🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Karlobag u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 8. 1941 Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

14. 7. 1942 Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

30. 4. 1943 U rejonu klanca Vrata (kod Karlobaga) jedinice 6. divizije NOVJ napale italijansko-domobransko obezbeđenje. Poginulo je i nestalo 20, a ranjena su 24 vojnika iz italijanske 14. obalske brigade.

2. 10. 1943 U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

3. 10. 1943 U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

21. 11. 1943 U Karlobag ušla dva bataljona 4. ustaške brigade, pošto su kod s. Baških Oštarija odbacili 4. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon NOP odreda Plavi Jadran-, nanevši im gubitke od 14 mrtvih, 2 ranjena i 15 neštalih.

10. 12. 1943 Na o. Pag iskrcali se delovi 4. ustaške brigade iz Karlobaga, ali su se 29. decembra povukli.

4. 4. 1945 Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

12. 4. 1945 Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

Dokumenti

Izveštaj Kotarske oblasti u Karlobagu od 3. septembra 1941. velikoj župi Vinodol i Podgoije o dolasku italijanskog vojnog lekara i pregledu jama kod Jadovna, Sv. Magdalene i u Slanom na ostrvu Pagu gde su bacani pobijeni Srbi

Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 21 svibnja 1943 god. o pretstojećoj akciji za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić

Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 7 svibnja 1943 god. o pokretu talijanskih snaga iz Karlobaga prema Baškim Oštarijama

Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 12 svibnja 1943 god. o predviđenoj akciji na sektoru Karlobag - Oštarije - Gospić

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora iz Karlobaga i Gospića

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o početku akcije grupa Kuraja i Karlobag

Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 29 svibnja 1943 god. o akcijama za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić - Karlobag

Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga iz Gospića i Karlobaga

Izvještaj Ustaško-domobranskog operativnog zapovjedništva za Liku od 30 svibnja 1943 god. o borbama duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1943 god. o borbi duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o toku borbi na području Karlobag - Gospić

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 3 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeka Save i Kupe i uspostavljanju saobraćaja između Gospića i Karlobaga

Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 23 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag

Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 23 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pazarište, Budak, Lički Osik i Karlobag

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Karlobag

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Osme divizije na Oštarije i dijelova Trinaeste i Šeste NO divizije na komunikaciju Karlobag - Gospić

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag, Sušanj i Brušane

Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 listopada 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Ogulina, Karlobaga, Gospića i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 6 listopada 1943 god. o stanju i borbama na području Karlobaga i Gospića

Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o operacijama na sektoru Karlobaga u drugoj polovini novembra 1943 godine

Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca

Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Baškim Oštarijama i Karlobagu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko skladište u Tivtu i izviđanju obale Karlobag-Senj

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove i nemački štab u Karlobagu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Karlobaga

Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje otoka Paga, Karlobaga i Baških Oštarija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. italijanski armijski korpus Nova Gradiška Nevesinje Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Lici 1943. Borbe u Hercegovini 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Tivat Borbe na Jadranu 1945. Britanija i Jugoslavija Hrvatsko domobranstvo 3. dalmatinska udarna brigada Partizanska avijacija Donji Lapac Gračac Rab Varaždin Borbe u Dalmaciji 1943. Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Lici 1941. 20. dalmatinska divizija NOVJ Operacija Istra 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Hrvatskoj 1943. Sarajevo 9. dalmatinska divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Ustaški zločini 1941. Istra u oslobodilačkom ratu Otočac Ustanak u NDH Saradnja četnika sa okupatorom Omladina u ratu Gacko Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Istri 1943. Borbe u Lici 1942. 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1943. Logor Jadovno Ogulin Gospić Mali Lošinj Pakrac Samobor Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Krk Avijacija u oslobodilačkom ratu Žene u ratu Konjic Genocid u NDH Glavni štab Hrvatske 4. ustaška brigada 2. lovačka eskadrila NOVJ Logor Pag Italija u drugom svetskom ratu Mostarska operacija AFŽ Borbe u Lici 1945. Bihać Završne operacije u Jugoslaviji 13. primorsko-goranska divizija NOVJ