domobrana, neprijatelj je promenio raspored, zbog čega napad nije uspeo uprkos velikom zalaganju. Sledećih dana napadi su obnovljeni, ali mesto nije zauzeto.

10. 12. 1941 Po direktivi PK SKOJ-a za BiH formiran OK SKOJ-a za Kalinovik-Konjic (kasnije: za jugoistočnu Bosnu). On je obuhvatao i Kalinovički NOP odred.

25. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda da dva partizanska bataljona uputi prema Kalinoviku, u pomoć Kalinovičkom NOP odredu.

8. 1. 1942 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i da sadejstvuje s jedinicama Durmitorskog NOP odreda.

19. 1. 1942 Bataljon -Vojvoda Momčilo- Durmitorskog NOP odreda, koji se privremeno nalazio pod komandom Kalinovičkog NOP odreda, ušao u Foču i razoružao 100 četnika.

0. 2. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, za rukovođenje borbama u jugositočnoj Bosni formiran Operativni štab Kalinovik, koji je objedinjavao dejstva Kalinovičkog NOP odreda i Fočanskog dobrovoljačkog odreda, a povremeno i dejstva delova 1. proleterske NOU brigade i Durmitorskog NOP odreda. Ulogu toga štaba do početka. maja 1942. vršili su, uglavnom, štabovi 1. proleterske NOU brigade i Kalinovičkog NOP odreda, a povremeno i pojedini članovi GŠ NOP i DV za BiH.

0. 3. 1942 U Trnovu formiran Udarni bataljon -Ranko Divljan- Kalinovičkog NOP odreda.

11. 3. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Kalinovičkog NOP odreda da glavne snage orijentiše prema Sarajevu i Palama, poveže se s Jahorinskim NO dobrovoljačkim odredom i pojača budnost prema s. Dujmovićima i s. Vrhprači (kod Sarajeva).

11. 3. 1942 Pod pritiskom delova Kalinovičkog NOP odreda, italijanska i žandarmerijska posada iz Uloga povukla se u Nevesinje.

22. 4. 1942 Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

24. 4. 1942 Kalinovički NOP odred očistio od muslimanske milicije dvadesetak sela na levoj obali Neretve, nizvodno od Uloga, i spojio se s Konjičkim bataljonom Severnohercegovačkog NOP odreda. Na taj način su snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije izbile širokim frontom na Neretvu.

0. 5. 1942 U s. Sijerči (kod Kalinovika) od ostataka Trebevićkog, Kijevskog i Igmanskog bataljona formiran 2. udarni bataljon Kalinovičkog NOP odreda.

2. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao uputstva Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu: o načinu formiranja i učvršćenja novih udarnih partizanskih jedinica po ugledu na proleterske brigade; o formiranju komandi područja, komandi mesta i partizanskih straža i o njihovim zadacima; o pojačavanju akcija u Južnoj Hercegovini; o čišćenju desne obale Neretve u sadejstvu s Kalinovičkim NOP odredom.

7. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

8. 5. 1942 Na Morinama delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- savladali manii otpor delova Fočanskog NO dobrovoljačkog i Kalinovičkog NOP odreda i zauzeli Ulog. Obaljski dobrovoljački bataljon Kalinovičkog NOP odreda prešao je na stranu italijanskih jedinica.

19. 5. 1942 CK KPJ uputio OK KPJ za Foču direktivu o zbrinjavanju izbeglica iz Foče i s teritorije Kalinovičkog NOP odreda.

12. 6. 1942 Kalinovički NOP odred zauzeo i demolirao ž. st. Blažuj (na pruzi Sarajevo-Mostar).

26. 6. 1942 Kalinovički NOP odred na ž. st. Tarčin (na pruzi Sarajevo-Mostar), spalio vagone i demolirao stanične uređaje i zgrade.

9. 7. 1942 Nemačka borbena grupa -Sušnig- (738. puk nemačke 718. pešadijske divizije i t. bataljon domobranskog 5. pešadijskog puka) otpočela dvodnevno čišćenje Igman-planine u cilju razbijanja ostataka Kalinovičkog NOP odreda. Odred je izbegao sudar s nadmoćnim neprijateljem i prebacio se na pl. Zelengoru.

22. 7. 1942 Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

24. 7. 1942 Peta proleterska NOU brigada i Hercegovački NOP odred, opterećeni bolnicom i zbegom, otpočeli osmodnevni marš pod borbom sa pl. Zelengore prema Prozoru. Do Igman-planine na maršu je učestvovao i Kalinovički NOP odred (50 boraca), čije je poznavanje terena znatno koristilo.

0. 8. 1942 Ostatak Kalinovičkog NOP odreda probio se sa Igmana na oslobođenu teritoriju, u rejon Prozora, gde je uključen u 10. hercegovačku NOU brigadu kao četa.

0. 11. 1943 U rejonu Kalinovika, formiran Kalinovički NOP odred u sastavu 29. udarne divizije NOVJ.

19. 9. 1944 U Kalinoviku, u sastavu 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, obnovljen Kalinovički NOP odred.

25. 9. 1944 Posle kraće borbe kod s. Obija, 2. bataljon 11. hercegovačke udarne brigade i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ zauzeli Kalinovik, odbacivši Kalinovičku brigadu četničkog Drinskog korpusa prema s. Miljevini.

29. 9. 1944 Jače četničke snage iz rejona Foče počele napad na Kalinovik. Po dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigade italijanske partizanske divizije -Garibaldi-, Konjički i Kalinovički NOP odred, posle dvočasovnih borbi, odbili su napad i sprečili prodor četničke grupacije u južnu Hercegovinu.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

7. 1. 1945 Po naređenju Štaba 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ rasformirani Konjički i Kalinovički NOP odred a njihovim sastavom popunjena U. hercegovačka udarna brigada iste divizije.

Dokumenti

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 13 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za pružanje pomoći pri formiranju Fočanske i Jabučke čete

Obavještenje štaba Kalinovičkog NON odreda od 16 oktobra 1941 god. o promjeni naziva Bosansko-hercegovačke brigade u Kalinovički odred i uputstvo komandi Pračanske čete za rad sa muslimanima

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 16 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i uputstvo za politički rad sa muslimanima

Naredba štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 oktobra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona o polaganju zakletve, oznakama i načinu pozdravljanja u partizanskim jedinicama

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 30 oktobra 1941 god. za reorganizaciju potčinjenih jedinica

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 2 novembra 1941 god. komandiru Paljanske čete za odbranu položaja kod Klanca

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 9 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za likvidaciju žandarmeriskih stanica Kozarevići i Previla i formiranje novih jedinica oko Foče i Jabuke

Naređenje štaba Kalinovičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. komandiru Jahorinske čete za upućivanje ljudstva u Crnu Rijeku

Proglas štaba Kalinovičkog NOP odreda od januara 1942 god. o četničkoj izdaji i potrebi čišćenja pozadine od neprijateljskih agenata

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 8 januara 1942 god. Štabu Kalinovičkog NOP odreda da energičnije izvodi akcije na svom području i sadejstvuje jedinicama Durmitorskog NOP odreda

Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o formiranju i upućivanju u Bosnu dva kombinovana bataljona sa područja Durmitorskog odreda

Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. štabu kombinovanog bataljona Bajo Pivljanin o pravcu kretanja i načinu povezivanja sa štabom Kalinovičkog NOP odreda

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o upućivanju dva bataljona Kalinovičkom NOP odredu

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o situaciji u vezi sa neprijateljskom ofanzivom

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda

Pismo štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. muslimanima sela Dujmovića za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenoj reorganizaciji u odredu i izvedenim akcijama

Izvještaj političkog komesara Kalinovičkog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o preduzetim mjerama za učvršćenje jedinica odreda i o političkom radu u jedinicama i pozadini

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 10 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o izvršenim akcijama i stanju oko Kalinovika

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda

Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 17 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o sastavu odreda, formiranju novih jedinica i organizovanju civilne vlasti

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja

Izveštaj Dobrivoja Vidića od 30. marta 1942. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu na terenu fočanskog i kalinovičkog NOP odreda

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od aprila 1942 god. komandantu Kalinovičkog NOP odreda o situaciji u Sandžaku i Sarajevskoj oblasti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za sadejstvo hercegovačkim odredima pri čišćenju od ustaša okoline Borča i terena u pravcu Konjica

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu

Izvještaj zamjenika komandanta Kalinovičkog NOP odreda od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na Igmanu, Jahorini i u Kalinoviku

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o načinu formiranja udarnih partizanskih jedinica i vojno-pozadinskih organa i naređenje da se u sadejistvu sa Kalinovičkim NOP odredom izvrši čišćenje gornjeg toka desne obale Neretve

Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Foču o zbrinjavanju izbeglog stanovništva iz Foče i sa teritorije Kalinovičkog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. pješačka divizija (NDH) 29. hercegovačka divizija NOVJ 1. alpska divizija Taurinense Četnici u ustanku Operacija Trio Pale Vrhovni štab NOVJ Ranjenici u ratu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Četnička golgota Glavni štab Bosne i Hercegovine Politički komesari u NOR-u 1. proleterska udarna brigada Vrbnica Bolnice u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Narodni heroji Jugoslavije Goražde Trnovo Sarajevo Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Konjic Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Durmitorski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito 10. hercegovačka udarna brigada Hercegovački partizanski odred 2. proleterska udarna brigada Italijanski partizani Borbe u Hercegovini 1944. Centralni komitet KPJ Kozara u oslobodilačkom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Foča Avijacija u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Operacija Foča Zlatiborski četnički odred Četnici u drugom svetskom ratu Prozor Romanijski korpus JVuO 2. udarni korpus NOVJ Jahorinski partizanski odred Drinski korpus JVuO Kalinovik SKOJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Sjevernohercegovački partizanski odred Nevesinje 11. hercegovačka udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mostar Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 718. pešadijska divizija Borbe u Hercegovini 1942. Romanijski partizanski odred Arso Jovanović Borbe u Crnoj Gori 1942. Divizija Garibaldi Borbe u Hercegovini 1945.