🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kamnik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

17. 8. 1941 Na području Kamnika formiran Kamnički partizanski bataljon.

3. 9. 1941 U s. Duplici (kod Kamnika) Radomeljska partizanska četa zapalila fabriku nameštaja.

2. 6. 1942 Druga četa 1. bataljona Notranjskog NOP odreda vodila oštru borbu protiv nadmoćnih italijanskih snaga koje su htele da zauzmu sela: Preserje, Kamnik, Dolenj u i Gorenju Brezovicu. Italijanski vojnici su se povukli prema Ljubljanici, pretrpevši veće gubitke.

24. 12. 1942 Na Kostanjskoj planini (blizu Kamnika) Kamniški i Moravški bataljon Kokrškog NOP odreda vodili oštru borbu protiv jakih snaga neprijatelja i naneli im gubitke.

19. 1. 1943 U s. Kališama (kod Kamnika) nemačka 3. žandarmerijska rezervna motorizovana četa. -Alpenland- napala Kamniški bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Posle petočasovne borbe bataljon se povukao u pravcu Tuhinjske doline, pretrpevši gubitke od 22 mrtva i 18 zarobljenih (pretežno nenaoružani novomobilisani borci).

21. 1. 1943 U s. M. Lašni (kod Kamnika) 2. i 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i 2. žandarmerijska rezervna motorizovana četa -Alpenland- iznenada napali Kamniški bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije, koji se posle kraće borbe probio u pravcu pl. Razbora uz gubitke od 4 mrtva i 2 zarobljena.

7. 5. 1943 Na pl. Šipeku (kod Kamnika) jake nemačke policijske snage napale Zasavski bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda. Posle dvočasovne borbe, u kojoj je odbio dva uzastopna juriša i naneo neprijatelju znatne gubitke, bataljon se povukao.

29. 5. 1943 U s. Rakitovecu (kod Kamnika) jake nemačke policijske snage napale Kamniški bataljon Kamniško-savinjskog NOP odreda. Posle višečasovne borbe bataljon se, po grupama, probio iz okruženja i, uz gubitke od 7 mrtvih, prebacio na pl. Šipek.

6. 8. 1943 U s. Gaberju na pl. Šipeku (kod Kamnika), po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, od Štajerskih partizanskih jedinica formirana 6. slovenačka NOU brigada -Slavko Šlander-, jačine tri bataljona.

7. 10. 1943 U s. Preserju (kod Kamnika) 2. bataljon 9. slovenačke NO brigade napao nemačku posadu i snažnim jurišem je primorao da se, uz podršku tenkova, povuče, a potom porušio železničku stanicu, most i prugu.

29. 11. 1943 U varošici Novoj Štifti (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačku posadu i posle tročasovne borbe uništila dve otporne tačke. Istovremeno je 2. bataljon te brigade izvršio demonstrativan napad na uporište s. G. Grad i tako sprečio dolazak pojačanja u Novu Štiftu. Poginulo je 10 i zarobljeno 20 nemačkih vojnika, a zaplenjeni su mitraljez i 26 pušaka.

1. 12. 1943 U s. Pšajnovici (kod Šmartna u Tuhinju) 2. i 3. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije napali jaku nemačku SS policijsku grupu koja je pljačkala po selu. Posle dvočasovne borbe oni su je, uz gubitke, proterali u pravcu Kamnika, zaplenivši 3 sanduka municije i mnogo razne opreme.

16. 12. 1943 Na teritoriji između r. Save, r. Savinje i Kamnika otpočeo napad jakih nemačkih snaga (14. SS policijski puk i osam četa nemačkih vojnika protiv jedinica 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. Brigada se, zbog nađmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla na pl. Veliku kod Kamnika, pa su nemačke jedinice 25. decembra odustale od daljih potera.

27. 1. 1944 Posle četvoročasovne teške borbe na Tomanovoj planini (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbacila nemačku policijsku kolonu u Gornji Grad i nanela joj teške gubitke.

2. 2. 1944 Posle petočasovne borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Motnik (kod Kamnika). Za vreme borbe uporište je minirano i zapaljeno. Od 28 žandarma, koji su činili posadu, samo su se četvorica spasla.

14. 3. 1944 U s. Količevu (kod Kamnika) 1. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zaplenio u fabrici papira -Bonač- veće količine raznog kancelarijskog materijala i druge opreme.

16. 3. 1944 Kod s. Laze (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništila nemačku motorizovanu kolonu (4 kamiona, 1 putnički automobil i 1 motocikl sa prikolicom).

19. 3. 1944 Prva slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napale fortifikacijski dobro utvrđeno nemačko uporište s. Moravče (kod Kamnika), jačine 42 vojnika. U toku napada minirane su i zapaljene obe otporne tačke, a neprijateljska posada se povukla u betonske bunkere u podrumu, odakle je pružala dalji otpor, koji se, zbog nedostataka teškog naoružanja, nije mogao slomiti.

23. 3. 1944 Iz Tuhinjske doline jaka nemačka kolona napala 1. slovenačku udarnu brigadu -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ i 6. slovenačku udarnu brigadu -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije na položajima s. M. i V. Rakitovec (kod Kamnika). U oštroj borbi su neprijatelju naneti osetni gubici.

6. 4. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište u s. Radomlju (kod Kamnika), jačine oko 110 vojnika. Posle jednočasovne borbe ona je spalila 18 vojničkih baraka pripremljenih za nemačku vojsku, ubila 30 i zarobila 24 vojnika, ali uporište, dobro utvređno, nije zauzela u potpunosti.

8. 4. 1944 Na položajima kod s. Černeleca (na putu G. Grad - Kamnik) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke motorizovane kolone. Posle višečasovne borbe neprijatelj je prinuđen da se povuče u G. Grad.

9. 4. 1944 U rejonu s. Moravča (kod Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv delova nemačkog 28. SS policijskog i 184. landesšicen-puka koji su nadirali iz Domžala i Kamnika i odbacila ih u polazne garnizone.

20. 4. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište s. Šmartno (kod Kamnika), a 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ bila na obezbeđenju sa pravca Kamnika. Brza i snažna intervencija iz Kamnika i G. Grada primorala je brigadu -Slavko Šlander- da odustane od daljeg napada i prihvati borbu s nemačkim snagama koje su nadirale u pomoć napadnutoj posadi.

21. 4. 1944 Kod s. Soteske (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila žestoke borbe protiv nemačke kolone iz Kamnika, pa se, zbog pristiglih pojačanja, povukla na Kavran (kod Kamnika), dok je 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbila neprijateljsku kolonu na pl. Kozjaku (kod Motnika). Sutradan je neprijatelj, uz podršku tenkova, probio položaje brigade -Tone Tomšič- i izbio u s. Šmartno (kod Kamnika).

2. 6. 1944 Kod s. Rakitoveca 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ vodila težku borbu protiv nemačkih policijskih kolona iz s. Šmartna u Tuhinju (kod Kamnika) i s. Blagovice (kod Trojana). Brigada se zatim zbog opasnosti da bude okružena, preko s. Zgornjeg Tuhinja povukla u s. Ravne (kod Kamnika).

14. 7. 1944 Na položajima s. Prapretno - s. Sv. Primož jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile teške borbe protiv nemačkih kolona i odbacile ih ka Kamniku.

2. 8. 1944 Na položajima kod s. Gozda 3. bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodio četvoročasovnu tešku borbu protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala na oslobođenu teritoriju. Neprijatelj je odbačen u Kamnik.

3. 8. 1944 Na položajima s. Brezje - s. Gozd 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodile tešku višečasovnu borbu protiv nemačke kolone iz Kamnika. Energičnim bočnim napadom jedne čete neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

9. 8. 1944 Posle višečasovne oštre borbe U. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačka uporišta s. Bočna i s. Šmartno ob Dreti (kod Kamnika), proširujući time slobodnu teritoriju Gornje savinjske doline. Samo manji deo nemačkih vojnika iz s. Šmartna uspeo je da se povuče u Mozirje, dok je veći deo uništen ili zarobljen. Zaplenjene su veće količine oružja i drugog materijala.

4. 10. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala neprijateljska uporišta u s. Cerkljama, s. Brniku i s. Lahovčama (kod Kamnika). Iznenadnim udarom ona je u s. Brniku uništila rukovodstvo gorenjskih četnika, koje se nalazilo na konferenciji s nemačkim oficirima, aus. Cerkljama srušila jednu utvrđenu zgradu sa slovenačkim domobranima. Zbog jakih utvrđenja, napadi na ostale otporne tačke nisu uspeli. Brigada se, sutradan, u jutarnjim časovima povukla, a zatim se predveče prebacila na odsek Tuhinja, nanevši neprijatelju osetne gubitke.

5. 10. 1944 U s. Stranju (na putu Kamnik-Kranj) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala nemačko uporište, porušila ga i spalila, ali se neprijatelj održao u podzemnim bunkerima. Brigada je sutradan kod s. Brezje vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona i nanela im gubitke od 30 mrtvih i 33 ranjena vojnika.

7. 10. 1944 Na položajima s. Straža - s. Dupeljne (kod Kamnika) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4, operativne zone NOV i PO Slovenije vodila višečasovnu borbu protiv nemačke kolone sa pravca Mengeš - St. Vid - Vrhovlje - Straža, je je odbacila u s. Št. Vid.

8. 10. 1944 Na položajima s. Straža - s. Dupeljne (kod Kamnika) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, posle jednočasovne borbe, odbacila u polazni garnizon nemačku kolonu koja je nadirala iz s. Lukovice.

21. 10. 1944 Iz garnizona Kamnik, Vransko, Črna i Železna Kapla nemački 28. i 17. SS policijski puk i nastavni puk -Brandenburg- otpočeli ofanzivna dejstva na slobodnu teritorija Gornje savinjske doline. U teškim petodnevnim borbama jedinice 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- i 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ, Kamniško-zasavski i Koruški NOP odred, Podoficirska škola 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i bataljon narodne odbrane uspeli su, uz velike obostrane gubitke, da neprijatelja odbace u polazne garnizone.

21. 10. 1944 Na položajima s. Županje Njive - s. Črnelec - s. Nova Štifta (kod Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala ka Gornjem Gradu. Brigada se 22. oktobra uveče, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na položaje severno od puta Nova Štifta - Gornji Grad.

22. 10. 1944 Na položajima s. Kališe - pl. Plešivec (blizu Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala u pravcu Gornjeg Grada. Kad je uveče, uz podršku tenkova i artiljerije, neprijatelj probio njene položaje, brigada se povukla na nove položaje severno od Nove Štifte.

24. 10. 1944 Delovi 13. slovenačke brigade -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ i Podoficirske škole 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali neprijatelja u Novoj Štifti, te ga posle višečasovne oštre borbe prinudila na povlačenje sve do s. Kališa (kod Kamnika).

28. 10. 1944 Na položajima kod s. Nevlja (iznad puta Kamnik-Šmartno u Tuhinju), 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila ogorčenu borbu protiv nemačke kolone iz Kamnika koja je nastojala da se probije u pomoć posadi u uporištu Šmartno u Tuhinju koje je napadala 13. slovenačka udarna brigada 14. udarne divizije NOVJ.

30. 10. 1944 Na položajima s. Kavran - s. Vranja Peč 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. udarne divizije NOVJ vodile ogorčenu borbu protiv nemačkih kolona iz Kamnika. Posle višečasovne borbe neprijatelj je, uz veće gubitke, odbačen u Kamnik.

27. 11. 1944 Snage nemačkog 13, 14, 17. i 28. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek- otpočele ofanzivnu operaciju protiv jedinica 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u Štajerskoj. U prvoj etapi, do 18. decembra, obuhvaćeni su odsek r. Kamniške Bistrice i komunikacija Domžale - s. Trojane - s. Vransko - r. Mislinja - s. Šoštanj - s. Crna: u drugoj etapi, do 6. januara 1945, obuhvaćeni su područje r. Kamniška Bistrica - dolina r. Save i r. Savinje i komunikacija s. Mozirje - s. Gornji Grad - Kamnik, kao i područje Kozjanskog.

17. 12. 1944 Nemačke snage - 28. SS policijski puk i. Nastavni bataljon divizije -Brandenburg- iz Kamnika i 13. i 17. SS policijski puk iz Železne Kaple (u Austriji) i Črne - sa jugozapada i severa otpočele napad na oslobođenu teritorija Gornje savinjske doline. Posle višednevnih borbi duž drumova Črnelec - Gornji Grad i Luče-Solčava nemačke snage su zauzele Ljubno, Luče, Gornji Grad, Mozirje i Solčavu, a jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije povukle su se u planine. Borbe su vođene sve do 5. januara 1945.

27. 12. 1944 U rejonu s. Podvolovljeka (kod Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. udarne divizije NOVJ vodila višečasovnu oštru borbu protiv nemačkih snaga koje su nadirale iz s. Luča i odbacila ih u polazni garnizon.

28. 12. 1944 Kod s. Krtine (blizu Domžala) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone: NOV i PO Slovenije upala u nemačku zasedu. Posle višečasovne borbe deo snaga se probio ka s. Lašni (kod Kamnika), a ostatak se posle dvodnevnih borbi prebacio na pl. Meninu.

28. 2. 1945 U rejonu Svete pl. Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije grupisao 14. diviziju NOVJ, 6. slovenačku NO brigadu i 11. slovenačku NO brigadu -Miloš Zidanšek- s ciljem da ih prebaci preko r. Save u Dolenjsku. Zbog visokog vodostaja i zbog napada nemačkih snaga iz garnizona u dolini r. Save i iz onih duž puteva Domžale-Vransko i Kamnik-Vransko, jedinice su odustale od forsiranja i posle četvorodnevnih oštrih borbi u rejonu Sveta pl. probile se na padine Mozirskih pl., gde su vodile borbu protiv nemačkih snaga sve do 18. marta, kada se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

15. 3. 1945 U blizini s. N. Štifte (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- i 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone Slovenije vodile desetočasovnu borbu protiv delova nemačke 14. SS divizije, a potom se, zbog nadmoćnosti neprijatelja povukle na Meninu planinu.

Dokumenti

Izveštaj komande spoljne čete Četrnaestog karabinjerskog bataljona u Ljubljani komandi Jedanaestog armiskog korpusa od 29 jula 1941 god. o diverziji na telefonskoj i telegrafskoj liniji Ljubljana-Kamnik

Izveštaj žandarmeriskog okruga Kamnik komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 29 avgusta 1941 god. o ustanku u Kamničkom srezu

Upozorenje nemačkog šefa civilne uprave za Korušku i Kranjsku od 11 septembra 1941 god. slovenačkom stanovništvu povodom paljevine fabrike nameštaja kod Kamnika

Izveštaj nemačkog opštinskog načelstva u^Litiji političkom komesaru okruga Kamnik od 28 decembra 1941 god. o sukobu sa Drugim štajerskim partizanskim bataljonom

Izveštaj komesara u opštini Sela pri Kamniku od 24 aprila 1942 god. Zemaljskom veću okruga Kamnik o partizanskoj akciji na auto nemačkog tonfilma i o uništenju mosta u Podhruški, u Tuhinjskoj Dolini

Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone-Stajerske od 29 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o mobilizaciji na području Kamnika i aktivnosti neprijatelja

Izveštaj žandarmeriskog sreza Kamnik od 1 maja 1943 god. o spaljivanju magazina železničke stanice Jarše i železničke stanice Trzin

Izveštaj Obaveštajnog centra Štaba Četvrte operativne zone od 13. januara 1944. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu nemačkih snaga na području Kamnika

Naredba višeg vođe SS i Policije XVIII Vojne oblasti od 21. februara 1944. za zatvaranje puteva Kamnik-Vransko i Domžale-Vransko

Izveštaj crtsgrupenfirera Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije od 21. marta 1944. Sreskom rukovodstvu partije i sreskom načelniku u Kamniku o napadu jedinica 4. operativne zone Slovenije na Moravče

Izveštaj Štaba 11. slovenačke NOU brigade Miloš Zidanšek od 21. oktobra 1944. Operativnom štabu 6. i 11. brigade o borbama na sektoru Kamnik-Krašnja i u Dolenjskoj

Izveštaj Štaba 6. slovenačke NOU brigade Slavko Slander od 28. oktobra 1944. štabovima 7. korpusa NOVJ i 4. operativne zone Slovenije i Operativnom štabu 6. i 11. brigade o aktivnosti na sektoru Kamnika i u Dolenjskoj

Fotografije

Povezane odrednice

Gestapo Slovensko domobranstvo Diverzije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 7. slovenski korpus NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Sloveniji 1941. Streljanja u oslobodilačkom ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ljubljana Notranjski partizanski odred Pljačka u ratu 2. štajerski partizanski bataljon Borbe u Sloveniji 1943. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 14. slovenska divizija NOVJ 14. SS divizija Galizia Italija u drugom svetskom ratu Županja 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Ljubno Divizija Brandenburg Borbe u Sloveniji 1945. Kokrški partizanski odred Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. 9. slovenska brigada Borbe u Sloveniji 1944. Politički komesari u NOR-u Kranj Glavni štab Slovenije Četnici u drugom svetskom ratu Domžale Koruški partizanski odred