🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kikinda u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 50 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

23. 4. 1941 U Kikindi nemačka policija streljala 6 rodoljuba.

0. 7. 1941 U severnom Banatu formirani Kikindski, Mokrinski, Kumanački, Melenački, Petrovgradsko-stajićevski, Dragutinovački, Karađorđevački i Aleksandrovački NOP odred.

0. 7. 1941 U s. Srpskoj Crnji i s. Bašaidu (kod Kikinde) delovi Petrovgradsko-stajićevskog NOP odreda zapalili kudeljare.

28. 7. 1941 Kikindski NOP odred nadeleko od Kikinde spalio oko 300 kg žita.

29. 7. 1941 U rejonu Kikinde Kikindski NOP odred posekao tt linije.

2. 8. 1941 U rejonu s. Mokrina (kod Kikinde) Mokrinski NOP odred napao čuvare vršalica i zaplenio pušku.

2. 8. 1941 Kod s. Dragutinova (sada: Miloševo, blizu Kikinde) grupa partizana Dragutinovačkog NOP odreda napala policijsku patrolu i ubila jednog policajca.

4. 8. 1941 U rejonu Simićevog salaša (kod Kikinde) nemačke poterne jedinice razbile Kikindski NOP odred. Od preostalih delova ovog odreda i od Mokrinskog NOP odreda formiran Kikindsko-mokrinski NOP odred.

6. 8. 1941 U neposrednoj blizini s. Mokrina (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred spalio 70 jutara pšenice.

11. 8. 1941 Kod s. Mokrina (blizu Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred napao čuvare žetve i zaplenio pušku, a u Padeju razoružao dva stražara.

18. 8. 1941 U s. Mokrinu (kod Kikinde) 9. četa nemačkog 721. pešadijskog puka izvršila veće hapšenje rodoljuba.

22. 8. 1941 Grupa boraca iz Kikindsko-mokrinskog NOP odreda zarobila nemačkog komesara vršidbe iz s. Mokrina (kod Kikinde) i zamenila ga za jednog simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta.

23. 8. 1941 Između sela Mokrina i Iđoša (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred posekao tt linije.

25. 8. 1941 Između Kikinde i s. Mokrina Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železničku prugu.

26. 8. 1941 Na putu Kikinda - s. Bašaid Dragutinovački NOP odred napao poljske čuvare, ubio jednog a dvojicu ranio.

26. 8. 1941 Nedaleko od s. Mokrina (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred napao nemačko policijsko odeljenje i oslobodio jednog zarobljenog partizana.

28. 8. 1941 Nedaleko od s. Banatskog Aranđelova (kod N. Kneževca) Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železničku prugu, usled čega je iskliznuo teretni voz.

30. 8. 1941 Kikindsko-mokrinski NOP odred oštetio železnički kolosek između Kikinde i s. Mokrina.

0. 9. 1941 U rejonu Kikinde poterne jedinice nemačke 704. i 714. pešadijske divizije razbile Kikindsko-mokrinski NOP odred.

17. 9. 1941 Između sela Mokrina i Valkanja (kod Kikinde) Kikindsko-mokrinski NOP odred minirao železničku prugu.

25. 9. 1941 U rejonu s. Srpske Crnje (kod Kikinde) Kumanačko-melenački i Karađorđevačko-aleksandrovački NOP odred napali karaulu i kudeljaru, naneli gubitke neprijatelju, zaplenili 6 pušaka i zapalili oko 40 vagona kudelje.

30. 9. 1941 Objedinjeni delovi severnobanatskog NOP odreda napali nemačku stražu u s. Bašaidu (kod Kikinde) i spalili oko 170 vagona kudelje. 

6. 10. 1941 U s. Mokrinu (kod Kikinde) nemačka policija uhapsila grupu boraca iz ranijeg Kikindsko-mokrinskog NOP odreda i 138 simpatizera NOP-a i sprovela ih u Petrovgrad (sada: Zrenjanin).

6. 10. 1941 U Kikindi nemačka policija uhapsila 153 pripadnika i simpatizera NOP-a.

3. 1. 1942 U Kikindi nemačka policija streljala 9 pripadnika i simpatizera NOP-a [Po drugom izvoru streljanje je izvršeno 1. januara.].

9. 1. 1942 U Petrovgradu (sada: Zrenjanin), Kikindi, s. Banat. Arandelovu, s. Dragutinovu i s. Mokrinu nemačka policija streljala 150 komunista, pripadnika i simpatizera NOP-a.

0. 2. 1942 U s. Srpskoj Crnji (kod Kikinde) formiran prvi ilegalni NO odbor.

0. 1. 1943 U rejonu s. Karađorđeva (kod Kikinde), po odluci SK KPJ, formiran Severnobanatski NOP odred, jačine oko 60 boraca.

16. 7. 1943 U s. Banatskom Aleksandrovu (kod Kikinde) nemačka policija streljala 23 rodoljuba kao odmazdu za ranjavanje jednog čuvara polja.

30. 12. 1943 U s. Dragutinovu (sada: Miloševo, kod Kikinde) nemačka policija uhapsila preko 50 simpatizera NOP-a, te je 15 njih streljano.

0. 4. 1944 U rejonu s. Dragutinova (sada: Miloševo, kod Kikinde), po odluci OK KPJ za severni Banat, formiran novi Severnobanatski NOP odred.

5. 6. 1944 Kod s. Sv. Huberta (sada: V. Selo, blizu Kikinde) diverzantska grupa Severnobanatskog NOP odreda miniranjem pruge srušila kompoziciju mešovitog voza.

8. 6. 1944 Između s. Dragutinova (sada: Miloševo) i s. Vranjeva (kod Novog Bečeja) delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu Kikinda - Novi Bečej i oštetili lokomotivu i 7 vagona.

17. 6. 1944 U s. Dragutinovo (sada: Miloševo, kod Kikinde) upali delovi Severnobanatskog NOP odreda i ubili 5 policajaca i 1 nemačkog vojnika.

23. 6. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i onesposobili za rad kikindsku kudeIjaru, te zaplenili 10 pušaka, 280 metaka i ručnu apoteku i ubili 2 stražara.

22. 7. 1944 U rejonu s. Itebeja (kod Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda zapalili vršaću garnituru, kosačicu, 130 jutara pšenice u krstinama i nekoliko kola (vlasništvo folksdojčera).

23. 7. 1944 Kod s. Ruskog Sela (blizu Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda zapalili 100 jutara pšenice, 3 kosačice, 2 sejačice, 1 mašinu za grabljenje, oko 900 litara benzina i 100 litara mašinskog ulja.

24. 7. 1944 U rejonu Kikinde delovi Severnobanatskog NOP odreda napali na tri folksdojčerska salaša koji su bili u službi okupatora, zapalili 2 vršaće garniture i oko 50 jutara pšenice i zaplenili 2 puške i 2 ručne apoteke.

25. 7. 1944 U rejonu s. Banatske Topole (kod Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda napali salaše pripadnika nemačke manjine koji su bili u službi okupatora, ubili jednog stražara, zaplenili 2 puške i zapalili 50 jutara pšenice i 2 vršaće garniture.

27. 7. 1944 U s. Elemiru (kod Zrenjanina) delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i razoružali folksdojčersku stražu kod jedne vršalice, ubili jednog stražara i zaplenili 9 pušaka i 1 automat, a drugi delovi istog odreda napali na dva salaša između s. Dragutinova (sada: s. Miloševo, kod Kikinde) i r. Tise, zaplenili 7 pušaka, 3 pištolja i dosta druge opreme i uništili 2500 litara pogonskog goriva i 2 vršaće garniture.

29. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda zauzeli policijsku zgradu, opštinu i poštu u s. Iđošu (kod Kikinde), razoružali policajce, zapalili opštinsku arhivu i policijsku zgradu, uništili tt uređaje, onesposobili 3 vršalice i zaplenili 15 pušaka s municijom, 1 pištolj, 3 ručne apoteke, 2 vreće sanitetskog materijala i drugu opremu.

4. 8. 1944 Po odluci OK KPJ za severni Banat, delovi Severno-banatskog NOP odreda izvišili iznenadni napad na nemačko osiguranje logora političkih interniraca kod s. Čoke (blizu Kikinde) i oslobodili 142 politička zatvorenika.

6. 8. 1944 Između Kikinde i s. Mokrina delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 6 vagona.

6. 8. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda razbili stražu kod ž. st. Padej i uništili stanične uređaje, a jednovremeno izvršili upad u opštinsku zgradu u s. Jazovu (kod Kikinde) i zapalili opštinsku arhivu.

31. 8. 1944 Delovi 5. banatskog NOP odreda izvršili napad na dva salaša kod Kikinde, te od policije koja je tu obezbeđivala vršidbu zaplenili 26 pušaka a vršalice onesposobili Jednovremeno su ostali delovi tog odreda zapalili 17 vagona teretne kompozicije na ž. st. Derić (kod Kikinde) i demolirali tt uređaje, dok su kod s. Farkaždina zaustavili voz i u borbi ubili 15 a zarobili 3 neprijateljska vojnika, zaplenivši 2 puške i 1 pištolj.

0. 9. 1944 U naselju Vojvoda Stepa (kod Kikinde) obrazovan MNO odbor.

25. 9. 1944 Delovi 5. banatskog NOP odreda prepadom zauzeli opštinsku zgradu u s. Bočaru (kod Kikinde), oštetili telefon, zapalili arhivu i zaplenili 1 p. mitraljez, nekoliko pušaka i dosta municije.

4. 10. 1944 Povlačeći se iz s. Bašaida (kod Kikinde) nemačke jedinice ubile 12 meštana.

5. 10. 1944 Povlačeći se iz s. Srp. Crnje (kod Kikinde) nemačke jedinice, posle zverskog mučenja, pobile 13 meštana.

6. 10. 1944 Delovi 46. armije Crvene armije i jedinice Banatske operativne zone GŠ NOV i PO Vojvodine, oslobodili Kikindu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 714. pešadijska divizija Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Zrenjanin Streljanja u oslobodilačkom ratu Novi Bečej Crvena armija Aranđelovac Sanitet u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Aprilski rat Borbe u Srbiji 1943. Bitka za Srbiju Kikindski partizanski odred Ni zrno žita okupatoru! Romi u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Severnobanatski partizanski odred Nemački zločini u Srbiji 1941. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1942. Ilegala u ratu Borbe u Srbiji 1944. 704. pešadijska divizija