🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Karlovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 3. 1944 U s. Hrašću (kod Karlovca), po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od boraca Karlovačkog NOP odreda formirana Karlovačka brigada 8. divizije NOVJ.

4. 4. 1944 Na prostoriji sela: Hrašće, Breznik, Jugovac, Zaluka, V. Paka i Pravutina 3. bataljon domobranske 2. posadne brigade i delovi ustaškog 5. bataljona iz s. Netretića, s. D. Stativa, s. G. Pokupja i s. Ozlja otpočeli trodnevni napad na jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i Karlovačkog NOP odreda i prinudili ih na povlačenje u rejon s. Griblje, s. Bedenj, Lipovica.

14. 5. 1944 Jedinice Karlovačke brigade i brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ napale s. Izimje i s. Stančake (kod Jastrebarskog) koje su branili delovi nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle četvoročasovne borbe, kad je neprijatelju stiglo pojačanje iz Karlovca i Jastrebarskog, brigade su se povukle.

20. 8. 1944 Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Karlovac - s. Ozalj na 40 mesta i srušili 107 betonskih stubova električnog voda između ta dva naselja.

1. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 344 mesta i srušili 2 mosta, 7 bunkera i podvožnjak. Pored toga, zauzeli su ž. st. Desinec (kod Jastrebarskog) i zarobili domobransku posadu.

1. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2L diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 300 mesta i srušili 3 mosta i 8 bunkera. Pored toga, zauzele su ž. st. Mavračiće (kod Jastrebarskog).

3. 9. 1944 Delovi Karlovačke brigade i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 68 mesta, 5 bunkera, 1 most i ž. st. Domagoviće (kod Jastrebarskog).

6. 9. 1944 Jedinice Karlovačke brigade i delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ oštetili prugu Zagreb-Karlovac na 76 mesta i srušili ž. st. Dazina, 8 bunkera, mosta i 2 podvožnjaka.

7. 9. 1944 Udarna brigada -Franjo Ogulinac Seljo-, Karlovačka brigada i delovi 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli ustaško-domobransko uporište u s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac). Oni su porušili ž. st. i 3 bunkera, uništili lokomotivu, 8 oklopnih vagona, 4 vagona sa senom i 4 vagona sa drvima i zaplenili minobacač sa 100 mina, 6 mitraljeza, 62 puške 60.000 metaka i drugu opremu.

14. 9. 1944 Posle osmočasovne borbe Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ obustavila napad na s. Žažinu (kod Siska), gde su se branili delovi 3. bataljona domobranske 4. posadne brigade.

27. 9. 1944 Kod s. Lekenika (na pruzi Zagreb-Sisak) delovi Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ i 2. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili želenzičku prugu i železnički most.

3. 10. 1944 Karlovačka brigada zauzela neprijateljsko uporište u s. Mavračićima (na pruzi Jastrebarsko-Zagreb).

23. 10. 1944 Jedinice Karlovačke brigade 34. divizije NOVJ zauzele s. Mavračiće (na pruzi Zagreb-Jastrebarsko), gde su se branili nemački vojnici. Neprijatelj je imao 59 mrtvih i 14 ranjenih vojnika i oficira, a jedinice NOVJ - 10 mrtvih i 33 ranjena borca. Zaplenjeno: 90 pušaka, 7 p. mitraljeza, 5 mitraljeza, 3 minobacača, 200 bombi, 12.000 metaka, 80 pari odela i druga oprema.

26. 10. 1944 Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku Karlovačka brigada 34. divizije NOVJ nazvana udarnom.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bosiljevo Ozalj Karlovac Hrvatsko domobranstvo Karlovačka operacija Žumberački partizanski odred Brigada Franjo Ogulinac Seljo 2. diverzantski odred NOVH Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Sisak 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 34. hrvatska divizija NOVJ Jastrebarsko