🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kavadarci u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 61 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 MK KPJ za Kavadarce organizovao obuku omladinaca u rukovanju oružjem.

0. 5. 1941 U Kavadarcima oko 450 radnika duvanske stanice demonstriralo pred okupatorskom bugarskom opštinom, žahtevajući veće dnevnice i prestanak šikaniranja i otpuštanja sa posla progresivnih radnika. Za rasturanje demonstranata upotrebljena je i vojska. 

0. 6. 1941 Po odluci MK KPJ za Kavadarce formiran Mesni vojni štab.

25. 12. 1941 U vezi sa odlukom PK KPJ za Makedoniju, rasformiran Prilepski NOP odred, a borci upućeni na partijsko-vojni rad u Prilepu, Bitolju, Skoplju i Kavadarcima.

22. 4. 1942 Izašao prvi broj lista -Politički listok-, organ MK KPJ za Kavadarce.

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

0. 5. 1943 Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

0. 5. 1943 Na pl. Višešnici (kod Kavadaraca) formiran Tikveški NOP odred -Dobri Daskalov-, jačine oko 50 boraca.

1. 5. 1943 Na pl. Višešnicu (kod Kavadaraca) i pl. Kožuf (kod Đevđelije) izašle prve grupe partizana sa predviđenim rukovodstvom za Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi stvaranja baza za formiranje NOP odreda.

17. 5. 1943 U s. Gornikovu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- održao miting, a potom u borbi odbacio grupu od oko 30 bugarskih policajaca koji su pokušali da uđu u selo, nanevši im gubitke od 3 mrtva i 1 ranjenog.

18. 5. 1943 U s. Bojančištu (kod Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- napao bugarske vojnike i policiju i posle kraće borbe ovladao selom. Neprijatelj je, sa pristiglim pojačanjem iz Kavadaraca, izvršio protivnapad i povratio selo. Odred se povukao prema pl. Kožufu, pretrpevši gubitke od 3 mrtva. Gubici neprijatelja: 9 mrtvih i 2 zarobljena.

3. 6. 1943 NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- ušli u s. Pravednik, s. šeškovo i s. Dradnju (kod Kavadaraca) pošto su posle polučasovne borbe, savladali otpor bugarske policije u s. Dradnji. Odredi su u ovim selima spalili opštinske arhive, a žito i vunu, koju je okupator rekvirirao, i zaplenjeni novac vratili seljacima. Zarobljena su 3 policajca, a zaplenjeno je 8 pušaka, 2 pištolja i dosta municije.

4. 6. 1943 U s. Galištu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali veoma uspeo zbor sa seljacima.

5. 6. 1943 U s. Drenu i s. Smolanu (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- održali mitinge. Odred -Sava Mihajlov-, napuštajući s. Dren, vodio borbu protiv bugarske zasede.

7. 6. 1943 U Tikvešu delovi bugarske 14. i 15. divizije i policijske snage iz Kavadaraca, Velesa i Prilepa preduzeli koncentrična dejstva da bi uništili NOP odrede -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov-. Odredi su u to vreme, po zadatku, bili krenuli na područje Velesa, ali nisu uspeli da se tamo probiju, već su se, pod borbom, po grupama prebacili preko Vitačeva ka pl. Kožufu. Neprijatelj je do 16. juna streljao u Tikvešu 72 seljaka aus. Vataši, posle zverskog mučenja, 12 omladinaca od 14 do 16 godina; zatim se, opljačkavši i popalivši više sela, povukao u polazne garnizone.

8. 6. 1943 Kod s. Fariša (blizu Kavadaraca) NOP odred -Dobri Daskalov- razbio bugarsku zasedu.

9. 6. 1943 U s. M. i s. G. Rađobili (kod Kavadaraca) upao NOP odred -Dobri Daskalov- i održao zbor sa seljacima, kojima je podelio 900 kg vune nađene u opštinskom magacinu. Bugarska policija je potom streljala 4 pripadnika NOP-a.

12. 6. 1943 Kod mesta zvanog Klinska lesa (blizu Kavadaraca) bugarska zaseda, posle kraće borbe, ubila političkog komesara 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. 2 bolesna borca NOP odreda -Dobri Daskalov- i l seljaka koji su pokušavali da pređu Crnu reku.

1. 8. 1943 Između s. Boule i s. Strmaševa (kod Kavadaraca) NOP odredi -Dobri Daskalov- i -Sava Mihajlov- napali iz zasede kontračetu kavadarskog sreza -Car Kalojan-, ali su se morali povući pred nadmoćnim neprijateljem koji je pristigao u pomoć četi.

0. 9. 1943 Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

0. 11. 1943 Između s. Radnje i s. Bohule (kod Kavadaraca) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- napao iz zasede bugarsku kolonu od oko 80 vojnika. Posle jednočasovne oštre borbe, u kojoj je imao 5 poginulih i I ranjenog, a bugarske jedinice 14 poginulih i nepoznat broj ranjenih, bataljon se povukao prema s. Begništu.

8. 11. 1943 U s. Radnji (kod Kavadaraca) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- zarobio 12 kontračetnika i špijuna (od kojih su trojica prišla bataljonu), zaplenio 5 pušaka, 3 pištolja. 4 lovačke puške, održao zbor i formirao seoski NO odbor i seosku četu.

18. 11. 1943 U s. Begništu (kod Kavadaraca) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- spalio zgradu opštine i zaplenio 14 pušaka i 130.000 leva.

27. 12. 1943 U s. Prždevu i s. Klisuri (kod Negotina, na Vardaru) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- istovremeno napao nemačke delove za vezu i za protivavionsko osmatranje. Posle kraće borbe u s. Prždevu je poginulo 8 nemačkih vojnika i zaplenjeno 17 pušaka i druge ratne opreme, dok napad u s. Klisuri nije uspeo zbog intervencije bugarskih jedinica iz Kavadaraca i s. Demir-Kapije.

5. 1. 1944 Kod sela Notija, O.šina i Livada (na južnim padinama pl. Pajak, u Grčkoj) 2. makedonsku NOU brigadu napale nemačke snage koje su preduzele ofanzivna dejstva s ciljem da ovu teritoriju očiste od partizanskih jedinica i obezbede prugu Solun-Skoplje. Pod jakim pritiskom neprijatelja deo snaga 2. brigade se povukao ka s. Zborskom (u Meglenu, u Grčkoj) a drugi deo ka Kavadarcima.

1. 2. 1944 Kod s. Mrežičkog (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada celog dana vodila borbu protiv bugarskih graničnih jedinica, Neprijatelj je imao 14 mrtvih vojnika a 2. brigada 1 ranjenog i 3 nestala borca;

9. 2. 1944 Kod s. Nikodina (blizu Prilepa) 1. makedonsko-kosovska NOU brigada vodila žestoke borbe protiv nadmoćnijih bugarskih jedinica koje su ranije posele položaje i ukopale se. Brigada se najzad, posle nekoliko napada i protivnapada, probila preko komunikacije Prilep-Kavadarci.

10. 2. 1944 Selo G. Radobili (kod Prilepa) zauzela 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, a zatim, do kraja dana, vodila borbe protiv bugarskih snaga koje su pokušavale da povrate selo. Posle tih borbi ona je uspela da se probije prema r. Crnoj reci i da izbije u s. Galište (blizu Kavadaraca).

10. 2. 1944 U rejonu s. G. Radobila (na putu Kavadarci-Prilep) zaštitnica 1. makedonsko-kosovske NOU brigade, jačine 84 borca, okružena od bugarskih snaga prilepskog garnizona. Odlučnim napadom ona se probila za s. Nikodin (kod Prilepa).

11. 2. 1944 Jugoistočno od s. Gališta (kod Kavadaraca), pri velikoj mećavi, 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, na maršu za Karadžou (u Grčkoj), pregazila Crnu reku. Prethodno je razbila bugarske slabije delove.

7. 4. 1944 U Kavadarcima, opkoljeni u jednoj kući, posle šestočasovnog otpora bugarskoj policiji, poginuli članovi Sreskog komiteta KPM za Veles Kiro Atanasovski i Dimče Mirčev, narodni heroji.

12. 5. 1944 Grupa pozadinskih radnika i kuriri 2. makedonske NOU brigade upali u s. Krnjevo i s. D. Bošavu (kod Kavadaraca) i zaplenili 7 pušaka, 2 konja, opštinsku arhivu, 48.000 leva i dr.

20. 5. 1944 Kod s. Radnje (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala i u noćnoj borbi razbila grupu od oko 600 bugarskih vojnika. Brigada je imala 2 ranjena i 7 nestalih boraca.

6. 6. 1944 U s. Drenovu (kod Kavadaraca) grupa pozadinskih radnika iz Kavadaraca spalila opštinsku arhivu, zaplenila 11 pušaka i drugu opremu i na narodnom zboru osudila na smrt dva narodna izdajnika.

7. 6. 1944 Iz zasede kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade napao bugarske slabije delove i naneo im gubitke od 9 mrtvih (među kojima 1 oficir) i 3 ranjena vojnika. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

8. 6. 1944 Kod s. Konopišta (blizu Kavadaraca) delovi 2. makedonske NOU brigade napali slabije bugarske delove i naneli im gubitke od 8 mrtvih i 10 ranjenih oficira i vojnika.

11. 6. 1944 Na putu Kavadarci-Prilep 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade uništio tt linije na dužini od 5 km i minirao put, usled čega su uništena 2 neprijateljska kamiona.

12. 6. 1944 U rejonu s. Strmaševa (kod Kavadaraca) dva bataljona 2. makedonske NOU brigade napala bugarski policijski odred -Benkovski-. Oni su ga, u teškim borbama, razbili i prisilili na povlačenje. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno mu je 20 pušaka, 2 p. mitraljeza i druga oprema. Brigada je imala 4 poginula i 6 ranjenih boraca. Posle nekoliko dana, za odmazdu, delovi bugarskog 56. pešadijskog puka su spalili selo i streljali 3 dečaka i 1 ženu.

12. 6. 1944 Na putevima Prilep-Gradsko i Prilep-Kavadarci delovi 2. makedonske NOU brigade porušili 82 tt stuba i uništili tt liniju.

19. 6. 1944 Kod s. Krnjeva (blizu Kavadarca) 2. makedonska NOU brigada razbila grupu od oko 60 bugarskih vojnika. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, više ranjenih i 13 zarobljenih. Brigada je imala 2 ranjena borca. Zaplenila je 3 p. mitraljeza, 17 pušaka, 5 konja i dosta municije.

25. 6. 1944 Kod s. Radnje, s. Strmaševa i s. Boule (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala na oko 500 bugarskih vojnika. Posle šestočasovne borbe, pošto je neprijatelj bio jako utvrđen, ona se povukla, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 4 ranjena borca. Neprijatelju je desetkovana komora koja je sačekana u zasedi.

27. 6. 1944 Između s. Radnje i s. Strmaševa (kod Kavadaraca) bugarske snage iz Kavadaraca i Demir-kapije napale 2. makedonsku NOU brigadu, ali je ona, vatrom sa bliskog odstojanja, odbila napad i prinudila neprijatelja na povlačenje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 15 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 2 poginula borca.

6. 7. 1944 U rejonu s. Drenova, s. Vozaraca i s. Dradnje bugarska vojska i policija iz Kavadaraca, Gradskog i Prilepa, uz podršku 4 aviona, napale 2. makedonsku NOU brigadu, Brigada ih je posle dvodnevne borbe odbacila ka Kavadarcima, oborivši 2 aviona, ubivši oko 60 neprijateljskih vojnika i uništivši 2 kamiona i 1 motocikl.

8. 7. 1944 Između Kavadaraca i Prilepa 1. bataljon 2. makedonske NOU brigade posekao 93 telefonska stuba a na putu Gradsko-Prilep uništio 1 most dužine 14 metara.

4. 8. 1944 U rejonu s. Konjskog (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala kolonu iz sastava 56. puka bugarske 14. pešadijske divizije i zarobila 34 vojnika i 1 oficira, a zaplenila 6 zaprežnih kola s ratnom opremom.

10. 8. 1944 U rejonu s. Kmjeva i s. Konopišta (blizu Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske posade. U tim borbama neprijatelj je imao 25 mrtvih i 4 zarobljena, a 2. brigada - 9 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: vojni magacin u s. Krnjevu, 8 kola, 16 konja sa ratnom opremom, 1 p. mitraljez, 4 puške i 5.000 metaka.

12. 8. 1944 U rejonu s. Krnjeva i s. Konopišta (kod Kavadaraca) 2. makedonska NOU brigada napala bugarske snage iz Kavadaraca. Posle višečasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje od oko 400 vojnika i napalo je s leđa, ona se povukla ka pl. Kožufu. Neprijatelj je imao 17 mrtvih i 2 zarobljena a 2. brigada - 7 mrtvih i 3 ranjena.

12. 8. 1944 U rejonu s. Barova (kod Kavadaraca) delovi 2. bataljona 2. makedonske NOU brigade napali iz zasede bugarsku kolonu - oko 70 vojnika i komoru, naneli neprijatelju gubitke od 4 mrtva i 35 zarobljenih (skoro polovina zarobljenika pristupila bataljonu) i zaplenili 16 pušaka, 8 konja i šestoro kola sa raznim materijalom.

25. 8. 1944 U s. Šeškovu (kod Kavadaraca), GŠ NOV i PO za Makedoniju po naređenju VŠ NOV i POJ, od 2, 9. i 10. makedonske NO brigade formirao 41. diviziju NOVJ.

4. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 9. makedonskoj NO brigadi: stupiti u kontakt s bugarskim jedinicama u rejonu Kavadaraca i privoleti ih da se bore protiv nemačkih okupatora ili, u protivnom, da se razoružaju; u tom kraju u potpunosti organizovati narodnu vlast i od bugarskih okupatorskih vlasti preuzeti arhivu.

9. 9. 1944 U Bitolju Borbena grupa -Gulman- razoružala oko 5.500 vojnika iz 54. i 55. pešadijskog puka bugarske 15. pešadijske divizije. Jedino su delovi 54. puka, 3. bataljon 55. puka i 15. inžinjerijski bataljon, samo sa pešadijskim naoružanjem, uspeli da se preko pl. Pelistera i Mariova izvuku ka Kavadarcima. Uz put su se, u s. Novacima ovim jedinicam priključile i jedinice bugarskog 12. i 13. graničnog odseka.

13. 9. 1944 U rejonu s. Barova (blizu Kavadaraca), posle jedanaestočasovne borbe, 9. makedonska NO brigada 41. divizije NOVJ razoružala oko 1300 bugarskih vojnika iz mrežičkog i drugih, manjih, garnizona, pošto su odbili saradnju s jedinicama NOVJ i pokušali da se probiju za Bugarsku. Neprijatelj je u tim borbama imao 36 mrtvih i 21 ranjenog vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih boraca. Zaplenila je: 16 minobacača, 17 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, oko 700 pušaka i drugu ratnu opremu.

17. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv 9. i 10. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, 22. lovački puk nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, ojačan četom tenkova, ovladao Kavadarcima i Drenovskom klisurom, stvorivši povoljne uslove za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na pravcu Prilep-Bitolj, i oslobodio komunikaciju Demir-kapija-Gradsko.

20. 9. 1944 Pod pritiskom nemačkih snaga koje su nastupile iz Prilepa i Kavadaraca, 2. bataljon 54. puka bugarske 15. pešadijske divizije, posle kratke borbe, napustio položaje na Pletvarskom prevoju i povukao se za s. Belovodicu

23. 9. 1944 Delovi 54. pešadijskog puka, 3. bataljona 55. pešadijskog puka i 15. inžinjerijski bataljon bugarske 15. pešadijske divizije, pod zaštitom jedinica 41. divizije NOVJ (koje su ih razoružale), izbili preko Kavadaraca i istočne Makedonije u Džumaju (u Bugarskoj).

25. 9. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da u rejon Đevđelija-Kavadarci-Demir-kapija orijentiše dve brigade, NOP odrede i sve što je sposobno da nosi oružje, sa zadatkom: što intenzivnije rušiti železničku prugu u dolini r. Vardara i ometati izvlačenje nemačkih snaga iz Grčke, nanoseći im što veće gubitke.

3. 10. 1944 U rejonu Kavadaraca, od ljudstva 18, dopunske brigade 41. divizije NOVJ, formirana 11. makedonska NO brigada.

4. 10. 1944 U rejonu s. D. Disana (kod Kavadaraca) jače nemačke snage napale delove 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ i prinudile ih na povlačenje ka s. G. Disanu. Neprijatelj je imao oko 15 poginulih vojnika.

9. 10. 1944 U rejonu s. Drenova i s. Grbavca (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ uspela da, posle višečasovnih borbi protiv nemačkih prednjih delova, održi položaje, (Odatle je narednih dana napadala nemačke kolone koje su se izvlačile od Prilepa za Gradsko.)

22. 10. 1944 Kod s. Rajaea (blizu Kavadaraca) 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemačku kolonu i uništila 6 neprijateljskih kamiona, 2 oklopna automobila i 3 motocikla. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i 45 ranjenih vojnika, a 11. brigada je imala 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

27. 10. 1944 Jedinice 41. divizije NOVJ oslobodile Kavadarce.

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Makedonije Grčki partizani Bolnice u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Struga Zarobljenici u ratu Veles Gevgelija 41. makedonska divizija NOVJ 11. hercegovačka udarna brigada Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Dobrivoje Radosavljević Četnici u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! 10. makedonska brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Bitola 11. makedonska brigada (kumanovska) Prilep Narodno oslobodilački odbori Kičevo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Štampa u ratu Omladina u ratu 9. makedonska brigada Prilepski partizanski odred Tetovo Kurirska služba u ratu Pljačka u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Borbe u Makedoniji 1943. Skoplje Bugarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Makedonije 2. makedonska udarna brigada Kruševo 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Gostivar Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Borbe u Makedoniji 1944. Ohrid Debar Negotino Bugarski zločini u Jugoslaviji Benkovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Resen Žene u ratu Borbe u Makedoniji 1942. Grčka u drugom svetskom ratu