🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Kninski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 12. 1941 MK KPH za Knin doneo odluku o formiranju Kninskog NOP odreda i odredio ljudstvo koje će ući u sastav ovog odreda.

7. 1. 1942 U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

0. 8. 1943 Po naređenju Štaba kninskog sektora formiran Kninski NOP odred.

4. 10. 1943 U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

8. 10. 1943 Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

21. 9. 1944 Prominski NOP odred ušao u sastav Kninskog NOP odreda kao njegov 3. bataljon.

10. 11. 1944 Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dinarski partizanski odred 8. dalmatinski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Knin Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1943. Srednjodalmatinski partizanski odred 114. lovačka divizija Borbe u Lici 1943. Brač Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 5. dalmatinska udarna brigada Zarobljenici u ratu Zadar Borbe u Hrvatskoj 1942. Biokovski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Hvar Sjevernodalmatinski partizanski odred Korčula Bihać Borbe u Hrvatskoj 1944. Gračac