🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kaštela u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o postupku talijanskih fašista prema stanovnicima Kaštela i Židovima smještenim u hotelu Palace u Kaštel Starom

Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1941. Ministarstvu domobranstva o rasturanju letaka u Splitu, Kaštelima i Trogiru kao i o masovnim hapšenjima rodoljuba u Splitu i na otocima

Izjava boraca Kaštelanskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i razbijanju Odreda

Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 31. januara 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu Kaštelanske čete na Oružničku postaju Lećevica

Izvještaj Kaštelanskog partizanskog voda od 5. srpnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i prebacivanju novih boraca na Moseć

Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 2. kolovoza 1942. Štabu četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i borbama protiv Talijana na Kozjaku

Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka

Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8 kolovoza 1942 god. štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. partizanskim punktovima Moseć—Svilaja—Solin—Kaštela—Rogoznica da od svojih boraca formiraju četu odnosno bataljon

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za poduzimanje napada na neprijatelja u Solinu, Klisu i Kaštelima

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 10 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama partizana kod Kaštela i Vrgorca, o rasporedu potčinjenih jedinica i o mogućnosti neprijateljske ofanzive u pravcu Grahovo - Drvar

Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 3 studenog 1942 god. o preduzimanju policijskih mjera i čišćenju na području Splita i Kaštela

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 15 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o razoružanju talijanskih jedinica u Splitu, Solinu, Kaštelama, Trogiru, duž pruge Split - Metković i o prodoru Nijemaca u Dalmaciju

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 29. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o dovođenju četničke posade od strane Nijemaca u Donja Kaštela

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. Omiš Metković Ustanak u Dalmaciji 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1943. Trogir Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Split 1943. Komunistička partija Hrvatske Narodni heroji Jugoslavije Splitski partizanski odred Labin Aprilski rat Vrgorac Solin Borbe u Hrvatskoj 1943. Pljačka u ratu Hrvatsko domobranstvo Split Ustanak u Hrvatskoj 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Borbe u Dalmaciji 1942.