🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kalnički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 71 hronoloških zapisa, 148 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

10. 10. 1942 U s. Bijeloj (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od Banijske proleterske čete i boraca iz sastava 1. i 2. slavonskog NOP odreda formiran Kalnički NOP odred.

14. 10. 1942 Jedinice Kalničkog NOP odreda napale domobransko uporište u s. Špišić Bukovici (kod Virovitice) i zarobile 20 domobrana a zaplenile 16 pušaka.

15. 10. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Bačkovici (kod Bjelovara) i posadi naneli gubitke od 14 mrtvih i 9 zarobljenih. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 kamion i druga oprema.

16. 10. 1942 U šumi više s. Ribnjačke (kod Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao i zarobio-57 domobrana, od kojih, je25 ostalo u partizanima. Zaplenjena su 54 para vojničkog odela i 54 para cipela...

18. 10. 1942 Jedinice Kalničkog NOP odreda zauzele ustaško uporište u s. M. Trojstvo (kod Bjelovara) i prinudile njegovu posadu da se povuče u s. V. Trojstvo.

20. 10. 1942 Kod s. Botinovca (blizu Koprivnice) Kalnički NOP odred odbio napad ustaša i prinudio ih na povlačenje u pravcu Bilo-gore i Ludbrega.

22. 10. 1942 Blizu s. Apatovca (kod Križevaca) Kalnički NOP odred razbio domobransku Konjičku četu iz Varaždina, naneo joj gubitke od 4 mrtva i 2 ranjena domobrana, zarobio 35 domobrana, 4 podoficira i 1 oficira i zaplenio 37 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez, 1 automat i mnogo municije.

3. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

5. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. M. Martijanecu (između Varaždina i Luđbrega), porušili prugu i uređaje na ž. st., zapalili mlin i nekoliko baraka i zarobili 67 domobrana i 2 ustaše.

6. 11. 1942 Jake ustaške i domobranske snage otpočele čeivorodnevni napad na Kalnički NOP odred na Kalniku, pa ne uspevši da ga unište, povukle se u Križevce, Koprivnicu, Ludbreg i Varaždin.

10. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište Ivanec, u toku borbe zapalili Opštinu, Vatrogasni dom, sresku i poresku arhivu, demolirali Poštu i uređaje u njoj i električnu centralu, zarobili 25 domobrana i zaplenili 21 pušku.

16. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Cerje Tužno (kod Ivaneca), koju su branili žandarmi, uništili železničku stanicu, tt uređaje i jednu kompoziciju putničkog voza i zapalili ž. st. Čukovec (kod Koprivnice).

17. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zapalili ž. st. Julžabet (kod Varaždinskih Toplica).

18. 11. 1942 Između s. Pitomače i s. Vukosavljevice (na pruzi Virovitica-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda napali teretni voz, zarobili oko 80 domobrana i zaplenili vagon brašna i vagon svinja, a kompoziciju spalili.

19. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda razoružali domobranske pogranične straže u s. Hrženici i s. Strugi (kod Ludbrega) i uništili praznu kompoziciju mešovitog voza na pruzi Križevci-Koprivnica.

22. 11. 1942 Kod ž. st. Carevdar (na pruzi Križevci-Koprivnica) delovi Kalničkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Lokomotiva i 22 vagona su izgoreli.

24. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli sela V. i M. Bukovec (kod Koprivnice) a domobranske posade razoružali.

26. 11. 1942 U Sv. Petru Orehovcu, kod Križevaca, 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao posadu žand. st. i zapalio opštinsku i poštansku arhivu.

29. 11. 1942 Ustaško-domobranske snage iz Križevaca, Koprivnice, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Varaždina i Novog Marofa otpočele napad na Kalnički NOP odred koji se nalazio kod s. Osijeka, s. Ivanca i s. Duge Rijeke. Odred je odmah napustio Kalnik: 1. bataljon se uputio u pravcu Zagreba, 2. bataljon u pravcu Bilo-gore i 3. bataljon u pravcu Ivanščice.

30. 11. 1942 Štab 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uputio Štabu Kalničkog NOP odreda pismo o potrebi uspostavljanja čvrste međusobne veze.

2. 12. 1942 U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda razoružao 60 domobrana i zapalio opštinsku i poštansku arhivu, a narodu podelio životne namirnice iz opštinskog magazina. Delovi Kalničkog NOP odreda su oštetili sva postrojenja i električnu centralu u rudniku uglja Zajezda (kod Zagreba).

2. 12. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. V. Trojstvo (kod Bjelovara) i zapalili opštinu, ž. st. Mišulinovac, magacine i jednu kompoziciju voza. Ustaše su pobegle u pravcu Bjelovara.

4. 12. 1942 Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda -;auzele s. Bulinac (kod Bjelovara), zarobile 180 domobrana i zaplenile mnogo oružja i druge ratne spreme.

6. 12. 1942 Između s. Ključa i V. Trgovišta (kod Zagreba) jedinice 1, bataljona Kalničkog NOP odreda odbile napad ustaša, domobrana i žandarma i nanele im gubitke od 4 mrtva i 12 ranjenih.

15. 12. 1942 Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda razoružale domobransku posadu u s. V. Trojstvu (kod Bjelovara).

18. 12. 1942 Kod s. M. Trojstva (blizu Bjelovara) delovi Kalničkog NOP odreda napali i zarobili 25 domobrana.

22. 12. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Lepavini (kod Križevaca), zarobili 37 domobrana i zaplenili 34 puške, 3000 metaka, 35 vojničkih odela, 35 pari cipela i drugu opremu.

30. 12. 1942 U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

30. 12. 1942 U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

1. 2. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Kunovec-Subotica (kod Koprivnice).

3. 2. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda spalile ž. st. Čukovec (kod Koprivnice) i zarobile 29 domobrana.

18. 2. 1943 U rejonu ž. st, Carevdar (kod Križevaca) jedinice Kalničkog NOP odreda izbacile iz šina putnički voz i zarobile 15 neprijateljskih vojnika.

24. 2. 1943 U Ludbregu jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu i zarobile 24 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

27. 2. 1943 Delovi domobranske 1. brdske divizije, Pavelićeve gardijske brigade i nemačke 187. rezervne divizije (oko 2.300 vojnika) otpočeli napad protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku. Odred se probio ka Moslavini i Bilo-gori, a neprijatelj je do 8. marta pretresao teren na Kalniku i severozapadnom delu Bilo-gore vršeći pljačku i zlostavljanje stanovništva.

9. 3. 1943 U s. Pitomači (kod Virovitice) jedinice Kalničkog NOP odreda napale ž. i žand. stanicu i zarobile 14 domobrana i žandarma.

13. 3. 1943 U s. Kloštaru (kod Đurđevca) 3. bataljon Kalničkog NOP odreda zapalio ž. st. i poštu.

2. 4. 1943 U s. Novom Marofu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. i zarobile 40 domobrana.

7. 4. 1943 Jedinice 2. bataljona Kalničkog NOP odreda uništile ž. st. Pitomaču (kod Virovitice).

7. 4. 1943 Prvi bataljon Kalničkog NOP odreda uništio postrojenja rudnika uglja Ladanje (kod Varaždina) i zarobio 20 domobrana.

13. 4. 1943 Kod tunela Paulovac (u blizini Bjelovara) 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao putnički voz. Deo kompozicije je izgoreo, a poginulo je 7, ranjeno 2 i zarobljeno 57 domobrana, ustaša i legionara. Bataljon je imao 3 ranjena.

22. 4. 1943 Na ž. st. Mučna Rijeka (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda zarobio 100 domobrana Radnog bataljona.

25. 4. 1943 U s. Sv. Ivanu Zelini (kod Zagreba) jedinice Kalničkog NOP odreda razoružale žandarmerijsku posadu, spalile arhivu poreske uprave, sreskog poglavarstva i opštine i uništile poštansku zgradu.

3. 5. 1943 Kod s. Rijeke (blizu Koprivnice) ustaše napale 1. bataljon Kalničkog NOP odreda i ubile 3 a zarobile 6 partizana.

5. 5. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda napale posadu s. Kapele (kod Bjelovara). Poginulo je i ranjeno 7, a zarobljeni Su 31 domobran i 4 žandarma. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

8. 5. 1943 U rudniku uglja Sv. Marija (kod s. Završja, blizu Varaždina) jednice Kalničkog NOP odreda uništile postrojenja.

13. 5. 1943 Između s. Prkosa i s. Rasinje (kod Ludbrega) jedinice Kalničkog NOP odreda uništile kamion sa 8 domobrana.

25. 5. 1943 Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

27. 5. 1943 Jedinice Kalničkog NOP odreda zapalile ž. st. Konjšćina (na pruzi Zagreb-Varaždin) i zarobile 8 domobrana.

29. 6. 1943 Kod s. Sudovca (blizu Varaždinskih Toplica) Zagorska udarna četa Kalničkog NOP odreda zarobila 21 domobrana.

7. 7. 1943 U s. Jalkovcu (kod Varaždina) Kalničkom NOP odredu predao se bez borbe domobranski artiljerijski divizion od 150 domobrana i 5 oficira. Evakuisane su 2 haubice i uništeno je 6 haubica.

13. 7. 1943 Jedinice 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred zauzeli kazneni zavod Lepoglavu (kod Krapine) pošto su u osmočasovnoj borbi savladali jaku zatvorsku stražu i domobrane. Poginulo je 17, a zarobljeno 125 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 13 ranjenih. Od oko 700 zatvorenika, njih 100 političkih, stupilo je u NOVJ, veći deo je pušten kućama, a teži kriminalci su zadržani u zatvoru.

22. 7. 1943 Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

23. 7. 1943 U s. Ivancu (kod Varaždina), prilikom napada neprijateljske avijacije, poginuo komandant 3. bataljona Kalničkog NOP odreda Nikola Severović, narodni heroj.

0. 8. 1943 U s. Varaždinskim Toplicama, u borbi protiv ustaša, poginuo komandir Zagorske čete Kalničkog NOP odreda Slavko Mrkoci, narodni heroj.

10. 8. 1943 U rejonu ž. st. Sokolovac (kod Koprivnice) jedinice Kalničkog NOP odreda minirale prugu, uništile 2 putnička vagona i zarobile 7 nemačkih vojnika i 1 domobranskog oficira.

14. 8. 1943 Na pruzi Zagreb-Križevci partizani (verovatno delovi Kalničkog NOP odreda) napali ž. st. Gradec i zapalili nemački voz sa 25 vagona sena i slame.

18. 8. 1943 U s. Hromecu (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda zarobile 55 vojnika i 2 oficira domobranskog radnog bataljona.

22. 8. 1943 U s. Desiniću (kod Krapine) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 8 žandarma.

26. 8. 1943 U s. Sokolovcu (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda napao žand. st. i zarobio 20 žandarma.

30. 8. 1943 U rejonu Crvenog Kamena (kod Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda se prebacili preko r. Drave i napali mađarsku pograničnu stražu, te ubili 1 podoficira i zarobili 2 vojnika.

3. 9. 1943 U tvornici -Danica- (kod Koprivnice) ]. bataljon Kalničkog NOP odreda napao domobransku padobransku četu i ranio 3 a zarobio 6 padobranaca, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 6 ranjenih.

28. 9. 1943 Varaždinske Toplice zauzela NO brigada -Braće Radić- 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske posle dvodnevne borbe protiv eskadrona domobranskog 1. konjičkog puka i oko 150 nemačkih policajaca i žandarma. Istovremeno su 17. udarna brigada 10. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred odbili pokušaj ustaša da iz Ludbrega i Varaždina priteknu u pomoć napadnutoj posadi. Poginulo je 30, a zarobljeno 166 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 21 ranjenog.

7. 11. 1943 Koprivnicu posle 20-časovne borbe zauzeli 21. brigada 28. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, dok su NOU brigada -Braća Radić-, 2. brigada (moslavačka) 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Bjelovarski NOP odred odbili nemačko-ustaške snage iz Varaždina i Križevaca upućene u pomoć napadnutoj posadi Koprivnice. Od ukupno 1200 domobrana, ustaša i nemačkih vojnika pogiftulo je 60, a zarobljeno 56, dok se ostatak probio preko r. Drave u s. Golu. Jedinice NOVJ su imale 29 mrtvih i 61 ranjenog. Zaplenjeno je 605 pušaka, 18 puškomitraljeza, 6 mitraljeza, 3 minobacača i veća količina municije i drugog materijala, a na ž. st. je uništeno 12 lokomotiva i oko 300 vagona.

6. 12. 1943 U s. Šandrovcu (kod Varaždina) jedinice Kalničkog NOP odreda napale žand. stanicu i zarobile 11 žandarma.

4. 1. 1944 Delovi 1. pešadijskog puka i tenkovske grupe Pavelićeve gardijske brigade, s jednom haubičkom baterijom, napali 3. bataljon Kalničkog NOP odreda u Varaždinskim Toplicama i zauzeli ovo mesto.

30. 3. 1944 Drugi bataljon Kalničkog NOP odreda iz zasede napao ustaško-domobransku kolonu koja se iz Koprivnice kretala prema Ludbregu, te posle kraće borbe prisilio je da se povuče u polazni garnizon.

6. 4. 1944 Oko 800 ustaša i domobrana iz Koprivnice i Ludbrega otpočelo napad na Kalnički NOP odred u rejonu s. V. i M. Poganca, s. Ribnjaka, s. Radeljeva i s. Apatovca. Posle dvodnevnih borbi napadač je odbačen u polazne garnizone.

17. 5. 1944 Kod s. Segleda 2. bataljon Kalničkog NOP odreda napao četu Pavelićeve gardijske brigade i posle četvoročasovne žestoke borbe odbacio je u pravcu Varaždinskih Toplica, nanevši joj velike gubitke.

9. 6. 1944 Kod s. Duge Rijeke (blizu Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda napali četu ustaša i prinudili je na povlačenje u pravcu Ludbrega.

11. 2. 1945 Po naredbi Štaba 10. korpusa NOVJ rasformirane Istočna i Zapadna grupa NOP odreda a formiran Štab grupe NOP odreda, pod čiju su komandu stavljeni: Moslavački, Posavski, Kalnički, Zagrebački i Zagorski NOP odred. Istom naredbom je 1. zagorska NO brigada ušla u sastav 32. divizije NOVJ kao njena 4. brigada.

4. 3. 1945 Na pl. Kalniku nemačko-ustaški delovi iz Varažd. Toplica, Novog Marofa i Ludbrega napali Kalnički NOP odred, te se ovaj pod borbom prebacio u Moslavinu.

Dokumenti

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda

Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom

Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge operativne zone od 23 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Kalničkog partizanskog odreda

Izvještaj Stožera Prve pješačke divizije od 23 listopada 1942 god. o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnički NOP odred

Izvještaj Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o osnivanju Kalničkoga NOP odreda

Izvještaj osnutka 369 i 370 pješačke pukovnije od 26 listopada 1942 god. o borbama između Kalničkog NOP odreda i ustaškodomobranskih jedinica

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu

Naredba štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. o formiranju Kalničkog NOP odreda i postavljenju rukovodilaca

Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe

Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 21 studenog 1942 god. komesarima bataljona o potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Draže Mihailovića

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda komesarima bataljona ? potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Držae Mihailovića

Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal

Pismo štaba Kalničkog NOP odreda od 23 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone o nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske ? nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu

Pismo štaba Treće operativne zone od 30 studenog 1942 god. štabu Kalničkog NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste međusobne veze i nekim akcijama slavonskih jedinica

Pismo Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Kalničkoga NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste veze i nekim akcijama slavonskih jedinica

Izvještaj Štaba Druge operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 3 prosinca 1942 god. o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkog NOP odreda

Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkoga NOP odreda

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda o želji Slovenskoga partizanskog odreda u Kozju da uspostavi vezu s Kalničkim odredom zbog zajedničkih akcija

Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 14. decembra 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o borbama s partizanima Kalničkog NOP odreda

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske od 17 prosinca 1942 god. o akcijama Drugog bataljona u toku studenog i početkom prosinca

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Drugoga bataljona u toku studenoga i početkom prosinca 1942. godine

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone od 21 prosinca 1942 god. o vojno-političkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu

Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 21. decembra 1942. političkom komesaru Druge operativne zone Hrvatske

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu

Izvještaj Komesarijata Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu i komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o općoj situaciji na operativnom području, te o stanju u odredu

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 9 siječnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u odredu

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine

Naredba Štaba Kalničkoga NOP odreda pripadajućim mu jedinicama o formiranju Drugoga bataljona te o izmjenama u komandnom kadru odreda

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i njegovim akcijama od 11-31. siječnja 1943. godine

Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima

Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 12 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama i stanju u Odredu

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 1. do 12. veljače 1943. godine i stanju u odredu

Izvještaj štaba Kalničkog NOP odreda od 13 veljače 1943 god. štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i na području Kalnika

Izvještaj Komesarijata Štaba Kalničkoga NOP odreda političkome komesaru Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na području Kalnika

Kadrovski upitnik Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu s podacima Martina Pušteka, zamjenika komesara odreda

Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 ožujka 1943 god. o akciji protiv Kalničkog NOP odreda na Kalniku i Bilo Gori i o borbama na Baniji

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na području Kalnika, te o akcijama odreda od 12. veljače do 7. ožujka 1943. godine

Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin

Izvještaj Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partijskom radu u Odredu od 9. siječnja do 28. veljače 1943. godine

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 7 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u Odredu i o izvršenim akcijama od 12 veljače do 7 ožujka

Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 22. marta 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o situaciji na terenu i o stanju u ovom odredu

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 23 ožujka 1943 god. Štabu Druge operativne zone o akcijama i borbama na Bilo Gori i Kalniku

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima

Proglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

Izvještaj ustaškog Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 3 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Novi Marof

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na rudnik Ladanje

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 travnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Sedamnaeste NO brigade na Buč

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 13 travnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na putnički vlak između Bjelovara i Kloštara

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 14 travnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama

Pismo Štaba Druge operativne zone od 15 travnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda o uslovima za prerastanje odreda u brigadu

Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na želj. prugu kod Velike Mučne

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 25 travnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Sv. Ivana Zelinu

Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Kalničkoga NOP odreda na Zelinu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 5 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu i o akcijama Kalničkoga NOP odreda u travnju 1943. godine

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 7 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Kalničkog NOP odreda na s. Kapelu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 8 svibnja 1943 god. o akcijama Moslavačkog i Kalničkog NOP odreda

Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana Moslavačkoga i Kalničkoga NOP odreda

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 9 svibnja 1943 god. o pojavi dijelova Kalničkog NOP odreda kod Novog Morofa i o akciji ustaško-domobranskih jedinica na Kalniku

Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina

Izveštaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 11. maja 1943. političkom komesaru 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u ovom odredu i o situaciji na području Kalnika

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 13 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju na Kalniku i izvršenim akcijama od 13 travnja do 11 svibnja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju na Kalniku i akcijama od 13. travnja do 11. svibnja 1943. godine

Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 16 svibnja 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda za pojačanje aktivnosti na željezničkoj pruzi Zagreb - Koprivnica

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 16 sVibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o upućivanju bataljona u Slavoniju

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 23 svibnja 1943 god. o akcijama dijelova Zumberačko-pokupskog i Kalničkog NOP odreda

Iz izvještaja Zapovjednika Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama dijelova Žumberačko-pokupskoga i Kalničkoga NOP odreda

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i napadu Unske operativne grupe na Bučicu

Uputstvo političkog komesara 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 26. maja 1943. političkom komesaru Kalničkog NOP odreda o uklanjanju nedostataka u propagandnoj delatnosti na terenu

Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu, s prijedlogom za proširenje Okružnoga komiteta, o dolasku manje jedinice Kalničkoga partizanskog odreda, vezama sa slovenskim partizanima i o hapšenju u Klanjcu

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o izvršenim akcijama od 14 do 26 svibnja i stanju u odredu

Izvještaj Štaba Kalničkog NOP odreda od 27 svibnja 1943 god. Štabu Druge operativne zone o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo Gore i Podravine

Komesarski izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo-gore i Podravine

Operativni izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, općoj situaciji u odredu te o akcijama od 14. do 26. svibnja 1943. godine

Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina s prijedlogom da na osnovi odredskog lista »Kalničanin«, kojega šalju, tehnika Okružnoga komiteta izda poseban broj »Zagorca«, posvećenoga Kalničkome NOP odredu, te o drugim pitanjima

Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, provedenim akcijama i o stanju u odredu

Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za pokret i smještaj u nove baze poslije uspješno izvršene akcije na Jalkovec

Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda domobranskom oficiru s dogovorom za pregovore

Naređenje Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog odreda od 8 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za razmještaj i pokret

Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec, dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske i borbi dijelova Šeste divizije NOV i PO Hrvatske kod Kruškice

Naređenje Operativnoga štaba Dvanaeste divizije NOV Hrvatske i Kalničkoga NOP odreda pripadajućim jedinicama za razmještaj i pokret

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec i završetku ofanzive na Moslavačkoj Gori i na području Knin - Zrmanja

Zapovijest Operativnog štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske i Kalničkog NOP odreda od 11 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu

Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku

Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga NOP odreda i Dvanaeste NOU brigade na Kalniku

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. zagorska brigada Zarobljenici u ratu Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske Komunistička partija Hrvatske 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 1. pješačka divizija (NDH) Pavelićeva gardijska brigada 1. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Koprivnica Saradnja četnika sa okupatorom AFŽ Politički komesari u NOR-u Hrvatsko domobranstvo Bjelovar Narodno oslobodilački odbori Luftwaffe u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Zagorska partizanska četa 187. rezervna divizija Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Zagrebački partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 32. zagorska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Ivanec 2. slavonski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Virovitica Osijek Operacija Bijela Varaždin Dragoljub Draža Mihailović 369. legionarska divizija (vražja) Knin Daruvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Lepoglava Rijeka Križevci Borbe u Slavoniji 1943. 12. slavonska proleterska udarna brigada Zagorski partizanski odred Zrmanja Borbe u Hrvatskoj 1942. 17. slavonska udarna brigada Novi Marof Hrvatska Kostajnica Ludbreg Nemački zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vrbovec Voćin 12. slavonska divizija NOVJ Omladina u ratu Pljačka u ratu Logor Lepoglava Varaždinske Toplice Borbe u Hrvatskoj 1943. SKOJ Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Borbe u Slavoniji 1942. Moslavački partizanski odred 1. slavonski partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Čazma Borbe u Hrvatskoj 1945. Krapina